Hotărârea nr. 288/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PARTICIPĂRII UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA LA PROGRAMUL PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 123974/14.08.2020, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 128266/24.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. e și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă participarea UAT Municipiul Constanța la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public.

Art. 2 Se desemnează doamna Viorica Ani Merlă, director executiv, Direcția dezvoltare și fonduri europene, să reprezinte UAT Municipiul Constanța în relația cu Administrația fondului pentru mediu.

Art. 3 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și susținerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului.

Art. 4 Municipiul Constanța își asumă angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcție! financiare, Direcției dezvoltare și fonduri europene, în vederea aducerii ia îndcpiiobe și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.                                                     .

Prezenta hotărâre a fost votarâ de consilierii locali, astfel:           pentru,

împotrivă, abțin-ori.

La data adoptării sunt în funcție /r consilieri din 27 membri.


FU LVI A ANT