Hotărârea nr. 290/2020

HOTARARE DE CONSILIUP ENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 233/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.l din HCL nr.233/28.06.2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța"

^Cons^jjl^oca^al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.122523/12.08.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr.123181/13.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare HCL nr.233/28.06.2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire și dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța", așa cum a fost modificată prin HCL nr.280/31.07.2018, HCL nr.374/27.09.2018 și HCL nr.248/25.06.2019;

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale art.10, alin.(4) lit.c din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art.10, alin.(6) și art.12, alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.196 alin.(l) lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.233/28.06.2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța", cu modificările ulterioare, astfel: valoare totală de 1.774.272,43 lei cu TVA din care s-a decontat suma de 31.426,00 lei cu TVA, rezultând rest de executat în valoare de 1.742.846,43 lei cu TVA, conform devizului general actualizat - august 2020, pentru următoarele categorii de lucrări:

 • - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

 • - studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții

 • - studii de teren

 • - studii de specialitate

 • - expertize tehnice și/sau audit energetic

 • - asistența tehnică

 • - consultanță

 • - taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații

 • - organizarea procedurilor de achiziții

 • - active necorporale

 • - cheltuieli conexe organizării de șantier,

 • - comisioane, cote, taxe, costuri credite

 • - cheltuieli pentru probe tehnologice

 • - teste și predare la beneficiar

 • - alte cheltuieli, după caz, conform devizului general anexat.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.233/28.06.2018 cu modificările ulterioare rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Jpentru, împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRA SECRETA FULVIA AMNEAZA L, NESCU


/ 5/.

INVESTIȚIA: „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului „Nicolae Rotaru” din Constanța”

ADRESA: Str. Ion Corvin, nr. 2, Constanta, județ Constanta BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

ANEXA LA

HCLM


DEVIZ GENERAL

actualizat conform prevederilor art.10 (4) litc din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

AUGUST 2020

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala cf.HCL 247/25.06.2019

din care:

Valoare Inv.

Act.cf. art. 10 HG 907/2016-AUGUST 2020

TVA (19%)

Valoare Inv. Act. cf. art.10 HG 907/2016-AUGUST 2020

din care:

Decontat Buget local

Decontat Buget local

Rest de executat

Rest de executat

din care:

B.S.

B.L.

BS

BL

BS

BL

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

. 0

0

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total capitol 1

A Zî-M P

77770'ib

7;77o.

?71'7 o

..7,777 76

7 o

o

'.0

7 ,,7’7 «770

! ■‘ZzSZ.v' .0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Țotal capitol 2

54.978,00

15.392;84

39.585,16

45.738,00

8.690,22

54.428,22

15.392,84

.   39.035,38

0,00

0,00

45.738,00

54.428,22

7 15.392,84

<7 39.035,38

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren: studiu topo si studiu geotehnic

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

0

0

■ 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5.950,00

0,00

5.950,00

6.227,28

908,82

7.136,10

0,00

7.136,11

1.744,00

1.744,00

4.483,28

5.392,10

0,00

5.392,10

3.3.

Expertizare tehnica

5.220,00

0,00

5.220,00

4.350,00

870,00

5.220,00

0,00

5.220,00

4.350,00

5.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.390,00

0,00

3.390,00

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

1.000,00

1.190,00

1.000,00

1.190,00

0,00

1.190,00

3.5.

Proiectare

107.051,65

41.650,00

65.401,65

88.211,78

16.860,56

105.072,34

41.650,00

63.422,34

14.972,00

17.917,00

73.239,78

87.155,34

41.650,00

45.505,34

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

17.850,00

0,00

17.850,00

14.472,00

2.850,00

17.322,00

0,00

17.322,00

14.472,00

17.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor

3.570,00

0,00

3.570,00

2.500,00

475,00

2.975,00

0,00

2.975,00

500,00

595,00

2.000,00

2.380,00

0,00

2.380,00

Nr. Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala cf. HCL 247/25.06.2019

din care:

Valoare Inv. Act.cf. art. 10 HG 907/2016-AUGUST 2020

TVA (19%)

Valoare inv. Act. cf. art10 HG 907/2016-AUGUST 2020

din care:

Decontat Buget local

Decontat Buget local

Rest de executat

Rest de executat

din care:

B.S.

B.L.

BS

BL

BS

BL

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

TVA

lei cu TVA

leî cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

leî fara TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.570,00

0,00

3.570,00

2.970,00

564,30

3.534,30

0,00

3.534,30

0,00

0,00

2.970,00

3.534,30

0,00

3.534,30

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de

82.061,65

41.650,00

40.411,65

68.269,78

12.971,26

81.241,04

41.650,00

39.591,04

0,00

0,00

68.269,78

81.241,04

41.650,00

39.591,04

3.6.

Organizarea procedurilor de

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

Consultanta

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8.

Asistenta tehnica

43.622,69

0,00

43.622,69

34.117,04

6.482,24

40.599,28

0,00

40.599,28

0,00

0,00

34.117,04

40.599,28

0,00

40.599,28

3.8.1. Asistenta tehnica din

13.747,56

0,00

13.747,56

11.437,04

2.173,04

13.610,08

0,00

13.610,08

0,00

0,00

11.437,04

13.610,08

0,00

13.610,08

3.8.1.1. pe perioada de execuție

11.367,56

0,00

11.367,56

9.457,04

1.796,84

11.253,88

0,00

11.253,88

0,00

0,00

9.457,04

11.253,88

0,00

11.253,88

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele inel in programul de control al lucrărilor de exec, avizat de către Insp. de Stat in Construcții

2.380,00

0,00

2.380,00

1.980,00

376,20

2.356,20

0,00

2.356,20

0,00

0,00

1.980,00

2.356,20

0,00

2.356,20

3.8.2. Supraveghere arheologica

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.3. Dirigentie de șantier

27.495,13

0,00

27.495,13

22.680,00

4.309,20

26.989,20

0,00

26.989,20

0,00

0,00

22.680,00

26.989,20

0,00

26.989,20

Total capitol 3

: 170.589,33

41.650,00

128.939,33

.139.406,10

26.356,62

165.762,719

41.650,000

124.112,721

26.566,00

31.426,00

112.840,10

134.336,72

41.650,00

92.686,72

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

2.658.005,66

2.022.957,16

635.048,50

2.211.351,13

420.156,71

2.631.507,84

2.012.288,52

619.219,32

0,00

0,00

2.211.351,13

2.631.507,84

2.012.288,52

619.219,32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6.426,00

0,00

6.426,00

5.346,00

1.015,74

6.361,74

0,00

6.361,74

0,00

0,00

5.346,00

6.361,74

0,00

6.361,74

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

128.520,00

0,00

128.520,00

106.920,00

20.314,80

127.234,80

0,00

127.234,80

0,00

0,00

106.920,00

127.234,80

0,00

127.234,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

246.368,56

0,00

246.368,56

204.962,08

38.942,79

243.904,87

0,00

243.904,87

0,00

0,00

204.962,08

243.904,87

0,00

243.904,87

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

3.039.320,21

2.022.957,16

1.016.363,06

2.528.579,21

480.430,05

. 3.009.009,26

2.012.288,52

996.720,73

0,00

0,00

2.528.579,21

3.009.009,26

2.012.288,52

996.720,73

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

38.592,24

0,00

38.592,24

32.106,14

6.100,17

38.206,30

0,00

38.206,30

0,00

0,00

32.106,14

38.206,30

0,00

38.206,30

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

33.529,99

0,00

33.529,99

27.894,69

5.299,99

33.194,68

0,00

33.194,68

0,00

0,00

27.894,69

33.194,68

0,00

33.194,68

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.062,25

0,00

5.062,25

4.211,45

800,18

5.011,63

0,00

5.011,63

0,00

0,00

4.211,45

5.011,63

0,00

5.011,63

5.2

Comisioane , cote, taxe, costul creditului

26.604,04

0,00

26.604,04

26.338,79

0,00

26.338,79

0,00

26.338,79

0,00

0,00

26.338,79

26.338,79

0,00

26.338,79

Nr. Crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala cf.HCL 247/25.06.2019

din care:

Valoare înv. Actcf. art 10 HG 907/2016-AUGUST 2020

TVA (19%)

Valoare inv. Act cf. art10 HG 907/2016“ AUGUST 2020

din care:

Decontat Buget local

Decontat Buget loca!

Rest de executat

Rest de executat

din care:

B.S.

B.L.

BS

BL

BS

BL

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1%* (C+M)

2.313,39

0,00

2.313,39

2.290,33

0,00

2.290,33

0,00

2.290,33

0,00

0,00

2.290,33

2.290,33

0,00

2.290,33

5.2.3. Cota afer ISC ptr controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autoriz lucrărilor de construcții: 0,5%* (C+M)

11.566,97

0,00

11.566,97

11.451,65

0,00

11.451,65

0,00

11.451,65

0,00

0,00

11.451,65

11.451,65

0,00

11.451,65

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor: CSC: 0,5%*(C+M)

11.566,97

0,00

11.566,97

11.451,65

0,00

11.451,65

0,00

11.451,65

0,00

0,00

11.451,65

11.451,65

0,00

11.451,65

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 (0.0005 din C+M)

1.156,70

0,00

1.156,70

1.145,16

0,00

1.145,16

0,00

1.145,16

0,00

0,00

1.145,16

1.145,16

0,00

1.145,16

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute -

20%*(subcap.1.2+1.3+1,4+2+3.5

+3.8+4)

648.994,51

0,00

648.994,51

458.065,96

87.032,53

545.098,50

0,00

545.098,50

0,00

0,00

458.065,96

545.098,50

0,00

545.098,50

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

714.190,79

0,00

714.190,79

516.510,89

93.132,70

6091643,59

0,00

609.643,59

0,00

0,00

. 516.510,89

.; 609.643,59

0,00

609.643,59

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

4.760,00

0,00

4.760,00

4.000,00

760,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

0,00

4.000,00

4.760,00

0,00

4.760,00

Total capitolul 6

4.760,00

0,00

4,760,00

. . 4.000,00

760,00

4.760,00

0,00

- 4.760,00

0,00

0,00

4.000,00

4.760,00

0,00

4-760,00

TOTAL GENERAL         '

3.983,838,33

2.080.000,00

1.903.838,34

3.234.234:20

609.369,59

. 3.843.603,79

, 2.069.331,36

1.774.272,43

.26.566,00

31.426,00

3.207.668,20

,3.812,177,79

2.069.331,36

1.742.846,43

din câre.:fC+M , (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+51.1)

2.752.939,65

2.038.350,00

714.589,65

2.290.329,82

435.162,67

2.725.492,48

2.027.681,36

697.811,12

0,00

0,00

2^290.329,82

- 2.725.492,48

2.027.681,36

.. 697.811,12

Șef serviciu Investiții, Marian FILIP


președinte ședință,