Hotărârea nr. 299/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, SITUAT ÎN CONSTANȚA, STR. ANTIM IVIREANU NR. 10, ASOCIAȚIEI GRUPUL SPORTIV COLUMBOFIL CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, str. Antim Ivireanu nr. 10, Asociației Clubul Sportiv Columbofil Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de __

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 128029/21.08.2020, procesul-verbal al Comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din data de 21.08.2020, raportul nr. 12413/25.08.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și solicitarea Asociației Clubul Sportiv Columbofil Constanta, înregistrată sub nr. 11224/04.08.2020;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 158/2017 privind completarea H.C.L. nr. 323/2015 privind aministrarea și repartizarea unor spații cu altă destinație decât cea de locuință, H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, H.C.L. nr. 24/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, în suprafață utilă de 29,70 mp și teren aferent în suprafață de 50 mp, situat în Constanța, str. Antim Ivireanu nr. 10, Asociației Clubul Sportiv Columbofil Constanța.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,______împotrivă ,______abțineri.

La data adoptării sunt în funcție zZ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAMGENERAL FULVIA ANTOWELA/DINESCU