Hotărârea nr. 295/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA e ; JUDEȚUL CONSTANȚA f        MUNICIPIUL CONSTANȚA

{Ji B 1 Wh ; CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului chiriei, ca urmare a repartizării locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, din str. Zmeurei nr. 3, bl. 6, et. 2, ap. 22, situată pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de __aZ ZZ W____

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 125493/18.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța înregistrat sub nr. 12408/25.08.2020;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile , cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de î Guvern nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al .. statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome, H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, H.C.L. nr. 24/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 192/30.06.2020, privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996 situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 6, et. 2, ap. 22;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d și alin.(7) lit. q, precum și cele ale art. 196 alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1


Se aprobă nivelul chiriei pentru numitul


beneficiar al unei locuințe sociale repartizate prin H.C.L. nr. 192/30.06.2020 privind

repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului


Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 6, et. 2, ap. 22, compusă din 2 camere și dependințe principale, în suprafață utila de 50,20 mp, începând cu data semnării contractului, astfel:

-159,40 lei cu TVA inclus, reprezentând chiria nominală lunară;

-159,40 lei cu TVA inclus, reprezentând chiria plătită de chiriaș (chirie tarifară sau 10% din venitul net lunar).

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

P^z^ta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _/< pentru, împotrivă, '~~abtineri.

La data adoptării sunt în funcție // consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ,/

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA/DINESCU

CONSTANȚA, j

/ 3/m


2020