Hotărârea nr. 292/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA ASOCIAȚIA NON-PROFIT BTIN – BORDER TOWNS AND ISLANDS NETWORK ÎN CADRUL PROIECTULUI SNAPSHOTS FROM THE BORDERS – SMALL TOWNS FACING THE GLOBAL CHALLENGES OF AGENDA 2030

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării municipiului Constanța la asociația non-profit BTIN -Border Towns and Islands NetWork în cadrul proiectului Snapshots from the Borders - Small Towns Facing the Global Challenges of Agenda 2030

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub numărul 121784/11.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 122777/12.08.2020, adresa Direcției dezvoltare și fonduri europene, înregistrată sub nr. 107129/15.07.2020 și adresa nr. 99068/21.07.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a, art. 89 alin. 10 și art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă aderarea municipiului Constanța la asociația non-profit BTIN - Border Towns and Islands NetWork în calitate de membru cu drepturi depline.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea' aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


SECRETAR G DINESCU FULVERAL