Hotărârea nr. 293/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE ANL DESTINATE ÎNCHIRIERII, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

, r m       ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA 1 î < CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate

pe raza municipiului Constanța

Consiliul- local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din S/.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 125405/18.08.2020, procesul-verbal din data de 13.08.2020 al comisiei, raportul nr. 12409/25.08.2020 al Direcției administrare imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 401/30.09.2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri modificată și completată prin H.C.L. nr. 11/30.01.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 401/30.09.2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul ia locuințele construite prin programul A.N.L. destinate 'închirierii, stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor, precum si repartizarea locuințelor pentru tineri situate pe raza municipiului Constanța, H.C.L. 110/2020 privind lista de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța si HCL 190/30.06.2020 privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 24/2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/•7 pentru ,   ~~ împotriva ,   ~~ abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, .


CONTRASE

SECRETAR FULVIA ANT


CONSTANTA


NR       /3/<.2020
ROMANȚA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa

La H.C.L. nr.

LISTĂ PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN PROGRAMELE A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

.NR. CRT.

■ NUMELE SI PRENUMELE

NR. INREGISTR. CERERE

NR. PERS.

VARSTA

CRITERII DE ACCES

CRITERII DE

IERARHIZARE/PUNCTAJ

1

k ]

2018.05.15/6259

3

36

ÎNDEPLINITE

65

2

2019.10.01/16025

4

31

îndeplinite

62

3 |

------------1

2018.10.17/14068

3

34

îndeplinite

60

4

2020.01.21/803

4

30

îndeplinite

60

5

2013.09.26/10507

3

30

îndeplinite

59

6

2019.06.03/8397

4

32

îndeplinite

59

7

2018.05.24/6751

3

29

îndeplinite

56

8

2018.06.19/8212

4

36

îndeplinite

56

9

2017.02.07/1012

3

35

îndeplinite

55

10 '

2018.11.23/16070

4

35

îndeplinite

55

MMF*------'--

12019.04.16/5825

4

32

îndeplinite

55

31

îndeplinite

55

13

2019.11.26/19263

2

34

îndeplinite

55

14

1 1

2018.04.13/4887

3

34

îndeplinite

54

15

2015.04.21/4403

3

31

îndeplinite

53

16

R)18.11.23/16128

1

30

îndeplinite

53

17

2018.05.03/5744

3

28

îndeplinite

52

18

E     1

2017.10.20/11761

1

21

îndeplinite

51

19

2018.09.07/12188

3

34

îndeplinite

51

20

2018.11.28/16423

1

33

ÎNDEPLINITE

51

21

LI

2020.02.28/2943

1

28

ÎNDEPLINITE

51

2018.03.06/3164

1

26

îndeplinite

50

23

E ]

2018.07.31/10480

1

30

îndeplinite

50

24

c_________j

2018.09.06/12137

1

31

îndeplinite

50

25

[ ]

2019.02.22/2527

1

34

îndeplinite

50

26

I 1

2019.03.27/4612

1

24

îndeplinite

50

27

2019.08.14/13350

2

24

îndeplinite

50

28

L i

2019.09.17/15054

1

27

îndeplinite

50

29

^^^^■^2020.06.15/8127

1

28

îndeplinite

50

2014.07.11/9533

4

29

îndeplinite

49

ET     ]

2017.01.13/252

1

29

îndeplinite

49

32 ’

^^^^^^■2017.09.29/10949

3

28

îndeplinite

49

33

12017.10.10/11316

1

32

îndeplinite

49

suc Silii

4

24

îndeplinite

49

35

i 1

2015.09.01/9448

3

30

îndeplinite

48

36

r i

2018.12.21/17712

1

32

îndeplinite

48

37

I !

2019.09.26/15770

1

30

îndeplinite

48

38

r i

2019.10.23/14944

1

21

îndeplinite

48

39

^^^^^K020.01

1

26

îndeplinite

48

40 l

^^^^U2020.03.09/3539

3

28

îndeplinite

48

41

2016.03.01/1985

1

25

îndeplinite

47

42

k 1

2017.01.20/494

1

24

îndeplinite

47

43 *

___1

2019.11.06/18127

3

21

îndeplinite

47

44

i 1

2020.01.30/1365

1

21

îndeplinite

47

45

2017.06.16/6672

1

31

îndeplinite

46

46

2018.01.19/749

1

29

ÎNDEPLINITE

46

47 <

-----------------------’

2018.08.21/11230

3

30

îndeplinite

46

48

(2019.12.19/20591

1

32

îndeplinite

46

49

k i

^20.02.05/1639

1

23

îndeplinite

46

50

2020.02.20/2477

1

31

îndeplinite

46

51

r_____i

2020.03.16/4047

1

26

îndeplinite

46

52

r i

2020.03.20/2487

1

23

îndeplinite

46

53

2018.03.29/4299

3

25

îndeplinite

45

54

2016.09.05/9233

2

34

îndeplinite

44

55 (

>2017.11.01/12276

1

27

îndeplinite

44

56

2017.12.08/14142

1

25

îndeplinite

44

57

2019.07.05/10757

3

26

îndeplinite

44

58

2020.02.06/1754

4

31

îndeplinite

44

59 '

. J

2018.08.21/11269

1

21

îndeplinite

43

60 .

■ 1

2019.03.28/4783

3

31

îndeplinite

43

61

L J

2019.10.24/17338

3

28

îndeplinite

43

62 I

r----w

2018.04.18/5113

1

28

îndeplinite

41

63

k 1

2018.07.26/10179

3

33

îndeplinite

41

64

r i

2019.08.28/14048

1

35

îndeplinite

41

65

r i

2020.02.21/2563

1

30

îndeplinite

41

66

I J

2020.02.26/2739

1

31

îndeplinite

41

67

2020.03.11/3816

1

29

îndeplinite

41

68

2018.08.14/11106

1

28

îndeplinite

40

69

K 1

2018.11.23/16127

1

32

îndeplinite

40

70

r i

2019.03.29/4828

1

23

îndeplinite

40

71

2019.04.02/5028

1

20

îndeplinite

40

72

2018.04.18/5088

1

20

îndeplinite

38

73

r i

2019.03.27/4615

1

29

îndeplinite

38

74

2016.06.02/5646

3

37

îndeplinite

37

75

2017.06.09/6336

1

30

ÎNDEPLINITE

36

76’

2018.02.23/2602

1

23

îndeplinite

36

77

2018.08.03/10663

1

36

îndeplinite

36

78

2018.10.30/14746

1

33

îndeplinite

36

79

L .

F 2019.01.16/771

4

32

îndeplinite

36

80

2019.07.26/12125

2

35

îndeplinite

36

81

k j

2019.09.03/14383

2

31

îndeplinite

36

82

! 2016.09.08/9410

3

32

îndeplinite

35

83

L J

2018.10.01/13219

2

34

îndeplinite

35

84

[_________1

2019.01.29/1360

4

31

îndeplinite

35

85

L          1

2019.03.12/3476

2

30

îndeplinite

35

86

k 1

2018.12.03/16707

1

23

îndeplinite

34

87

k J

2020.01.29/1258

1

26

îndeplinite

34

88

L J

2017.01.17/348

3

31

îndeplinite

33

89

^^■^■02017.05.25/5722

3

26

îndeplinite

33

90

2018.08.23/11362

1

33

îndeplinite

33

91

2017.05.19/5491

3

34

îndeplinite

32

92

2017.05.25/5721

1

32

îndeplinite

32

93

l 5

2015.03.10/2825

3

32

îndeplinite

31

94

r____j

2018.06.19/8235

1

31

îndeplinite

31

95

! 2017.08.21/9139

1

27

îndeplinite

29

96

L_______j

2019.03.05/3041

4

31

îndeplinite

29

97

F 1

2019.04.18/6016

1

29

îndeplinite

29

98

^^■■■02018.02.08/1680

3

32

îndeplinite

28

|2018.05.07/5846

1

31

îndeplinite

28

100

f 1

2018.11.19/15840

2

31

îndeplinite

28

101

2019.04.10/5574

4

32

îndeplinite

28

UT      1

2018.08.30/11860

3

23

îndeplinite

27

103

[ :

2019.03.14/3691

3

32

îndeplinite

27

104

2020.06.04/7426

3

34

îndeplinite

27

2017.09.04/9781

2

34

îndeplinite

26

or i

■ac j

2018.08.21/11284

1

25

îndeplinite

26

2020.03.04/3290

3

32

îndeplinite

26

2017.12.27/14981

1

27

ÎNDEPLINITE

24

IL -

^019.02.27/2714

1

30

îndeplinite

24

1

27

îndeplinite

24

111

ti

2019.09.17/15078

2

28

îndeplinite

24

112

2020.01.13/429

2

28

îndeplinite

24

113

k J

2018.01.12/352

1

35

îndeplinite

23

114

[ 1

2019.03.07/3203

1

21

îndeplinite

22

115 (

1

1

2019.05.20/7422

1

26

îndeplinite

22

116

’ 2018.03.14/3469

1

23

îndeplinite

21

117

2018.03.22/3899

1

28

îndeplinite

21

118

L ____ J

2020.03.13/3959

1

22

îndeplinite

21

119

L 1

2019.07.26/12162

1

19

îndeplinite

19

120

2017.07.19/8065

3

22

îndeplinite

18

121 <

_____1

2016.09.02/9195

1

22

îndeplinite

17

122’

2017.06.26/6953

2

23

îndeplinite

16

123

2017.07.07/7610

2

34

îndeplinite

16

124

r 1

2017.09.12/10185

2

29

îndeplinite

16

125

[____

_ja

2017.12.28/15118

1

30

îndeplinite

14

126 '

r

2018.09.03/11964

1

31

îndeplinite

13

127

2018.11.15/15628

2

26

îndeplinite

13

128*

L

"20.02.04/1557

3

27

îndeplinite

13

129

l[___________

>2018.04.25/5399

1

24

îndeplinite

11

130

l 4

2018.05.03/5747

1

25

îndeplinite

11

131

h J

2018.05.16/6334

1

26

îndeplinite

11

132

2018.05.23/6671

1

32

îndeplinite

11

133

r 1

2018.07.04/9150

1

23

îndeplinite

11

134

_________________j

2018.07.10/9434

1

28

îndeplinite

11

135.

1

2018.07.18/9809

1

31

îndeplinite

11

■r

1

25

îndeplinite

11

137"

2019.02.12/2019

1

25

ÎNDEPLINITE

9

138

2019.10.28/17483

1

24

îndeplinite

9

139

2019.10.08/16386

1

25

îndeplinite

8

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ,CONSTANȚA,

N R./2 020