Hotărârea nr. 29/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. FRAGILOR NR. 7


HOTĂRÂRE privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Fragilor nr.7

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.6763/14.01.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru ^nregistrat sub nr.7106/14.01.2020;

1 Văzând extrasul de carte funciară eliberat de O.C.P.I. Constanța în data de 2^.11.2018 pentru terenul situat în municipiul Constanța, str. Fragilor nr.7, identificat c& nr.cadastral 249902 și carte funciară nr.249902 Constanța, nr.crt.1486 din anexa la H.C.L. nr.451/2017 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, H.G. nr.904/2002 precum și H.G. nr.1705/2006;

Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr.AM-R25611/08.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanta sub nr.5767/13.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se emite acordul Consiliul local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Fragilor nr.7, imobil teren în suprafață de 4.713 mp (din acte 4.748 mp), având număr cadastral 249902, înscris în cartea funciară nr.249902, conform planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • - municipiul Constața va prelua cota din terenul intravilan situat în municipiul Constanța, str.Fragilor nr.7, reprezentând lot 1, în suprafață de 3613 mp din măsurători(3748 mp din acte), și va deține în deplină proprietate și posesie întregul imobil teren și construcție (Grădinița cu program prelungit nr.43 având suprafață construită la sol de 1348mp).

  • - statul român, va prelua cota din terenul intravilan situat în municipiul Constanța, str.Fragilor nr.7, reprezentând lot 2, în suprafață de 1100 mp, și va deține în deplină proprietate și posesie întregul imobil teren și construcție (Laborator Biotehnos având suprafață construită la sol de 552mp).

Art. 2 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Compartimentului contracte avizări și legile proprietății în vederea semnării actului notarial de ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Fragilor nr.7.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, Compartimentului contracte avizări și legile proprietății, Direcției financiare, S.P.I.T. Constanța și spre știință Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.
CONSTANȚA

NR._        / 'ZQ-QU _2020


Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire.

Scara 1: 500


Număr cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

249902

4713 mp ■■

Strada Fragilor Nr. 7, Grădiniță cu program prelungit Nr.

43 și Laborator Biotehnos, Constanța.

Cartea Funciară Numărul

Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.)

249902

Constanța, jud. Constanța.

Dezlipire imobil

Situația actuală (înainte de dezlipire)                           >

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului _

Nr. cad.

Suprafața (mp)....

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

249902

4713

Ce

Terenul este împrejmuit cu gard de beton intre punctele 9-10,11-16, 17-' 18 și cu gard de metal între punctele 18-1-9, 10-11, 16-17.

bs

'     Cc

Lot I. Grădinița cu program prelungit Nr. 43.

1100

Cc

Lot 2. Laborator Biotehnos.

Total

2866

'Total

2866

----r>£jtecutant:

Ing. Cojocca Gri’injiana-Ionclaz^^

Confirm o^cutarcCBflSiaîiGrtîlor la twn, corcctiufainea documentați® cadastrale șP&respondențtfca\estci/<$ realitatea dtoseren autorizare         jg     AUTORIZARE

I                     s^ro-mn,,,

\1 S.C               K   cojoc-a/

%

’ 1.

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa:

Data:...../...../..........

3CPI.