Hotărârea nr. 306/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA A UNUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA ffl w(R MUNICIPIUL constanța

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2)1 O&.2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 126079/19.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul de specialitate al Direcției patrimoniu și cadastru nr.129470/25.08.2020;

Având în vedere extrasul de carte funciară eliberat de O.C.P.I. Constanța în data de 13.08.2020 pentru imobilul situat în municipiul Constanța, identificat cu nr.cadastral 200679-C1-U38, anexa nr.6 la H.C.L. nr.162/2020 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, precum și anexa nr.3 la H.C.L. nr.74/2020 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin.6 lit.b), art. 108 lit. a), art.299, art. 362 alin. (1) și art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrare a imobilului compus din teren în suprafață indiviză de 12,30 mp și construcție în suprafață totală de 39,90, situat în municipiul Constanța, str. Tulcea nr. 5, bl. S1B, sc.A, et.4, ap.19, care constituie domeniu privat al municipiului Constanța, identificat cu nr. cadastral 200679-C1-U38, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, pe o perioadă de 10 ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul descris la art.l reprezintă apartament cu două camere și dependințe, așa cum rezultă și din extrasul de carte funciară nr. 102209/13.08.2020 emis de O.C.P.I. Constanța .

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța în termen de 30 (treizeci) zile de la data comunicării hotărârii de consiliu.

Art. 3. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL, FULVIA ANTONEU^DIN


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Valoare de inventar (lei)

Observații

Imobil situat în municipiul Constanța, str. Tulcea nr. 5, bl. S1B, sc.A, et.4, ap.19, nr.cadastral 200679-C1-U38

teren indiviziune = 12,30 mp

construcție în suprafață totală de 39,90 mp,

din care :

balcon -2,60mp utilă 37,30 mp din

care :

cameră - 15,70 mp cameră - 9,70 ,mp bucătărie - 3,90 mp hol - 4,60 mp baie - 3,40 mp

teren =19336 lei

construcție=121819 lei

H.C.L. nr.74/2020,

H.C.L. nr. 162/2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

secretargenerXl,

FULVIA ANTON ELA/DINESCU