Hotărârea nr. 304/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

GONSTANfy

HOTĂRÂRE privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de £             __2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 126070/19.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Serviciului patrimoniu nr. 129133/25.08.2020;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr.109/2005 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.196 alin.(l) lit.a) și art.355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,,

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în anexa 2 la HCL nr.194/02.10.2014 în sensul că, în loc de „privind radierea imobilului situat în aleea Egretei nr. 10, bl. AV21, ap. 11, din inventarul centralizat al bunurilor ce aparțin domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 312/2005, anexa 1, poz. 12", se va citi „privind radierea imobilului situat în aleea Egretei nr, 10, bl. AV21, ap. 11, din inventarul centralizat al bunurilor ce aparțin domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 312/2005, anexa 1, poz. 12, corectat prin HCL nr. 191/31.07.2013, anexa 38".

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: -Â-p pentru, —' împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA NR.

pHSTANr^j

CONSTANH*'|ih

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.  Z0/t MP

privind radierea imobilului situat în str. Dacia nr. 3-3A din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2005, pag. 16 și 32

Văzând :

 • - dispoziția nr. 4288/ 17.10.2019;

 • - procesul verbal de predare - primire nr. 230510/23.01.2020 întocmit de Serviciul cadastru ;

 • - imobilul se afla în administrare RAEDPP cu numerele de inventar 10621 și 15045 ;

 • - adresa RAEDPP nr. 3060/10.04.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 64123/10.04.2020 ;

 • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. 79956/27.05.2020 ;

 • - adresa SPIT nr. 101061/02.07.2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Dacia nr. 3-3A, format teren în suprafață de 360 mp și construcția CI alcătuită din parter înalt (compus din 5 camere, o sală și. marchiză) și subsol (5 camere și o sală), din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 16 și 32.

*notă: în inventarul domeniului privat al municipiului, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 16 și 32 se regăsește imobilul situat în str. Dacia nr. 3-3A, cu suprafață „0".CONTR

SECRE FULVIARAL, DINESCU


gONstAN7>| ROMÂNIA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L, NR.        Im

privind radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia * zona chioșc răcăritoare Jupiter din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 706/12.12.2005 anexa 1,

HCL nr. 280/11.11.2013 anexa 7 și HCL nr. 68/07.04.2014 anexa 49

Văzând : i

 • - contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 919/13.07.2015 la Biroul notarilor publici âsociați Doinița Crișan și Delia Crișan;

 • - adresa Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr. 75098/11.05.2020 ;

 • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. R.78963/26.05.2020 ;

  Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia zona chioșc


răcoritoare Jupiter, format teren în suprafață de 75 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin:

 • - HCL nr. 706/2005, anexa 1 - suprafață 49 mp

 • - HCL nr. 280/2013, anexa 7 - suprafață 26 mp

 • - HCL nr. 68/2014, anexa 49 - suprafață 49 mp (același teren a fost inventariat și prin HCL nr. 706/2005 anexa 1).

Se va comunica către societatea RELCO - ELROM S.R.L. cu sediul în stațiunea Mamaia, zona hotel Jupiter.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

.. TOMIS „ K CONSTANT»AN^

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.  M M

privind radierea imobilului situat în str. Dumbrava Roșie nr, 70 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2005, pag. 22

Văzând :

 • - sentința civilă nr. 1357/18.11.2008 pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul nr. 7933/118/2007, irevocabilă;

 • - adresele Serviciului juridic nr. 116598/04.08.2009 și nr. 132768/08.11.2012 ; :

 • - procesul verbal de, predare - primire nr. 132768/04.07.2013 întocmit de către Serviciul cadastru ;

 • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. R56644/29.07.2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Dumbrava Roșie nr. 70, compus din teren în suprafață de 34,56 mp și construcția compusă din 2 camere și beci, din inventarul: centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2002, pag. 22.

*notă: în inventarul domeniului privat al municipiului, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 22 șe regăsește imobilul situat în str. Dumbrava Roșie nr. 70, cu suprafață „0".

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

privind radierea unor construcții situate în bdul. Ferdinand nr. 100 din inventarul centralizat al domeniului privat

Văzând :

 • - HCL nr. 410/27.ll’.2O17 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului: Constanța a unor construcții aflate în administrarea Spitalului clinic de boli infecțioase, situate în municipiul Constanța, bdul. Ferdinand nr. 100, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării ;

 • - Autorizația de desființare nr. 117/26.11.2018 ;

 • - Procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7198/17.06.2020.

Se aprobă radierea unor construcții situate în bdul. Ferdinand nr. 100, Spitalul de boli infecțioase, astfel :

 • - construcția C3 - clădire centrală termică, cu suprafața construită de 150,37 mp - construcția C4 - clădire psihiatrie (catedra de anatomie), cu suprafața construită de 1.203,66 mp

Se va comunica către: Spitalul clinic de boli infecțioase situat în Constanța, bdul Ferdinand nr. 100.

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr. 95-95A din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2005, pag. 28

Văzând :

 • - sentința civilă nr. 1943/30.11.2005 pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul nr. 1496/2005, decizia civilă nr. 269/C/23.11.2006 și încheierile din data de 12.09.2011 pronunțate de către Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 1799/36/2006 ;

 • - decizia civilă nr. 406/C/2011 pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 775/36/2011 și decizia nr. 6018/04.10.2012 pronunțată de către înalta curte de casație și justiție în dosarul nr. 775/36/2011 ;

 • - imobilul se afla în administrarea RAEDPP cu numerele de inventar 12572, 12573, 12574, 12575 ;

 • - adresele Serviciului juridic nr. 63227/25.05.2010 și nr. 33910/03.10.2013 ;

 • - protocol de predare primire încheiat de RAEDPP sub nr. 9697/18.11.2010

 • - procesul verbal de predare - primire nr. 33910/29.11.2013 întocmit de către Serviciul cadastru ;    .

 • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. R114956/05.08.2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Ștefan cel Mare nr. 95-95A mp, compus din teren: în suprafață de 734,15 mp și construcțiile CI, C2 (cu excepția locuinței înstrăinate conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 28287/27.12.1996), C3, C4, C5 (cu excepția locuinței înstrăinate conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 29235/23.03.1998), C6, C7 și C8, din inventarul centralizat al domeniului privat aprobat prin HCL nr. 109/28.02.2002, pag. 28.

*notă: în inventarul domeniului privat al municipiului, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 28 se regăsesc imobilele situate în str. Ștefan cel Mare nr. 95a, 95b, 95c și 95d, cu suprafață „0".

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ