Hotărârea nr. 302/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune

în municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2Z

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 129335/25.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției gestionare servicii publice nr. 129366/25.08.2020;

Ținând cont de prevederile art.22 și art.29 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dipozițiile Capitolului 17 " Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual" din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, aprobat prin HCL nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.d), alin. (7) lit. n) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 411/14.10.2019 modificată prin H.C.L. nr. 512/28.11.2019, H.C.L. nr. 6/30.01.2020, H.C.L. nr. 195/2020 și H.C.L. nr. 229/2020 rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției financiare, Direcției patrimoniu și cadastru, CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru, ~ împotrivă.

— . abțineri.

La data adoptării sunt in funcție x a consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONȘTANȚA

Nr. / 3/.


CONTFyXSEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FULVIA ANTON ELA/DINESCUROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Ofit9        ANEXA

la HCL nr. W / //Z?

(Anexa nr. 2 la HCL nr. 411/2019)


Act adițional nr. 5/ la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Nr. 211817/01.11.2019

Prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța a fost încheiat la data de, între:

(1) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentata prin Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.51, cod de înregistrare fiscala nr.4785631,având contul nr. R017TREZ24A840302403000X, deschis la Trezoreria Constanța, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Delegatarul;

Și

(2) Operatorul de transport CT BUS S.A., cu sediul în Constanta,str. Industrială nr.8, înregistrat la Registrul comerțului cu nr. J13/60/1991, codul unic de înregistrare 1883902 având contul nr. R023BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin Director General Nicolae Bogdan Niță, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv „Părțile".

PREAMBUL:

 • • La data de 1.11.2019, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța intre Delegatar si Operator ("Contractul")

 • • Contractul a fost încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, și anume:

 • - Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • - Legislația națională cu privire la transportul public local de persoane prin curse regulate, indicată în Anexa 1 la Contract.

 • • Contractul a fost atribuit direct, potrivit prevederilor art 5 alin.(2) paragraful 2 subparagrafele 1 si 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea Operatorului de operator intern, conform hotărârii Consiliului local al municipiului Constanta de atribuire nr. 411 din 14.10.2019;

 • • Contractul a fost atribuit direct ca măsură de urgență, în temeiul art. 5 paragraful 5 din Regulamentul C.E. 1370/2007, coroborat cu art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007;

 • • Ulterior încheierii Contractului, Programul de Transport prevăzut în Anexa 2 la Contract a suferit modificări prin Actele adiționale nr. 1/232922/02.12.2019 și nr. 2/25244/07.02.2020, astfel încât numărul total de kilometri estimați pentru anul 2020 a crescut de la 9.601.245,15 km la 10.694.146,25 km. De asemenea, având în vedere impactul pandemiei de Covid-19 care a afectat semnificativ toate activitățile economice și toate cheltuielile publice în perioada martie - iunie 2020, Delegatarul a solicitat analiza cheltuielilor și veniturilor generate de realizarea serviciului public de transport local de persoane în municipiul Constanța în perioada ianuarie - iunie 2020 și revizuirea în consecință a costului de transport per kilometru, conform adresei nr. 93457/17.06.2020. Drept urmare, a fost încheiat Actul adițional nr. 3/100231/01.07.2020 prin care costul unitar per km pentru perioada 1 iulie -30 septembrie 2020 a fost redus de la 10,51 lei/km la 10,01 lei/km.

 • • Ulterior, ca urmare a negocierilor purtate de cele 2 părți, după închiderea financiară a primului semestru al anului 2020, a fost reanalizată posibilitatea unei reduceri suplimentare a costului unitar per km pentru perioada 1 iulie -30 septembrie 2020, rezultând Actul adițional nr. 4/117544/03.08.2020 prin care costul unitar per km pentru perioada 1 august - 30 septembrie 2020 a fost redus de la 10,01 lei/km la 9,51 lei/km.

In urma finalizării procedurii organizate de CT BUS S.A. pentru achiziția de autobuze M2, de capacitate mică EURO 6 destinate transportului public de călători în municipiul Constanța, Operatorul a propus extinderea programului de transport cu liniile 13 și 14, în conformitate cu prevederile Strategiei de Transport aprobată de municipiul Constanța, în calitate de autoritate competentă, responsabilă cu organizarea serviciului de transport public.

 • • Având în vedere că în calculul costului pe km sunt incluse și cheltuieli fixe, creșterea numărului de km prevazuți în Programul de Transport este de natura sa conducă la scăderea cheltuielilor fixe/km și, implicit, la scăderea costului per km.

 • • Astfel, pentru perioada 01.10.2020 - 31.12.2020 va fi aplicabil tariful de 9,51 lei/km.

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1. Capitolul 9 din Contract se modifică după cum urmează:

(1) In cuprinsul Articolului 9.1 din Contract, prevederile referitoare la costul unitar se modifică după cum urmează:

„Costul unitar pentru anul 2020 se modifică astfel:

Costul unitar per km pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2020 va fi de 9,51 lei/km."

(2) Articolul 9.18 din Contract, se modifică după cum urmează:

„Valoarea totală a prezentului Contract este de 250.225.395,33 Lei, fără TVA."

Art. 2. Anexele: 2- Programul de transport, 3 - Programul de Investiții, 4 - Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului, 5 - Mijloace de transport, 10 -Calculul costului unitar pe km și 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA) la Contract se înlocuiesc cu Anexele 1 - 6 la prezentul Act Adițional.

Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, , în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Delegatar și 1 (un) exemplar pentru Operator.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRA

SECRET

FULVIA AJM

GENERAL,

ELA DINESCU


anexa

HCLM NR.

ANEXE LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. 211817/01.11.2019

modificate prin

Actul Adițional nr. 5/

Cuprins

Anexa 1 la Actul adițional 5 - Programul de transport

(Anexa 2 - la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 2.1 - Program de transport pentru rețeaua de autobuze

Anexa 2.2 - Program de circulație autobuze...............

(Anexa 3 - Programul de Investiții)...

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului

Anexa 3.2 - Programul de Investiții al Autorității Contractante

Anexa 3.3 - Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri pentru Investiții din

Surse Proprii

(Anexa 4- Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului)

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur..................................................................................

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Anexa 4.4- Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate

(Anexa 5 - Mijloace de transport)

Anexa 5.1 - Cerințe Standard Pentru Mijloace de Transport..

Anexa 5.2 - Lista Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciului Public ..................

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

(Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

Anexa 1 la Actul adițional 5 - Programul de transport

(Anexa 2 - la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Programul de transport

Anexa 2.1 - Program de transport pentru rețeaua de autobuze

Tabel 1 Centralizator program de transport

i

HI o-iy'tsste

1

438,50

142,00

438,50

142,00

2-43

3.397,10

2.254,00

3.397,10

2.254,00

3

1.250,80

825,80

1.250,80

825,80

3B

188,80

188,80

188,80

188,80

5-40

4.890,00

3.129,30

5.015,70

3.261,80

5B

581,40

562,20

581,40

562,20

42

1.710,70

1.074,50

1.710,70

1.074,50

43C

711,00

671,00

711,00

671,00

43 M

681,60

671,80

681,60

671,80

44

2.249,70

1.497,30

2.249,70

1.497,30

48

1.945,10

1.296,10

1.945,10

1.296,10

51

1.194,20

882,40

1.194,20

882,40

51B

308,40

-

308,40

-

100

1.932,40

1.472,40

0,00

0,00

100C

736,00

724,00

736,00

724,00

101

3.415,20

2.356,20

3.415,20

2.356,20

101M

873,80

851,60

873,80

851,60

102N

1.729,50

1.000,60

1.729,50

1.000,60

102P

1.854,00

1.081,60

1.854,00

1.081,60

CITY TOUR

1.214,80

1.214,80

100MAMAIA

2.697,85

2.629,75

N100

165,60

165,60

165,60

165,60

N2-43

280,00

280,00

280,00

280,00

N102

257,60

257,60

257,60

257,60

N5-40

360,80

360,80

360,80

360,80

13

2.355,80

1.824,40

2.355,80

1.824,40

14

2.319,20

1.798,40

2.319,20

1.798,40

E1

69,00

-

-

-

E2

77,40

-

-

-

E3

48,50

-

-

Total Km

36.022,10

25.368,40

37.933,15

27.873,05

planificati/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

197.00

67.00

68.00

33.00

Total km planificati anual

7.096.353,70

1.699.682,80

2.579.454,20

919.810,65

12.295.301,35

Tabel 2 Calcul km planificati

Of

'jswaK

^W‘JFlSî

.^aSK5fe2'<«

Program normal zile lucrătoare

34.202,10

1.820,00

36.022,10

197

în toate zilele în care nu se aplică celelalte programe

Program normal Sâmbătă- Duminică

24.280,60

1.087,80

25.368,40

67

Program de vară, Luni- Vineri

36.120,75

1.812,40

37.933,15

68

Program de vară, Sâmbătă- Duminică

26.642,55

1.230,50

27.873,05

33

Total Km planificați

12.295.301,35

Tabel 3 Program normal, Luni-Vineri

0

ÎHIW

Linia

1

398,00

40,50

438,50

2-43

3135,00

262,10

3397,10

3

1170,00

80,80

1250,80

3B

174,00

14,80

188,80

40C

-

-

-

5-40

4757,00

133,00

4890,00

5B

563,00

18,40

581,40

42

1582,00

128,70

1710,70

43C

676,00

35,00

711,00

43M

651,00

30,60

681,60

44

2117,00

132,70

2249,70

48

1856,00

89,10

1945,10

51

1108,00

86,20

1194,20

51B

260,00

48,40

308,40

100

1831,00

101,40

1932,40

100C

701,00

35,00

736,00

101

3360,00

55,20

3415,20

101M

845,00

28,80

873,80

102N

1680,50

49,00

1729,50

102P

1805,00

49,00

1854,00

N100

140,00

25,60

165,60

N2-43

235,00

45,00

280,00

N102

238,00

19,60

257,60

N5-40

333,00

27,80

360,80

13

2235,00

120,80

2355,80

14

2280,00

39,20

2319,20

E1

24,00

45,00

69,00

E2

35,60

41,80

77,40

E3

12,00

36,50

48,50

Total Km planificati

34.202,10

1.820,00

36.022,10

1.848,5 curse/ zi

Tabel 4 Program normal, Sâmbătă- Duminică

|il|

S'F IO

IM £§33

Linia

1

130,00 .

12,00

142,00

2-43

2119,00

135,00

2254,00

3

778,00

47,80

825,80

3B

174,00

14,80

188,80

5-40

3045,00

84,30

3129,30

5B

544,00

18,20

562,20

40C

-

-

-

42

1005,00

69,50

1074,50

43C

644,00

27,00

671,00

43M

643,00

28,80

671,80

44

1419,00

78,30

1497,30

48

1249,00

47,10

1296,10

51

837,00

45,40

882,40

51B

-

100

1398,00

74,40

1472,40

100C

693,00

31,00

724,00

101

2315,00

41,20

2356,20

101M

821,00

30,60

851,60

102N

971,00

29,60

1000,60

102P

1058,00

23,60

1081,60

N100

140,00

25,60

165,60

N2-43

235,00

45,00

280,00

N102

238,00

19,60

257,60

N5-40

333,00

27,80

360,80

13

1728,40

96,00

1824,40

14

1763,20

35,20

1798,40

Total Km planificati

24.280,60

1.087,80

25.368,40

1.313 curse/zi

Tabel 5 Program de vara, luni - vineri

| StProgram demară,. LCini-

QRHsaK-1 aa®

O®-™

BUEX-.

Linia

1

398,00

40,50

438,50

2-43

3135,00

262,10

3397,10

3

1170,00

80,80

1250,80

3B

174,00

14,80

188,80

5-40

4882,70

133,00

5015,70

5B

563,00

18,40

581,40

40C

-

-

-

42

1582,00

128,70

1710,70

43C

676,00

35,00

711,00

43 M

651,00

30,60

681,60

44

2117,00

132,70

2249,70

48

1856,00

89,10

1945,10

51.

1108,00

86,20

1194,20

51B

260,00

48,40

308,40

100

-

-

0,00

100C

701,00

35,00

736,00

101

3360,00

55,20

3415,20

101 NI

845,00

28,80

873,80

102N

1680,50

49,00

1729,50

102P

1805,00

49,00

1854,00

N100

140,00

25,60

165,60

N2-43

235,00

45,00

280,00

N102

238,00

19,60

257,60

N5-40

333,00

27,80

360,80

13

2235,00

120,80

2355,80

14

2280,00

39,20

2319,20

CITY TOUR

1141,80

73,00

1214,80

100MAMAIA

2553,75

144,10

2697,85

Total Km planificati

36.120,75

1.997 curse / zi

1.812,40

37.933,15

Tabel 6 Program de vara, sambata - duminita ; sărbători legale

ara;;,                            <■ -'«a

«w<j'bh

li»

Linia

1

130,00

12,00

142,00

2-43

2119,00

135,00

2254,00

3

778,00

47,80

825,80

3B

174,00

14,80

188,80

5-40

3177,50

84,30

3261,80

5B

544,00

18,20

562,20

40C

-

-

-

42

1005,00

69,50

1074,50

43C

644,00

27,00

671,00

43M

643,00

28,80

671,80

44

1419,00

78,30

1497,30

48

1249,00

47,10

1296,10

51

837,00

45,40

882,40

51B

-

-

-

100

0,00

0,00

0,00

100C

693,00

31,00

724,00

101

2315,00

41,20

2356,20

101M

821,00

30,60

851,60

102N

971,00

29,60

1000,60

102P

1058,00

23,60

1081,60

N100

140,00

25,60

165,60

N2-43

235,00

45,00

280,00

N102

238,00

19,60

257,60

N5-40

333,00

27,80

360,80

13

1728,40

96,00

1824,40

14

1763,20

35,20

1798,40

CITYTOUR

1141,80

73,00

1214,80

100MAMA1A

2485,65

144,10

2629,75

Total Km planificati

26.642,55

1.496,50 curse/zi

1.230,50

27.873,05

Anexa 2.2 - Program de circulație autobuze

V--' Linia J/'

1%’         1 - " 11

>.■ ‘ ‘-Număr;» ■

•'1 1

'                 ■' -Traseul

-■ . s «           . <      ■' ■ ■■     ■     "* ' 2>

' -                             -MC:

Felul ț^l/tn + capa'cițâte’

IntenzâTul de subcesîune'acurselonJilele'îfS^B^ > >                    • 7) . V ‘       . " , < j

Numărul.'de mijloace de transdort:-zilele K5 (6 -1 7) V ~       ” :.1

| .^Plecări d^fa>;' ppetele' de ițaseu

1

,Nr. locuri..

T.......

5^£.

,6-101

13-.'-

k9.-’2Ji

fel'- 23 j

Dus: Cap linie D. Sere ( Confort Urban ) -

ISUZU

27'

18'

27'

5,15

19,00

16= dus

Str. Vârful cu Dor - Bd. Aurei Vlaicu - Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Adamclisi -Str. Soveja

Maz 203

(60')

( 60')

(60')

(6,00)

(17,00)

14- intors

Intors: Cap linie 1. Str. Soveja - Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Vârful cu Dor -Cap linie D. Sere ( Confort Urban)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

3

2

18,50 km

28S + 76P

26S +115P

26S + 73P

(1)

(1)

(1)

2-43

Dus: Cap Linie CIREȘICA - Str.Cpt.Dobrilă

ISUZU

5'

5'

7'

7'

9'

11'

5,15

23,00

23= dus

Eugeniu - Str. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia - Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada -Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel - Str. Brizei -Poarta 6 Port

Maz 203

(10')

(10’)

(10')

(10')

(1T)

(15')

(5,45)

(23,00)

22= intors

Intors: Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1 Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu - Bd.Tomis- Str. Suceava - Str.Cișmelei - CL.Cireșica

Maz 107 Maz 103

25S + 72P

28S + 76P 26S + 115P

26S + 73P

14

18

13

13

13

8

21,40 km

(6)

(9)

(9)

(9)

(8)

(6)

3

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) -

ISUZU

13'

13'

13'

13'

13'

30'

5,15

22,00

15= dus

Str. Dobrila Eugeniu - Str. Adamclisi -str.Soveja - Bd. Tomis - Str. Alexandru Sahia - Str.Santinelei - Sanatoriu (Palazu Mare)

Maz 203

(20’)

(20')

(20')

(20')

(20')

(30')

(5,45)

(22,00)

12= intors

Intors: Cap linie I. Sanatoriu ( Palazu Mare ) ■ Str.Santinelei- Str. Dumbrăveni -Str.Budapesta - Str.Napoli - Str.Cracovia - Str.Napoli - Str.Budapesta - Bd. Tomis -Str.Soveja - Str. Adamclisi - Str.Cișmelei -Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

5

5

5

5

2

15,4 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3B

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) -

ISUZU

60'

60'

60'

6,00

19,00

10= dus

Str. Dobrila Eugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu - D.N.3CTarg

Maz 203

(60')

(60')

(60')

(6,00)

(19,00)

7= intors

Intors: Cap linie I. D.N.3C Târg - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Tomis - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

1

1

1

12,40 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(1)

(D

(1)

5-40

Dus: Cap linie.5 - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației - Str.Mesterul Manole - Str. Hatman - Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CL. Pescărie - Bd. A Campus Universitar

ISUZU

5'

5'

6'

6'

7'

20'

5,15

23,00

32= dus

Maz 203

(15')

(8')

(8')

(8')

(9')

(15')

(5,45)

(23,00)

27= intors

Intors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd. Mamaia - Str. Răscoalei din 1907 - Bd.

Ferdinand - Str. Gării - Str. Th.Burada -

Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Virful cu Dor - Cap linie 5

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

14

21

18

18

12

8

30.30 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(6)

(11)

(11)

(11)

(10)

(6)

5B

Dus: Cap linie D. Sere (Confort Urban) -

ISUZU

20'

20'

20'

20'

20'

20'

5,15

23,00

13= dus

Str. Vârful cu Dor - Str. Democrației - Str. Meșterul Manole - Str. Hatman Arbore -sos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Bd. Ferdinand

Maz 203

(20’)

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(5,45)

(23,00)

* ’     sas*,'’ "’•»                                         “         * *r

Felul'miji, tr.' +• capâcițâte>

tlhterval

S       *■

iii de succesiune a;curselobzilele -1-5

• ' Plecări'de la:

! 4’       "      J

’ /-"Număr ■ i

iNumări

il de rhijldace.de transport^zilele ___AC,Z-Zlk.,,*........

1,-5-; (6-

-—

capetele’de traseu l S.

_______i

-Str. Theodor Burada - Gara C.F.R.

c*1 a 1

[‘Prima 1

■WEH

l u• r -îsjr.2.-ri

l/(ofa). ,fc.(pra)LJ

8- intors

Intors: Cap linie I. Gara C.F.R.- Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai - sos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere (Confort Urban)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

2

2

2

2

2

13,10 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

42

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) -

ISUZU

9’

6'

6'

6'

ir

24'

5,15

23,00

11= dus

Str. Dobrila Eugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. M. Viteazu -Str. Traian - Poarta 2 Port

Maz 203

(10’)

(1T)

(11')

(1T)

(ir)

(17')

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port - Str. Traian - Str. M. Viteazu - Bd. Mamaia -Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Cișmelei -Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

9

9

9

7

3

11,10 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(3)

43 C

Dus: Cap linie D. Carrefour - Bd. Tomis -

ISUZU

25'

25'

25'

25'

25'

38'

5,15

22,30

13= dus

Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.

Maz 203

(25')

(25')

(25')

(25')

(25')

(38')

(5,45)

(22,30)

12- intors

Intors: Cap linie I.Gara C.F.R.-

Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Batran -Str. Ion Ratiu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

16,10 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

43 M

Dus: Gară - B-dul Feridinand - Str.Mircea

ISUZU

25'

25'

25'

25'

25'

38'

5,15

23,00

14= dus

cel Bătrân - B-dul Tomis - B- dul Aurel Vlaicu- Maritimo

Maz 203

(25')

(25')

(25')

(25')

(25')

(38')

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Maritimo - B-dul Aurel Vlaicu - B-dul Tomis - B-dul Mamaia- Str. 1907 - B-dul Ferdinand- Gară

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

15,50 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

44

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd.

ISUZU

10'

6'

7'

7'

12'

25'

5,15

23,00

17= dus

Marinarilor- Str. Traian - Str. M.Viteazu -Str. C-tin Bratescu - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Baba Novac - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Stefanita Vodă

Maz 203

(15')

(11')

(11')

(11')

(1T)

(20')

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Cap linie I. Str. Stefanita Vodă -Bd. Aurel Vlaicu - Str. Baba Novac - Str. I.L.Caragiale - Bd. I. Gh. Duca - Str. Tepes Vodă - Str. M.Viteazu - Str. Traian - Bd. Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

6

10

9

9

5

3

16,40 km

28S + 76P

26S +115P

26S + 73P

(4)

(6)

(6)

(6)

(6)

(3)

48

Dus: Cap linie D. C.F.R. Palas - Bd.

ISUZU

10'

5'

7'

7'

7’

19'

5,15

23,00

14= dus

I.C.Bratianu - Bd. Ferdinand - Str.

M.Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port

Maz 203

(12')

(10')

(10')

(10')

(12')

(25')

(5,45)

(23,00)

13= intors

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port -Str.Traian - Str. M. Viteazu - Bd. C-tin Bratescu- Str. I.Gh.Duca - Bd. Ferdinand -Bd. I.C. Bratianu - Cap linie D. C.F.R. Palas

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

10

9

9

6

4

13,50 km

28S + 76P

26S +115P

26S + 73P

(4)

(5)

(5)

(5)

(4)

(2)

51

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd.

ISUZU

11'

T

10'

10'

10'

15'

5,15

23,00

12= dus

Marinarilor- Str.Traian - Str. M.Viteazu-Str. C-tin Bratescu - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Halta Traian

Maz 203

(15')

(11’)

(11')

(11')

(15')

(22')

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: Cap linie I. Halta Traian - Str.

Eliberării - Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes

Maz 107

Maz 103

Tabel 1 legale ((

Program normal-zile luc 5-7)

Vodă - Str. M.Viteazu - Str.Traian - Bd. Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

ratoare

25S + 72P

interval

jNumări

ul,*de stidc ÎF de mijlo

;:6>iod

r • \

esiurîe i

’7) iade de i

17) ti H0-.13

scurse'

:ranspo

nn

[■;19 :|

lo&zileh

■’' ■> rtTziîeîe te21!

lica -

3

-sărbători

JcUCHSBHMH

p-FJGVdll/UG 'capetele de traseu

......

h’.Prima ’1

F Ultima ■ |' (ora),, 4

10,40 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

51b

Dus: Cap linie Poarta 1 Port - Bd.

ISUZU

30’

30'

30'

5,20

18,00

12= dus

Str.Mircea cel Bătrân - Bd-ui. Ferdinand -Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Str. Nicolae Filimon - Bd-ul Aurel Vlaicu

Maz 203

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

10= întors

întors: Cap linie Bd-ul Aurel Vlaicu - Str. Nicolae Filimon - Halta Traian - Str.

Eliberării - Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă- Str. M.Viteazu - Str.Traian - Bd-ul Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

2

2

13,7 km

28S + 76P

26S +115P

26S + 73P

(-)

(-)

(-)

100

Dus : Cap linie D. Gara C.F.R.- Bd.

ISUZU

10'

5'

5'

5'

10'

20'

5,15

23,00

12= dus

Ferdinand - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Al. Lapusneanu - Sat Vacanta

Maz 203

(12')

(8')

(8')

(8')

(10')

(12')

(5,45)

(23,00)

10= întors

întors: Cap linie l. Sat Vacanta - Bd. Al. Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand - Cap linie D. Gara C.F.R.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

10

10

10

9

3

11,70 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(4)

(7)

(7)

(7)

(7)

(4)

100 c

Dus: Cap linie D. Carrefour- Bd. Tomis -

ISUZU

20’

20'

20'

20'

20'

30'

5,15

22,30

13= dus

Bd. A.VIaicu - Bd. Al.Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.

Maz 203

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(30')

(5,45)

(22,30)

13= întors

întors: Cap linie I. Gara C.F.R. - Bd.

Maz 107

Maz 103

Ferdinand - Bd. 1 Decembrie 1918-Bd. Al.Lapusneanu - Bd. A.VIaicu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

17,10 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

101

Dus : Cap liniei 01 Depou Tramvaie - Str.

ISUZU

7'

5'

T

7'

10'

20'

5,15

23,00

20= dus

Celulozei - Bd. Aurel Vlaicu - Șos.

Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. 1 Mai -Str. Caraiman - Șos. Mangaliei - Gara C.F.R - Str. Theodor Burada - Bd.

Ferdinand - Str. M.Viteazu - Poarta 2 Port -Poarta 1 Port

Maz 203

(10')

(9')

(9')

(9')

(14')

(16')

(5,45)

(23,00)

22= întors

întors: Poarta 1 Port - Str. Termenele

Maz 107

Maz 103

Romane - Str. Traian - Str. Mihai Viteazul -Str. I.C. Brătescu - Str. I.G. Duca - Bd. Ferdinand - Str. Theodor Burada - Sos. Mangaliei - Str. Caraiman - Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Str.

Celulozei - Cap liniei01 Depou Tramvaie

25S + 72P

9

16

14

13

13

6

22,7 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(4)

(9)

(9)

(9)

(9)

(4)

101 M

Dus: Cap liniei01M Gară C.F.R. - Șos.

ISUZU

30'

30'

30'

30'

30'

45'

5,15

23,00

18=dus

Mangaliei - Str. Caraiman- Bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO -Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap linie101M Gară C.F.R

Maz 203

(30')

(30')

(30')

(30')

(30')

(45')

(5,45)

(23,00)

18=intors

întors: Cap liniei01 Gară C.F.R. - Șos.

Maz 107

Maz 103

Mangaliei - Str. Caraiman- Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO -Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Sos. Mangaliei -Cap linie101M Gară C.F.r’

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

IkWSM

KfksfflsKîEM

jși.                        '        î'

‘ . - 'Bffinferval Felul miji try.*t . + capacitatelIRurnări

esiune c

___7)

ace de 1

~   7)

i cursei

franspo

lor>zileh

rt'zilele

2 1-5 (6-

1-5 (6-_

- -Plecăr

■capetelor

i de la . ie traseu

—«i LiMȚllîliM

KJLUi<>r»

KBîEwi

L ■ - 1

(3)

(3)

(2)

t Uoraj.

23,8 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(3)

(3)

(3)

102 N

Dus: Cap linie D. Faleza Nord ( Cap linie

ISUZU

14'

9'

10'

10'

16'

28'

5,15

23,00

16= dus

102)- Str. Zorelelor - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str.

Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

Maz 203

(1T)

(18’)

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str.

Maz 107

Maz 103

Industriala - Str. Cumpenei - Str.

Dezrobirii - Str. Soveja - Str. Zorelelor -Faleza Nord (Cap linie 102)

25S + 72P

5

8

8

8

4

4

17,50 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

102 P

Dus: Cap linie D. Pescărie ( Cap linie 102

ISUZU

14'

9'

10'

9'

16'

28'

5,15

23,00

19= dus

) - Bdul Mamaia - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

Maz 203

(11')

(18')

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

20= intors

Intors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str.

Maz 107

Maz 103

Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii - Str. Soveja - Bdul Mamaia -Pescărie ( Cap linie 102 )

25S + 72P

5

8

8

8

4

4

18,90 km

28S + 76P 26S + 115P

26S + 73P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

N100

Dus : Cap linie D. Gara C.F.R.- Bd.

ISUZU

30’

23:30

5:00

12= dus

Ferdinand - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Al. Lapusneanu - Sat Vacanta

Maz 203

(30')

23:30

5:00

10= intors

Intors: Cap linie I. Sat Vacanta - Bd. Al.

Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand - Cap linie D. Gara C.F.R.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

11,70 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(2)

N2-43

Dus: Cap Linie CIRESICA - Str.Cpt.Dobrilă

ISUZU

30’

23:30

5:00

23= dus

Eugeniu - Str. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia - Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada -Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel - Str. Brizei -Poarta 6 Port

Maz 203

(30')

23:30

5:00

22= intors

Intors: Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1

Maz 107

Maz 103

Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu - Bd.Tomis- Str. Suceava - Str.Cișmelei - CL.Cireșica

25S + 72P

3

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

21,40 km

N102

Dus: Cap linie D. Pescărie ( Cap linie 102

ISUZU

30’

23:30

5:00

19= dus

) - Bdul Mamaia - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou T ramvaie

Maz 203

(30’)

23:30

5:00

20= intors

Intors: Cap linie l. Depou Tramvaie - Str.

Maz 107

Maz 103

Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii - Str. Soveja - Bdul Mamaia -

Pescărie ( Cap linie 102 )

25S + 72P

2

18,90 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(2)

N5-40

Dus: Cap Iinie.5 - Str. Virful cu Dor - Str.

ISUZU

30’

23:30

5:00

32= dus

Democrației - Str.Mesterul Manole - Str. Hatman - Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CL. Pescărie - Bd. A Campus Universitar

Maz 203

(30’)

23:30

5:00

27= intors

Intors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd. Mamaia - Str. Răscoalei din 1907 - Bd.

Maz 107

Maz 103

• Linîa ■

Ferdinand - Str. Gării - Str. Th.Burada -Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Virful cu Dor - Cap linie 5

Intervalul detsucc

esiune a’curselor: zilele

3 1-5Î(6-

r Plecări de la <; papetelede’trasetr

1.....‘-Wi.......

_ștatu / sens

+ capacitate!

•                    <t& t I

Numărul.' de'mijloace ‘de trahspo a e               ' s 5»,      t’ î - 7)            e

_____Șam, -.aftfBS..-,,. »      t            ». ■ssâ

rt: zilele 1-5 (6.-

25S + 72P

3

I M

r-.Prima I

[Ultima.'. I

IBW^laftlufKSwE

LȚ9J

1

30.3km

28S + 76P 26S + 115P

26S + 73P

(3)

NOTA

LINIILE DE NOAPTE CIRCULA PE TOT TIMPUL ANULUI IN ACELAȘI PROGRAM.

. E1

Dus: C.L. Gara - bd. Ferdinand - bd. Lapusneanu- str. Soveja - str.

Adamclisi - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord

ISUZU

30’

30’

07:15

11:30

13 = dus

Maz 203

10= intors

Intors: C.L. Tomis Nord - Str. Dobrila Eugeniu - str. Adamclisi - str. Soveja -bd. Lapusneanu - bd. Ferdinand -C.L.Gara.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

2

12km

28S + 76P 26S + 115P

26S + 73P

.. E2

Dus: C.L. Km5 - str. Vârful cu dor -alea. Pelicanului - str. Spiru Haret - str. Cumpenei - str.Dezdrobirii - str. Soveja - bd. Tomis - str. Suceava - str. Dobrila Eugeniu - str. Cișmelei - C.L. Tomis Nord.

ISUZU

30’

30’

07:10

11:30

18 = dus

Maz 203

18 = intors

Intors: C.L. Tomis Nord - Str. Dobrila Eugeniu - str. Suceava - bd.Tomis -str. Soveja -str.Dezdrobirii -str. Cumpenei - str. Spiru Haret - alea. Pelicanului -str. Vârful cu dor- C.L. Km5

Maz 107 Maz 103

17.8 km

25S + 72P

2

2

E3

Dus: C.L. Palazu Mare - str. Santinelei -str. Dumbrăveni- bd. Tomis - str. Suceava- str. Dobrilă Eugeniu - str.

Cișmelei - C.L. Tomis Nord.

ISUZU

30’

30’

07:15

11:30

13= dus

Maz 203

13= intors

Intors: C.L. Tomis Nord -str. Dobrila Eugeniu - str. Suceava - bd.Tomis - str. Dumbrăveni - str. Santinelei - Cap de linie Palazu Mare.

Maz 107

Maz 103

12 km

25S + 72P

1

1

13

30=dus ..

27=intors

29,8 km

Dus: C.L. Auchan - Sos. Mangaliei -str. Mugurului - str. Micșunelelor - str. Pandurului - str. Liliacului - bdul. Aurel Vlaicu - str. Cumpenei - str. Dezrobirii - str. Soveja - str. Alexandru j Lapusneanu - bdul. Aurel Vlaicu - bdul. Tomis - C.L. Carrefour

întors: C.L. Carrefour - bdul. Tomis -bdul. Aurel Vlaicu - bdul. Aurel Vlaicu -str. Soveja - str. Dezrobirii - str. Cumpenei - bdul. Aurel Vlaicu - str. Liliacului - str. Pandurului - sos.

Mangaliei - C.L. Auchan

Autobuz M2/M3 Mercedes 10S + 18P

13-

(17)

(7)

13-14

(17)

9 (7)

13-14 (17)

9 (7)

13-’:14J (17)

■ sl (7)

13-14

(17)

9 (7)

13-14 (17)

5 (7)

05:15

23:00

14

34=dus 32=intors

Dus: C.L. Industriala - sos. Industriala -ștr.Cumpenei - str.Dezrobirii -str.Eliberarii - str.l.L.Caragiale - ..

str.Alexandru Lapusneanu - str.Nicolae iorga - bdul. Mamaia - str. Ion Rațiu -

• str. Unirii - bdul. Mamaia - bdul.Aurei Vlaicu - C.L. VIVO

Autobuz M2/M3 Mercedes 10S +18P

13-14

(17)

9 (7)

13-14

(17)

9 (7)

13-14 (17)

9 (7)

13-14

(17)

9 (7)

13-14 (17)

9 (7)

13-14 (17)

5 (7)

05:15

23:00

Poporului - str. Secerișului - bdul. Alexandru Lapusneanu - Str. I.L.Caragiale - str.Eliberarii -str.Dezrobirii - str.Cumpenei - sos. Industriala - C.L Industriala

CE Inieiv?'u deysuccesiunera curse|or^zilel.e5l-5?fe7)^

Pleca

ijloace de»tr,ansport

‘zileje.-V5 (6-p^pj

c petei- <. e • ' .trase

„stații sc-ns Luiini.n^d

1

Dus: Cap linie D. Sere ( Confort Urban ) - Str. Vârful cu Dor - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Adamclisi - Str. Soveja

ISUZU

27'

18’

27’

5,15

19,00

16= dus

Maz 203

(60’)

(60’)

(60’)

(6,00)

(17,00)

14= întors

întors: Cap linie I. Str. Soveja -Bd. Tomis - Bd. Aurel Vlaicu -Str. Vârful cu Dor - Cap linie D.

Sere (Confort Urban)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

3

2

18,50 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(D

(D

(1)

2-43

Dus: Cap Linie CIREȘICA -Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu - Str. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia -Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada - Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel - Str. Brizei - Poarta 6 Port

ISUZU

5'

5'

T

7'

9'

1T

5,15

23,00

23= dus

Maz 203

(10' )

(10')

(10’)

(10')

(ir)

(15')

(5,45)

(23,00)

22= întors

întors: Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1 Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str.

Th.Burada - Str. Gării - Bd.

Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu - Bd.Tomis- Str.

Suceava - Str.Cișmelei -CL.Ciresica

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

14

18

13

13

13

8

21,40 km

(6)

O)

(9)

(9)

(8)

(6)

.       3

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu -Str. Adamclisi - str.Soveja - Bd. Tomis - Str. Alexandru Sahia -Str.Santinelei - Sanatoriu (Palazu Mare)

ISUZU

13'

13'

13’

13'

13'

30'

5,15

22,00

15= dus

Maz 203

(20' )

(20')

(20’)

(20’)

(20')

(30')

(5,45)

(22,00)

12= întors

întors: Cap linie I. Sanatoriu ( Palazu Mare ) - Str.Santinelei-Str. Dumbrăveni - Str.Budapesta - Str.Napoli - Str.Cracovia -Str.Napoli - Str.Budapesta - Bd. Tomis - Str.Soveja - Str.

Adamclisi - Str.Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

5

5

5

5

2

15,4 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3 B

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu -Str. Suceava - Bd. Tomis - Bd.

Aurel Vlaicu - D.N.3C Târg

ISUZU

60'

60'

60'

6,00

19,00

10= dus

Maz 203

(60’)

(60’)

(60')

(6,00)

(19,00)

7= întors

întors: Cap linie I. D.N.3C Târg -Bd. Aurel Vlaicu - Bd.Tomis-Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

1

1

1

12,40 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(D

(1)

(1)

5-40

Dus: Cap linie Sere - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației -Str.Mesterul Manole - Str. Hatman - Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării -Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CL. Pescărie - Aqua Magic - Bd. Aurel Vlaicu - Campus Universitar

ISUZU

5'

5'

6'

6'

7'

20'

5,15

23,00

32= dus

Maz 203

(15')

(8')

(8')

(8')

(9')

(15')

(5,45)

(23,00)

27= întors

întors: Campus Univesitar -Pescărie - Bd. Mamaia - Str. Răscoalei din 1907 - Bd. Ferdinand - Str. Gării - Str.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

14

21

18

18

12

8

■ FeluLmijl. tr: capacitate-

; .^locu.ri/

! Intervalul de succesiune a curselor: zilele-1-5 (6-7)* l

^“Plecări de lă?

I.’ ''jNumar;,"'-: statii /sens.

■'i      * -‘Traseul . x.-

\                                                       ‘               ’ o                     I

“ »».     .     , * * •                -      3

Numărul» de mijloacele transport zjlele 1-5 IL’10:’.ll 13- -11x49---j

.....................

-(6--7p-.-j

șâcap^efâctf

• traseu.•.*35. .

‘Prima ‘ II UltîfHa .

I Lungimea"'

r. .K-td

i'șry.-J

L 19. J

t2.“2i:tS

l‘..23K1

Th.Burada - Bd. 1 Mai -Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației - Str. Virful cu Dor -Cap linie Sere

31,00 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(6)

(11)

(11)

(11)

(10)

(6)

. 5 B

Dus: Cap linie D. Sere (Confort Urban) - Str. Vârful cu Dor - Str. Democrației - Str. Meșterul Manole - Str. Hatman Arbore -sos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Bd. Ferdinand -Str. Theodor Burada -Gara C.F.R.

ISUZU

20'

20'

20'

20'

20'

20'

5,15

23,00

13= dus

Maz 203

(20' )

(20')

(20')

(20')

(20')

(20')

(5,45)

(23,00)

8= intors

Intors: Cap linie I. Gara C.F.R.-Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai -sos. Mangaliei - Str. Pandurului -Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere (Confort Urban)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

2

2

2

2

2

13,10 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

42    ■

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu -Str. Suceava - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. M. Viteazu - Str. Traian - Poarta 2 Port

ISUZU

9'

6'

6'

6'

1T

24'

5,15

23,00

11= dus

Maz 203

(10' )

(11')

(1T)

(11’)

(11‘)

(17')

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port -Str. Traian - Str. M. Viteazu - Bd. Mamaia - Bd. Tomis - Str.

Suceava - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

9

9

9

7

3

11,10 km

28S + 76P 26S +115P

26S + 73P

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(3)

43 C

Dus: Cap linie D. Carrefour - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str.

Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.

ISUZU

25’

25'

25'

25'

25'

38'

5,15

22,30

13= dus

Maz 203

(25' )

(25')

(25')

(25')

(25')

(38')

(5,45)

(22,30)

12= intors

Intors: Cap linie I.Gara C.F.R.-Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Batran - Str. Ion Ratiu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

16,10 km

28S + 76P 26S +115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

43 M

Dus: Gară - B-dul Feridinand -Str.Mircea cel Bătrân - B-dul Tomis - B- dul Aurel Viaicu-Maritimo

ISUZU

25'

25'

25'

25'

25'

38'

5,15

23,00

14= dus

Maz 203

(25' )

(25')

(25')

(25')

(25')

(38')

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Maritimo - B-dul Aurel Vlaicu - B-dul Tomis - B-dul Mamaia- Str. 1907 - B-dul Ferdinand- Gară

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

15,50 km

28S + 76P 26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

44

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port- Bd. Marinarilor - Str. Traian - Str. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Baba Novac - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Stefanita Vodă

ISUZU

10'

6'

7'

7'

12'

25'

5,15

23,00

17= dus

Maz 203

(15' )

(11’)

(11')

(1T)

(11')

(20')

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Cap linie I. Str. Stefanita Vodă - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Baba Novac - Str. I.L.Caragiale -Bd. I. Gh. Duca - Str. Tepes Vodă - Str. M.Viteazu - Str. Traian - Bd.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

6

10

9

9

5

3

Tabel 2 Program de vara si evenimente, Luni-Vineri(1-5)/ Sambata-Duminica -

sărbători legale (6-7)

RWtefvaluT'dieWccesiune^â cufselon-izile'le'1-5 (6-7) ~ -ff^Pleca

î          -a              ’ *

; Număr _ •

F ’                                   ..      ‘ ‘ ■     ''V                                             -

L •      •     «W? • -     ’         *»•’ • V s

L.      ■ i * .Traseul \

; reiui/iiiijh u. ! + capacitate

u • .............................

V .NumaruL de mijloace âe transport:-zi|ele 1 -5; (6 -7)

<Jț-capet tra

ele șei

■de».

i,?.      .

i statii/ sens. ■

I -10,-d

13-. I

k.-T9'- 1

L:-21-

StfngiMea:j]

Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

qFKSiw-

16,40 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(4)

(6)

(6)

(6)

(6)

(3)

48

Dus: Cap linie D. C.F.R. Palas -

ISUZU

10'

5'

7'

7'

7'

19'

5,15

23,00

14= dus

Bd. I.C.Bratianu - Bd. Ferdinand -Str. M.Viteazu - Str. Traian -Poarta 2 Port

Maz 203

(12' )

(10')

(10')

(10')

(12')

(25')

(5,45)

(23,00)

13= intors

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port -Str.Traian - Str. M. Viteazu - Bd.

Maz 107

Maz 103

C-tin Bratescu- Str. I.Gh.Duca -Bd. Ferdinand - Bd. I.C. Bratianu -Cap linie D. C.F.R. Palas

25S + 72P

5

10

9

9

6

4

13,50 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(5)

(5)

(5)

(4)

(2)

51

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port -

ISUZU

1T

7'

10'

10'

10’

15'

5,15

23,00

12= dus

Bd. Marinarilor- Str.Traian - Str. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu -Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Halta Traian

Maz 203

(15')

(1T)

(1T)

(1T)

(15')

(22')

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: Cap linie I. Halta Traian -Str. Eliberării - Str. I.L.Caragiale -

Maz 107

Maz 103

Str.Tepes Vodă - Str. M.Viteazu -Str.Traian - Bd. Marinarilor -Cap linie D. Poarta 1 Port

25S + 72P

4

7

5

5

5

3

10,40 km

28S + 76P 26S + 115P

26S + 73P .

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

■      51b ■

Dus: Cap linie Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian -Str.Negru Vodă - Str.Mircea cel Bătrân - Bdul. Ferdinand - Bd. 1. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Str. Nicolae Filimon -Bd-ul Aurel Vlaicu

ISUZU

30'

30'

30'

5,20

18,00

12= dus

Maz 203

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

10= intors

Intors: Cap linie Bd-ul Aurel Vlaicu - Str. Nicolae Filimon -

Maz 107

Maz 103

Halta Traian - Str. Eliberării - Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes Voda-Str. M.Viteazu - Str.Traian - Bd-ul Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

25S + 72P

2

2

2

13,7 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(-)

(-)

(-)

- 100 c

Dus: Cap linie D. Carrefour - Bd.

ISUZU

20'

20’

20'

20'

20'

30'

5,15

22,30

13= dus

Tomis - Bd. A. Vlaicu - Bd. AI.Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie 1918- Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.

Maz 203

(20-)

(20')

(20')

(20')

(20’)

(30')

(5,45)

(22,30)

13= intors

Intors: Cap linie I. Gara C.F.R. -Bd. Ferdinand - Bd. 1 Decembrie

Maz 107

Maz 103

1918 - Bd. AI.Lapusneanu - Bd. A. Vlaicu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

17,10 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

101 >:

Dus : Cap liniei01C Depou

ISUZU

7'

5'

7'

7'

10'

20'

5,15

23,00

20= dus

Tramvaie - Str. Celulozei - Bd.

Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd.

Aurel Vlaicu - Bd. 1 Mai - Str.

Caraiman - Șos. Mangaliei - Gara C.F.R - Str. Theodor Burada - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Poarta 2 Port - Poarta 1 Port

Maz 203

(10’)

(9')

(9')

(9')

(14')

(16')

(5,45)

(23,00)

22= intors

Intors: Poarta 1 Port - Str.

Termenele Romane - Str. Traian -

Maz 107 Maz 103

Str. Mihai Viteazul - Str. I.C.

25S + 72P

9

16

14

13

13

6

Tabel 2 Program de vara si evenimente, Luni-Vineri(1-5)/ Sambata-Duminica -sărbători legale (6-7)

cr-'-

f' sgui

rr’1*.     - HX             ■

HESrffimeaB

iiL:                            /= z'w-n

M.’NrlbfeHs

Brătescu - Str. I.G. Duca - Bd. Ferdinand - Str. Theodor Burada -Sos. Mangaliei - Str. Caraiman -Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Celulozei - Cap liniei01C Depou Tramvaie

22,7 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(4)

O)

(9)

(9)

(9)

(4)

101 M

Dus: Cap linie101 Gară C.F.R. -Șos. Mangaliei - Str. Caraiman-Bd. 1 Mai- Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap liniei 01M Gară C.F.R

ISUZU

30’

30'

30'

30'

30'

45'

5,15

23,00

18=dus

Maz 203

(301)

( 30')

(30')

(30')

(30')

(45')

(5,45)

(23,00)

18=intors

Intors: Cap liniei01 Gară C.F.R. -Șos. Mangaliei - Str. Caraiman-Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap liniei 01M Gară C.F.R

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

23,8 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

■ 102 N

Dus: Cap linie D. Faleza Nord ( Cap linie 102 ) - Str. Zorelelor -Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

ISUZU

14’

9'

10'

10'

16'

28’

5,15

23,00

16= dus

Maz 203

(11')

(18')

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii - Str. Soveja - Str. Zorelelor - Faleza Nord (Cap linie 102)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

8

8

8

4

4

17,50 km

28S + 76P 26S + 115P 26S + 73P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

102 P

Dus: Cap linie D. Pescărie ( Cap linie 102 ) - Bdul Mamaia - Str. Soveja - Str. Dezrobirii - Str. Cumpenei - Str. Industriala -Cap linie D. Depou Tramvaie

ISUZU

14’

9'

10'

9'

16'

28'

5,15

23,00

19= dus

Maz 203

(11’)

(18’)

(18')

(18')

(22')

(30')

(5,45)

(23,00)

20= intors

Intors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii - Str. Soveja - Bdul Mamaia - Pescărie ( Cap linie 102 )

Maz 107

Maz 103

18,90 km

25S + 72P

28S + 76P

26S +115P

26S + 73P

5

(3)

8 (4)

8 (4)

8 (4)

4

(3)

4

(2)

CiTy TOUR

Dus: Gara C.F.R. - Bd. 1 Mai -PORT Constanta - Bdul Regina Elisabeta - Str. Termenele Romane - Str.Negru Vodă - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia -Tabăra Turist

AUTOBUZ

25'

25'

25'

25'

09,00

22,00

28= dus

etajat

(25')

(25')

(25')

(25')

(09,00)

(22,00)

26= intors

lntors:Tabăra Turist - Bd. Mamaia -Bd. Tomis - Bd. Ferdinand - Gară C.F.R

decapotat

34,60 km

78s+9p

6 (6)

6 (6)

6 (6)

6 (6)

- • 100 MAMAIA

Dus: C.L.100 Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand - Bd. 1 DECEMBRIE 1918 - Bd. Al. Lăpusneanu -STAȚIUNEA MAMAÎA (TABĂRA

ISUZU

8'

8'

8'

8'

8'

10’

5,15

23,00

22= dus

Maz 203

(8’)

(8')

(8')

(8')

(8')

(10’)

(5,45)

(23,00)

Tabel 2 Program de vara si evenimente, Luni-Vineri(1-5)/ Sambata-Duminica

' ■ -

Lntervalul de succesiune a-curselor «zilele 1J5 '(6-7)^

M-'Numarul.f’de mijloace de transport zilele*1-5, (6 -7„)^ț;

ilstajilZ .se3u

« - * 1? 1

Mllill

.-“■.fi.

' i- r- '

■Ml

2I -

_ :^irriă jRÎJi ItimaLS .V(ora)ÂiKCofâF'l

r TURIST)

19= întors

întors: STAȚIUNEA MAMAIA (TABĂRA TURIST) - Sat Vacanță -

Maz 107

Maz 103

Bd. Al. Lăpusneanu - Bd. 1 DECEMBRIE1918 - Bd. Ferdinand - C.L.100 Gara C.F.R.

25S + 72P

12

12

12

12

12

9

22,70 km

28S + 76P 26S +115P 26S + 73P

(12)

(12)

(12)

(12)

(12)

(9)

13

. 30=dus

27=intors

Dus: C.L. Auchan - Sos. Mangaliei - str. Mugurului - str. Micșunelelor - str. Pandurului -str. Liliacului - bdul. Aurel Vlaicu - str..Cumpenei - str. Dezrobirii -str. Soveja - str. Alexandru Lăpusneanu - bdul. Aurel Vlaicu -bdul. Tomis - C.L. Carrefour

Autobuz M2/M3 Mercedes

13-

14

(17)

13-

14

(17)

13-14 (17)

13-14 (17)

13-14 (17)

13-14 (17)

05:15

23:00

29,8 km

întors: C.L. Carrefour - bdul. Tomis - bdul. Aurel Vlaicu - bdul. Aurel Vlaicu - str. Soveja - str. Dezrobirii - str. Cumpenei - bdul. Aurel Vlaicu - str. Liliacului - str. Pandurului - sos. Mangaliei - C.L.

Auchan

10S +18P

9 (7)

9

(7)

9 (7)

9 (7)

9

(7)

5 (5)

14

Dus: C.L. Industriala -:sos. industriala -str.Cumpenei -str.Dezrobirii - str.Eliberarii -str.l.L.Caragiale - str.Alexandru Lăpusneanu - str.Nicolae lorga -bdul. Mamaia - str. Ion Rațiu - str. ... . . Unirii - bdul. Mamaia -bdul.

Aurel Vlaicu - C.L. VIVO

Autobuz

13-14 (17)

9 (7)

13-14 (17)

13-14 (17)

13-14 (17)

13-14 (17)

13-14 (17)

34=dus 32=intors

30,4 km

întors: C.L. VIVO - bdul. Aurel Vlaicu - bdul. Mamaia - str.Unirii -str. Soveja - bdul. Mamaia - str. Ion Ratiu - str. Poporului - str. Secerișului - bdul. Alexandru Lăpusneanu - str. I.L.Caragiale -str.Eliberarii - str.Dezrobirii -str.Cumpenei - sos. Industriala -C.L Industriala

M2/M3 Mercedes 10S + 18P

9 (7)

9 (7)

9 (7)

9

(7)

5

(5)

05:15

23:00

Anexa 2 la Actul adițional 5 - Programul de Investiții

(Anexa 3 - Programul de Investiții)

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului

W5;

Echipamente IT si de comunicatii si aplicatii software

Echipamente:

 • - 2 servere;

 • - 1 rounter gateway

 • - 4 switch gigabit

 • - 5 laptopuri

 • - 2 telefoane

 • - 2 UPS-uri

 • - 1 videoproiector

 • - 2 tablete

 • - 30 licențe Win 10 Pro

 • - 30 licențe MS Office

 • - 2 licențe server

 • - 1 licența baza de date

 • - 1 lincenta Corel Draw sau similar

435.500

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Sotware ERP*)

1.016.400

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare hala întreținere si reparatii

Instalație stingere incendiu, hidranti,semnalizare, etc.

369.600

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Instalație monitorizare video incinta, sistem de iluminat

138.600

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Rețea, infrastructura IT

92.400

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Autovehicule

 • 1 autovehicul siguranța circulației

 • 2 autovehicule exploatare

1 autovehicul administrativ

205.000

07/2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare, modernizare platforma betonata, gard, incinta str.lndustriala, nr.8

859.800

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare, modernizare cap linie

831.600

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare, modernizare hala principala

2.356.200

07/2019

09/2020

Buget propriu

Proprii

Statie automata de spalat autobuze

1.359.670

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Tonete pentru vanzarea titlurilor de călătorie

25 buc.

924.000

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Implementare sistem eTicketing**)

2.350.000

07/2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Pompa hidraulica statie de spalat

1

6.000

07/2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

Dispozitiv de măsurare carburant de tip litrometru/ debitmetru

1

12.000

07/2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

Echipamente igienizare interioara flota, spatii de lucru, grupuri sanitare, etc.)

1

21.380

2019

10/2019

Buget propriu

Proprii

Sistem de afișare de tip videowall

1

166.250

2019

10/2019

Buget propriu

Proprii

Copertina PVC statie alimentare carburanți

1

29.000

2019

10/2019

Buget propriu

Proprii

Autobuze de capacitate mica

18 buc.

8.393.400

08/2020

12/2020

Budget propriu

Proprii

Modernizarea stafiilor de transport in comun (suprastructura)

Modernizarea a 100 din cele peste 300 de statii

9.400.000

01/2020

12/2020

Buget propriu

Proprii

' yTipuI de bun';

' ‘‘'-(ele retur,' de j J . preluare, proprii*. j;. tale operator.) .'.jj_____________________1

 • **) Bugetul estimat include si cheltuielile pentru mentenanta si eventuale ajustări ale aplicațiilor software pe o durata contractuala totala de 4 ani.

 • *) Bugetul estimat include si cheltuielile pentru mentenanta si eventuale ajustări ale sistemului pe o durata contractuala totala de 4 ani.

Anexa 3.2 - Programul de Investiții al Autorității Contractante

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 3.2.

Anexa 3.3 - Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri pentru Investiții din Surse Proprii

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 3.3.

Anexa 3 la Actul adițional 4 - Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului

(Anexa 4 - Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului)

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 4.1.

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 4.2.

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

‘ .ou? ■

î<W'. tW

y

1.3.1

CABINA CL GARA

11015

417

1.3.1

STATIE SPALARE VOPSITORIE 2 LOCURI

11187

184.153

1.3.1

CABINA CL 41

11189

527

1.6.5

CLĂDIRE PUNCT TERMIC S2

11221

418

1.3.1

CLĂDIRE DISPECERAT CL42

11222

175

1.3.24

CABINE 3X3 H 2.25M

11247

80

1.3.24

CABINE 3X3 H 2,25M

11248

81

1.3.24

CABINE 3X3 H 2,25M

11249

81

1.3.24

CABINE 3X2 H 2.25M

11250

69

1.3.24

CABINE 3X2 H 2.25M

11251

69

1.7.1.3

CABLU ALIM. CU ENERGIE 10 KW

11164

14.443

1.8.7

REȚELE APA CANALIZARE

11166

48.407

1,8,6

RACORD ALIMENTARE APA

111235

448

1,8,7

CANALIZARE HALA

111236

304

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE SIRMA+STILPI METAL

111237

9.282

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE BETON S2

11256

6.372

1.8.6

RACORD ALIM. CU APA 25 ML

111278

67

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE SI PORTI BETON ARMAT

11168

503

1.8.7

RACORD CANALIZARE MENAJERA 19 ML

11169

47

1.3.1

GRUP EXPLOATARE (REDUS) POARTA A1

111223

275.869

1.3.1

STATIE PREGĂTIRE VOPSIRE-SPALARE

111226

13.168

1.3.1

HALA 1NTR.AUTOVEH.

11186

1.470.361

1.3.1

STATIE ALIMENTARE CU 4 POMPE

11188

50.317

1.3.1

HALA INTR.TROL.S2

11206

85.079

1.3.1

GRUP POARTA EXPL.S2

11207

27.814

1.3.1

GRUP TEHNIC

11209

60.496

1.3.1

MAGAZIE MATERIALE (DISP.CENTRAL)

11224

21.325

1.3.1

MAGAZIE ANEXA (MAG.MAT.A1)

11225

60.814

1.3.8

PLATFORME EXT.BETON B 300

11167

390.717

1.3.8

PLATFORMA PARCARE TROL.

11245

66.623

1.3.8

PLATFORMA STATIE TERMINUS 48

11368

6.533

1.9.3

INST. EXT.UTILIZ. GAZE NAT. IN INCINTA

114093

46.321

1.9.3

INST. INTERIOARA DE ÎNCĂLZIRE PE GAZE NAT.

114096

160.574

1.8.1

PUT FORAT NR. 1 ECHIPAT-AA

114098

60.007

1.9.3

INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE NATURALE S2

114100

7.395

1.3.24

BARACA - ACTIVITATI CULTURALE

11241

7.379

1.3.24

CHIOȘC CU VINZARE EXTERIOARA

11172

17

1.3.24

CHIOȘC CU VINZARE EXT.

11182

24

Tji,

1.3.24

CABINA BETON

11232

61

1.3.24

CABANA A1

11233

260

1.3.24

CABANA A2

11234

364

1.3.24

CABANA CENTRALA

11235

468

1.3.24

CABANA A4

11236

312

1.3.24

CABANA CENTRALA

11237

234

1.3.24

CABANA SR

11238

624

1.3.24

HANGAR METALIC

11239

79

1.6.1.1

GRUP SANITAR

11363

114

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114086

6.234

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114087

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114088

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114089

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114090

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114091

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114092

5.929

1.6.3.1

GARD SIRMA

11361

280

1.6.3.1

POARTA LEMN

11362

195

1.3.24

CABINE 3X3 H 2,25M

11246

80

.1.8.6

CONDUCTE PTR ALIMENTARE CU APA

111266

141.490

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE DIN stilpi METALICI

111295

25.726

1.3.1

HALA PENTRU REVIZII GR II

111225

181.428

1.3.1

CLAD.PTR.TRANSP.COM-HALE

11199

877.047

1.3.1

MAGAZIE SI ATELIERE ZID CĂRĂMIDĂ

11200

117.450

1.3.1

GRUP EXPLOATARE

11201

84.134

1.3.1

HALA ÎNTREȚINERE EXTINDERE

11202

516.795

1.3.1

HALA ÎNTREȚINERE EXTINDERE

11203

35.597

1.3.1

CLĂDIRE STATIE SPALARE VOPSIRE

11205

228.669

1.3.1

CABINA CL PTR TRAMVAIE

11208

60.496

1.8.7

CONDUCTE ALIMENTARE SI CANALIZARE

111267

144.483

1.9.3

INST. EXT.UTILIZ. GAZE NAT. IN INCINTA

114095

59.516

1.9.3

INST. INTERIOARA DE ÎNCĂLZIRE PE GAZE NAT.

114097

173.971

1.8.1

PUT FORAT NR. 2 ECHIPAT - AT

114099

56.338

1.6.2

CLĂDIRE STADION

11210

51.342

1.3.24

CHIOȘC ALUMINIU TIP EUROM

114094

5.211

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114101

5.270

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114102

5.270

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114103

5.270

Sub-total 1: Construcții

5.897.158

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa 1, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

2.3.2.1.3.1

Autobuz M2, clasa I, 10+18+1 locuri, 2020

Se va complete după recepție

466.300,00

Subtotal 2.3: Mijloace de transport

8.393.400,00

Anexa 4.4 - Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 4.4.

Anexa 4 la Actul adițional 5 - Mijloace de transport

(Anexa 5 - Mijloace de transport)

Anexa 5,1 - Cerințe Standard Pentru Mijloace de Transport

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 5.1.

Anexa 5.2 - Lista Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciului Public

1

|»j J

iTmIjWIiE f IC"*

CT08TKY

Y3M10306540001222

245915

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

Jgwț șnwiE

2

CT08TKC

Y3M10306540001205

245903

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

3

CT08TKR

Y3M10306540001213

245902

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

4

CT08TKE

Y3M10306540001210

245904

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

5

CT08TKG

Y3M10306540001211

245905

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

6

CT08TLB

Y3M10306540001221

245914

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

7

CT08TKZ

Y3M10306540001220

245913

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

8

CT08TKT

Y3M10306540001218

245911

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

9

CT08TKS

Y3M10306540001215

245908

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

10

CT08TKH

Y3M10306540001212

245906

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

11

CT08TKX

Y3M10306540001214

245907

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

12

CT08TKU

Y3M10306540001216

245909

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

13

CT08TKV

Y3M10306540001217

245910

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

14

CT08TLX

Y3M10306540001219

245912

1054590/15.01.2023

2004

12

2

joasa

OM906LA

CAT.IV

99+1

EURO3

79

3

3

15

CT-10-EYD

Y3M10746880000001

268930

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906l_A.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

cu RAMPA

16

CT-10-FDV

Y3M10746880000436

268929

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

17

CT-10-FDP

Y3M10746880000349

268928

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

18

CT-10-FCI

Y3M10746880000452

268937

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

19

CT-10-FDU

Y3M10746880000433

268938

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

20

CT-10-FDO

Y3M10746880000437

268940

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

21

CT-10-FEU

Y3M10746880000434

268939

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

22

CT-10-FEV

Y3M10746880000446

268936

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

23

CT-10-EVN

Y3M10746880000427

268947

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

24

CT-10-EWB

Y3M10746880000430

268941

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

25

CT-10-EYB

Y3M10746880000450

268948

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

26

CT-10-FCF

Y3M10746880000444

268943

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.lV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

27

CT-10-EZR

Y3M10746880000448

268949

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.lV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

28

CT-10-EZU

Y3M10746880000440

268944

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EUR04

77

3

3

CU RAMPA

29

CT-10-FDR

Y3M10746880000438

268942

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

țzjSSî»’ *

30

CT-10-FDN

Y3M10746880000443

268945

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

31

CT-10-FEZ

Y3M10746880000453

268950

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.1V

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

32

CT-10-EVK

Y3M10746880000445

268946

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

33

CT-10-EW

Y3M10746880000442

268956

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

34

CT-10-EWZ

Y3M10746880000449

268955

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

35

CT-10-EXA

Y3M10746880000447

268960

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

36

CT-10-EXK

Y3M10746880000441

268954

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

37

CT-10-EYC

Y3M10746880000429

268963

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

38

CT-10-FCG

Y3M10746880000426

268959

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

39

CT-10-FCA

Y3M10746880000451

268957

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

40

CT-10-EZS

Y3M10746880000428

268958

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

41

CT-10-FEY

Y3M10746880000454

268961

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

42

CT-10-LXL

Y3M10746880000425

268962

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

43

CT-10-EVP

Y3M10746880000468

268967

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

44

CT-10-EXD

Y3M10746880000469

268969

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

45

CT-10-FCH

Y3M10746880000458

268966

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

46

CT-10-EZT

Y3M10746880000464

268968

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

47

CT-10-FEW

Y3M10746880000465

268965

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

48

CT-10-FCC

Y3M10746880000457

268981

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

49

CT-10-EZP

Y3M10746880000461

268982

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

50

CT-10-FDW

Y3M10746880000495

268983

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

51

CT-10-FDS

Y3M10746880000456

268979

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

52

CT-10-FFB

Y3M10746880000460

268977

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

53

CT-10-FFT

Y3M10746880000455

268978

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

54

CT-10-FFR

Y3M10746880000462

268980

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

55

CT-10-FFO

Y3M10746880000463

268984

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

56

CT-10-FFP

Y3M10746880000467

268976

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

57

CT-10-FFS

Y3M10746880000431

268975

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

58

CT-10-EVS

Y3M10746880000432

268985

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

59

CT-10-FEX

Y3M10746880000466

268986

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM9D6LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

60

CT-10-FFN

Y3M10746880000499

268987

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM9D6LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

61

CT-10-EVU

Y3M10746880000500

268990

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU

I

' tîji'wC

v «1*171 afli48

I.W. 'W .'•fl                   *   «   •

L'zâomotj

m

RAMPA

^/aferente L, sistem. f Tîcketfng *

62

CT-10-EXB

Y3M10746880000497

268992

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

63

CT-10-EZV

Y3M10746880000498

268989

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.1V/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

64

CT-10-EZX

Y3M10746880000503

268991

1054590/15.01.2023

2008

15

3

joasa

OM906LA.IV/3

CAT.IV

141+1

EURO4

77

3

3

CU RAMPA

65

CT-10-FBX

Y3M20307680000203

268925

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

66

CT-10-FBW

Y3M20307680000202

268926

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

67

CT-10-EWA

Y3M20307680000206

268924

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

68

CT-10-FDK

Y3M20307680000210

268927

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

69

CT-10-EXF

Y3M20307680000211

268923

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

70

CT-10-EVW

Y3M20307680000205

268934

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

71

CT-10-EXJ

Y3M20307680000207

268932

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

72

CT-10-EVX

Y3M20307680000212

268931

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

73

CT-10-EZW

Y3M20307680000216

268935

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

74

CT-10-FBV

Y3M20307680000197

268933

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

75

CT-10-EZZ

Y3M20307680000231

268971

1054590/15,01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

76

CT-10-FBZ

Y3M20307680000232

268973

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

77

CT-10-EXE

Y3M20307680000233

268974

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

78

CT-10-EXH

Y3M20307680000235

268972

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

79

CT-10-EZY

Y3M20307680000125

268970

1054590/15.01.2023

2008

12

2

joasa

C4SF213

CAT.IV

106+1

EURO4

85

3

3

CU RAMPA

80

CT09XWJ

YV3R7J4266A114142

267887

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

81

CT09XXD

YV3R7J4206A114184

267883

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

82

CT09XXC

YV3R7J4276A114232

267882

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

83

CT09XXB

YV3R7J4256A114570

267881

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

84

CT09XXF

YV3R7J4276A114182

267885

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

85

CT09XWZ

YV3R7J4246A114186

267879

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

86

CT09XXA

YV3R7J42X6A114631

267878

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

87

CT09XWX

YV3R7J4226A113988

267886

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

88

CT09XXE

YV3R7J4256A114231

267884

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

89

CT09YAE

YV3R7J4226A114185

267880

1054590/15.01.2023

2006

12

2

joasa

D7C250 HS-EC99

CAT.IV

87+1

EURO3

76

3

3

CU RAMPA

90

CT 13 AXO

NNAMOBHLB02000304

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

91

CT13AXV

NNAMOBHLB02000305

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

92

CT 13 AXW

NNAMOBHLB02000306

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

93

CT13AXZ

'      A»

NNAMCBHLB02000307

ti

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

Șarjă oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

94

CT13AYA

NNAMOBHLB02000309

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

95

CT 13 AYC

NNAMQBHLB02000310

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

96

CT 13 AYE

NNAMQBHLB02000312

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

' EURO6

79

3

3

CU RAMPA

97

CT13AYF

NNAMOBHLB02000313

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

98

CT13AYG

NNAMOBHLB02000314

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

99

CT 13 AYI

NNAMOBHLB0200Q315

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

100

CT13 AYJ

NNAMOBHLB02000316

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

101

CT13AYK

NNAMOBHLB020D0317

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

102

CT13 AYO

NNAMOBHLB02000318

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

103

CT13AYP

NNAMOBHLB02000319

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

104

CT 13 AYT

NNAMOBHLB02000322

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

105

CT 13 AYU

NNAMOBHLB02000323

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

106

CT 13 AYV

NNAMOBHLB02000324

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

107

CT 13 AYW

NNAMOBHLB02000327

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

108

CT 13 AYX

NNAMOBHLB02000328

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

109

CT13AYY

NNAMCBHLB02000331

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

110

CT 13 BFI

NNAMOBHLB02000301

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

111

CT 13 BFH

NNAMOBHLB02000302

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

112

CT 13 BFF

NNAMOBHLB02000320

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

113

CT13BFE

NNAMOBHLB02000321

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

114

CT 13 BFD

NNAMOBHLB02000325

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

115

CT13BFC

NNAMOBHLB02000326

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

116

CT 13 BFB

NNAMOBHLB020D0329

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

117

CT13BEZ

NNAMOBHLB020D0330

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

118

CT 13 BEY

NNAMOBHLB02000332

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

119

CT 13 BEX

NNAMOBHLB02000333

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

120

CT 13 BEV

NNAMOBHLB02000350

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

121

CT 13 BEU

NNAMOBHLB02000370

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

122

CT13BES

NNAMOBHLB02000371

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

123

CT13 BEO

NNAMOBHLB02000372

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

124

CT 13 BEK

NNAMOBHLB02000376

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

oasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU

w

w

iuwsîi

‘’SSHk

1 ■? ■Vf-

$

0

125

CT13BEH

NNAMOBHLB02000377

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

126

CT 13 BEF

NNAMOBHLB02000378

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

127

CT 13 BEC

NNAMOBHLB02000379

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

128

CT 13 BEA

NNAMOBHLB02000381

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

129

CT13BDZ

NNAMOBHLB02000382

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

130

CT13CBZ

NNAMOBHLB02000303

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

131

CT13 CCB

NNAMOBHLB02000308

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

132

CT13 CCF

NNAMOBHLB02000311

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

. 3

3

CU RAMPA

133

CT13CCH

NNAMOBHLB02000334

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

134

CT13 CCK

NNAMOBHLB02000335

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

135

CT 13 CCO

NNAMOBHLB02000347

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

136

CT13CCP

NNAMOBHLB02000348

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

137

CT13CCT

NNAMOBHLB02000349

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

138

CT13CCU

NNAMOBHLB02000351

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

139

CT 13 CCX

NNAMOBHLB02000373

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

140

CT 13 CCY

NNAMOBHLB02000374

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

141

CT13CCZ

NNAMOBHLB02000375

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

142

CT13CDB

NNAMOBHLB02000380

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EUR06

79

3

3

CU RAMPA

143

CT13CDE

NNAMOBHLB02000383

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

144

CT13CDH

NNAMOBHLB02000384

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

145

CT 13 CDJ

NNAMOBHLB02000385

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

146

CT13CDK

NNAMOBHLB02000390

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

147

CT13CDN

NNAMOBHLB0200D394

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

148

CT13CDO

NNAMOBHLB02000397

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

149

CT 13 CDT

NNAMOBHLB020003 99

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

150

CT 13 DMW

NNAMOBHLB020003 86

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

151

CT13DMU

NNAMOBHLB020003

87

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

1SB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

152

CT13DMO

NNAMOBHLB020003 88

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

153

CT 13 DMJ

NNAMOBHLB020003 89

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

154

CT 13 DMH

NNAMOBHLB020003 91

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

155

CT13DMF

NNAMOBHLB020003 92

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

t-UnȘi»*

156

jgg

CT 13 DME

jKJbJÎ feuațH           Am JaS

NNAMOBHLB020003

93

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

157

CT 13 DMB

NNAMCBHLB020003 95

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

158

CT 13 DLW

NNAMOBHLB020003 98

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

159

CT 13 DLU

NNAMOBHLB020004 00

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

160

CT 13 DLT

NNAMOBHLB020004 01

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

161

CT 13 DLR

NNAMOBHLB020004 02

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

162

CT 13 DLP

NNAMOBHLB020004 03

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

163

CT 13 DLN

NNAMCBHLB020004 04

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

164

CT13DLI

NNAMQBHLB020004 06

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

165

CT 13 DLH

NNAMOBHLB020004 07

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

166

CT13DLG

NNAMOBHLB020D04 08

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

167

CT 13 DLF

NNAMOBHLB020004 09

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

168

CT 13 DLE

NNAMQBHLB020004 10

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

169

CT 13 DLD

NNAMOBHLB020004 11

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

170

CT13EKH

NNAMOBHLB020003 96

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

171

CT 13 EKI

NNAMQBHLB020004 - 12

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

172

CT13EKJ

NNAMQBHLB020004 13

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

173

CT 13 EKL

NNAMOBHLB020004 14

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

174

CT 13 EKM

NNAMOBHLB020004 15

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

175

CT13EKN

NNAMOBHLB020004 16

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

176

CT13EKO

NNAMOBHLB020004 17

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

177

CT 13 EKP

NNAMOBHLB020004 18

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

178

CT13EKR

NNAMOBHLB020004 19

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

179

CT13EKS

NNAMOBHLB020004 20

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

180

CT 13 EKT

NNAMOBHLB020004 21

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

181

CT13EKU

NNAMOBHLB020004 22

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

182

CT13EKV

NNAMOBHLB020004 23

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

183

CT13EKW

NNAMQBHLB020004

24

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

184

CT 13 EKX

NNAMQBHLB020004 25

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

185

CT13 EKY

NNAMOBHLB020004 26

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

186

CT13EKZ

NNAMOBHLB020004 27

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

187

CT13ELG

NNAMOBHLB020004

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU

28

WF

r          *■

g

RAMPA

O

188

CT 13 ELH

NNAMCBHLB020004

29

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

189

CT 13 ELJ

NNAMCBHLB020004 30

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

190

CT 13 ELT

NNAMCBHLB020004 31

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

191

CT 13 ELU

NNAMCBHLB020004

42

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

192

CT13ELW

NNAMCBHLB020004

43

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

193

CT 13 EMF

NNAMOBHLB020004

44

1054590/15.01.2023

2018

8

12

2

joasa

ISB6.7E6C300B

CAT.IV

94+1

EURO6

79

3

3

CU RAMPA

194

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

195

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

196

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

197

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

198

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

199

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

200

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

201

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

202

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

203

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

204

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

205

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

206

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

207

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

208

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

209

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

210

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

211

1054590/15.01.2023

2020

8

7,45

2

cobor ata

906BA50

CAT.IV

28+1

EURO6

71

3

3

CU RAMPA

Anexa 5 la Actul adițional 5 - Calculul costului unitar pe km

(Anexa 10 - Calculul costului unitar pe km)

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Costul unitar pe kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se calculează costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

Calculul costului/km pentru prestarea serviciilor de transport public local de călători cu autobuze, prin curse regulate, în perioada contractuala:

1/11-31/12/2019

1/01-30/06/2020

1/07-31/07/2020

1/08-31/12/2020

1/01-31/10/2021

Costul total eligibil (lei)

16.929.048,49

51.542.420,59

9.659.675,01

50.961.530,19

110.862.633,86

Nr. Total Km parcurși (km)

1.661.339,40

4.904.131,36

965.002,50

5.358.730,83

10.246.084,46

Cost/ Km (lei/km)

10,19

10,51

10,01

9,51

10,82

Operatorul poate solicita modificarea Costului/ km în cursul perioadei contractuale, în oricare dintre cazurile în care unul sau mai multe dintre nivelurile de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului in 15 zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare a modificării condițiilor pieței sau daca punerea in funcțiune a unor investitii duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparațiile, reduceri de personal,etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 10 zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract, în baza Raportului întocmit de Autoritatea Contractantă care sa certifice noul nivel al costului/km.

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Prezentul act adițional nu modifica prevederile Anexei 10.2.

Anexa 6 la Actul Adițional 5 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

(Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

Concept

Perioada contract

Anul

2019

2020

2021

TOTAL

1/01-30/06/2020

1/07-31/07/2020

1/08-31/12/2020

(Km)Nr total de Km efectuati

Autobuz

1.661.339,40

11.227.864,69

4.904.131,36

965.002,50

5.358.730,83

10.246.084,46

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

10,19

10,00

10,51

10,01

9,51

10,82

(I) Ch (Cost total) ((km) x (c unitar))

Autobuz

16.929.048,49

1.12.163.625,79

51.542.420,59

9.659.675,01

50.961.530,19

110.862.633,86

(II) Pr (Profit rezonabil)

724.563,28

4.800.603,18

2.206.015,60

413.434,09

2.181.153,49

4.744.920,73

(III) V (Venituri din servicii de transport public), din care:

6.646.610,35

13.088.102,97

7.171.544,08

2.229.139,72

3.687.419,17

33.233.051,75

Venituri din vanzarea de titluri de călătorie

6.486.943,68

12.796.705,74

6.996.705,74

2.200.000,00

3.600.000,00

32.434.718,42

Alte venituri din prestarea serviciului public

159.666,67

291.397,23

174.838,34

29.139,72

87.419,17

798.333,33

Compensație anuala (l+ll-lll)

11.007.001,41

103.876.126,01

46.576.892,12

7.843.969,38

49.455.264,52

82.374.502,84

(D) Din care, Diferența de Tarif cuvenita Operatorului*

9.975.074,33

45.066.755,48

27.040.053,29

4.506.675,55

13.520.026,65

72.861.756,75

Buget local

9.350.000,00

42.969.766,67

25.781.860,00

4.296.976,67

12.890.930,00

40.427.038,33

Alte bugete

625.074,33

2.096:988,82

1.258.193,29

209.698,88

629.096,65

3.125.371,67

*) Costul unitar per km de 10,00 lei prevăzut in coloana a lll-a (Total Anul 2020) reprezintă costul mediu pentru anul 2020, aceasta neavand aplicabilitate practica. Pentru calculul compensației se va utiliza costul unitar prevăzut pentru fiecare perioada a anului 2020.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                                  SECRETAR/GENERAL,

FULVIAAN^ELA^ESCU