Hotărârea nr. 301/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de <%/

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.126059/19.08.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.128668/24.08.2020, precum și raportul înregistrat sub nr.11075/24.08,2020 al S.C, Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;

In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea anexelor nr. 12 și nr. 13 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.3 Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: / 7 pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL. FULVIA ANTQNELA DINE SC U

ROMÂNIA

Anexa nr.l la H.C.L.
JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE

PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Achiziție, amplasare în locații noi, supraveghere, întreținere și reparare indicatoare și elemente de semnalizare rutieră

 • A. Cheltuieli de gestiune și administrare a Sistemului de indicatoare și elemente de semnalizare rutieră

A.l. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de gestiune, achiziție și supraveghere a stării sistemelor de indicatoare rutiere din municipiul Constanța, în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - 5.499 lei/lună;

A.2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru activitatea de urmărire și supraveghere a stării indicatoarelor și elementelor de semnalizare rutieră (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/lună/mijloc de transport;

 • B. Cheltuieli cu lucrările de amplasare, reparații și întreținere a Sistemului de indicatoare și elemente de semnalizare rutieră

B.l. Situații de lucrări pentru amplasarea în locații noi, reparații la indicatoarele și elementele de semnalizare rutieră (manoperă, întreținere și reparații) întocmite în baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări de drumuri - în funcție de bugetul aprobat;

Pentru lucrările de amplasare în locații noi, întreținere și reparații curente efectuate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de amplasare, întreținere și reparații indicatoare și elemente de semnalizare rutieră, sunt următoarele:

1.

11

Demontare indicatoare pentru circulația rutieră                 lei/buc

6,69

2.

12

Deplantarea (demontarea) stâlpilor pentru indicatoare de lei/buc circulație rutieră

14,36

3.

13

Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel pentru lei/buc circulația rutieră

8,69

4.

14

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație lei/buc rutieră

70,00

5.

15

Montare stâlp protecție pietoni/dirijare circulație de diverse lei/buc secțiuni și culori

36,34

6.

16

Demontare stâlpi de ghidare lamelari din material plastic lei/buc pentru dirijarea circulației

7,90

7.

17

Demontare stâlp protecție pietoni/dirijare circulație de diverse lei/buc secțiuni și culori

21,75

8

18

Montare stâlpi de ghidare lamelari din material plastic pentru lei/buc dirijarea circulației

30,11

9.

19

Demontare parapet lestabil                                    lei/buc

14,89

10.

110

Demontare denivelări pentru reducerea vitezei                 lei/buc

5,72

11.

111

Curățarea prin spălare a indicatoarelor de circulație             lei/mp

25,50

12.

13.

112 Curățarea prin spălare a stâlpilor de dirijare a circulației

113 Montare parapet lestabil

lei/buc lei/buc

4,09

24,19

14.

114 Repoziționare parapet lestabil

lei/buc

20,97

15.

115 Montare denivelări pentru reducerea vitezei

lei/buc

18,02

16.

116 Montare separatoare de sens

lei/buc

18,92

17.

117 Montare buton reflectorizant cu led

lei/buc

12,89

18.

118 Montare elemente de semnalizare

lei/buc

17,81

19.

119 Montare panou de orientare

lei/buc

38,58

20.

120 Demontare panou de orientare

lei/buc

36,95

21.

121 întreținere indicator echipat cu led/flash luminos

lei/buc

158,28

22.

122 Demontare separatoare de sens

lei/buc

15,80

23.

123 Demontare buton reflectrorizant cu led

lei/buc

9,20

24.

124 Demontare elemente de semnalizare

lei/buc

13,37

25.

125 Montare stâlpi flexibili pentru separatoare de sens

lei/buc

14,58

26.

126 Montare plăcuțe reflectrorizante cu catadioptrii

lei/buc

7,29

27.

127 Demontare plăcuțe reflectorizante cu catadioptrii

lei/buc

3,58

28.

128 Montare oglindă de trafic

lei/buc

16,11

29.

129 Demontare oglindă de trafic

lei/buc

6,69

30.

130 Vopsire stâlp indicator

lei/buc

19,34

31.

131 Reparare stâlp indicator

lei/buc

14,20

32.

132 Reparare indicator

lei/buc

11,54

33

133 Reparare stâlpi protecție pietoni/dirijare circulație de

diverse Lei/buc

14,20


secțiuni și culori

 • B.2 a. Valoarea indicatoarelor și a elementelor de semnalizare rutieră amplasate în locații noi, în vederea menținerii siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de furnizori;

 • B.2 b. Valoarea indicatoarelor și a elementelor de semnalizare rutieră care necesită înlocuire (uzate, distruse, vandalizate sau sustrase), în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație -în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de furnizori;

 • B.3 . Autospeciale pentru transport muncitori, utilaje și materiale (2 mijloace de transport) - 8.400 lei/lună X 2 buc. = 16.800 lei/lună;

 • B.4 . - Utilaje (generator cu picamar, flex, mașină de găurit, transformator de sudură, etc.) -5.040 lei /lună;

 • C. Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%


D. Profit - 5%.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIA ANȚONELA DIN^SCUROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la HCL


ANEXA 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din

Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

întreținere construcții și echipamente, reparații semafoare rutiere în Municipiul Constanța

A. Cheltuieli de întreținere și reparații semafoare rutiere în municipiul Constanța -în funcție de bugetul aprobat;

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

A.l. Situații de lucrări pentru reparații semafoare rutiere întocmite în baza Indicatoarelor de Norme de Deviz specifice lucrărilor de semaforizare - în funcție de bugetul aprobat;

Prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de reparații sunt următoarele :

1.

SI

înlocuire lentilă carcasă semafor

lei/buc

133,54

2.

S2

înlocuire parasolăre corp semafor

lei/buc

133,54

3.

S3

înlocuire corp pietonal semafor

lei/buc

133,54

4.

S4

înlocuire lentilă corp pietonal

lei/buc

133,54

5.

S5

înlocuire parasolare corp pietonal

lei/buc

133,54

6.

S6

înlocuire corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

7.

S7

înlocuire lentilă corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

8.

S8

înlocuire parasolare corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

9.

S9

înlocuire cronometru semafor vehicule

lei/buc

133,54

10.

S10

înlocuire semafor acustic

lei/buc

133,54

11.

Sil

Mansonarea instalației electrice subterane în cazul unei avarii

lei/buc

222,78

12.

S12

Montare indicator cu lampă led/flash luminos

lei/buc

78,92

13.

S13

înlocuire panou tip radar de limitare a vitezei

lei/buc

183,04

14.

S14

Vopsire stâlp la înălțime mai mică de 2m

lei/buc

81,39

15.

S15

Vopsire stâlp la înălțime mai mare de 2m

lei/buc

199,12

16.

S16

Montare înlocuire plăcuță adițională semafor <2m

lei/buc

26,61

17.

S17

Montare înlocuire plăcuță adițională semafor >2m

lei/buc

41,61

18.

S18

înlocuire picior dă susținere semafor pieton/vehicul

lei/buc

133,54

19.

S19

înlocuire picior de susținere semafor galben/verde intermitent

lei/buc

133,54

20.

S20

Spălat lentilă semafor <2m

lei/buc

47,13

21.

S21

Spălat lentilă semafor >2m

lei/buc

62,13

22.

S22

Demontat stâlp metalic h=5m

lei/buc

245,47

23.

S23

Demontat stâlp metalic h=7m

lei/buc

283,88

24.

S24

Demontat corp semafor auto de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

196,26

25.

S25

Demontare cronometru auto depe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

26.

S26

Demontat corp semafor acustic de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

27.

S27

Demontat corp semafor pietoni de pe stâlp cu h max.5m

lei/buc

80,38

28.

S28

Demontat corp semafor suspendat în consolă/sufă

lei/buc

374,07

29.

S29

Demontat sufă susținere instalație aeriană

lei/buc

350,54

30.

S30

Demontat linie aeriană semaforizare

lei/buc

415,86

31.

S31

înlocuire stâlp metalic h=4m

lei/buc

245,47

32.

S32

înlocuire stâlp metalic h=5m

lei/buc

245,47

33.

S33

înlocuire stâlp metalic h=7m

lei/buc

245,47

34.

S34

înlocuire corp auto semafor

lei/buc

78,24

35.

S35

Reparație lampă led semafor auto

lei/buc

168,65

36.

S36

Reparație lampă led semafor pietoni

lei/buc

179,85

37.

S37

Reparație lampă led corp pulsatoriu

lei/buc

314,57

38.

S38

Reparație lampă led cronometru vehicule

lei/buc

186,40

39.

S39

Reparație semafor acustic

lei/buc

192,63

40.

S40

înlocuire automatului de semaforizare

lei/buc

277,05

41.

S41

Rparații la automatul de semaforizare

lei/buc

586,38

42.

S42

înlocuire automatului de semaforizare trecere de

lei/buc

261,86

S43

pietoni

Reparație la automatul de semaforizare trecere de pietoni

lei/buc

43.

522,41

44.

S44

Reparație la automatul de semaforizare - placă de bază

lei/buc

457,54

45.

S45

Reparație la automatul de semaforizare pietoni -placă de bază

lei/buc

457,54

46.

S46

înlocuire placă de bază la automatul de semaforizare

lei/buc

151,93

47.

S47

înlocuire placă de bază la automatul de pietoni

lei/buc

151,93

48.

S48

Reparație la automatul de semaforizare auto -module comandățfinală

lei/buc

480,67

49.

Cdq

Reparație la automatul de semaforizare pietoni -

lei/buc

480,67

module comandă'finală

50.

S50

înlocuire la automatul semaforizare auto - module comandă finală '

lei/buc

151,93

51.

CCI

înlocuire la automatul de semanforizare pietoni -

lei/buc

151,93

O 0 «L

module comandă: finală

52.

S52

Reparație instalație electrică semnalizare lea în cazul unei avarii

lei/m

18,29

53.

S53

înlocuire cablu susținere instalație aeriană

lei/m

23,97

54.

S54

Reparție lampă led panou trecere pietoni

lei/buc

188,92

55.

S55

Reparație panou tip radar de limitare a vitezei

lei/buc

391,75

56.

S56

Repunerea în funcțiune a instalației de semaforizare, după avarie     !

lei/buc

928,78

57.

S57

Reparație linie eectrică semnalizare Ies

lei/m

198,20

58.

S58

Demontarea automatului de semafor auto/pietoni

lei/buc

85,38

59.

S59

Demontare indicator cu lampă cu led/flash luminos

lei/buc

75,96

60.

S60

Desființare cabluiH supraterane

lei/ml

0,65

95

S95

Desființare cabluri supraterane-lucrări punctuale

lei/ml

3,27

96

S96

Montat cablu electric

lei/ml

6,84

97

S97

Montat țeavă coriigată diametru 63

lei/ml

5,95

98

S98

Montat teavă corugată diametru 110

lei/ml

9,08

A.2. Situații de lucrări pentru întreținere construcții și echipamente semafoare rutiere întocmite în baza Indicatoarelor de Norme de Deviz specifice lucrărilor de semaforizare - în funcție de bugetul aprobat;

Prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere sunt următoarele :

61.

S61

Intersecție bd. 1 Decembrie 1918 - bd.I.C.Brătianu

lei/buc

1039,73

62.

S62

Intersecție bd. AI.Lăpușneanu - str.I.L.Caragiale

lei/buc

1059,39

63.

S63

Intersecție bd. Tomis - bd. AI.Lăpușneanu

lei/buc

1228,73

64.

S64

Intersecție bd. Tomis - str. Ion Rațiu

lei/buc

1041,61

65.

S65

Intersecție bd. Tomis - str. Nicolae lorga

lei/buc

923,06

66.

S66

Intersecție bd. Mamaia - str. Mircea cel Bătrân

lei/buc

841,97

67.

S67

Intersecție bd. Aurel Vlaicu - str. Cumpenei

lei/buc

1235,62

68.

S68

Intersecție bd. AI.Lăpușneanu - str. Soveja

lei/buc

1147,96

69.

S69

Intersecție bd. AI.Lăpușneanu - str. Poporului

lei/buc

1079,14

70.

S70

Intersecție bd. Tomis - bd. Ferdinand

lei/buc

975,86

71.

S71

Intersecție bd. 1 'Mai - str. Caraiman

lei/buc

997,37

72.

S72

Intersecție bd. Ferdinand - bd. I.C.Brătianu

lei/buc

774,19

73.

S73

Intersecție bd. Ferdinand - str. Th.Burada

lei/buc

996,60

74.

S74

Intersecție bd. Ferdinand - str. Mihai Viteazu

lei/buc

910,11

75.

S75

Intersecție bd. Ferdinand - bd. 1 Decembrie 1918

lei/buc

980,87

76.

S76

Intersecție bd. l'Mai - str. Th.Burada

lei/buc

983,04

77.

S77

Intersecție bd. Mamaia - str. Ion Rațiu

lei/buc

1028,01

78.

S78

Intersecție bd. Tomis - bd. Aurel Vlaicu

lei/buc

1164,30

79.

S79

Intersecție str. Baba Novac - str. Poporului

lei/buc

937,19

80.

S80

Intersecție bd. I.L.Caragiale - str. Th.Burada

lei/buc

824,81

81.

S81

Intersecție str. Baba Novac - str. Dezrobirii

lei/buc

945,50

82.

S82

Intersecție bd. Tomis - str. Tulcei

lei/buc

903,45

83.

S83

Intersecție str. Mircea cel Bătrân - str. Ion Rațiu

lei/buc

981,67

84.

S84

Intersecție str. Mircea cel Bătrân - Str. Nicolae lorga

lei/buc

832,41

85.

S85

Intersecție șos. Mangaliei - str. Pandurului

lei/buc

891,49

86.

S86

Intersecție bd. Tdmis - str. Soveja

lei/buc

1033,14

87.

S87

Intersecție bd. Ferdinand - str. I. G. Duca

lei/buc

852,84

88.

S88

Intersecție bd. Mamaia - str. Mihai Viteazu

lei/buc

1017,99

89.

S89

Intersecție bd. Tomis - str. Ștefan cel mare

lei/buc

925,57

90.

S90

Intersecție bd. Tdmis - bd. Mamaia

lei/buc

810,53

91.

S91

Intersecție bd. Mamaia - str. Soveja

lei/buc

874,71

92.

S92

Intersecție bd. I.C.Brătianu - str. Th.Burada

lei/buc

989,99

93.

S93

Intersecție str. Mircea cel Bătrân - str. Decebal

lei/buc

644,75

94.

S94

Intersecție bd.I.C.Brătianu - str.Cumpenei

lei/buc

885,83

 • B. l Valoarea pieselor ide schimb care se înlocuiesc la construcțiile și echipamentele semafoarelor rutiere uzate, i distruse, vandalizate sau sustrase și a căror înlocuire este necesară în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de furnizori;

 • B. 2 Valoarea lucrărilor executate de terți pentru întreținerea și repararea semafoarelor rutiere (subtrașversări sau alte operațiuni necesare) în municipiul Constanța - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de executant;

 • C. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare activității de întreținere semafoare din municipiul Constanța (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/luna;

 • D. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de gestiune, supraveghere/ constatarea necesității reparațiilor la semafoare rutiere și urmărirea realizării acestora ipentru buna funcționare și fluidizarea traficului rutier - 7.906 lei/lună;                        i

 • E. Cheltuieli de construcții și montare echipamente semafoare rutiere noi în municipiul Constanța (proiectare, avize, autorizare, s.a.) - în funcție de bugetul aprobat;

 • F. Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%.

 • G. Profit - 5%.


  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


  CONTRAS SECRETAR FULVIA