Hotărârea nr. 307/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 515/2019 PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ATELIERELOR NR. 9 DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.515/2019 privind preluarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr.9 din administrarea R.A.E.D.P.P.

Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 2020:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 126084/19.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub'nr.128431/24.08.2020;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr. 515/2019, adresele R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 1647/07.02.2020, ' nr. 4143/23.03.2020, nr.20224/27.01.2020 înregistrate la Primăria ' municipiului Constanța sub nr. 25329 /07.02.2020, nr.56591/23.03.2020 și nr. 15054/27.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) alin.6 lit.b, art. 108 lit. a) și art.196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 515/2019 privind preluarea imobilului situat în Constanța, str. Atelierelor nr. 9 din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, în sensul modificării suprafețelor prevăzute în anexa la H.C.L. nr. 515/2019 conform anexei și planului ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 515/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru. — împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


NR.WA 9LO2 2020

ANEXA LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Imobil construcție și teren situat în str.Atelierelor nr.9

parter

utilă = 124,39 mp teren aferent 67,01 mp

- H.C.L. nr.20/2012, anexa nr.21 - H.C.L. nr.162/2020, anexa nr.l - foaie de avere întocmită de P.F.A.Tănase Gheorghe

- H.C.L nr.515/2019

subsol

utilă=58,53 mp teren aferent=31,53 mp

RELEVEU PARTER


SCARA 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

str. Atelierelor nr.9, parter, Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

CONSTANTAViZAT SPRE. NESCrtift?«ARI Nr. /63'-5T

-Opta              SjwwăUra
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Sediu

41.20

2

Birou

11.77

3

Bucătărie

4.56

4

Wc

2.44

5

Hol

5.79

6

Depozit

56.41

7

Wc

2.22

8

Spațiu comercial

48.80

Suprafața Utila=173.19mp

Suprafața Totala=173.19mpData

/ CERTIFICAT

/                    Gjic'orghe

//AUTORIZARE 1’

✓f Seria P.O-&F ,Vr. iose Ș.

LA -t      ».’U'.AjiS

05.05.2020

Data