Hotărârea nr. 298/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 48/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 149/2019

qoNSTan?» ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuințele retrocedate foștilor proprietari in baza OUG 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, modificată și completată prin HCL

nr. 149/2019

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din gZ

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 125395/18.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța înregistrat sub nr. 12401/25.08.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari,

Văzând prevederile H.C.L. 501/19.12.2018 privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale destinte chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. 74/2007 care cuprinde si repartiția numitei Chiriac Daniela pentru locuința socială situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, Blocul nr. 1, et. II, ap. 19;

Prevederile H.C.L. nr. 149/25.04.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 48/28.02.2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuințele retrocedate foștilor proprietari in baza O.U.G. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d și alin.(7) lit. q, precum și cele ale art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea art. 4 al HCL 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr.74/2007 , situate pe raza municipiului Constanța, modificată și completaă prin HCL nr.149/2019 care va avea următorul conținut : "Se aprobă modificarea anexei nr.l la HCL nr.48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora in sensul că la data aprobării prezenteRioțărârMDentru apartamentul nr.19, etaj 2, Bloc 1, chiria plătită lunar de chiriașa^^^^^H^Bse modifică de la 113,86 lei la 71,86 lei, iar pentru apartamentul nr.l, parter, Bloc 3 chiria plătită de chiriașe^^^^^^ este de 58 de lei.

Art. 2 Se aprobă modificarea si completarea art. 5 al HCL 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr.74/2007 , situate pe raza municipiului Constanța, modificată și completată prin HCL nr. 149/2019, care va avea următorul conținut : "Se aprobă modificarea anexei nr.2 la HCL nr.48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora in sensul că la data aprobării prezentei hotărâri pentru apartamentul nr.19, etaj 2, Bloc 1, chiriașa^^^^^^^^va beneficia de subvenție în sumă de 42 lei, iar pentru apartamentul nr.l, parter, Bloc 3, chiriașabeneficia de o subvenție în sumă de 32,71 lei.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.48/2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prșzepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, ' abțiperi.

La data adoptării sunt în funcție j-f consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, /

SECRETARGBMERAl/

FULVIA ANTON ELA DJNESCU

CONSTANȚA, NR. /ffiff/ ^/-2020