Hotărârea nr. 309/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ALEEA LAMIA NR.4

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL\CONSTANȚA CONSILIULLOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare â modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr.4

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            2020

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.123892/14.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilonși libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.126521/19.08.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23 din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vâpzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea, stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2829/21.10.2005, adiționat prin actul juridic autentificat sub nr.2848/19.09.2018,

i

Văzând cererea i și memoriul tehnic de arhitectură, înregistrate sub nr.187123/27.09.2019 și nr.214278/05.11.2019, prin care SC NEO MAMAIA SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

  • î n temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, ârt.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Cod^jl administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

i

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.106819/14.07.2020 întocmit pentru terenul în suprafață de 2348,42 mp, cu nr.cadastral 244984, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare încheiat cu municipiul Constanța, autentificat sub nr.2829/21.10.2005, adiționat prin actul juridic autentificat sub nr.2848/19.09.2018, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr.4, ce stabilește diferența de preț în sumă de 30.999,14 euro, fără TVA, rezultată ca urmare â solicitării modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "construire ansamblu rezidențial D+P+4-5E, apartamente de vacanță cu alimentație publică (demisol - garaje, parter - alimentație publică și garaje, etaje 1-5 - apartamente de vacanță)" in "modificare proiect în curs de execuție autorizat cu AC nr.l 170/19.09.20,18 "construire ansamblu rezidențial D+P+4-5E, apartamente de vacanță cu ^alimentație publică" prin amenajări interioare, modificare \indicatori autorizați, schimbare destinație în locuire", conform certificatului de urbanism nr.1853/29.05.2019 și memoriului atașat cererii nr.214278/05.11.2019 (POT:69,7%, CUT=3,63, S construită la sol=1.636,5 mp, S construită desfășurată =8.523 mp).

Raportul de evaluare nr. 106819/14.07.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre. i

i

  • A rt.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

  • A rt.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și; cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății N.EO MAMAIA SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărârea fost votată de consilierii locali astfel: pentru, — i împotrivă. /z abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA^ GENERAL,

Fulvia Antdrfela D/NESCU


CONSTANȚA        «

Nr.        M