Hotărârea nr. 296/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ____.?/•

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 125490/18.08.2020, procesul-verbal al Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit din data de 13.08.2020, prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 12411/25.08.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța; H.C.L. nr. 24/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 l.it. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ, în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă extinderea spațiilor de locuit din fondul locativ, în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă revocarea poziției nr. 4 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 252/30.07.2020 privind repartizarea spațiului din str. Justiției nr. 11B, motivat de faptul că nu s-a încheiat contractul de închiriere.

Art. 4 Se aprobă revocarea poziției nr. 6 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 148/29.05.2020 privind repartizarea spațiului din str. Bravilor nr. 10, Bl. T3, ap.31, motivat de faptul că nu s-a încheiat contractul de închiriere.

Art. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

y Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Z7 pentru , împotrivă ,     abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONSTANȚA, o . NR.                       . 2020


ROMÂNIA

ANEXA nr. 1

LA H.C.L.

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr.

crt.

Adresa imobil

Persoana căreia i se propune spațiul cu destinația de locuința spre repartizare

1.

Str. București nr. 32, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață de 29,25 mp si teren liber curte in suprafața de 107,68 mp

figurează      evidența

Biroului imobile înregistrată cu cererea nr. 67879/27.05.2002 si îndeplinește criteriile de acces pentru 3 persoane.

2.

Str. Sarmisegetuza nr. 72, compuși din 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 19,88 mp și beci îm suprafață de 7,20 mp si teren liber curte in suprafața de 27,08 mp

figurează     evidența

Biroului imobile înregistrat cu cererea nr. 49123/09.04.2002 si îndeplinește criteriile de acces pentru 2 persoane.

3.

Str. Traian nr. 20, compus din 2 camere și dependințe principale, în suprafață de 38,75 mp, terasă în suprafață de 23,45 mp și logie în suprafață de 2,80 mp, din care 30,70 mp in folosința exclusiva si 34,30 mp in folosința comuna si teren liber curte, in suprafața de 17,70 mp

evidența Biroului imobile înregistrat cu cererea nr.    15377/23.09.2019 si

îndeplinește criteriile de acces pentru 3 persoane.

4.

Str. Radu Logofătu nr. 2, compus din 1 cameră și dependințe principale în suprafață de 24,55 mp si teren liber curte de 125 mp

figurează în evidența Biroului imobile înregistrat cu cererea nr. 1442/28.06.2005 si indeplineste criteriile de acces pentru 7 persoane.

5.

Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 114A, Bl. L7, sc. B, et. IV,' ap. 19, compus din 3 camere și dependințe principale, în suprafață de 58,79 mp

evidența Biroului imobile înregistrată cu cererea nr.    18128/06.11.2019 si

indeplineste criteriile de acces pentru 3 persoane.

^^^Bfeurează în evidența Biroului Imobile înregistrată cu cererea nr. 10759/24.07.2020 si indeplineste criteriile

6.

Str. Chiliei nr. 38, compus din 2 camere și dependințe principale în suprafață de 36,78 mp și

spălătorie în suprafață de 5,43 mp

de acces pentru 6 persoane.

7.

Str. Traian nr. 20, et. I, compus din 2 camere și dependințe principale în suprafață de 60,66 mp si teren liber curte in suprafața de 16,50 mp

figurează în evidența Biroului Imobile înregistrată cu cererea nr. 5151/11.05.2015 si îndeplinește criteriile de acces pentru 4 persoane.

8.

Str. Ion Ursu nr. 53, Bl. 19, sc. B,( parter, ap. 21, compus din 2 camere și dependințe principale, în suprafață de 43,25 mp

^^^^^^^^^care a deținut contract de închiriere în imobilul din str. Păcii nr. 3, relocată în imobilul din str. Bravilor nr. 10, Bl. T3, ap. 31, repartizată prin H.C.L. 148/29.05.2020. Noua repartizare se propune ca urmare a faptului că locuința repartizată anterior se află la un etaj superior și dată fiind starea precară de sănătate, nu poate să urce treptele.CONTRASE

SECRETAR

FULVIA AN

CONSTANȚA, NR.        / JZ &&• 2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2


LA H.C.L.

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr.

crt.

Adresa imobil propus pentru extindere

Persoana căreia i se propune extinderea spațiului de locuit

1.

Str. Portiței nr. 1, compus din 2 camere și dependințe principale, în. suprafață de 30,65 mp si teren liber -curte in suprafața de 42,23 mp

Solicită extindere                      (4

persoane), care ocupă in același imobil, cu contract       de       închiriere       nr.

9313/27.01.2016, valabil pana la 26.11.2020, 2 camere și dependințe principale in suprafață de 41,43 mp si teren liber curte 109,63 mp

2.

Str. Dragos Vodă nr. 13, compus din 2 camere si dependințe principale, in suprafața de 61,05 mp si teren liber curte, in suprafața de 61,05 mp

Solicita extindere                     (5

persoane), care ocupa in același imobil, cu contract       de       închiriere       nr.

1013/16.07.2020, valabil, 3 camere si dependințe, in suprafața de 89,68 mp si teren liber curte in suprafața de 15,81 mp

3

Str. Rasuri nr. 19, compus din 2    (

camere si dependințe principale, in suprafața de 56,22 mp si teren liber curte, in suprafața de 71,19 mp

persoane), care ocupa in același imobil cu contract de închiriere nr. 30/18.01.2019, valabil, 2 camere si dependințe principale, în suprafața de 49,60 mp și teren liber curte, în suprafață de 49,60 mp

4

Str. Sarmisegetuza nr. 10, compus ( din 1 camera si dependințe principale, in suprafața de 29,02 mp, din care 21,26 mp in folosința exclusiva si 7,76 mp

(3               care

ocupa cu contract de închiriere nr. 159/12.06.2020, valabil, 3 camere și dependințe principale, în suprafață totală de 56,67 mp, din care 51,73 mp în folosință exclusivă și 4,94 mp în folosință comună și teren liber curte în suprafață de 22 mp

5

Str. Mircea cel Batran nr. 100, et. I,| compus din 1 camera si dependințe principale, in suprafața de 24,03 mp, beci in suprafața de 3,60 mp, din care 19,93 mp in folosința exclusiva si 7,70 mp in folosința

persoane), care ocupa cu contract de inchiriere nr. 8202/05.12.2019, valabil, 2 camere si dependințe principale, in suprafața totala de 43,76 mp mp, beci in suprafața de 6,20 mp, din care 37,21 mp in folosința

comuna si teren liber curte in suprafața de 5,30 mp


exclusivă și 12,75 mp in folosința comuna și teren liber curte în suprafață de 12 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL FULVIA ANTONELA DINESCU