Hotărârea nr. 294/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

v <\ JUDEȚUL CONSTANȚA

7 . •       MUNICIPIUL CONSTANȚA

F , CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 125413/18.08.2020, procesul-verbal din data de 13.08.2020 al comisiei, raportul nr. 12410/25.08.2020 al Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri modificată și completată prin H.C.L. 11/2020 privind modificarea H.C.L. nr. 401/30.09.2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor, precum si repartizarea locuințelor pentru tineri situate pe raza municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.             /2020 privind actualizarea listei de

priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 24/2020, privind aprobarea Regulamentului de. organizare și funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

y/ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/ ț' pentru ,     ~~ împotriva , abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,/

SECRETARK^NERAC

FULVIA ANTOM&LA DPNESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa

La H.C.L. nr.

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Nr. crt.

Numele și prenumele solicitantului/nr. persoane

Nr. cerere

Locuința repartizată

1 (

3 persoane

6259/15.05.2018

Str. Horia Agarici nr. 1B, Bl. CSI, et. II, ap. 9, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață de 51,52 mp

2 i

4 persoane

16025/1.10.2019

Str. Traian nr. 70, Bl. K2A, et. II, ap. 13, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață de 60,00 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,