Hotărârea nr. 291/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 204/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 ION MINULESCU, CONSTANȚA”

ROMÂNIA

} JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA ' CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr.204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului

Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța"

Consiliul lo.cal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 122513/12.08.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 123047/13.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Ținând cont de prevederile H.C.L. nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța";

Luând în considerare prevederile art. 7, alin. 6 și art. 10, alin.(4) lit. c) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Valoarea totală estimativă a investiției , conform devizului general actualizat la etapa de proiectare - proiect tehnic de execuție este de:

 • - total investiție:4.064.834,99 lei fără TVA, respectiv 4.830.771,59 lei cu TVA;

 • - din care C+M:3.053.609,47 lei fără TVA, respectiv 3.633.795,27 lei cu TVA.

ART.3 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 328/2019 pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța", își încetează aplicabilitatea.

ART.4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 204/2018 rămân neschimbate.

ART.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.                         y

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru, ~~

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

Anexa nr.l .

L.


la H.C.

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 17, Ion Minulescu, Constanta

Obiectivul general al proiectului Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 17, Ion Minulescu, Constanta este reabilitarea termica si creșterea eficientei energetice a imobilului școala.

Obiectivul specific al proiectului este scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera, scăderea consumului anual de energie primare prin surse regenerabile si neregenerabile.

Situația existenta a obiectivului de investitii

Anul construirii: 1967

Regim de inaltime: P+2E

Construcția are destinația de școala.

Având in vedere lunga perioada de exploatare a acesteia, se constata un grad avansat de uzura fizica, de unde rezulta necesitatea reabilitării corpului de clădire.

Situația propusa a obiectivului de investitii

Sc CI (școala) = 792,00mp

Sc C2 (anexa) = se desființează de către Beneficiar pana la inceperea lucrărilor

Sc total = 793,90mp

Sd CI (școala) = 2.370,54mp

Sd C2 (anexa) = se desființează de către Beneficiar pana la inceperea lucrărilor

Sd total = 2.370,54mp

In urma lucrărilor de desființare, construire, consolidare, reabilitare si modernizare va rezulta următorul bilanț teritorial:

Bilanț teritorial

Suprafața teren: 6.439,00 mp

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

Suprafața construita (C1+C2)

792,00mp

l,90mp

793,90mp

Suprafața desfasurata(Cl+C2)

2.360,00mp

10,54mp

2.370,54mp

POT

12,30%

0,00%

12,33 %

CUT

0,37

0,00

0,37

Mod de utilizare al terenului:

= 6.439,OOmp = 793,90mp

= 3.700,OOmp = 1.945,10mp


= 100%, din care:

= 12,33%

= 57,46%

= 30,21%


S teren

S construcții

S circulatii pietonale /rutiere

S spatii verzi

INTERVENȚII PROPUSE

• consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

- nu este cazul;

• protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:

 • - desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

 • - decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

 • - acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune inchiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

 • - ancadramentele orizontale existente de pe fațade se vor taia cu disc diamantat pentru a evita degradarea zidăriei;

 • - decopertarea, realizarea termoizolatiei si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila. Se vor decoperta toate straturile existente ale terasei. Se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, care va avea rol de bariera de vapori si strat de difuzie. Stratul de aer format va fi pus in legătură cu atmosfera prin deflectoare. Peste membrana se va monta o vata bazaltica de 20 cm protejata de o sapa slab armata, apoi se vor aplica amorsa, 2 straturi de membrana termosudabila si ardezie. Hidroizolatia va fi racordata pe intreaga inaltime a aticului, după care se va monta un capac de tabla;

 • - refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale. In cadrul unui proiect viitor, se va construi un rezervor pentru preluarea si stocarea apei pluviale, astfel incat sa se evite stagnarea acesteia pe terenul de sport. Investiția se va face cu fonduri proprii ale U.A.T. Municipiul Constanta;

 • - decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

 • - protejarea armaturilor expuse de la planseul peste canalul tehnic;

• intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

- pe amplasamentul scolii sau in vecinătatea acesteia, nu sunt elemente naturale si antropice valoroase care sa necesite intervenții de protejare/conservare;

• demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:

 • - la parter se va demola parțial peretele de compartimentare, situat intre cele doua accese din hol in grupurile sanitare fete/baieti, pentru accesul in noul grup sanitar propus a se amenaja, pentru persoanele cu handicap locomotor;

 • - demolarea peretelui ce desparte cele doua spatii destinate lavabourilor fete/baieti pentru amenajarea noului grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati;

introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

 • - introducerea a doi pereți de compartimentare la nivelul parterului, in zona grupurilor sanitare, necesari reamenajari grupurilor sanitare existente si incadrarea noului grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, astfel incat grupul sanitar destinat persoanelor cu handicap locomotor, nou creat, sa aiba acces direct din hol. Zidurile nou propuse se vor realiza din zidărie de BCA de lOcm, tencuite pe ambele fete si finisate cu faianța de o parte si de alta;

 • - reconfigurarea rampei existente pentru asigurarea pantei de maxim 8% si dotarea acesteia cu balustrada de siguranța si strat antiderapant, care sa permită utilizarea rampei pe toata perioada anului;

 • - contruirea unei rampe de acces a persoanelor cu handicap locomotor la intrarea profesorilor;

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente:

 • - nu este cazul.

Lucrări de termoizolatii:

 • - termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 8 cm care se va prelungi cu 60 cm sub cota trotuarului. Polistirenul va fi asigurat mecanic cu dibluri si va fi protejat cu o tencuiala subțire armata cu plasa din fibre de sticla, avand ca finisaj o tencuiala rezistenta la frecare. Trotuarul va fi si el refăcut, ceea ce va ajuta si la eliminarea infiltrațiilor de apa la baza clădirii;

 • - termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților. Vata va fi lipita cu adeziv special si asigurata mecanic cu dibluri si va fi protejata cu o tencuiala subțire cu plasa din fibre de sticla, avand ca finisaj o tencuiala decorativa acrilica sau siliconica. Montarea termoizolatiei se va face pe toata suprafața, inclusiv zona aticului, unde se va intoarce pe fata interioara cu un polistiren extrudat ce va avea continuitate cu izolația termica a terasei, eliminandu-se astfel punțile termice. In zona tamplariei, termoizolatia se va intoarce pe glaf cu un strat de vata de 3 cm. La toate muchiile se vor prevede profile de colt cu plasa, iar in zona golurilor se va dubla plasa la colturi. înainte de montarea vatei se vor desface profilurile din mortar de pe fațada si se vor repara zonele cu tencuiala desprinsa. Pentru protejarea fațadei posterioare in zona terenului de sport, după aplicarea termoizolatiei din vata minerala bazaltica de lOcm se propune aplicarea unei tencuieli armate cu plasa de rabitz cu grosimea de 2.5cm.

Pentru realizarea lucrărilor de termoizolatii si hidroizolatii s-a considerat utilizarea următoarelor materiale de construcții principale:

 • - polistiren extrudat de 8 cm grosime, clasa de reacție la foc B-s2d0

 • - placi din vata minerala, in grosime de lOcm, clasa Al de reacție la foc, cu absorbție de apa de lunga durata < 3kg/mp, conductivitate termica < 0.038 W/mk si rezistenta la compresiune >30 kPa.

• înlocuirea tamplariei exterioare

 • - tamplaria exterioara existenta se va inlocui cu una mai performanta din punct de vedere termoenergetic (din PVC), cu geam tripan (R=0.77 m2K/W) si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare. Tamplaria va fi prevăzută cu fante hidroreglabile pentru a se asigura necesarul de aer proaspăt si evitarea igrasiei. Tamplaria va fi prevăzută la partea de jos cu solbanc care sa permită montarea pervazurilor interior/exterior. Pentru etansarea perimetrala a tamplariei, se vor monta benzi speciale de control vapori;

 • - ușile de acces in clădire vor fi prevăzute cu dispozitive automate de inchidere cu amortizor.

 • • montarea sistemului de panouri fotovoltaice;

 • • montarea sistemului de panouri solare pentru producerea apei calde de consum;

 • • refacerea instalațiilor sanitare, termice, electrice;

 • • montarea unei instalatii de paratrăsnet;

 • • realizarea sistemului de ventilare mecanica a spatiilor interioare;

 • • implementarea sistemului de management energetic integrat (de tip Building Management System) pentru urmărirea, Înregistrarea si eficientizarea consumurilor energetice ale clădirii.

Principalii indicatori tehnico-economici

1. Indicatori valorici:

Valoare totala a obiectivului de investitii:

4.830.771,59 lei (cu TVA) / 4.064.834,99 lei (fara TVA) din care:

Valoarea constructii-montaj (C+M):
3.633.795,27 lei (cu TVA) / 3.053.609,47 lei (fara TVA)

Durata de realizare (luni) 18 luni

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (școala) - 793,90 mp

Suprafața desfasurata studiata (școala) - 2.370,51 mp

Cost investiție:

 • - Valoarea construcții + instalatii:

 • - Valoarea montaj utilaje:

 • - Valoarea Utilaje cu montaj:


2.952.205,31 lei (exclusiv TVA)

74.507,62 lei (exclusiv TVA)

460.249,74 lei (exclusiv TVA)


Cost total investiție de baza:


3.486.962,67 lei (exclusiv TVA)


SCProiectant,

Insult srl


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ secretar/seneral/ FULVIA A&KJW^LA DINțfsCH

BeneficianMunicipiul Constanța


iulie 2020


Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 17, Ion Minulescu, Constanta'

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "Creșterea eficientei energetice a imobilului Școala Gimnaziala nr. 17, Ion Minulescu, Constanta"

ANEXA LA, HCLM NR.^%^,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Nr. CrL

Denumire capitol si subcapitol de cheltuieli

EILIGIBILE

NEELIGIBILE

TOTAL

Valoare f fara TVA)

TVA

Valoare f cu TVA)

Valoare . ffara TVA1

TVA

Valoare (cu TVA)

Valoare ffara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei..

lei

' i ’

■2                                                   ’

3

4

S

6

7

8

9 ’

10

* 1X " _•

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

040

0.00

. 0.00

040

0.00

040

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Rețele de utilități

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

040

040

0.00

040

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR general, FU LVI A AN TON EL A D1NESCU

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                      ~

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1 Studii de teren

5,000.00

950.00

5,950.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1,000.00

190.00

1,190.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnică

28,700.00

5,453.00

34,153.00

0.00

0.00

0.00

28,700.00

5,453.00

34,153.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7,000.00

1,330.00

8,330.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5

Proiectare si inginerie

100,300.00

19,057.00

119,357.00

51,052.00

9,699.88

60,751.88

151,352.00

28,756.88

180,108.88

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

18,800.00

3,572.00

22,372.00

0.00

0.00

0.00

18,800.00

3,572.00

22,372.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

3,384.00

642.96

4,026.96

5,384.00

1,022.96

6,406.96

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

74,500.00

14,155.00

88,655.00

47,668.00

9,056.92

56,724.92

122,168.00

23,211.92

145,379.92

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță (management implementare proiect)

87,450.00

16,615.50

104,065.50

0.00

0.00

0.00

87,450.00

16,615.50

104,065.50

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

41,250.00

7,837.50

49,087.50

0.00

0.00

0.00

41,250.00

7,837.50

49,087.50

3.7.2. Auditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

0.00

0.00

0.00

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistenta tehnica (din partea proiectantuiui+dirigentie de șantier)

37,458.00

7,117.02

44,575.02

0.00

0.00

0.00

37,458.00

7,117.02

44,575.02

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

13,458.00

2,557.02

16,015.02

0.00

0.00

0.00

13,458.00

2,557.02

16,015.02

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

13,458.00

2,557.02

16,015.02

0.00

0.00

0.00

13,458.00

2,557.02

16,015.02

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier din valoarea investiției

24,000.00

4,560.00

28,560.00

0,00

0.00

0.00

24,000.00

4,560.00

28,560.00

TOTAL CAPITOLUL 3

266,908.00

50,712.52

317,620.52

51,052.00

9,699.88

60,751.88

317,960.00

60,412.40

378,372.40

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza                                                 ™ "

4.1

Construcții si instalatii

2,182,796.15

414,731.27

2,597,527.42

769,409.16

146,187.74

915,596.90

2,952,205.31

560,919.01

3,513,124.32

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

1,530,168.77

290,732.07

1,820,900.84

0.00

0.00

0.00

1,530,168.77

290,732.07

1,820,900.84

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

652,627.38

123,999.20

776,626.58

0.00

0.00

0.00

652,627.38

123,999.20

776,626.58

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0.00

769,409.16

146,187.74

915,596.90

769,409.16

146,187.74

915,596.90

4.2

Montajul utilajelor echipamente tehnologice si funcționale

74,507.62

14,156.45

88,664.07

0.00

0.00

0.00

74,507.62

14,156.45

88,664.07

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

74,507.62

14,156.45

88,664.07

0.00

0.00

0.00

74,507.62

14,156.45

88,664.07

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003

Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

460,249.74

87,447.45

547,697.19

0.00

0.00

0.00

460,249.74

87,447.45

547,697.19

001

Masuri de creștere a eficientei energetice Ia clădirile publice

460,249.74

87,447.45

547,697.19

0.00

0.00

0.00

460,249.74

87,447.45

547,697.19

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

001

Masuri de creștere a eficientei energetice la clădirile publice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

002

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

003

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,717,553.51

516,335.17

3,233,888.68

769,409.16

146,187.74

915,596.90

3,486,962.67

662,522.91

4,149,485.58

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

82,044.94

15,588.54

97,633.48

0.00

0.00

0.00

82,044.94

15,588.54

97,633.48

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferent organizării de șantier

26,896.54

5,110.34

32,006.88

0.00

0.00

0.00

26,896.54

5,110.34

32,006.88

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

55,148.40

10,478.20

65,626.60

0.00

0.00

0.00

55,148.40

10,478.20

65,626.60

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25,126.20

0.00

25,126.20

8,463.50

0.00

8,463.50

33,589.70

0.00

33,589.70

5.2.1. Comisioane si dobinzi aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pemtru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

11,421.00

0.00

11,421.00

3,847.05

0.00

3,847.05

15,268.05

0.00

15,268.05

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

2,284.20

0.00

2,284.20

769.41

0.00

769.41

3,053.61

0.00

3,053.61

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

11,421.00

0.00

11,421.00

3,847.05

0.00

3,847.05

15,268.05

0.00

15,268.05

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli div. si neprevăzute (5% din chelt. (cap.1+2+4))

135,877.68

25,816.76

161,694.43

0.00

0.00

0.00

135,877.68

25,816.76

161,694.43

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

0.00

0.00

0.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOLUL 5

251,448.82

43,001.30

294,450.12

8,463.50

0.00

8,463.50

259,912.32

43,001.30

302,913.62

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREȘEDINTE ședință,


CONTRASEMNEAZĂ/ secretar/qenerX, FULVIA ANJdWELA pfNESCUPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, fulviaantonela^escu