Hotărârea nr. 300/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EXTINDEREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, SITUAT ÎN CONSTANȚA, STR. SULMONA NR. 17

cONSTA/V?/î ROMÂNIA

1 JL JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

3         CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind extinderea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, str. Sulmona nr. 17

(^n^iliu^ca^^iunicipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 128288/24.08.2020, procesul-verbal al Comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din data de 24.08.2020, raportul nr. 12414/25.08.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și adresa nr. 3716/10.03.2020 a Partidului Mișcarea Populară - Organizația Județeană Constanța;

Având în vedere H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință cu modificările și completările : ulterioare, H.C.L. nr. 158/2017 privind completarea H.C.L. nr. 323/2015 privind / aministrarea și repartizarea unor spații cu altă destinație decât cea de locuință, / H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, H.C.L. nr. 24/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat'/onstanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Se aprobă extinderea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța, str. Sulmona nr. 17, deținut de Partidul Mișcarea Populară - Organizația Județeană Constanța, cu suprafața utilă de 23,75 mp și teren-curte în suprafață de 0,42 mp.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

\j Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/C7 pentru ,   ~ împotrivă ,abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                                         /

Ce? 7^                                CONTRASEMNEAZĂ,/

SECRETAJ^GENER//

FULVIA ANTONE LA DINESCU


CONSTANȚA,

N R. && / $/.     2020