Hotărârea nr. 289/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și. modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae

Rotaru din Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ,?z m.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 122519/12.08.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr.123177/13.08.2020 avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Luând în considerare dispozițiile art.10, alin.(4) lit.c din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art.10, alin.(6) și art.12, alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • - valoarea totală estimativă actualizată a investiției, conform deviz general actualizat august 2020, este: 3.843.603,79 lei cu TVA (buget de stat: 2.069.331,36 lei cu TVA și buget local 1.774.272,43 lei cu TVA), din care: C+M total: 2.725.492,48 lei cu TVA (buget de stat: 2.027.681,36 lei cu TVA și buget local: 697.811,12 lei cu TVA) Din care:

  • - total decontat conform deviz actualizat august 2020 este: 31.426,0 lei cu TVA (buget de stat: 0 lei și buget local: 31.426,0 lei cu TVA), din care: C+M decontat: 0 lei

- total rămas de executat conform deviz actualizat august 2020 este: 3.812.177,79 lei cu TVA (buget de stat: 2.069.331,36 lei cu TVA și buget local: 1.742.846,43 lei cu TVA), din care: C+M rămas de executat: 2.725.492,48 lei cu TVA (buget de stat: 2.027.681,36 lei cu TVA și buget local: 697.811,12 lei cu TVA).

ART.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

INVESTIȚIA: „Consolidare structură de rezistență, suprainălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului „Nicolae Rotaru” din Constanța"

1 ANEXA LA | HCLM NR.ADRESA: Str. Ion Corvin, nr. 2 , Constanta, județ Constanta BENEFICIAR : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PROIECTANT: SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

DEVIZ GENERAL

actualizat conform prevederilor art10 (4) lit.c din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

AUGUST 2020

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala cf. HCL 247/25.06.2019

din care:

Valoare inv. Actcf. art10 HG 907/2016 -AUGUST 2020

TVA (19%)

Valoare Inv. Act. cf. art.10 HG 907/2016-AUGUST 2020

din care:

Decontat Buget local

Decontat Buget local

Rest de executat

Rest de executat

din care:

B.S.

B.L.

BS

BL

BS

BL

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total căpitol.1- ' .

■            / 0

0

o

0

o

0

o

0

. ‘ 0

0

0

o

o

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Total capitol

54.978,00

1 . 15.392,84

39.585,16

45.738,00

8.690,22

54.428,22

15.392,84

■ 39.035,38

0,00

0,00

45.738,00

. 54.428,22

‘ 15.392,84

39.035,38

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren: studiu topo si studiu geotehnic

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

855,00

5.355,00

0,00

5.355,00

4.500,00

5.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

5.950,00

0,00

5.950,00

6.227,28

908,82

7.136,10

0,00

7.136,11

1.744,00

1.744,00

4.483,28

5.392,10

0,00

5.392,10

3.3.

Expertizare tehnica

5.220,00

0,00

5.220,00

4.350,00

870,00

5.220,00

0,00

5.220,00

4.350,00

5.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.390,00

0,00

3.390,00

2.000,00

380,00

2.380,00

0,00

2.380,00

1.000,00

1.190,00

1.000,00

1.190,00

0,00

1.190,00

3.5.

Proiectare

107.051,65

41.650,00

65.401,65

88.211,78

16.860,56

105.072,34

41.650,00

63.422,34

14.972,00

17.917,00

73.239,78

87.155,34

41.650,00

45.505,34

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

17.850,00

0,00

17.850,00

14.472,00

2.850,00

17.322,00

0,00

17.322,00

14.472,00

17.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor

3.570,00

0,00

3.570,00

2.500,00

475,00

2.975,00

0,00

2.975,00

500,00

595,00

2.000,00

2.380,00

0,00

2.380,00

Papi of3

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala cf. HCL 247/25.06.2019

din care:

Valoare Inv.

Act.cf. art. 10 HG 907/2016-AUGUST 2020

TVA (19%)

Valoare Inv. Act cf. art.10 HG 907/2016-AUGUST 2020

din care:

Decontat Buget local

Decontat Buget local

Rest de executat

Rest de executat

din care:

B.S.

B.L.

BS

BL

BS

BL

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

TVA

lei cu TVA

leî cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.570,00

0,00

3.570,00

2.970,00

564,30

3.534,30

0,00

3.534,30

0,00

0,00

2.970,00

3.534,30

0,00

3.534,30

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de

82.061,65

41.650,00

40.411,65

68.269,78

12.971,26

81.241,04

41.650,00

39.591,04

0,00

0,00

68.269,78

81.241,04

41.650,00

39.591,04

3.6.

Organizarea procedurilor de

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

Consultanta

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8.

Asistenta tehnica

43.622,69

0,00

43.622,69

34.117,04

6.482,24

40.599,28

0,00

40.599,28

0,00

0,00

34.117,04

40.599,28

0,00

40.599,28

3.8.1. Asistenta tehnica din

13.747,56

0,00

13.747,56

11.437,04

2.173,04

13.610,08

0,00

13.610,08

0,00

0,00

11.437,04

13.610,08

0,00

13.610,08

3.8.1.1. pe perioada de execuție

11.367,56

0,00

11.367,56

9.457,04

1.796,84

11.253,88

0,00

11.253,88

0,00

0,00

9.457,04

11.253,88

0,00

11.253,88

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele inel in programul de control al lucrărilor de exec, avizat de către Insp. de Stat in Construcții

2.380,00

0,00

2.380,00

1.980,00

376,20

2.356,20

0,00

2.356,20

0,00

0,00

1.980,00

2.356,20

0,00

2.356,20

3.8.2. Supraveghere arheologica

2.380,00

0,00

2.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.3. Dirigentie de șantier

27.495,13

0,00

27.495,13

22.680,00

4.309,20

26.989,20

0,00

26.989,20

0,00

0,00

22.680,00

26.989,20

0,00

26.989,20

Total capitol 3        ■ . . ? - .

. 170.589,33

41.650,00

.128:939,33

139.406,10

26.356,62

165.762,719

41.650,000

124:112,721

26.566,00

31.426,00

112.840,10

134.336,72

41.650,00

92.686,72

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

2.658.005,66

2.022.957,16

635.048,50

2.211.351,13

420.156,71

2.631.507,84

2.012.288,52

619.219,32

0,00

0,00

2.211.351,13

2.631.507,84

2.012.288,52

619.219,32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6.426,00

0,00

6.426,00

5.346,00

1.015,74

6.361,74

0,00

6.361,74

0,00

0,00

5.346,00

6.361,74

0,00

6.361,74

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

128.520,00

0,00

128.520,00

106.920,00

20.314,80

127.234,80

0,00

127.234,80

0,00

0,00

106.920,00

127.234,80

0,00

127.234,80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

246.368,56

0,00

246.368,56

204.962,08

38.942,79

243.904,87

0,00

243.904,87

0,00

0,00

204.962,08

243.904,87

0,00

243.904,87

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

3.039.320,21

2.022.957,16

1.016.363,06

2.528.579,21

480.430,05

3.009.009,26

2.012.288,52

996.720,73

0,00

0,00

2.528.579,21

3.009.009,26

. 2.012.288,52

996.720,73

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

38.592,24

0,00

38.592,24

32.106,14

6.100,17

38.206,30

0,00

38.206,30

0,00

0,00

32.106,14

38.206,30

0,00

38.206,30

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

33.529,99

0,00

33.529,99

27.894,69

5.299,99

33.194,68

0,00

33.194,68

0,00

0,00

27.894,69

33.194,68

0,00

33.194,68

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.062,25

0,00

5.062,25

4.211,45

800,18

5.011,63

0,00

5.011,63

0,00

0,00

4.211,45

5.011,63

0,00

5.011,63

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

26.604,04

0,00

26.604,04

26.338,79

0,00

26.338,79

0,00

26.338,79

0,00

0,00

26.338,79

26.338,79

0,00

26.338,79

Pag 2 of 3

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare totala cf. HCL 247/25.06.2019

din care:

Valoare inv.

Act.cf. art. 10 HG 907/2016-AUGUST 2020

TVA (19%)

Valoare inv. Act. cf. art.1O HG 907/2016 -AUGUST 2020

din care:

Decontat Buget local

Decontat Buget local

Rest de executat

Rest de executat

din care:

B.S.

B.U

BS

BL

BS

BL

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei fara TVA

fel cu TVA

lei fara TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=6-11

14=8-12

15

16

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,1%* (C+M)

2.313,39

0,00

2.313,39

2.290,33

0,00

2.290,33

0,00

2.290,33

0,00

0,00

2.290,33

2.290,33

0,00

2.290,33

5.2.3. Cota afer ISC ptr controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pt autoriz lucrărilor de construcții: 0,5%* (C+M)

11.566,97

0,00

11.566,97

11.451,65

0,00

11.451,65

0,00

11.451,65

0,00

0,00

11.451,65

11.451,65

0,00

11.451,65

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor: CSC: 0,5%*(C+M)

11.566,97

0,00

11.566,97

11.451,65

0,00

11.451,65

0,00

11.451,65

0,00

0,00

11.451,65

11.451,65

0,00

11.451,65

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare -taxa OAR cf L95/94 (0.0005 din C+M)

1.156,70

0,00

1.156,70

1.145,16

0,00

1.145,16

0,00

1.145,16

0,00

0,00

1.145,16

1.145,16

0,00

1.145,16

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute -

20%*(subcap,1.2+1.3+1.4+2+3.5

+3.8+4)

648.994,51

0,00

648.994,51

458.065,96

87.032,53

545.098,50

0,00

545.098,50

0,00

0,00

458.065,96

545.098,50

0,00

545.098,50

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Țotal capitol 5    ,       7 ; 'V;

714,190,79

0,00

714.190,79

516.510,89

93.132,70

609.643,59

0,00

: 609.643,59

0,0b

0,00

516.510,89

..<609.643,'59

0,00

.609.643,59

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

4.760,00

0,00

4.760,00

4.000,00

760,00

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

0,00

4.000,00

4.760,00

0,00

4.760,00

Total capitoliiie

k4.76o;oo

•   .0,00

4.760,00

4.000,00

; 760,00

4.760,00

6,00.

4.760,00

0,00

0,00

..; 4.000,00

.. 4.760,00

o.oo

4.760,00

ȚOTAL GENERAL           Y

‘"3.983.838,33

: 2.o8o.ooo;oo

'1:903.838,34

3.234.234,20

609.369,59

3;843603,79

2.669i331,36

1.774,272,43

26.566,00

31:426,00

3.207.668,20

3.812.177:79

2.069.331,36

1.742.846,43

din care : C+M              ’ ■,

(1.2+1.3+1.4+2+4.'l+4^2+5.i.1) .

2.752.939,65

2.038.350,00

:; 714.589,65

2.290.329,82

..435.162:67

■:.2.725.492,48

2.027.681,36

697.811,12

r. . 0,00

, 6;oo

2.290.329,82

2.725.492,48

2,027.681,36

r 697.811, iiInspector,

Valeria ElisaBeta NAKAI

^ONTRASfeMNEAZ//' secretafZg'eneral, FULVIA ANTQWLA DINESCJ