Hotărârea nr. 3/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

gONSTAA/?-.ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de .01.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7861/15.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul nr. 712/20.01.2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr. 6, alin.IV, emis de Ministerul Finanțelor Publice, a HCL nr. 133/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, ale HCL nr. 498/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, precum și cele ale HCL nr. 134/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și 'Privat Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.a, alin.3, lit. d și art.196, alin.l, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

\              HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexelor nr.l, nr. 2, astfel:

Anexa nr. 1

Cap. I : Veniturile totale scad cu suma de 1.705 mii lei, respectiv:

Veniturile din surse de la bugetul local alocate pentru reparații imobile, se diminuează cu suma de 1.705 mii lei

Cap. II : Cheltuielile totale scad cu suma de 1.705 mii lei, respectiv:

Cheltuielile cu reparațiile imobilelor aflate în administrare, scad cu suma de 1.705 mii lei

Anexa nr. 2 se rectifică în sensul repartizării indicatorilor economico -financiari pe trimestre, în conformitate cu scăderea veniturilor, respectiv a cheltuielilor totale cu suma de 1.705 mii lei.

ART. 2 Anexele nr. 3, nr. 4 și nr.5, nu se modifică.

ART. 3 Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

6a .9 pentru, împotrivă, ^abțineri.

La data adoptării sunt în funcție dfir consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 'ÎWOI

CONSTANȚA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE

4^


coNSTA/V7>ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ la

,'hclm nr. 3ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an . 2021

%

9 = 7/5

10=8/7 .

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE

1

14976

18125

121.03

18,125

18,125

100

100

1

Venituri totale din exDloatare. din care:

2

14975

18124

121.03

18,124

18,124

100

100

a)

subvenții, cf. prevederilo r legale în vinnarp

3

3082

5502

178.52

5,502

5,502

100

100

b)

transferuri, cf.

prevederilo r legale în vinoarp

4

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.

211

7

14838

18075

121.82

18,075

18,075

100

100

1

Cheltuieli de exoloatare, din care:

8

14838

18075

121.82

18,075

18,075

100

100

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

6163

8167

132.52

8,167

8,167

100

100

anexă la

HCLM NR._jj>B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1499

1950

130.09

1,950

1,950

100

100

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6906

7608

110.17

7,608

7,608

100

100

CO

Cheltuieli

12

5891

6430

109.15

6,430

6,430

100

100

CI

ch. cu salariile

13

5407

5900

109.12

5,900

5,900

100

100

C2

bonusuri

14

484

530

109.50

530

530

100

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuieli cu plăți compensat orii aferente disponibiliz ărilor de

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractulu i de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

873

1023

117.18

1,023

1,023

100

100

C5

Cheltuieli cu contribuțiil e datorate de angajator

18

142

155

109.15

155

155

100

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

270

350

129.63

350

350

100

100

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT forofit/Dierderel

22

138

50

36.23

50

50

100

100

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

38

8

21.05

8

8

100

100

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFTT. din carp:

24

100

42

42.00

42

42

100

100

1

Rezerve legale

25

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de leae

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii □recedenti

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

0

0

5

Alte repartizări Drevăzute de leae

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

100

42

42.00

42

42

100

100ANEXĂ la


anexă la

HCLM NR. t/7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

10

4

40.00

4

4

100

100

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

50

21

42.00

21

21

100

100

a)

- dividende cuvenite buaetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite buaetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

40

17

42.50

17

17

100

100

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care:

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind □restările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și Dublicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7557

31031

410.63

1,507

0

4.86

0

1

Alocații da la buget

44

7557

30681

405.99

1,507

0

4.91

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

7262

29265

402.99

1,507

0

5.15

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

7557

31031

410.63

1,507

0

4.86

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

145

145

100.00

145

145

100

100

2

Nr. mediu de salariați total

49

117

125

106.84

125

125

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*1

50

4196

4287

102.16

4,287

4,287

100

100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**’

51

3851

3933

102.13

3,933

3,933

100

100

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

128

160

125,00

160

160

100

100

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

128

139

108,59

139

139

100

100

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

55

991

998

100,71

998

998

100

100

9

Plăți restante

56

0

0

10

Creanțe restante

57

1058

1058

100,00

1.058

1.058

100

100

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE>


ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3 a

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

conrorm HG/Ordin comun

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

14.664

0

14.848

14.976

3.651

7.947

13.800

18.125

121

102

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l 2+Rd. 13+Rd.l4), din care:

2

14.663

0

14.847

14.975

3.651

7.947

13.800

18.124

121

102

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7

), din care:

3

8.640

0

8.700

8.800

1.970

4.037

6.175

8.872

101

102

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

a3)

din redevențe si chirii

6

8.530

8.610

8.722

1963

4013

6121

8794

101

102

a4)

alte venituri

7

110

90

78

7

24

54

78

100

71

b)

din vânzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll), din rarp1

9

3,223

3,497

3,082

798

2160

4985

5502

179

96

cl

subvenții, cf. prevederi Io r legale în vioria re

10

3,223

3,497

3,082

798

2160

4985

5502

179

96

c2

transferuri, cf. prevederi Io r legale în vinnare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+ Rd.20+ Rd.21), din care:

14

2,800        0        2,650      3,093      883       1,750      2,640      3,750

121

110

fl)

din amenzi și penalități

15

600

350

425

69

150

240

350

82

71

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l8+Rd .19), din

16

- active corporale

17

- active necorporal e

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19


f4)

din valorificare a certificatelo r CO2

20

f5)

alte venituri

21

2,200

2,300

2,668

814

1600

2400

3400

127

121

2

Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24+Rd.25+ Rd.26+ Rd.27), din care:

22

1

1

1

0

0

0

1

100

100

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1

1

1

0

0

0

1

100

100

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

14,418

0

14,786

14,838

3,651

7,946

13,800

18,075

122

103

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.l2 OL din care:

30

14,418

0

14,786

14,838

3,651

7,946

13,800

18,075

122

103

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

5,988

0

5,789

6,163

1,588

3,611

6,790

8,167

133

103

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+ Rd.38+ Rd.39), din care:

32

410

0

454

495

115

240

365

520

105

121

a)

cheltuieli cu materiile Drime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

160

200

222

47

100

150

230

104

139

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3

4

4

3

5

8

10

133

b2)

cheltuieli cu combustibil ii

36

52

60

60

15

31

46

65

115


I ANEXĂ la

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

83

74

60

13

30

50

70

117

72

d)

cheltuieli privind enerqia si ana

38

167

180

213

55

110

165

220

103

128

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41 + Rd.42+Rd.45), din care:

40

646

0

482

488

65

382

1,629

1,004

206

76

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

463

296

302

20

300

1505

839

278

65

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42'

173

176

176

42

75

112

150

85

102

bl)

- către operatori cu capital integral/ma joritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

173

176

176

42

75

112

150

85

102

c)

prime de asigurare

45

10

10

10

3

7

12

15

150

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+ Rd.57+

Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

4,932

0

4,853

5,180

1,408

2,989

4,796

6,643

128

105

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

9

5

5

0

5

5

5

100

56


bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

9

5

5

0

5

5

5

100

56

C)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care;

50

8

10

10

3

6

9

12

120

125

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

4

7

7

1

2

4

7

100

175

- tichete cadou potrivit Leaii nr. 193/2006. cu modificării e_ ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă Și publicitate, din care:

53

4

3

3

2

4

5

5

167

75


- tichete

54

cadou otr.

cheltuieli

de reclamă si

oublicitate

, potrivit

Leaii nr.

193/2006.

cu modificării

e_ ulterioare

- tichete

55

cadou ptr.

campanii

de marketinq.

studiul

pieței.

promovar

ea pe

piețe existente

sau noi.

potrivit

Leaii nr.

193/2006.

cu modificării

e_ ulterioare

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61),

57

din care:

dl)

ch. de sponsorizar e în domeniul medical și qănătatA

58

d2)

ch. de sponsorizar e în domeniile educație, învățământ , social și sport, din

59

d3)

- pentru cluburile sDortive

60

d4)

ch. de sponsorizar e pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

14

14

14

1

5

10

15

107

100

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

2

4

6

0

5

10

15

250

300

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1

0

2

4

5

- internă

65

0

2

4

5

- externă

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

48

44

47

12

25

37

50

106

98

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

25

26

26

6

13

20

26

100

104

D

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:

69

3,006

2,800

2,837

739

1500

2490

3320

117

94

il) .

cheltuieli de asigurare și Dază

70

1,551

1,400

1,362

353

735

1118

1500

110

88

i2)

cheltuieli privind întreținerea Și funcționare a tehnicii de calcul

71

37

63

30

8

15

23

30

100

81

13)

cheltuieli cu pregătirea profesional ă

72

10

10

10

3

15

15

15

150

100

14)

cheltuieli cu reevaluare a imobilizării or corporale și necorporal e, din care:

73

26

65

51

30

45

55

60

118

196

- aferente bunurilor de natura domeniului nuhlic

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea SL plasarea personalul ui de conducere cf. Ordonant ei de urqentă a Guvernulu i nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte Anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

1,820

1,950

2,235

647

1430

2215

3200

143

123

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

1,778

0

1,640

1,499

305

575

1,187

1,950

130

84

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1,778

1,640

1,499

305

575

1187

1950

130

84

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd,100+Rd.l0 4+Rd.ll3), din care:

86

6,309

0

7,024

6,906

1,683

3,600

5,583

7,608

110

109

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4,458

0

5,997

5,891

1,405

3,043

4,743

6,430

109

132

CI

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd,91), din care:

88

3,968

5,500

5,407

1,280

2,780

4,340

5,900

196

136

a) salarii de bază

89

3,256

4,523

5,407

1063

2345

3670

4995

92

166

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

(conform CCM1

90

794

977

870

217

435

670

905

104

110

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri

92

490

0

497

484

125

263

403

530

110

99

a) cheltuieli sociale

93

prevăzute la art. 25

din Leaea nr.

227/2015 privind

Codul fiscal*), cu

modificările si

completările

ulterioare, din care:

- tichete

94

de cresă.

Cf. Leqii

nr.

193/2006.

cu modificării

e_ ulterioare;

- tichete

95

cadou pentru

cheltuieli

sociale

potrivit Leaii nr.

193/2006.

cu modificării

e_ ulterioare:

b) tichete de masă;

96

381

400

387

98

208

328

450

116

102

c) vouchere de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

49

37

37

0

76

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

60

60

60

27

55

75

80

133

100

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l01 + Rd.l02+Rd.l 031. din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.l 11 + Rd.112), din care:

104

736

0

877

873

243

483

726

1,023

117

119

a) pentru directori/directorat

105

659

795

794

205

415

634

895

113

120

component a fixă

106

659

795

794

205

415

634

895

113

120

component a variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

77

82

79

38

68

92

128

162

103

component a fixă

109

77

82

79

38

68

92

128

162

103

component a variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anaaiator

113

1,115

150

142

35

74

114

155

109

13

D. Alte cheltuieli de

114

343

0

333

270

75

160

240

350

130

79

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

115

3

- către bugetul general consolidat

116

- către a Iți creditori

117

3

ANEXĂ LA I hclm nr.JȘ /Mj

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru Diata Dersonalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

246

290

304

75

160

240

350

115

124

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

94

0

43

-34

0

0

0

0

0

-36

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioane le

123

160

189

156

0

98

fl.l)

provizioane privind participare a la profit a salariaților

124

24

37

0

fl.2)

provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

66

146

190

0

288

f2.1)

din anularea provizioane lor (Rd.l28+R d.l29+Rd. 130), din

127

66

146

153

0

232

- din participare a salariaților la nrnfit

128

49

37

37

0

0

0

0

0

76

- din depreciere a imobilizării or corporale și a activelor circulante

129

17

0

- venituri din alte provizioane

130

109

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

246

0

62

138

0

1

0

50

36

56

venituri neimpozabi le

141

17

109

0

cheltuieli nedeductibi le fiscal

142

112

152

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

67

13

38

0

0

0

8

21

57

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

14,663

0

14,847

14,975

3,651

7,947

13,800

18,124

121

102

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

3,223

0

3,497

3,082

798

2,160

4,985

5,502

179

96

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a hiinetnliii Ha ctat

146

anexă la i

HCLM NR,

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din rare: >

147

4,458

0

5,997

5,891

1,405

3,043

4,743

6,430

109

132

a)

Bonusuri

148

490

497

484

125

263

403

530

110

99

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

3,968

0

5,500

5,407

1,280

2,780

4,340

5,900

109

136

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

145

145

145

X

X

X

145

100

100

5

Nr. mediu de saiariați

153

117

125

117

X

X

X

125

107

100

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 -rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153J/12* 1000

154

3,140

3,973

4,196

X

X

X

4,287

102

134

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2,826

3,667

3,851

X

X

X

3933

102

136

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 1 ^.1

156

125

119

128

X

X

X

145

113

102

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

125

119

128

X

X

X

160

ANEXĂ la I

HCLM

C)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.l53

158

Cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (d)

161

valoare=Q PF x n

162

- pondere în venituri totale de exploatare

Rd.l59/Rd.

2

163

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

640

1,058

X

X

X

X

1000

- de la operatori cu capital integral/ma joritar de stat-

166

- de la operatori cu capital privat

167

640

1,058

X

X

X

X

1000

- de la bugetul de stai

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursați

171

ANEXĂ LA


HCLM NR.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACJHE

ANEXĂ LA

HCLM NR. *3
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


' Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.l + rd.2 + rd.3)*\ din care:

14664

14664

100,00

14848

14976

100,86

1

Venituri din exploatare*1

14663

14663

100,00

14847

14.975

100,86

2.

Venituri financiare

1

1

100,00

1

1

100,00

3.

Venituri extraordinare

0

0

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL


(-pNSTA/Vr^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

7875

7557

31031

1507

0

1

Surse proprii, din care:

350

a) - amortizare

350

b) - profit

2

Alocații de la buget

7875

7557

30681

1507

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

-(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

7875

7557

31031

1507

0

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-construire unitati mod

31.05.17

-construire unitati mod

31.12.18

7262

7262

-construire unitati mod

31.12.19

29265

-construire unitati mod

31.12.20

1507

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

200

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

200

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

591

295

1271

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

150

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-reabilitare clădiri

31-12-19

571

264

1121

-studii si proiecte

31-12-17

-studii fez piețe

31-12-18

-expertize imobile

31-12-18

20

11

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:

22

20

295

* Sistem de irigat automatizat si alimentare cu apa nepotabila - Tara Piticilor din Constanta

295

4

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a) - Interne

ta)- externe


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL


constaN7>ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante


- mii lei -


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2017

An curent

2018

An

2019

An

2020

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

X

X

2

Măsura 2

X

X

Măsura n

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

Cauza n

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I +

DCt. II


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, -pAFeiCMICONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARCELA ENACH^X'