Hotărârea nr. 303/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3/.     .    2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 126066/19.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr 1 - de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.130217 / 26.08.2020;

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare;

Având -în vedere contractul de schimb fără sultă autentificat sub nr. 1594/10.12.2019 la Societatea profesională notarială Niculescu încheiat între societatea Impact Developer & Contractor S.A. și Municipiul Constanța și declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin;

Luând în considerare procesul verbal nr. 126651/20.08.2020 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3439 / 17.08.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri) și mijloace fixe, conform anexelor nr. 1-13 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se modifică și se completează anexa np/25 la H.C.L. nr.66/2013 privind imobilul situat în str.Callatis nr.18 conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: nCrr pentru, -— împotrivă,      abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,                     CONTRASEMNEAZĂ

secretar/general, CONSTANȚĂ-^ .                      FULVIA ANTQmLaJDINESCU

NR.IpQ^ /J^.^020                      /f/

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str. Dobrogei nr,33

Teren - 174 mp Construită - 66 mp Utilă totală - 48,30 din care: Camera - 13,6 mp Camera -11 mp Camera - 18,4 mp Hol - 4 mp Wc - 1,3 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr.109/2005, pag.22 Adresa R.A.E.D.P.P.

nr.10713/23.07.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.112827/24.07.2020

ROMANIA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, SECRETMNEAZÂANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Stațiunea Mamaia, zona Complex Perla, Magazin nr.79

Teren - 61 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.219175/07.08.2020

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1 : 200


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHÎMBARE

Nr. UZ82^


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Semnătura


Pcl.

X (m)

Y(m)

1

306 203.39

791 783.13

2

306 189.53

791 788.65

306 186.31

791 780.56

4

306 189.82

791 779.17

5

306 189.09

791 777.33

6

306 192.76

791 775.87

7

306 191.72

791 773.25

8

306 198.25

791 770.21


Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp.)

Adresa imobilului:

174

Constanta, str. Dobrogei nr. 33

Cartea Funciara nr.

UAT           CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp.)

Mențiuni

1

Cc

174

Împrejmuit gard de lemn intre pct. 7,8.1.

Total

174

si zid clădire intre pct. 1.2.3,4,5,6

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp.)

Mențiuni

CI

CL

64

Locuința cu 3 camere si dependințe / /

C2

CA

2

---- ' ‘        w.c.CONTRASb/M/lEAZÂ

Total

66

SECRETAR $£NERAt<

FULVIA ANTONIA CRESCU

Suprafața jptalăjnăsurată a imobilului = 174 mp.               In/

__________________________________act = - mp.___________________________f

Executant, ing.Paraschiv             cicat'

Confirm executarea măsurătorilor la tettji^Eor&SSumea întocmirii documentației cadastrale și corBjțpon<|efîța aefâtei^g cu realitatea din teiWjj              >^noo

Data : 02.06.201

—.-----------categoria ■—

Inspector

sJvX Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și vp\\                  atribuirea numărului cadastral

Data.................

O»_______________________________

D 7

paraschiv eugenia

RELE VEUPARTER - CI, C2 Scara i ; 100

Nr. Cailiistral.

Supral'ii(âunasurata

. Adresa imobilului1’.

Cbifstanin, striDuibroRei hn.33

Cartea Funciara nr. . J

UAT |     CONSTANTA

Nr.'    Denumire      Suprafața

cit.      încăpere utilă |mp|


CONSTANT A         __L_   Qmera

1 PRIMAWA rVICUjl CADAS1KU

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL PULVIA ANTO>tMA DINfc

1                     3 ;           1101                 4;0

AHE 1            ;, ,4 . [. Camera          18:4

5. ।   -^   .....।    13

itura |                   Suprâfății 1J tilit     î .30 mp,

— î                   întocmit, irig. , 02.06.2020

34.,„C—! >gg=g==s ......paraschiv E.

z

/  ^^ CEflTIFiC' T

/ .B                   "" Baia

SCI) 1 cri  Seria BNr.m—r»HF' —---------—r-—

TO. Categorii

\Cp/\R ASCHIV EtpGENl                   ; _____________PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1: 100


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa Imobil

61

Constanta, zona Complex comercial Perla, stațiunea Mamaia, magazin nr.79

Cartea Funciara nr.

U.A.T.            CONSTANTACi ICc


DINȚA,

A. Date referitoare la teren

Programul Eterra din cadrul OCPI nu recunoaște suprafața de 60.50 mp, astfel rezulta din măsurători suprafața de 61.00 mp,_________

| Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața mp

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

61.00

Limitele imobilului sunt delimitate de construcție

1

|      Total

61.00


B. Date referitoare la construcții

Cod construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare lei

Mențiuni

CI

61.00

Spațiu comercial (parter)

Total

61.00

.............Inventar de coordonate

Sistem de proiecție: Ștereografic 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1, 2

3 4

308986.137

308990.395

308983.355

308979.111

790334.297

790330.741

790322.256

790325.800

5.548

11.025

5.529

11.026

Suprafața teren din măsurători: S = 61.00 mp

Suprafața teren din acte: S = 58.00 mp


Executant: S.C; GREâMIXȚ'Ș Data: iunie 2011'?' q q

S.&CRE

^Uj^lA^^ONEL^DINESCU


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date

qONSTAA/7->

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONT

SECR FU LV IA


rJĂZĂ neral, LA DINESCU


Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str. Salcâmilor nr.18

Teren - 35 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.38262/05.08.2020

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Zona Industrială (Șos. Industrială)

Teren - 667 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.5130/04.08.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

contrasemnează SECRET FULVIAAMȚj

GENERAL, ELAzEfÎNESCU


Plan de situație

Scara 1:100
£>/m x j cz> - \ O

C Q

.3Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

35

Str. Salcâmilor, nr. 18, Constanta

Nr. Cartea Funciara

UAT CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBATE

Nr.


*ArDaterTeferit(jare"la teretf


Suprafața (mp)

35


Valoarea de impozitare (lei)Zi


Semnătura


Mențiuni

gard intre punctele 5-6-7-8-9,10-1 construcții pe limita intre punctele 1-2, 4-5 fara gard intre punctele 9-10,2-3-4_______


ICc


18Total

35

B. Date referitoare k

i construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni           ।

a ~ i

0 1

Total

Executant, ing.Liliana Baiceanu 70 no onon

‘■'dM VT

•X3HV

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 70'

Pct.        E(m)        N(m)

’   1: 790647,877; 305655,494!

Ș 2 790651,414 305660,311

3 790653,068 305662,431; i" 4| 790653,916 305661,840

;   5; 790655,480  305660,696

6 790654,537. 305659,404. Ș   7; 790653,933  305658,471

;   8  790650,230  305652,752;

|   9! 790649,531  305651,792:

! 10 790646,793 305653,792

CERTIFICAT        Irt I

/£      DE     %\\

/'5Sn A(iT°RlZARF >.\\  xL

£     f!;r, t ,7     028/ o                J

■         „                     2’,> .■■■                     ■ ■

Suprafața totala masurata = 35


QO^STA/Vr^

„ roM»s . t<MsrAnm*l'‘

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.
Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr.2b, bl.13, ap.47-48

Teren - 17 mp (indiviză)

Totală - 182,2 mp din care:

Utilă - 154 mp:

Camera - 13,1 mp Camera - 10,3 mp Camera - 22,9 mp

Camera - 21,7 mp Camera - 11,5 mp \ Camera - 13,9 mp

Bucătărie - 9,6 mp

Bucătărie - 9,2 mp

Baie - 2,0 mp

Baie - 4,4 mp Baie - 3,8 mp Baie - 2,1 mp Hol - 27,2 mp

Balcon - 14,1 mp

Balcon - 14,1 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare HCL nr.109/2005, pag.16 Adresa R.A.E.D.P.P. nr.1408/03.03.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.43623/03.03.2020

CONTRASEMNEAZĂ^ secreta/general, FULVIA ANTw^LjMjINESCII

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în zona Constanța Sud, str.Sudului FN

Teren - 5317 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.77110/28.07.2020

CONTRASEMNEAZĂ / SECRETAI^ GENERAT

F U LVI A A NJW E L A D+NES C U

sa

Plan de situație


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

5317

CONSTANTA- STR. SUDULUI

Carte funciara nr.

uat I        ConstantaLocation: X= 790963.09 Y= 298615.73

Z= 0.00

Location: X= 791010.07 Y= 298627.83

Z= 0.00

Location: X= 791001.93 Y= 298677.19

Z= 0.00

Location: X= 791003.79 Y= 298677.80

Z= 0.00

Location: X= 790994.61 Y= 298704.48

Z= 0.00

Location: X= 790988.56 Y= 298721.35

Z= 0.00

Location: X= 790986.27 Y= 298720.71

Z= 0.00

Location: X= 790974.70 Y= 298717.92

Z= 0.00

Location: X= 790973.08 Y= 298722.77

Z= 0.00

Location: X= 790961.42 Y= 298719.36

Z= 0.00

Location: X= 790958.19 Y= 298721.96

Z= 0.00

Location: X= 790956.00 Y= 298721.26

Z= 0.00

Location: X= 790954.55 Y= 298719.41

Z= 0.00

Location: X= 790938.00 Y= 298715.37

Z= 0.00

Location: X= 790935.26 Y= 298714.70

Z= 0.00


goNSTA/v^ ROMANIA

$ O JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în str.Bogdan Vasile nr.75

Teren - 25 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.214295/08.05.2020


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, M            , a         CONTRA

/mneIză GENERAL, INESCU


SECRETFULVIAAN

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR. SOS IâoA3

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str. Callatis nr.18

Teren - 66,57 mp Utilă - 181,38 din care:

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HCL nr.66/2013, anexa 25 Ordinul Prefectului nr.430/23.09.2016 Adresa R.A.E.D.P.P. nr.9137/22.07.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.111894/23.07.2020

CI - demisol

Boxa - 20,98 mp Hol acces boxe - 10,96 mp Beci - 15,00 mp

CI - parter

Camera - 18,57 mp

Camera - 20,04 mp

; Camera - 19,73 mp Hol - 14,30 mp

Bucătărie - 11,17 mp Baie - 4,70 mp Hol acces din exterior -1,31 mp

CI - pod

Hol - 9,64 mp Pod - 20,38 mp Pod - 8,60 mp Pod - 6,00 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ secretar/generalț fulvia ANTQNELA p+1^ESCU

PLAN DE SITUAȚIE - CUMPĂRARE TEREN SCARA 1:500

anexa la hclm nr.^PL


Adresa imobilului

Zona str. Bogdan Vasile nr. 75, Constanta

U.A.T. Constanta, jud. Constanta

• Suprafața teren conform masuratori= 25mp;

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: Stereo 70

X=789214.12 Y=305250.64

X=789216.92 Y=305249.48

X=789220.14 Y=305256.87

X=789217.20 Y=305258.09

Suprafața teren conform masuratori= 25mp;PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,      CONTRAVENEA?*

FU®vE1^'^®!&escu

/

Data: 25.10.2019

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

136

str. Callatis nr. 18, Constanta

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

.____

CONSTANTA

X=304035.44

o oj

10 10 (\J (hX=304012.85P


Z VJZAT Nr          ____


lfS^2O2O

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria

de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

136

Teren delimitat cu gard metalic si poarta garaj intre pct. 1-2, gard beton intre pct. 2-3, gard din

TOTAL

136

plasa metalica intre pct. 3-4 si 5-6, ziduri construcții intre pct. 6-7-1, neiinprejmuit intre pct. 4-5.

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

136

Locuința D+P+IE+Pod;         SECRET^M^ N^Ă

Sconstruitadesfasurata= 540mp; rn,.,.. , AfitfcENERAL, fulV'aant^a''DINEsCU

TOTAL

136


Suprafața masurata a imobilului= 136mp

Suprafața din acte= 136mpExecutant: S.C. TANASE-CADAȘȚRU.-SJLL. v              Tanase Gh^QjsgH^16

^-feonfirm execut^^măsurăterfiSr Ictgj^ipjc^-j-

, &orectGfiffiWi3®it5cmirf:’’ curfusptației cadastrale

Fși<w>

’ Seriaa0-S JNr.l660/05.11.2019 S


% TÂNASE-CADASTRU SRL^1 ? . % Constanța Jș?"

—Ci r.-c&tf.

OfflffiARE ria riO-a-r Nr. 1288

TÂMASE


Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

ANEXA NR.1.37 la regulament


RELEVEU LOCUINȚA C1 - DEMISOL

Hol acces boxe


Hol acces boxe


8.47

10.96


Boxa


20.98


Beci


7

.^'"^':Șuprafata utila = 93.64 mp bJu^suoq           certificat

/. ^ ius nwmssw W c ' '     %

/ 5?.                                        _________Ut:_____________^y.____________________________________

■,y 6107'1 rS0/095-f-'R f-l              AUTORIZARE '^Executat                r

S, 3HV7|yn i r V Ser/# RO~B‘FNr. 1283 S                       .

30 T ®   T «■■- 4’C- TANASE-CADASTRU SRL

LVOIjiiâa:) ■wk ~.A.:‘ ’^§rin^,A. Tanase Gheorghe GHfeGrjQBT J»/__

x^/sinoa^                          Recepționat ~ _


15.00


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT, SERVICIUL CADASTRU

VIZAT^B^^SCHiMBÂRE


/??O^2g2Pscara 1:100

Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

Mun. Constanta, str. Calatis nr.18

Cartea funciara nr.

UAT | CONSTANTA

ANEXA NR.1.37 la regulament

RELEVEU LOCUINȚA C1 - PARTER

scara 1:100

Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

Mun. Constanta, str. Calatis nr.18

Cartea funciara nr.

UAT      CONSTANTA


Hol


Camera


Bucătărie


CONTRAS --SECRElAtF FUI.VIA ANTON


14.30


19.73


11.17


Baie


4.70


Podest


1.59


Hol acces din exterior


1.31


Hol acces din exterior

" SUf^afata utila = 92.83 mp
JAiVASg.CAO^yf^^SE-CADASTRU SRL “0:'lsf3ipân Tanase Gheorghe

C^rfeoțț^!


1.42

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAU i SER 7ICIUL CADASTRU

V!ZAT SF’RE NȘSCHîWIBARE

RE T/7. o/z -.-__

Semnătura

RELEVEU LOCUINȚA C1 - POD

scara 1:100

Nr.cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului:

Sțr. Calatis nr. 18, mun. Constanta

Cartea funciara nr.

UAT | CONSTANTAPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

.                      1 A ,»             r\ K
. Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Pod

18.60

2

Pod

19.69

3

Hol

7.82

4

Pod

20.38 -

5

Pod

8.60 -

6

Pod

6.00 -

7

Hol

9.64 -

8

Podest

1.77

—--

Suprafața Utila=92.50r

np

Suprafața Totala= 92.50mpgr--CZWCAl %

y        . . . DF____________'

:    *WlZA.RE

JSsri^°-8-J 1^660/05.,U01Si

\% ^onsrania


CERTIFICAT %

S*            Pc          . '<■

•             u c.

Al.ITORIZA.RE

4£M


S Sstrla rrOPRIMĂRIA MufflctiNULUI CONSTANT SERVICIUL CADASTRU VIZAT SPRE NZSCHîMBARE


Nr.


CONSTANT^


cO»STAHT<*"*ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în str.Lanului nr.29-29A

Teren - 93 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Teren în indiviziune

HCL nr.109/2005, pag.31 (988 mp suprafața totală din care 895 mp sunt proprietate particulară) Identificare imobil nr.161987/03.08.2020


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTR


SECRET FULVIA

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Stațiunea Mamaia, Incinta Complex Perla, lot 2 (fost magazin 97 al Comtext S.A.)

Teren - 30 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.222346/17.08.2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIA A^TKONEI-ADINESCU


1789406


1789420


1789440


7894601 7894651PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHiMBARE Nr.             Ț .


c,

tra^a /=„

ntJ,ui 31

PREȘEDINTE ȘEPINȚÂj


Inventar de coordonate puncte de frângere Imobil situat in Strada lanului nr. 29

Sistem de proiecție STEREOG RAFIC1970

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

1

299515,680

789412,432

2

299513,932

789419,321

3

299508,574

789438,810

4

299502,420

789460,199

5

299492,858

789458,156

6

299483,569

789455,292

7

299487,979

789439,180

8

299489,333

789433,180

9

299495,568

789434,988

10

299497,185

789430,196

11

299500,745

789431,186

12

299503,896

789420,868

13

299501,258

789420,063

14

299504,463

789409,611

Suprafață calculată din coordonate 750mp


Inventar de coordonate puncte de frângere Imobil situat în Strada Lanului nr. 29A

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC1970

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

14

299504,463

789409,611

25

299496,120

789407,454

23

299490,310

789430,566

22

299493,636

789431,491

21

299494,870

789427,533

20

299495,451

789427,716

19

299496,548

789423,712

18

299497,714

789424,041

17

299498,630

789420,992

16

299500,024

789421,358

15

299500,485

789419,820

13

299501,258

789420,063

Suprafață jalailatăjIhKwAinat^ 153mp anexa la hclm nr.Inventar de coordonate puncte de frângere Imobil situat în Strada Lanului nr. 29B Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

12

299503,896

789420,868

11

299500,745

789431,186

10

299497,185

789430,196

9

299495,568

789434,988

8

299489,333

789433,180

24

299489,863

789431,273

23

299490,310

789430,566

22

299493,636

789431,491

21

299494,870

789427,533

20

299495,451

789427,716

19

299496,548

789423,712

18

299497,714

789424,041

17

299498,630

789420,992

16

299500,024

789421,358

15

299500,485

789419,820

13

299501,258

789420,063

Suprafață calculată din coordonate 85mp cu categoria de folosința Construcții curți (Cc)


Legendă:Imobil cu adresa: Constanta

Strada Lanului nr. 29


T] Imobil cu adresa: Constanta, M Strada Lanului nr. 29A


■] Imobil cu adresa: Constanta 3 Strada Lanului nr. 29B


Categoriile de folosința a terenurilor si codurile corespunzătoare:

Cc - curți si curți cu construcții;

A - arabil


Destinațiile construcțiilor si codurile acestora::

CL - locuințe;

SECRETAR GEhfBRAL,

fulviaantonelMhnesSemnătura'l

1789420789406

Plan de încadrare in zona


1789440

Bilanț suprafețe imobile si construcții


7894601 7894651


Hașura in plan

Adresa

Date despre imobil

Date despre construcții

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața parcela (mp)

Suprafața imobil (mp)

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Total suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Constanta, Strada Lanului nr. 29

1

Cc

280

750

CI

CL

97

130

Locuința parter

2

A

470

C2

CA

26

Garaj

C3

CA

7

Baie

Constanta, Strada Lanului nr. 29A

1

Cc

153

153

CI

CL

75

90

Locuința parter

C2

CA

15

Anexa

Constanta, Strada Lanului nr. 29B

1

Cc

85

85

CI

CL

49

49

Ruina

TOTAL GENERAL

-

-

988

988

-

-

269

269

-


qONSTAA/^ românia

& JSr,.?! JUDEȚUL CONSTANȚA         K6

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU SERVICIUL CADASTRU

Plan de situație

Cod plan: P-SC5 Revizia nr. 0

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Municipiul Constanța - zona Km 5

Bilanțul suprafețelor imobilelor si clădirilor situate pe Strada Lanului nr. 29, Strada Lanului nr. 29A si Strada Lanului nr. 29B

Format: A3

Scara: 1:200 Data: aug. 2020

Nume

Semnăturp

Desenat

Dragoș IORDACHE

Verificat

Aprobat

Identificarea sl localizarea Imobilului ■ nr. Inreg. 161987/2020PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRI

Nr.____Li


1789406

Plan de încadrare in zona


1789420


V^cln.


Vecl^ St.

^da


3j

5


Str^aBr 3°S14odei3°


Inventar de coordonate puncte de frângere Imobil situat în Strada Lanului nr. 29

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

1

299515,680

789412,432

2

299513,932

789419,321

3

299508,574

789438,810

4

299502,420

789460,199

5

299492,858

789458,156

6

299483,569

789455,292

7

299487,979

789439,180

8

299489,333

789433,180

9

299495,568

789434,988

10

299497,185

789430,196

11

299500,745

789431,186

12

299503,896

789420,868

13

299501,258

789420,063

14

299504,463

789409,611

Suprafață calculată din coordonate 750tnp


Inventar de coordonate puncte de frângere Imobil situat în Strada Lanului nr. 29A Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

14

299504,463

789409,611

25

299496,120

789407,454

23

299490,310

789430,566

22

299493,636

789431,491

21

299494,870

789427,533

20

299495,451

789427,716

19

299496,548

789423,712

18

299497,714

789424,041

17

299498,630

789420,992

16

299500,024

789421,358

15

299500,485

789419,820

13

299501,258

789420,063

Suprafața calculată din coordonate 153mp


Inventar de coordonate puncte de frângere Imobil situat în Strada Lanului nr. 298

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC1970

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

12

299503,896

789420,868

11

299500,745

789431,186

10

299497,185

789430,196

9

299495,568

789434,988

8

299489,333

789433,180

24

299489,863

789431,273

23

299490,310

789430,566

22

299493,636

789431,491

21

299494,870

789427,533

20

299495,451

789427,716

19

299496,548

789423,712

18

299497,714

789424,041

17

299498,630

789420,992

16

299500,024

789421,358

15

299500,485

789419,820

13

299501,258

789420,063

Suprafață calculata din coordonate 85mp categoria de folosința Construcții curți (Cc)


Legendă:Imobil cu adresa: Constanta

Strada Lanului nr. 29


Imobil cu adresa: Constanta Strada Lanului nr. 29AImobil cu adresa: Constanta Strada Lanului nr. 29B


Categoriile de folosința a terenurilor si codurile corespunzătoare:

Cc - curți si curți cu construcții;

A - arabil


Destinațiile construcțiilor sl codurile acestora::

CL - locuințe;

CA - construcții anexa


suprafețe ii

Hașura in

---------------x=~ m cn o

Adresa CC

;E\lftart:e despre imobil

Date despre construcții

Nr. parcela

Categorie,de" folosința

Suprafața parcela (mp)

Suprafața imobil (mp)

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Total suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

7////Ă V/7%6

Constanta, Strada Lanului nr. 29

1

Cc

280

750

CI

CL

97

130

Locuința parter

2

A

470

C2

CA

26

Garaj

C3

CA

7

Baie

Constanta, Strada Lanului nr. 29A

1

Cc

1'53

153

CI

CL

75

90

Locuința parter

C2

CA

15

Anexa

Constanta, Strada Lanului nr. 29B

1

Cc

85

85

CI

CL

49

49

Ruina

TOTAL GENERAL

-

-

988

. 988

-

-

269

269

-


ROMÂNIA

& ffiV. S. JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU SERVICIUL CADASTRU

Plan de situație r

Cod plan: P-SC5 Revizia nr. 0

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

Municipiul Constanța - zona Km 5

Bilanțul suprafețelor imobilelor si clădirilor situate pe Strada Lanului nr. 29, Strada Lanului nr. 29A si Strada Lanului nr. 29B

Format: A3 Scara: 1:200 Data: aug. 2020

Nume

Semnătură

Desenat

Dragoș IORDACHE

Verificat

Aprobat

TdpntlfirArpA d inralirarpa Imnhibilni - nr. Inrpn. 161987/2020


308960Plan de situație


Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața imobilului(mp)

Adresa imobilului

30

Loc.Mamaia, Incinta complex Perla ( fost magazin nr. 97 al Comtext SA) Lot 2


Nr.Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)

CONSTANTA

308960


Sistem de referința Stereografic 1970

Inventar de coordonate


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1 2 3

4

308959.176

308955.113

308958.875

308962.939

790345.564

790349.359

790353.329

790349.534

5.560

5.469

5.560

5.470

S(1)=30.41nip P=22.059m


790340

V                          o CONTRASEMNEAZĂ x

A. Date referitoare la teren                  S SECRETAR®2ENERAZ\

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

i UUV lAMiwjira'H ULWKdUU

Mențiuni                  /

\ 1

Cc

30

Imobil împrejmuit prin: laturile construcțiilor pct. 1-2-3-4-1.

Total

30

B. Date referitoare la construcții

Cod


Destinația


CI


CAS


Suprafața construita la sol _________(mp)_________ 30


Mențiuni


Spațiu comercial parter. Suprafața construita desfășurată = 30 mp.


Total
30


Suprafața totala măsurată a imobilului = 30 mp

Suprafața din act = 30 mp


PR^AR^MUN.C^^ANTA

-,,1-y AT cprF îwESCHmABA
Semnătura


CQNSTA/vZx;

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.fulviaantonela^inescuElemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str. Griviței nr.44

Teren - 933 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.127442/17.08.2020

ROMANIA JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN/ CONSTRUCȚIE

SUPRAF. mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR. RAPORT EVALUARE

NR. ÎNREGISTRARE RAPORT LA PMC

NR / DATA

ANEXA

1.

162/2020

74/2020

6

4

Teren și construcție situat în str.Tulcei nr.5, bl.SlB, sc.A, et.4, ap.19

Teren -12,30 mp

Construcție - 39,30 mp

19.336

121.819

577/ 05.08.2020

118935 /

05.08.2020

2.

120/2020

2

Teren situat în str.Medeea FN

220

152.953,1

211 / 25.06.2020

122815/

12.08.2020

3.

48/2017

25/2020

2

5

Teren situat în str.Pescarilor nr.35A

79

146.000

-

123327 /

13.08.2020

4.

262/2020

Art. 5

Construcție situată în str.Constantin Brătescu nr.74 (pentru teren se va păstra valoarea de inventar - 208.000 lei aprobată prin HCL nr.162/2020, anexa 10, poz.l)

90,3

32.937,62

212 / 25.06.2020

109807 /

20.07.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIAANTONELA DINESCl

cpț'lSTAA/T-.

ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR.

Nr.

Crt.

Elemente identificare bun

Suprafață

Valoare de inventar (lei)

Observatii

1

Teren limitrof DE266 Parcela 264/3

Teren - 135 mp

104.314,90

Contract de schimb fără sultă autentificat sub nr. 1594/10.12.2019

Carte funciară nr. 251322

2

Teren limitrof DE266

Parcela 2AHV2

Teren - 302 mp

233.113,36

Contract de schimb fără sultă autentificat sub nr.

1594/10.12.2019

Carte funciară nr. 250058

3

Teren limitrof str. Brest Lot 1/3

Teren - 485 mp

108.410,90

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 2

Carte funciară nr. 251325

4

Teren limitrof str. Brest Lot ZP1, lot 2

Teren - 14 mp

3.129,40

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 12

Carte funciară nr. 242213

5

Teren limitrof str. Brest Lot ZP2, lot 2

Teren - 18 mp

4.023,50

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 13

Carte funciară nr. 242215

6

Teren limitrof str. Brest Lot ZP3, lot 2

Teren - 20 mp

4.470,50

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 14

Carte funciară nr. 242222

7

Teren limitrof str. Brest Lot ZP4, lot 2

Teren - 23 mp

5.141,10

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 15

Carte funciară nr. 242196

8

J

Teren limitrof str. Brest Lot ZP5, lot 2

Teren - 25 mp

5.588,20

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 16

Carte funciară nr. 242220

9

Teren limitrof str. Brest Lot ZP6, lot 2

Teren - 25 mp

5.588,20

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 17

Carte funciară nr. 242188

10

Teren limitrof str. Brest Lot ZP7, lot 2

Teren - 27 mp

6.035,20

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 18

Carte funciară nr. 242192

11

Teren limitrof str. Brest Lot ZP8, lot 2

Teren - 31 mp

6.929,30

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 19

Carte funciară nr. 242207

12

Teren limitrof str. Brest Lot ZP9, lot 2

Teren - 34 mp

7.599,90

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 20

Carte funciară nr. 242201

13

J

Teren limitrof str. Brest Lot ZP10, lot 2

Teren - 35 mp

7.823,50

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 21

Carte funciară nr. 242194

14

7

Teren limitrof str. Brest

LotZPll, lot 2

Teren - 40 mp

8.941,10

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 22

Carte funciară nr. 242205

15

J

Teren limitrof str. Brest Lot ZP12, lot 2

Teren - 42 mp

9.388,10

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 23

Carte funciară nr. 242153

16

Teren limitrof str. Brest Parcela 278/1/4

Teren - 396 mp

88.513,80

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 11

Carte funciară nr. 251389

17

Teren limitrof str.

Florența Parcela 267/2/3

Teren - 909 mp

203.186,30

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 8

Carte funciară nr. 251306

18

Teren limitrof str.

Florența Parcela 267/1/1/4

Teren - 305 mp

68.175,80

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 6

Carte funciară nr. 251312

19

Teren limitrof str. Amsterdam Parcela 264/2

Teren - 468 mp

104.610,80

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 3

Carte funciară nr. 251321

20

J

Teren limitrof str. Amsterdam

Parcela 267/1/1/2

Teren - 221 mp

49.399,50

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 4

Carte funciară nr. 251310

21 \/

Teren limitrof str. Amsterdam Parcela 267/2/2

Teren - 703 mp

157.139,70

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 7

Carte funciară nr. 251305

22

yj

Teren limitrof str. Amsterdam Parcela 278/1/2

Teren - 548 mp

122.492,90

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 9

Carte funciară nr. 251387

23

Teren limitrof str. Napoli Parcela 278/1/3

Teren - 704 mp

157.363,20

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 10

Carte funciară nr. 251388

24

Teren limitrof str. Praga Parcela 267/1/1/3

Teren - 415 mp

92.763,80

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 5

Carte funciară nr. 251311

25

•J

Teren limitrof str. Praga Lot 1/2

Teren -1.185 mp

264.879,80

Declarația autentificată sub nr. 1720/20.11.2019 la Birou individual notarial Tudor-Nicolae Dumitrescu-Bolintin Poz. 1

Carte funciară nr. 251324

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,uONTRAS

SECRETAF^țSENERAL,

fulviaant