Hotărârea nr. 30/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 139 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SANDU ALDEA NR. 53A, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR BULGARU MARIUS ȘI MAICAN VIORICA

OROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 139 mp situat în municipiul Constanța, str. Sandu Aldea nr. 53A, în favoarea numitilor Bulgaru Marius și Maican Viorica

Consiliul .local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de SQ.QA'     2020

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.6764/14.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii cetățeanului și raportul Direcției

nr.7068/14.01.2020.

Luând în considerare adresa

publice, respectarea drepturilor și libertăților patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu


numitei Maican Viorica înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 107841/03.06,2019 și adresa numitului Bulgaru Marius înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 107843/03.06.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.48/28.02.2017, anexa nr.4 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 139 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str.Sandu Aldea nr. 53A având numărul cadastral 247581, înscris în cartea funciară nr.247581, în favoarea numitilor Bulgaru Marius și Maican Viorica.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.2160/25.06.2019 și extraselor de carte funciară nr.247581-Cl/22.09.2017 și nr.247581-C2/22.09.2017, terenul descris la art.l are folosința actuală de imobil locuință-parter-2 camere, bucătărie și magazie.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 sunt edificate construcțile notate cu Cl-înscrisă în CF 247581-C1 și cu C2-înscrisă în CF 247581-C2, proprietatea numitilor Bulgaru Marius și Maican Viorica.

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadentele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 6,16 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr. 194332/09.10.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, numiților numitilor Bulgaru Marius și Maican Viorica în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _______ _ pentru,

' împotrivă. <—    abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚ^, vCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA „ NR.....


1.2020


Plans de Situațiecu privire la teren S=139mp apartinind domeniului privat ai Consiliului local municipal CONSTANTA


Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

139 mp

Constanta-Str Sandu Aldea nr.53

Cartea Funciara nr.

UAT:

CONSTANTA

£=787926V8ZAT SPRE NESCHIM3ARE Nr.                   _______
un m o m

tiPREȘEDINTE ȘED

(?<•


OM CM un m o m n


±2_______

E=787926

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

1

Cc

139

1-2 gard plasa +tabla;2-3 gard fier forjat;3-4 gard plasa

4-5 perete;5-6 gard zidarie+perete;6-l gard plasa

Total

139

B. Date referitoare la construcții


Cod. Constr.

Destinație

Suprafața construita la sol (mp)

- Mențiuni

CI

CL

36

Locuinta-Parter-2 camere si dependințe—Sup. constr. Desf.=36 mp

C2

CA

12

Magazie-Sup. constr. Desf.=12 mp

Total

48

INVENTAR DE COORDONATE

Executant

Parlitu Cristian

Data 03.02.2016

■ Sistem de proiecție STEREO 1970

Pct.

E(m)

N(m)

1

787895.032

303544.846

2

787924.329

303528.045

s .             .-'t-V      s ■.

5 ■‘t'-LuO'V

â         ^i3 -1 S

i r        iA1 •$>/

A CRI®1 ■a

-n\K

3

787922.469

303524.312

4

787919.453

303525.993

5

787904.290

303534.793

6

787893.321

303541.227

Suprafața totala masurata= I39mp Suprafața din act=I37mp

/' ’ZjTCGjQ'