Hotărârea nr. 305/2020

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31,50 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MOȚILOR INTERSECȚIE CU STR. MIHU COPILU, ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 31,50 mp situat în str.Moților intersecție cu str. Mihu Copilu, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de UOE'W 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.126075/19.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, ; respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.128455/24.08.2020;

Luând în considerare adresa societății E-Distribuție Dobrogea S.A. nr. 210837/19.05.2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 78914/19.05.2020, identificarea și localizarea terenului situat în str. Moților ; intersecție cu str. Mihu Copilu înregistrată sub nr.78914/04.06.2020, adresa /' Direcției urbanism nr.118759/11.08.2020 și licența pentru distribuția energiei electrice nr.461/29.04.2002 emisă de către ANRE;

în conformitate cu prevederile art.12-14 și art. 26 alin. (4) lit. b din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale și art. 749, art. 866 și art. 874 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață de 31,50 mp situat în str. Moților intersecție cu str. Mihu Copilu, pentru modernizarea unui post de transformare existent, respectiv PTM 25, care deservește racordării la rețeaua electrică de interes public, pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică, conform anexei și a planului care fac pârte * integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Modernizarea postului de transformare existent se va face în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate și cu respectarea prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale.

Art.3 - Predarea primirea terenului se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și societatea’E-Distribuție Dobrogea S.A.

Art.4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală-va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici și societății E-Distribuție Dobrogea S.A., în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:pentru, împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          „consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRAS NEAZA

SECRETAR/GENERAL, FULVIA AN         KlESCU
CONSTANȚA,

NR.'boS'/M- 2020


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

observatii

Teren situat în str.Moților intersecție cu str.Mîhu Copilu PTM 25

teren=31,50 mp

H.C.L. nr.262 /2020 Solicitare E-Distribuție Dobrogea S.A. nr.210837/19.05.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 78914/19.05.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, COSOC


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIA ANTONELA DINESCU
SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

SEF PROIECT

Ing. Nelu lacov

1:250

PROIECTAT

ing.Andra Mllltaru

Data:

DESENAT

Ing.Andra Mllltaru

2020