Hotărârea nr. 308/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ROMAN IA

J JUDEȚUL CONSTANTA ț MUNICIPIUL CONSTANTA l CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L.nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de J/.     ._________2020;

Având în vedere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 128038/21.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr 1 - de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 129537/25.08.2020.

Luând în considerare:

  • - art.867 alin.l din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.C.L. nr.246/2013 privind modificarea pct. 2 din anexa la HCL nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

  • - H.C.L. nr. 451/2017 capitolul-18 Instituții de învățământ;

  • - adresa Grădiniței cu program normal "Roboțel" Constanța nr. 360/14.07.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 107256/15.07.2020, adresa RAEDPP Constanța nr. 10799/24.07.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 113371/27.07.2020 precum și adresa Inspectoratului școlar județean Constanța nr. 3464A/18.08.2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 127748/21.08.2020;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.108 lit.a), art.299, art.362 alin.(3) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr.335/2011 în sensul retragerii din administrarea Grădiniței cu program normal "Roboțel" Constanța a imobilului clădire în suprafață construită de 210 mp, situat în municipiul Constanța, str. B-dul Mamaia nr. 197, proprietate publică a municipiului Constanța și preluarea acestuia în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, cu datele de identificare menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Se aprobă darea în administrare a imobilului descris la articolul 1 din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP

Art. 3 - R.A.E.D.P.P. Constanța va deține imobilul în administrare în totalitate și va menține destinația actuală a imobilului, respectiv activități de învățământ.

Art. 4 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 335/2011, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 5 - Predarea primirea imobilelor se va face prin protocol încheiat între municipiul Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Grădinița cu program normal "Roboțel" Constanța, precum și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, SPIT Constanța, Grădiniței cu program normal "Roboțel" Constanța și R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție V-/ ~ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONSTANȚA, _      _ ,

NR............../.....<?/:..^:.2O2O

qONSTA/\/7>ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Valoare de inventar (lei)

Observații

Imobil situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr.197, nr.cadastral 245364-C1

Suprafață construită 210 mp (din suprafața totală de il.515 mp)

Conform evidențelor contabile, valoarea de inventar pentru suprafață totală a construcției de 1.515 mp este de 839.993,49 lei

H.C.L. nr.451/2017,

H.C.L. nr. 335/2011

H.C.L. nr.246/2013CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^ENERA^

fulvia ant6nela45inescu