Hotărârea nr. 287/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – ILUMINARE EFICIENTĂ ȘI GESTIONARE INTELIGENTĂ A ENERGIEI PE STRADA DEZROBIRII DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

qoHSTaa/7» ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA municipiul constanța CONSILIUL LOCAL

\ TOM»*

C°WS7AHT»**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții "Iluminare eficientă și gestionare inteligentă a energiei pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 122124/11.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul de specialitate al Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 122924/13.08.2020 și avizul favorabil nr. 120812/10.08.2020 al Comisiei tehnico-economice numită prin dispoziția Primarului municipiului Constanța nr. 936/26.02.2020 pentru modificarea Dispoziției nr. 2629/2018 privind stabilirea componenței Comisiei Tehnico-economice;

Luând în considerare prevederile art. 1 alin. 2, lit. b (ii) și art. 5 alin. 1, lit. b) (i), art. 9 și art. 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare și Ghidul de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public aprobat prin Ordinul nr. 1162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții "Iluminare eficientă și gestionare inteligentă a energiei pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța" - etapa DALI, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Se aprobă realizarea lucrărilor prevăzute în proiect spre a fi realizate prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării eficiente a energiei în infrastructura de iluminat public aprobat prin Ordinul nr.1162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

ART. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții "Iluminare eficientă și gestionare inteligentă a energiei pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța" la faza DALI - după cum urmează:

Total investiție - 1.126.850,12 lei fără TVA, respectiv 1.339.110,28 lei cu TVA, din care C+M - 589.157,76 lei fără TVA, respectiv 701.097,73 lei cu TVA.

Contribuția proprie este de 402.350,75 lei cu TVA, din care:

-104.084,39 lei cu TVA - contribuția proprie a solicitantului la cheltuieli eligibile -10% din 1.040.843,92 (valoarea totală eligibilă) și

-298.266,36 lei cu TVA - contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile conform deviz general.

ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.                                              -y         _

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: X? pentru. ~ împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție T7 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRAS

SECRETA FU LVI A ANEAZĂ (SENE^Al^, ESCU


Constanta , / , Nr. ZfZZfZ

2020

jHCLMNR.z^

D.A.L.I.

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,
LUXTEN


FOAIE DE CAPAT


Denumirea proiectului:

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta

Faza:

DALI ( Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții)


Beneficiar:


Proiectant:


Primăria Municipiului Constanta

Adresa: Bd. Tomis, nr. 51, 900725 Județul Constanta, Tel: 0241/488129

Fax: 0241/488195

Email: primarie@primaria-constanta.ro Web site: http://www.primaria-constanta. ro/

SC Luxten Lighting Company SA

Adresa: Str. Parângului, nr. 76, Sector 1, București

Tel: 021.668.88.19 ;Fax: 021.668.88.23

Email: office@luxten.com

Web site: www.luxten.com


Proiect nr:                   CTi 915/2020


Data elaborării:


IULIE 2020BY LUXTEN

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 1.6. FOAIE DE SEMNATURI

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2. Regimul juridic:

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. Concluziile auditului energetic si luminotehnic realizat

 • 5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de

realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției


 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice..................................................62

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de Ia bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice

 • B. PIESE DESENATE

 • A) PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ;

 • B) PLAN DE SITUAȚIE.

£ ANEXE:

Anexa 1- Grafic de realizare a investiției

Anexa 2- Calcule luminotehnice

Anexa 3-Devize Generale si Devize pe Obiecte

Anexa 4- Antemasuratori

Anexa 5- Auditul sistemului actual

Anexa 6- Descrierea sumara a investiției


: AC • AC.

EUID ROONRC,J40.'9DB27200â | J40/9062/2009 | CUI ROB734D3Q | Capital social: 42 126.043 RON Societate administrata in sintom unitar

LUXTEN

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta

 • 1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

Municipiul Municipiului Constanta

Adresa: Bd. Tomis, nr. 51, 900725 Județul Constanta

Tel: 0241/488129;

Fax: 0241/488195

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Website: http://www.primaria-constanta.ro/

 • 1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)

Nu este cazul.

 • 1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Municipiul Municipiului Constanta

Adresa: Bd. Tomis, nr. 51, 900725 Județul Constanta

Tel: 0241/488129;

Fax: 0241/488195

Email: primarie@primaria-constanta.ro

Website: http://www.primaria-constanta.ro/

 • 1.5. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

SC Luxten Lighting Company SA

Adresa: Str. Parângului nr. 76, Sector 1, București

Tel: 021.668.88.19

Fax: 021.668.88.23

Email: office@luxten.com

Website: www.luxten.com


LUXTEN

 • 1.6. FOAIE DE SEMNATURI

NUMELE SI PRENUMELE       FUNCȚIA


SILVIAN SERBANESCU DIRECTOR GENERAL

DAN CROITORU         SEF SERVICIU TEHNIC

DRAGOS SMARANDACHE PROIECTANT

„ u.iu: .i j.iit; <. J.» 11.                  «

i AC ■ : A\C* i j. A‘^J țk,NIZ7 W1                                  cCRTjițlND}^

Essa

EUID ROONRC.J40/9DB2?2009 ] 340/9002/2009 | CUI R0673-4030 | Capital social: 42 126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE

Uniunea Europeana prin Strategia „Europa 20-20-20” si-a propus sa asigure o creștere economica: inteligenta, prin investitii mai eficiente in educație, cercetare si inovare, durabila, prin orientarea decisiva către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, favorabila incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de munca si pe reducerea sărăciei.

Pentru a realiza acest lucru pana la sfârșitul anului 2020, Uniunea Europeana si-a fixat cinci obiective esențiale referitoare la: ocuparea forței de munca, cercetare si dezvoltare, energie/ clima, educație, incluziune sociala si reducerea sărăciei.

Prin Obiectivul referitor la schimbările climatice si utilizarea durabila a energiei se urmărește:

o reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau chiar cu 30%, in condiții favorabile) fata de nivelurile Înregistrate in 1990;

o creșterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%;

o creșterea cu 20% a eficientei energetice.

Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, si-a stabilit in cadrul Planului National de Acțiune in domeniul Eficientei Energetice următoarele tinte pentru anul 2020:

o reducerea consumului de energie primara de 10 Mtep (19%) - eficienta energetica;

o reducerea emisiilor de CO2 cu 20%, raportat la anul de referința 1990 - schimbări climatice;

o creșterea energiei din surse regenerabile (SER) la 24% din consumul final brut de energie.

Pentru anul 2030 Uniunea Europeana a stabilit trei obiective cheie:

o reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de sera (fata de nivelurile din 1990);

o creșterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 27%;

o creșterea cu 27% a eficientei energetice.

Orașele si zonele urbane dețin un rol esențial in atenuarea schimbărilor climatice, dat fiind ca acestea consuma trei sferturi din energia produsa in UE si sunt responsabile pentru un procent similar din emisiile de CO2.

Orașele sunt motoarele economiei europene si pot fi considerate catalizatoare pentru creativitate si inovare in intreaga Uniune Europeana. Cu toate acestea, tot aici se manifesta extrem de acut o serie de probleme permanente, precum șomajul, segregarea si saracia. Prin urmare, politicile destinate zonelor urbane au o mai mare semnificație pentru UE in ansamblul sau. Diversele dimensiuni ale vieții urbane - economica, sociala, culturala si de mediu - sunt strâns legate intre ele si succesul in materie de dezvoltare urbana poate fi atins numai prin intermediul unei abordări integrate. Trebuie combinate masuri privind renovarea fizica a zonelor urbane cu masuri care promovează educația, dezvoltarea economica, incluziunea sociala si protecția mediului.

I Ăfe , t ,A‘C. u'-AMSr; nL                                      C€RȚ>INDj?'

krâffifa)                                     na              Egi3l

EUID ROONRC. J40/9032/2009 | J40/9092/2009 [ CUI ROB734030 | Cnpitnl r.aciol: 42 126.043 ROÎ4 Sociotntc admini&Emtn in nrntam unitar


greenllqht

O astfel de abordare este deosebit de importanta in aceasta perioada, data fiind seriozitatea provocărilor cu care se confrunta in prezent orașele din Romania: schimbările demografice specifice zonei, stagnarea evoluției numărului locurilor de munca, precum si impactul schimbărilor climatice. Răspunsul la aceste provocări va avea o importanta cruciala pentru realizarea obiectivului unei societăți inteligente, durabile si favorabile incluziunii, prevăzut in Strategia Europa 2020.

Constanta este un oraș aflat in proces de dezvoltare si recalibrare economica, cu un sector turistic in creștere. Imaginea orașului este cunoscuta si apreciata atat pe plan național, cat si european. La rândul sau, prin documentele stategice asumate (SIDU - Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Durabila si PAED - Planul de Acțiune Privind Energia Durabila), Constanta are o abordare integrata a politicilor de dezvoltare urbana durabila, de creștere a eficientei energetice a sectoarelor gestionate si de scădere a emisiilor de CO2 generate. Unul din obiectivele sectoriale asumate prin SIDU este cel de MEDIU, care prin acțiunile conturate urmărește realizarea unui oraș eficient energetic, verde, sustenabil si nepoluant.

Eficienta energetica reprezintă o modalitate importanta prin care pot fi abordate problemele cauzate de dependenta crescânda fata de importurile de energie si de cantitatea redusa de resurse energetice.

Administrația locala (structura de guvernare cea mai apropiata de cetateni) este cea mai bine plasata pentru a aborda chestiunile legate de clima intr-un mod cuprinzător, structurile de guvernanta locala a orașelor deținând un rol crucial in atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atat mai mult cu cat 80% din consumul de energie si emisiile de CO2 sunt asociate cu activitatile urbane. In acest context, autoritatea locala care este atat consummator, cat si furnizor de servicii publice locale, dar si organismul de reglementare locala si de consultanta pentru cetateni, constituie elementul motor dintr-o comunitate si poate propune si susține acțiuni care sa duca la creșterea eficientei energetice pe teritoriul pe care il administrează.

Trecerea la o economie mai eficienta din punct de vedere energetic facilitează accelerarea difuzării si adoptării soluțiilor inovatoare in plan tehnologic si astfel imbunatateste competitivitatea economica, favorizând creșterea economica si crearea de locuri de munca de inalta calitate in mai multe sectoare care au legătură cu eficienta energetica.

Eficienta energetica constituie un element esențial in asigurarea durabilității utilizării resurselor de energie si valorificării potențialului considerabil de creștere a economiilor de energie pentru clădiri, transporturi, produse si procese. Potențialul existent de economisire rentabila a energiei include atat economiile din sectorul aprovizionării cu energie, cat si cele din sectorul utilizatorilor finali.

In acest context, modernizarea sistemului de iluminat public al orașului vine ca o necesitate de adaptare a orașului la noile cerințe de sprijinire a eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice si in sectorul locuințelor. Alături de acțiunile privind reabilitarea termica a clădirilor rezidențiale si publice, reducerea traficului motorizat, implementarea sistemelor de management energetic al consumurilor

e a „ iVKmr mxnr cmTcr ceRT>jNDiiiț'’

“■ E&JqO EaSlEUID ROONRC J40/90B2/2009 1 340/9002/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42 126.043 RON Societate administrata in s-.ir.tom unitar

LUXTEN

pentru serviciile publice, autoritatea locala dorește sa implementeze si masurile de eficientizare a sistemului de iluminat public prezentate in acesta documentație.

Pentru realizarea lucrărilor de iluminat public se vor respecta următoarele standarde, norme tehnice, normative si reglementari specifice (mediu, SSM):

Standarde

 • • SR-EN 13201: 2015 Standard Iluminat Public

 • • Standarde si normative referitoare la calitatea construcției aparatelor de iluminat

 • • CEI EN 60598-1 - 2005/05 (CEI 34-21 VII ed.)

 • • CEI EN 60598-2-1 - 1997/10 (CEI 34-23 II ed.)

 • • CEI EN 60598-2-3 - 2003/10 (CEI 34-33 II ed.)

 • • CEI EN 55015- 2008/04 (CEI 110-2 VI ed.)

 • • CEI EN 61000-3-3/A1 - 2002/05 (CEI 110-28 ; IV)

 • • CEI EN 61000-3-3 - 1997/06 (CEI 110-28 I ed.)

 • • CEI EN 61547- 1996/04 (CEI 34-75)

 • • CEI EN 61547/A1- 2001/08 (CEI 34-75 ; VI)

 • • Aparatele de iluminat respecta de asemenea Directivele 2006/95/CE - Joasa Tensiune, 2002/95/CE _RoHS si 2002/96/CE - DEEE

 • • Norma CE 115/95(SR 13433/99-Standard RO) pentru sistemele de iluminat.

Norme tehnice

 • • PE 106/2003 Normativ pentru construcția LEA joasa tensiune

 • • NTE 003/04 Normativ pentru proiectarea si execuția liniilor aeriene cu tensiuni peste IkV

 • • PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publica

 • • 1RE-Ip-3O-O4 îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant

 • • 3.2.Lj-FT-47-2010 Execuția LEA josa tensiune (BDNE nr.9/05)

 • • 1 .RE.Ip-49-86 îndreptar de proiectare a rețelelor de distribuție publica

 • • NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice

 • • 1RE-Ip-3O-O4 îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant.

Cerințe legislative (minimale) de mediu

 • • Legea nr. 107/1996 - Legea apelor (modificata si completata de Legile nr. 310/2004 si nr. 112/2006)

 • • Legea nr. 665/2001 - Protecția atmosferei (aproba OUG nr. 243/ 2000 )

 • • Legea nr. 426/2001 - Regimul deșeurilor (aproba OUG nr. 78/2000, modificata si completata de OUG nr. 61/ 2006 si Legea nr. 27/ 2007 )

 • • Legea nr. 360/ 2003 privind regimul substanțelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata de Legea nr. 263/2005

 • • Legea nr. 265/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/ 2005 privind Protecția Mediului, modificata si completata de OUG nr. 154/ 2008, OUG nr. 57/ 2007, OUG nr. 114/ 2014, OUGnr. 164/2008


qreenUqht

DV 1 I IVTf7M

 • • Legea nr. 56/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficienta a energiei

 • • HGR nr. 235/ 2007 - Gestionarea uleiurilor uzate

 • • HGR nr. 118/ 2002 - Norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de HGR nr. 35/ 2005.

Acte normative in domeniul SSM

 • • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității si sanatatii in munca

 • • HGR nr. 1425 din 11 octombrie 2206 - Normele metododolice de aplicare a Legii Securității si Sanatatii in munca nr. 318/ 2006

 • • HGR nr. 1091 din 16.08.2005 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

 • • HGR nr. 1146 din 30 august 2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca

 • • HGR nr. 1048 din 09.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca

 • • HGR nr.1051 din 9 august 2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare

 • • HGR nr.l 136 din 30.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate.

Prezenta documentație a fost elaborata în conformitate cu:

 • ❖ prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții,

 • ❖ recondarile Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public elaborate de Administrația Fondului pentru Mediu si aproat prin Ordinul nr.l 162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR

Municipiul Constanta este consumator eligibil, aflat in prezent sub contract cu SC E-Distributie Dobrogea SA in ceea ce privește energia consumata de către SIP Constanta.

Conform datelor puse la dispoziție de către Municipiul Constanta sistemul de iluminat public de pe strada Dezrobirii (la nivelul anului 2020) este compus din:

 • • 177 puncte luminoase (177 corpuri de iluminat, echipate cu lămpi cu vapori de sodiu, cu puteri intre 70-250W);

 • • 101 stâlpi de susținere a rețelei si corpurilor de iluminat;

 • • 3.03 km de rețea electrica pentru iluminat (LEA+LES);


„ « „ rrarir. mșrc .tthtt           «

C€RT>.IND^

Sistemul de iluminat public din orașul Constanta este alimentat la tensiunea de 0,4 kV, prin intermediul rețelelor electrice aeriene si subterane, din posturi de transformare operate de distribuitorul local de energie electrica E-Distributie Dobrogea SA.

Din punct de vedere patrimonial majoritatea stâlpilor si rețelelor de iluminat, sunt in proprietatea SC E-Distributie Dobrogea SA, iar consolele si corpurile de iluminat proprietatea Municipiului Constanta. Exista insa si zone in care SIP aparține in totalitate municipiului.

Principalele caracteristici ale sistemului de iluminat public existent in zona de proiect:

 • - Punctele de aprindere existente sunt trifazate de tip BMPIIP;

 • - Rețelele electrice majoritatea sunt subterane (LES 0,4kV) cu cabluri armate tip ACYABY dar exista si zone cu rețele aeriene (LEA0,4kV) cu conductoare torsadate tip TYIR;

Stâlpi metalici tronconici octogonali zincati cu inaltimea de 6-8 m, stâlpi tip lampadar cu inaltimea de 4 m dar si stâlpi de beton tip SCP10001, SCP10002 si SCP10005;

 • - Cutii de trecere LEA/LES si cutii de distribuție cu mai multe directii tip CD-n

 • - Prize de pamant artificiale (platbanda OL-Zn 40x4 si electrozi vertical Ol-Zn 2-1/2”, 1=2-3m);

 • - Aparate de iluminat stradale echipate cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune (HPS) 250W;

 • - Aparate de iluminat pietonale echipate cu lămpi cu vapori de sodiu la inalta presiune (HPS) 70W;

Console pentru susținerea aparatelor de iluminat de tip cârje.

Principalele deficiente existente in sistemul actual de iluminat public sunt:

 • - Tehnologia veche si depășită a corpurilor de iluminat existente;

 • • utilizarea de lămpi cu un consum mare de energie electrica care generează costuri mari atat cu energia electrica, cat si cu intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public in funcțiune;

 • • sursele cu descărcare la inalta tensiune in vapori de sodiu existente produc o lumina monocromatica galbena (indice de credare a culorilor Ra=20) si au o durata de viata de cca. 28500-30000 ore de funcționare;

 • • utilizarea de aparate de iluminat public stradal si pietonal cu performante luminotehnice scăzute raportate la consumul de energie electrica, unele avand grad de protecție scăzut (IP54, IP 44) care generează un iluminat deficitar;

 • • consumul de energie electrica este influențat de driverul (balastul) utilizat care in cazul corpuriloe existente este unul electromagnetic cu un consul suplimentar energetic de cca 12-13%

Disfunctionalitati si întreruperi in furnizarea iluminatului public;

Ineficienta energetica, randament luminos scăzut al aparatelor de iluminat existente, de 65%;

Cheltuieli ineficiente prin costuri relativ mari de mentenanta, date de caracteristicile tehnice depășite , de uzura componentelor si de faptul ca nu se face intretinere preventiva, se fac intervenții doar la sesizările cetățenilor si a controalelor făcute in teren de către agentii constatatori;

LUXTEN

- Gestiune greoaie a sistemului din cauza lipsei de informații specifice care s-ar putea Înregistra in timp real de către operatorul serviciului de iluminat.

Necesitatea investiției:

 • • reducerea fenomenului de incalzire globala, a emisiilor de CO2 generate de atenuarea schimbărilor climatice si creșterea calitatii vieții in Municipiul Constanta;

 • • ameliorarea eficienței și a distribuirii iluminatului, cu scopul de a îmbunătăți siguranța traficului, confortul vizual, și diminuarea poluării luminoase, cu obținerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

o realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 13201- 1/2015, orientat către utilizatori, adaptat la funcțiunile spațiului public;

o reducerea costurilor de întreținere;

o folosirea de aparate de iluminat care respectă principiile eco-designului, contribuind astfel la economisirea de resurse;

 • • atingerea țintelor si obiectivelor tematice privind schimbările climatice si utilizarea durabila a energiei, asumate de Uniunea Europeana (UE), respectiv Romania ca tara membra UE, prin documentele strategice elaborate.

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Obiectivul principal este realizarea unui sistem de iluminat public modern, eficient energetic (un climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie utilizând corpuri de iluminat fiabile cu tehnologie LED, interconectate intr-un sistem de telegestiune), care sa genereze mai puține emisii de CO2 fata de cel existent, in concordanta cu cerințele beneficiarului si legislația in vigoare.

Acțiunile/ activitățile specifice identificate in acest proiect pentru creșterea eficientei energetice in iluminat, aplicabile SIP Constanta sunt:

 • o Înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viata si asigurarea confortului corespunzător (ex. LED);

 • o achizitionarea/instalarea de sisteme de dimare/telegestiune a iluminatului public;

 • o aplicarea unor soluții ecologice prin utilizarea de aparate de iluminat si material nepoluante si ușor reciclabile.

Obiectivele generale sunt:

 • • Ridicarea gradului de civilizație, a confortului si a calitatii vieții;

 • • Marirea gradului de siguranța a circulației rutiere si pietonale;

 • • întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunității locale;

 • • Asigurarea dezvoltării durabile;

EUID ROONRC.J40/9DB2/2D09 ț J40/9092/2009 [ CUI R06734030 | Capitol social: 42 126.043 RON Societate administrata in sistem unitar


LUXTEN


•rjjV» greenllght

BY LUXTEN

Obiectivele specifice sunt:

 • • Orientarea serviciului de iluminat public către beneficiar: membrii ai comunității;

 • • Asigurarea calitatii si performantelor sistemului de iluminat public la nivel comparabil cu Directivele Uniunii Europene;

 • • Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunitarii locale la serviciul de iluminat public;

 • • Diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a SIP prin implementarea tehnologiilor de ultima generație (LED si sistem inteligent de management prin telegestiune) prin:

o Reducerea consumului de energie electrica,

o Reducerea cheltuielilor de intretinere-mentinere SIP,

 • • Diminuarea poluării luminoase.LUXTEN

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Localizată în regiunea Sud-Est din România, în județul Constanta, fiind port la Marea Neagra.

Municipiul Constanta, reședința județului Constanta, este situat în partea estică-centrală a județului, unul dintre cele mai vechi orașe atestate de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din 657 î.Hr. când pe locul actualei peninsule (și chiar sub apele de azi, în dreptul Cazinoului) s-a format o colonie greacă numită Tomis.

■ E3 • <3»                                           i--------:•

•              ' / City Park Mâll ©

VIVO!^

TOMIS III


Cimitirul Municipal


. INEL 1

%-
E3


COICIUia de Depozite și Q rie Locală Traian t

Cimitirul Ortodox Central

9

INEL 2


53

â

Figura 1: Zona proiectului- Harta
EUID ROONRC.J40/9002/2009 j J40/9002/2009 | CUI RQB734030 | Capilal social: 42 126.043 RON Societate administrata in sistem unitar


LUXTEN

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Lucrările de modernizarea a iluminatului public se vor desfasura pe starzile si aleile pietonale indicate mai sus. In cele mai multe cazuri in vecinătatea acestor străzi se găsesc blocuri de locuințe sau intreprinderi si istitutii care isi desfasoara activitatea in municipiu. Trebuie insa precizat faptul ca in cadrul lucrărilor prevăzute in prezenta documentație nu se modifica poziția stâlpilor iar accesele existente se vor păstră.

c) datele seismice și climatice

Constanța este unul dintre cele mai calde orașe din România. Are un climat subtropical umed (Cfa), cu influențe oceanice și semi-aride. Există patru anotimpuri distincte în timpul anului.

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climei temperate continentale, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existența Mării Negre și, la nivel mai mic, a Dunării, cu o permanentă evaporare a apei, asigură umiditatea aerului și totodată provoacă reglarea încălzirii acestuia. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei pe România + 11,2°C. Temperatura minimă înregistrată în Constanța a fost -25 °C la data de 10 februarie 1929, iar cea maximă +38,5 °C la data de 10 august 1927. Vânturile sunt determinate de circulația generală atmosferică. Brizele de zi și de noapte sunt caracteristice întregului județ Constanța.

Vara (începutul lunii iunie până la mijlocul lunii septembrie) este caldă și însorită, cu o medie de iulie și august de 23 0 C. Majoritatea zilelor de vară văd o adiere blândă revigorantă a temperaturilor din timpul zilei. Nopțile sunt calde și oarecum mohorâte din cauza căldurii stocate de mare.

Toamna începe la jumătatea sau sfârșitul lunii septembrie cu zile călduroase și însorite. Septembrie poate fi mai cald decât iunie, datorită căldurii acumulate de Marea Neagră pe timpul verii. Primul îngheț apare în medie la jumătatea lunii noiembrie.

Iama este mai blândă decât alte orașe din sudul României. Zăpada nu abundă, dar vremea poate fi foarte vântoasă și neplăcută. Iama ajunge mult mai târziu decât în interior, iar vremea din decembrie este adesea blândă, cu temperaturi ridicate care ating 8°C-12°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este de 1 ° C. Furtunile de iarnă, care apar când marea devine deosebit de trădătoare, sunt o întâmplare frecventă între decembrie și martie.

Primăvara ajunge devreme, dar este destul de mișto. Adesea, în aprilie și mai, coasta Mării Negre este unul dintre cele mai frumoase locuri din România întâlnite la o altitudine mai mică de 500 m.

Patru dintre cei mai calzi șapte ani de la 1889 au avut loc după anul 2000 (2000, 2001, 2007 și 2008). Iama și vara anului 2007 au fost, respectiv, cele mai calde și a doua cele mai calde din istoria înregistrată, cu medii lunare pentru ianuarie (+6,5 ° C) și iunie (+23,0 0 C), înregistrând recorduri în toate timpurile. în general, 2007 a fost cel mai cald an din 1889 când a început înregistrarea vremii.

Figura 2: - Climograma Constanta

Caracteristicile zonei:

 • > indice maxim de îngheț pe o perioadă de 30 de ani I30max = 720;

 • > repartiția indicelui de îngheț din cele mai aspre 3 ierni dintr-o perioadă de 30 de ani I3/30med = 660;

 • > repartiția indicelui de îngheț din cele mai aspre 5 ierni dintr-o perioadă de 30 de ani I5/30med = 540;

 • > adâncimea zonei de îngheț este de - 0,90 m (conform STAS 6054 - 85);

 • > zona meteo A conform NTE 003/01/00 caracterizata de următoarele valori:

 • - vânt maxim simultan cu chiciura : 30 m/s,

 • - vânt simultan cu chiciura : 12 m/s

 • - temperatura aerului: maxima +40 °C, minima -30 °C, medie +15 °C, de formare a chiciurei -5 °C

 • > zona de încărcare cu zăpadă 2, avand valoarea caracteristica a încărcării din zapada la sol K=2,0 kN/mp (conform CR 1-1-3-2005)

 • > Clasa de agresivitate a mediului asupra construcțiilor din oțel este PH=6.9 la adincimea de lm;

 • > Zonarea teritorială din punct de vedere al zăpazii este de gradul „8”.

 • > Vânturile nu prezintă caracteristici deosebite. Datorită imobilizării maselor de aer în depresiune, se înregistrează perioade lungi de calm atmosferic. Conform SR 1907/1-97 . Constanta se găsește în zona IV cu o viteză a vântului de 4 m/s.

 • > Precipitațiile atmosferice sunt în general constante, totalizând o medie anuala de 770 mm.

Din punct de vedere seismic: normativului PI00/1-2013, redă reprezentarea acțiunii seismice pentru proiecte prin hazardul seismic si valoarea perioadei de control conform carora hazardul seismic descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ag determinată pentru intervalul mediu de recurență IMR, corespunzător Stării Limita Ultime, pentru localitatea Constanta are valoarea de :

o valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului pt. IMR= 225 ani ag=0,15g

o perioada de colț Tc=0,7 sec.

o Intensitatea seismica echivalenta in acesta macrozona Iech=VI grade MSK-64

(conf. SR 11100/1/93)

I 'AC , .       , i                                                          C€flT>.lNDÎ?

LUXTEN

Din punctul de vedere al coeficientului seismic KS (conform Normativ pentru proiectarea antiseismică PI00 - 92), teritoriul de studiu include zone în care acest coeficient înregistrează valori diferite și anume:

 • - zona E - KS are valoarea 0,12.

 • d) studii de teren:

 • (i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu este cazul se pastreaza integral poziția stâlpilor de iluminat, a rețelelor de alimentare cu energie electrica, inlocuindu-se doar corpurile de iluminat stradale si pietonale.

 • (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Nu este cazul se pastreaza integral poziția stâlpilor de iluminat, a rețelelor de alimentare cu energie electrica, inlocuindu-se doar corpurile de iluminat stradale si pietonale.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Nu este cazul acum.

înainte de execuția lucrărilor ( faza PT+DEE) se vor obține de către beneficiar toate avizele edilitare ( gaz, Electrica , Romtelekom, RCS-RDS, apa-canal) in care vor aparea condițiile impuse de fiecare edilitarist in parte la realizarea lucrărilor.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Riscurile ENDOGENE sunt generate de energia provenita din interiorul planetei, in aceasta categorie fiind incluse erupțiile vulcanice si cutremurele.

Riscurile EXOGENE sunt generate de factorii climatici, hidrologici, biologici etc., de unde categoriile de: hazarde geomorfologice, hazarde climatice, hazarde hidrologice, hazarde biologice naturale, hazarde oceanografice, hazarde biofizice si hazarde astrofîzice.

Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind o gama variata de procese, cum sunt prăbușirile, tasarile sau alunecările de teren, avalanșele.

Riscurile CLIMATICE cuprind o gama variata de fenomene si procese atmosferice care pot genera pierderi de vieți omenești, mari pagube si distrugeri ale mediului înconjurător.

j ’A’C • i-.:Av,C • •                  w1 N-'*                            ccrt^ind^

■»


LUXTEN

Cele mai întâlnite manifestări tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferei ce se desfasoara sub forma unor perturbatii cateodata foarte violente.

Factorii de risc care pot apare sunt cei naturali: cutremurele, alunecările si prăbușirile de teren, inundațiile si fenomenele meteorologice periculoase (grindina, vijelii puternice, căderi de zapada chiciura).

încadrarea in clasa de risc seismic corespunzătoare se face de către expertul tehnic care a elaborat expertiza, la solicitarea beneficiarului. Categoriile de urgenta reprezintă prioritatea începerii lucrărilor de consolidare a clădirilor expertizate tehnic.

Categoria de urgenta se stabilește in funcție de clasa de importanta a construcției si de valoarea gradului de asigurare in cazul unor acțiuni seismice, rezultate din calcul. Durata maxima de timp admisa pentru începerea lucrărilor de consolidare este: UI - 2 ani; U2 - 5 ani; U3 —10 ani.

Aceste clasificări au fost valabile pana in 1996, in prezent fiind altele definite astfel: * Clasa Rsl, corespunzând construcțiilor cu risc ridicat de prăbușire la cutremure avand intensitățile corespunzătoare zonelor seismice de calcul (cutremurului de proiectare);

 • * Clasa Rs2, corespunzând construcțiilor la care probabilitatea de prăbușire este redusa, dar la care sunt așteptate degradări structurale majore la incidența cutremurului de proiectare;

 • * Clasa Rs3, corespunzând construcțiilor la care sunt așteptate degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante;

 • * Clasa Rs4, corespunzând construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui corespunzător construcțiilor noi, proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare.

Componenetele sistemului de iluminat public pot fi încadrate in calasa Rs4.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Lucrările prevăzute pentru modermizarea iluminatului public in prezentul studiu vor respecta legislația in vigoare cu privire la regimul acestor clădiri - monumente istorice. Orice intervenție în aceste zona protejate necesita avize de specialitate conform legii. Obținerii acestor avize este sarcina beneficiarului.

Trebuie insa menționat faptul ca in cadrul lucrărilor proiectate in prezenta documentație se va păstră țesutului urban existent, nu sunt cuprinse lucrări de intervenție asupta clădirilor existente sau lucrări de clădiri noi. Nu se vor executa lucrări de săpături pentru ingroparea rețelei subterane

rvEiTTT        VErrrr             *

— Er.;5]EU1D ROONRC. J40/9M12/2D09 | 340/9092/2009 [ CUI ROG734030 | Capital r.ociul: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar (LES) de iluminat sau fundatii pentru stâlpii prevazuti pentru susținerea corpurilor de iluminat. Se mențin neschimbate atat rețeaua cat si stâlpii de iluminat, se vor inlocui doar corpurile de iluminat.

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Terenul pe care sunt amplasate elementele SIP analizate (stâlpi, rețele, corpuri) este in proprietatea Municipiului Constanta. Lucrările se vor executa numai pe domeniu public, prin urmare nu este cazul de drepturi de servitute si preempțiune.

 • b) destinația construcției existente;

Sistemul de iluminat public (SIP) este parte componenta a infreastructurii tehnico-edilitare a Municipiului Constanta (rețea de utilitate publica).

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Lucrările prevăzute in cadrul obiectivului de investitii se desfasoara pe domeniul public. La momentul elaborării documentației nu exista condiționări specifice datorita unor posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • • Categoria de importanta : C “normala” (conf. HG766/1997 si Ordin MDRAP 31/N/l 995)

 • • Clasa tehnica : V

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Nu este cazul.

 • d) suprafața construită;

Nu este cazul.

 • e) suprafața construită desfășurată;

Nu este cazul.


 • f) valoarea de inventar a construcției;

Nu este cazul.

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE ȘI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC

In luna iunie a acestui an a fost realizat pe conturul zonei de proiect in audit energetic care prezintă starea actuala a sistemului de iluminat din zona analizata, iar principalele concluzii sunt:

 • > In ultimii 8-9 ani investițiile in sistemul de iluminat public al Municipiului Constanta investițiile au fost reduse,

 • > Starea generala actuala a sistemului de iluminat este precara din punct de vedere al eficientei energetice respective a stării tehnice a ansamblurilor componente, dat fiind ca :

o Tehnologia folosita (corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu vapori de sodiu ) este depășită din punct de vedere tehnic si energetic,

o Consumul energetic este unul relativ mare comparativ cu un sistem similar dotat cu corpuri de iluminat eficiente energetic (481,180.05 kWh/an pt. SIP existent fata de 194,920.06 kWh/an pt. SIP propus)

o Nivelul de iluminat nu este conform cu standardele in vigoare pe intreg conturul analizat,

o Comanda iluminatului public se realizează prin intermediul automatelor programabile existente in blocurile de măsură si protecție iluminatului public (BMPIIP) sistem ce prezintă următoarele lipsuri:

 • ■ Nu exista posibilitatea realizării unei sincronizări la nivelul întregului

 • ■ SIP,

 • ■ Imposibilitatea monitorizării stării rețelei de iluminat in timp real,

 • ■ Nu exista posibilitatea implementării unui sistem de dimming,

 • ■ Nu se pot monitoriza automat consumurile energetice.

> Costurile cu activitatea de intretinere-mentinere in stare de funcționare a sistemului de iluminat existent in zona sunt relativ mari in comparație cu un sistem similar dotat cu corpuri de iluminat eficiente energetic (LED) dar si datorita faptului ca nu se realizează întreținere preventiva a sistemului actual.

Pentru a rezolva toate aceste impedimente enumerate mai sus se impune realizarea lucrarilor/masurilor descrise in prezenta documentație.


EUID ROONRC.J4Q/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI ROB734030 | Capilal social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

LUXTEN

 • 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII.

Ca urmare a inventarierii fizice pe teren in zona analizata avem:

Pe strada Dezrobirii:

corpuri tip felinar (67 buc) echipate cu lămpi cu vapori de sodiu 70 W, dispersor prismatic din policarbonat, montate pe stâlpi tip lampadar cu inaltimea de 4 m, rețea de alimentare subterana LES;

corpuri de iluminat stradale avand carcasa din poliamida cu fibra de stica, dispersor din policarbonat transparent, reflector ambutisat din tabla de aluminiu avand sursa de lumina lampa tubulare cu vapori de sodiu de inalta-presiune de 250 W (110 buc), montate pe stâlpi metalici tronconici octogonali zincati cu inaltimi intre 6 si 8 m prevazuti cu fereastra de vizitare si prindere prin fundatii bulonate, rețea de alimentare LEA-LES.

Corpurile prezentate mai sus au:

 • - durata de viata expirata si amortizata din punct de vedere investitional, care se constata ca nu pot fi menținute pe termen viitor de minim 5-10 ani,

 • - performante luminotehnice scăzute raportate la consumul de energie electrica,

 • - grad de protecție scăzut care generează un iluminat deficitar.

Celelalte componente care compun sistemul de iluminat analizat (stâlpii metalici, rețeaua de alimentare LES -cablu ACYAbY 4xl6mmp, stâlpii de beton si rețeaua LEA -TYIR 50 Ol-Al +16 Al) sunt intr-o stare buna de funcționare, corespund parametrilor tehnici si normelor actuale in vigoare privind iluminatul public, in consecința se vor păstră, verifica si se vor inlocui numai părțile componentelor uzate daca este cazul. De asemenea acestor componente li se poate imbunatati aspectul arhitectural (vopsitorii, reorientari, etc. Tot din auditul efectuat s-a costatat ca străzile cuprinse in acest proiect au in mare parte o distribuție buna astalpilor de iluminat dispusi la distante < 35m intre ei iar in zonele pietonale lampadarii sunt dispusi la distante sub 25 m intre ei.

 • 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ.

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE AUDITULUIENERGETIC SI LUMINOTEHNIC REALIZAT

 • a) clasa de risc seismic;

Avand in vedere ca proiectul se refera la o instalație nu la o construcie, nu este cazul.

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

In cadrul prezentei documentatii au fost analizate următoarele trei scemarii:


LUXTEN

Scenariul SO:

pastrarea SIP in forma actuala (corpuri cu lămpi cu vapori de sodiu), fara intervenții noi, luând in calcul costul actual cu energia electrica consumata si costul activitatii de mentemanta avand in vedere durata de viata a componentelor sistemului.

Aceste aspecte simt evidențiate in tabelul următor:

SCENARIUL 0 [EXISTENT) I

1                                                                                                                                                                          ;

C=ntit=t= [buz]

Pi[V.'j/Ioz de lîmps

Ptut[W]

timp [h]

WafcWh]

W=[MWh]

tap (lMWh=O.O35tap)

C02[ksI

Cost =nu=I cu an.al. (lei)

177

231.57

35.227.03

4150

150,342.05

150.34205

1743.15

105233.44

72,731.11

TOTAL

36,227.00

4,150.00

150,34205

150.34

1,743.16

105,235.44

72,731,11

Tabel: Consum total anual scenariul existent SO

Obs: In evaluarea de mai sus s-a luat in considerare:

o tariful de 0.1 euro/ kWh, 1 euro = 4.8417 lei

o durata de viata a conponentelor din corpurile clasice (bobina, igniter, lampa)

o periodicitatea înlocuirii acestor componente de odata la 4 ani.

Scenariul SI:

inlocuirea corpurilor existente echipate cu lămpi cu vapori de sodiu cu corpuri eficiente energetic (aparate folosind tehnologia LED) si durata mare de viata pe toti stâlpii existenti in zona analizata (înlocuire “1 la 1”).

Aceste aspecte sunt evidențiate in tabelul următor:

5CENAR1UL1[PHOIECTATFARADIMMING)       1          1         1                          I

C=.ntit=t=

[buz]

de l=mp =

Ptot[W]

timp [h]

Wa[kWh]

Wa[MWh]

tap (iN5Wh=O.O85tep)

CO2[k=]

Cast =nu=l -zu an.sl. (lei}

1S3

93.73

17,068.00

4150

70,832.20

70.83

S 23.53

43582.54

34,234.83

TOTAL

17,063.00

4,150.00

70,83220

70.83

823.63

43,58254

34,234.83

Tabel: Consum total anual scenariul proiectat SI

Obs: In evaluarea de mai sus s-a luat in considerare:

o tariful de 0.1 euro/ kWh, 1 euro = 4.8417 lei

o activitatea de intretinere a corpului la intervale de odata la 2 ani.

Scenariul S2:

inlocuirea corpurilor existente echipate cu lămpi cu vapori de sodiu cu corpuri eficiente energetic (aparate folosind tehnologia LED) si durata mare de viata pe toti stâlpii existenti in zona analizata (înlocuire “1 la 1”)

implementarea unui sistem de dimare/telegestiune care sa permită reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investitii,

- inlocuirea cablului (coloanelor) de legătură intre rețea si corp, respectiv a clemelor de cionexiunea coloanei la rețea.Obs 1: Sistemul de telegestiune propus trebuie sa poata fi interconectat cu sistenul de telegestiune implementat de către municipalitate in cadrul proiectului : Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Constanta”cod SMIS 122316 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public, prin Contractul de finanțare nr. 4974/06.12.2019 semnat intre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 si UAT Municipiul Constanta in calitate de beneficiar.

SCENARIUL2(PROIECTATCU DIMMING30ȘÎ)      |

i                                                                                                                                                      I

Cantitate [buzl

Pi[V.'j/loz de lampa

Ptot[W] ezhiv

timn (hi

WafeWhl

Wa[MWbi

tap liMV.ti=0.089 tap)

CO2 [kgl

Cost anual cu an.al. Hai)

188

75.55

14.223.95

4150

59.02938

59.029375

58535

42320.55341

28.533.25

TOTAL

14,223.95

4,150.00

59,029.38

59.03

686.39

41,320.56

28,580.25

Tabel: Consum total anual scenariul proiectat S2

Obs: In evaluarea de mai sus s-a luat in considerare:

o tariful de 0.1 euro/ kWh, 1 euro = 4.8417 lei

o un program de diming 30% pentru 6 h / noapte

o activitatea de intretinere a corpului la intervale de odata la 2 ani.

Comparația intre cele trei scenari analizate, atat in ceea ce privește costul anual cu energia consumata cat si costul activitatii de intretinere-nentinere in stare de funcționare a sistemului de iluminat, este prezentata grafic mai jos:

Comparație financiara scenarii

! 80,000.00


‘ 60,000.00


40,000.00


■ 20,000.0083
51


S2


H En el consumata anual □ Cost l-M annual

Figura 3: Comparație financiara scenarii


Conform graficului de mai jos se poate observa o reducere a puterii instalate (si a energiei consumate) de 52.89% intre situația existenta si scenariul SI (LED) respectiv de 60.74% intre situația existenta si scenariul S2 (LED + diming 30%).


Analizând cele de mai sus recomandam inplementarea soluției tehnice prezentate in cadrul scenariului S2.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

In urma analizei scenariilor de mai sus masurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul lucrărilor de intervenții (scenariul S2) sunt:

 • • înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat tehnologie LED (188 buc);

 • • Echiparea cu controllere de telegestiune a corpurilor LED de iluminat public;

 • • Interconectarea sistemului de telegestiune nou realizat in dispeceratul de telegestiune pentru sistemul de iluminat public creat prin proiectul “Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Constanta” codSMIS 122316”

 • • înlocuirea cablului (coloanelor) de legătură intre rețea si corp, respectiv a clemelor de legătură intre acestea;  r ~ •i'Krrrr rvrzrnr :n:îTr              »

  C€RT>lNDff’ E&isS] EOÎS3 IEO


  EUID ROONRC.J40/9DB2t2009 | 340/9002/2009 J CUI ROB734030 | Capital social: 42 126.043 ROM Societate administrata in sistem unitar


fara modificarea infrastructurii rutiere a stazilor si aleilor pietonale, pastrand poziția actuala a stâlpilor si soluția de alimentare a aparatelor de iluminat.

Echipamentele de iluminat propuse sunt prezentate in tabelul urmaror:

Nr.CRT

OBIECTIV (strada)

CORPURI LED

TOTAL CORPURI

TOTAL CONSOLE

LED 32W

LED 76W

LED 130W

LED 136W

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

1

STRADA DEZROBIRII

73

10

77

28

188

188

TOTAL

73

10

77

28

188

188

Tabel: Echipamentele de iluminat propuse

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, de siguranță a circulației și de estetică arhitectonică, în următoarele condiții:

 • • utilizarea rațională a energiei electrice;

 • • recuperarea costului investițiilor intr-o perioada considerata cat mai mica;

 • • reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente SIP.

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientării in trafic, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții.

Sistemul de iluminat urban este definit ca ansamblu de elemente (aparate de iluminat, surse de lumină, stâlpi de susținere, etc.) judicios alese și amplasate, astfel încât să asigure realizarea unui ambient luminos plăcut și atrăgător necesar omului și activității sale, luând în considerare relația mediu luminos consum energetic-investiție.

Sistemele de iluminat urban prezintă o serie de caracteristici specifice, ceea ce le conferă, în general, o tratare aparte si anume:

 • • lipsa suprafețelor reflectante laterale și de sus (excepție făcând tunelurile și pasajele pietonale);

 • • deservește un număr mare de persoane;

 • • este necesară modelarea sarcinii vizuale;

 • • pericolul apariției fenomenului orbirii de incapacitate și de inconfort, mai pronunțat;

 • • deplasarea permanentă a omului cu viteză mică (circulație pietonală), sau mare (circulație rutieră);

 • • nivelul de iluminare/luminanță redus.

Sistemele de iluminat urban au rolul de a asigura atât confortul vizual, cât și securitatea persoanelor și a traficului rutier. In urma unor studii de specialitate, s-a constatat că numărul accidentelor rutiere și al agresiunilor contra persoanelor este mult mai mare pe timpul nopții decât pe timpul zilei.

CeRT>IND^

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Concepția sistemelor de iluminat nu se face aleator, ci pe baza unui algoritm de calcul riguros definit în literatura de specialitate și trebuie avut în vedere impactul pe care aceste sisteme îl vor avea asupra mediului înconjurător după punerea lor în practica.

Astfel la alegerea soluției optime se vor avea in vedere atat respectarea principiilor enumerate mai sus cat si:

 • • evitarea poluării luminoase, definită astfel: degradarea ambientului luminos interior și/sau exterior, determinată fie de luminanțele ridicate sau contrastele mari de luminanță, fie de culoarea luminii surselor alese necorespunzător sau a amestecului de culori aparente ale surselor;

 • • alegerea corespunzătoare a corpurilor/aparatelor de iluminat, astfel încât fluxul luminos să fie dirijat în proporție de 90%-100% către emisfera inferioară;

 • • evitarea creării unor niveluri de luminanță/iluminare superioare valorilor necesare recomandate.1;

 • • temperatura de culoare aparentă recomandată este de 3000 K (kelvin). Temperatura de culoare aparentă maxim admisă este de 4000 K (kelvin).

 • • Calcule luminotehnice « martor » realizate in Dialux.

Scenariile tehnico-economic propuse pentru atingerea obiectivului de investitii vor avea in vedere următoarele aspecte:

 • • Stadiul configurației existente a structurii cailor de circulație de pe străzile cuprinse in acest proiect, care nu se modifica si este cea din tabelul de mai jos:

 • • Starea actuala a sistemului de iluminat pudic existent pe aceste străzi;

 • • Identificarea, îmbinarea și echilibrarea soluțiilor teoretice cu cele practice și economice privind consumuri energetice reduse, costuri minime de întreținere și instalare concretizate in modernizarea si optimizarea sistemului de iluminat public. Se poate aprecia faptul că realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriu de apreciere a unui sistem de iluminat modem și eficient.

 • • Respectarea legislației si standardelor din domeniu in vigoare:

o “Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal “ indicativ NP 062-02 aprobat prin ordinul 938/2002,

o Standardul SR-EN 13201:2016.

Sistemele de iluminat din zona prezentului studiu descrise mai sus, se incadreaza in:

 • • drumuri urbane de legătură mai puțin importante, drumuri de acces in zonele rezidențiale, drumuri de acces la stazi si sosele importante (clase de iluminat M4,M5 respectiv M6),

 • • cai rezidențiale pietonale,intens utilizate de pietoni, alte zone rutiere situate separat sau de-a lungul caii rutiere, locuri de parcare, moderat utilizate de pietoni si biciclisti (clase de iluminat P2-P3),

Indicatorii luminotehnici care trebuie îndepliniți confor SR 13201:2016 pentru aceste categorii de drumuri sunt cei prezentati in tabelele următoare:


n .TEvrrr rcjyvnr                      r

ceRT>jND^

■■■ Gg>

EUID ROONRC.J4O/9DG2720O9 | 340/9092/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitarLUXTEN

Clasa sistemului de iluminat

Domeniul de aplicare

toate drumurile

toate drumurile

Orbire prturbatoare

drumuri fără intersecții

Iluminatul împrejurimilor

L (cd/m2)

Uo (L)

71 %

Ui (L)

Rei

valoare admisă

valoare minimă

valoare maximă

valoare minimă

valoare mimima

M1

2,00

0,40

10

0,70

0,35

M2

1,50

0,40

10

0,70

0,35

M3

1,00

0,40

15

0,60

0,30

M4

0,75

0,40

15

0,60

0,30

M5

0,50

0,35

15

0,40

0,30

M6

0,30

0,35

20

0,40

0,30

Unde: L=luminanta medie pe suprafața de calcul; Uo =uniformitate generala a luminantei; TI=indice de prag; Ui = uniformitate longitudinala a luminantei; Rei =raport de zona alaturata.

Tabel: Indicatori luminotehnici / clase de iluminat


Clasa

Iluminare orizontala

E (minim menținut) Ix

Emin (menținut) Ix

PI

15.00

3.00

P2

10.00

2.00

P3

7.50

1.50

P4

5.00

1.00

P5

3.00

0.60

P6

2.00

0.40

P7

nedeterminata

nedeterminata

E= iluminare medie (Ix) Emin= iluminare minima (Ix)

Corpul de iluminat este elementul ce servește la distribuția, filtrarea si transmisia luminii produse de la una sau mai multe surse de lumina către exterior, cuprinzând toate piesele necesare pentru fixarea si protejarea lămpilor si eventual circuitele auxiliare împreuna cu dispozitivele de conectare la rețeaua de alimentare.

Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta hotaratoare in realizarea unui iluminat adecvat, care influențează in mod direct parametrii luminotehnici ai soluției ce urmeaza a se adopta prin proiect, precum si asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat.

Caracteristicile tehnice pentru tipurile de aparate de iluminat alese se regăsesc descrise in fisele tehnice din cap.5.1 pct.e) a prezentei documentatii.Y


 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE

  • 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție

Masurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul lucrărilor de intervenții sunt:

 • • înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat tehnologie LED (188 buc);

 • • Echiparea cu controllere de telegestiune a corpurilor LED de iluminat public;

 • • Montarea de concentratoare de date la nivelul punctelor de aprindere (6 buc);

 • • Inerconectarea sistemului de telegestiune nou realizat in dispeceratul de telegestiune pentru sistemul de iluminat public creat prin proiectul “Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Constanta”cod SMIS122316”

 • • înlocuirea cablului (coloanelor) de legătură intre rețea si corp, respectiv a clemelor de legătură intre acestea;

 • • Demontarea corpurilor vechi si predarea lor la beneficiar;

 • • Probe tehnologice si teste in vederea punerii in funcțiune a sistemului nou creat.

fara modificarea infrastructurii rutiere a stazilor si aleilor pietonale, pastrand poziția actuala a stâlpilor si soluția de alimentare a aparatelor de iluminat.

 • ❖ Corpuri de iluminat tehnologie LED

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege in urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare strada si zona pietonala .

In Anexa 2 “Calcule luminotehnice” sunt prezentate soluțiile luminotehnice calculate ce asigura incadrarea in clasele de iluminat conform standard SR EN 13201. Puterile maxime ale aparatelor de iluminat menționate in anexa trebuie respectate pentru a se obține parametrii de eficienta energetica.

Calculele luminotehnice trebuie efectuate fie cu un program neutru recunoscut de către CIE (Comisia Internaționala de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un organism internațional sau național acreditat CIE.

Se vor utiliza doar acele corpuri de iluminat LED care permit reglarea fluxului luminos prin sistem de telegestiune.

In tabelul următor sunt prezentate centralizat rezultatele calculelor luminotehnice pentru străzile si zonele pietonale din zona analizata, conform auditului energetic si luminotehnic realizat ( Anexa 2):


CeRT^IND^


EUID ROONRC.J40/90B2/20Q9 J J4O/9QS2/2O09 | CUI ROB734030 | Capital social: 42 126.043 ROM Societate administrata in sistem unitar

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

Nr. Crt.

Denumire strada

Clasa iluminat

Parametri luminotehnici calculati Dialux

Lm[cd/mp]

UO

UI

Tl[%]

SR

Nivel iluminare mediu/minim [Ix]

Parametri SR13201

ME3

>=100

>=0.40

>=0.5

<=15

>=0.50

Parametri SR 13202

P2

NA

NA

NA

NA

NA

10/3

Parametri SR 13202

PI

NA

NA

NA

NA

NA

15/5

1

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) - stradal

ME3

2.22

0.77

0.75

11

0.91

2

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) - pietonal

PI

20.90/5.53

3

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac cu trotuar banda mediana lm) - stradal

ME3

1.23

0.56

0.83

9

1.07

4

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac cu trotuar banda mediana lm) - pietonal

P2

11.34/9.09

5

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac cu trotuar banda mediana lm) - stradal

ME3

1.19

0.55

0.84

9

1.05

6

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac cu trotuar banda mediana lm) - pietonal

P2

10.33/7.92


LUXTEN


Tabelul: Rezultatele obținute in urma simulărilor in DIALUX pentru sistemul de iluminat public propus

 • ❖ Sistemul de telegestiune

Sistemul de telegestiune va gestiona intreaga rețea din zona si va avea posibilitatea extinderii ulterioare.

In timpul funcționarii sistemului de telegestiune se va putea păstră tensiune permanenta in rețea, comanda aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului public urmând a se face prin modulele montate pe aparatele de iluminat. Aceste module vor fi adresabile independent si vor asigura atat comanda locala pomit/oprit cat si diagnoza aparatului de iluminat in timp real.

In afara informațiilor despre funcționarea aparatelor de iluminat, sistemul de telegestiune va furniza informatii despre rețeaua de alimentare, calitatea energiei electrice, precum si eventualele defecte sau furturi de curent.

Arhitectura sistemului de telegestiune a sistemului de iluminat public

 • > Controller instalat la nivelul fiecărui corp de iluminat

Controler pentru monitorizare si control on/off/dimming a corpului de iluminat asigura o comunicarea cu statia de baza.

Funcții la nivel de corp de iluminat

Sistemul trebuie sa controleaze si sa monitorizeze fiecare corp de iluminat din cadrul sistemului de iluminat, cu informatii despre starea acestuia;

Sa Înregistreze si sa afișeze parametrii electrici si energetici, precum si erorile detectate la nivelul fiecărui corp de iluminat in parte;

 • - Sistemul sa permită comenzi pentru fiecare lampa din cadrul sistemului de iluminat. Comenzile standard sunt: pornire lampa, oprire lampa, reducerea intensității luminoase a

  „ ~           rurrrrr TTnvrc             K

  C6RT>.IND'£’

  Sic 30 EsO          C.-^EUID ROONRC.J40/9062/2009 1 J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital sociat: 42.126.043 ROM Societate administrata in sistem unitar

LUXTEN

lămpii;

 • - Echipamentul va fi instalat in interiorul corpului de iluminat sau in exterior intr-o carcasa.

 • > Statie zonala sistem telegestiune iluminat

Stafiile zonale vor fi capabilae să controleze dispozitivele de telegestiune. Acestea sunt utilizate pentru stabilirea de comunicație bi-directionala cu orice tip de echipament inteligent (corpuri, senzori, contoare etc.) utilizând tehnologie powerline sau radio, oferind astfel posibilitatea de a conecta si alte aplicații de tip Smart City pe infrastructura creata. Acestea vor comunica cu serverul de rețea.

 • > Aplicație server de rețea

Principala funcție a aplicației software (server de rețea) este transmisia de mesaje, precum si programarea transmisiei acestora dintre stafiile de baza si aplicațiile finale. De asemenea ea este cea care asigura managementul dispozitivelor finale (controlere si senzori) a aplicațiilor si a rețelei radio in general. In plus aplicația furnizează puncte de integrare cu infrastructura existenta.

 • > Centrul de control si comanda

Funcțiile la nivel central vor fi disponibile prin intermediul aplicației software de management a sistemului de iluminat public si vor permite interconectarea cu o platforma de terta parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API - Application Programming Interface).

o Sistemul trebuie sa asigure controlul individual al fiecărui corp de iluminat (astfel incat fiecare corp de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa in mod automat conform unor programe prestabilite si/sau a unor senzori) sau sa permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

o Sa aiba disponibila o harta grafica care sa afișeze poziția fiecărui stâlp, element al rețelei sau punct de aprindere, harta compatibila cu GIS.

o Sa permită utilizatorului sa vizualizeze erori si atenționări.

o Sa afișeze in timp real informațiile din teren si configurarea sistemului.

o Sa monitorizeze si sa afișeze consumul de energie activa/ reactiva pe fiecare faza in parte, si sa intocmeasca grafice si alerte pentru depășirea pragurilor.

o Sa detecteze consumuri neautorizate (in afara programului, furt de energie, scurgere la impamantare).

o Sa poate trimite e-mail-uri si mesaje text operatorilor.

o Aplicația software sa permită setarea diferitelor drepturi ale utilizatorilor.

o Interfața utilizator in limba romana.

o Alte rapoarte cerute: starea corpurilor de iluminat, starea sistemului, consum de energie zilnic/ saptamanal/ lunar, economia de energie efectuata (inclusiv vizualizare grafica), stadiul rezolvării alertelor, alerte recurente, durata de funcționare a lămpilor.

Comunicația intre modulele aparatelor de iluminat si stațiile zonale se realizează prin tehnologie power line sau radio fara a necesita costuri de comunicație.

Comunicația intre stațiile zonale si serverul central se va realiza pe rețele de tip GSM. Costurile acestei comunicatii vor fi suportate de beneficiar prin achiziția de cartele de transmisie date de la operatori GSM.

❖ Probe tehnologice si teste:

Toate elementele ce fac parte din sistemul de iluminat public vor fi testate si puse in funcțiune de fumizori/prestatori impreuna cu echipa de recepție a beneficiarului, conform prevederilor din documentele tehnice ale producătorilor. Pentru fiecare din aceste echipamente/sisteme instalate, furnizorii / prestatorii de servicii vor avea obligația de a realiza si preda către beneficiar cărțile tehnice ale echipamentelor/sistemelor precum si manuale de intretinere si operare.

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

o trasmisii de date: sistemul de telemanagement propus necesita utilizarea transmisiei de date - de tip GSM. Asigurarea acestei utilitati va fi realizata prin contractarea de către beneficiar a unui număr de 6 abonamente de transmisie de date cu unul din operatorii de transmisii GSM disponibili in zona.

o demontări: corpurile de iluminat care se vor demonta se vor preda beneficiarului pe baza de process verbal de predare primire.

Lucrările de montare/demontare a corpurilor de iluminat se vor executa luandu-se toate masurile de siguranța a elementelor (stâlpi, rețele) care raman funcționale, asigurandu-se un nivel redus de socutri si vibrații. Executantul lucrărilor va asigura utilaje si echipamente adecvate tipului si scopului lucrărilor precum si personal competent si instruit.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Factorii de risc care pot aparea sunt cei naturali: cutremurele, alunecările si prăbușirile de teren, inundațiile si fenomenele meteorologice periculoase (grindina, vijelii puternice, căderi de zapada, chiciura). Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc antropici si naturali, inclusiv schimbări climatice, ce pot afecta investiția este realizata in cadrul matricei riscurilor investiției privind moderizarea si extinderea sistemului de iluminat public.

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • > Identificarea riscului;

 • > Analiza riscului;

 • > Reacția la risc.

LUXTEN

Identificarea riscului - se realizează prin Întocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo si arborii decizionali.

Reacția la risc - cuprinde masuri si acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Numim risc nesiguranța asociata oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce.

Riscul apare atunci când:

 • - un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

 • - efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigura;

 • - atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

 • > Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

 • > Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea priorităților in alocarea resurselor pentru controlul si finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esențiala este matricea de evaluare a riscurilor, in funcție de probabilitatea de apariție si impactul produs.

 • > Reacția la risc

Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in următoarele categorii:

evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • - transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

 • - reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/ sau impactul negativ al riscului;

 • - planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

  Tip de risc

  Elementele riscului

  Tip acțiune corectiva

  Metoda eliminare

  Riscul obținerii aprobărilor privind executarea lucrărilor

  Obținerea cu intarziere sau condiționată a avizelor si autorizațiilor

  Eliminare risc

  Depunerea documentațiilor complete aferente avizelor si autorizațiilor

Riscul construcției

Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia la timp a construcției

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

Riscul de întreținere

Riscul de apariție a unui eveniment care generează costuri suplimentare de întreținere din cauza execuției lucrărilor

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu clauze de garantii extinse astfel incat aceste costuri sa fie susținute de executant

Obținerea finanțării

Riscul ca beneficiarul sa nu obțină finanțarea din fonduri AFM

Eliminare risc

Beneficiarul împreuna cu consultantul vor studia documentația astfel incat sa nu apara o astfel de situație

Soluțiile tehnice

Riscul ca soluțiile tehnice sa nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Eliminare risc

Beneficiarul, consultantul, împreuna cu proiectantul vor studia documentația astfel incat sa fie aleasa soluția tehnica cea mai buna

Preturile materialelor

Riscul ca preturile materialelor sa cresca peste nivelul contractat

Diminuare risc

Semnarea unui contract de execuție ferm cu durata mai mica de 1 an de zile si urmărirea realizării execuției conform programului din graficul de execuție

Riscul de operare

Riscul ca beneficiarul sau concesionarul sa nu poata efectua prestațiile de operare

Eliminare risc

Instruirea personalului de exploatare, operare si întreținere atat al beneficiarului cat si al concesionarului

Forța majora

Riscul ca forța majora declarata si care se întinde pe o durata mare de timp sa împiedice realizarea contractului

Diminuare risc

Semnarea unui contract de execuție care sa includă si o asigurare in caz de forța majora

Tabel: Matricea riscurilor investiției

După cum se poate observa riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact nu afecetaza eficacitatea si utilitatea investiției.

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

; Â'C:                  KZȘȘjX

iSâEiîEti


r n „ ™t<: rvnrriT                   -

--șsS ■■'îK'- ceRȚ&Ncffi

Eîlltîu

EUID ROONRC.J4Q/90B2/2009 | 340/9002/2009 | CUI RQ6734030 | Capital social: 42 126 043 ROM Societate administrata in sistem unitar


LUXTEN

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stâlpi, instalatii de legare la pamant, console, aparate de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si măsurare utilizate in iluminatul public.

Unul din elementele principale ale sistemului de iluminat public este aparatul de iluminat si sursa de lumina a acestuia (lampa). In prezent, pentru iluminatul public se utilizează aparate de iluminat bazate pe tehnologie LED. Exista cateva avantaje incontestabile si caracteristici unice ale LED-urilor si care le fac atractive pentru iluminatul urban:

 • • Eficienta: Lumina generata de LED utilizează mult mai eficient energia electrica decât sursele clasice, unde aproape 90% din energie este utilizata pentru a incalzi filamentul pana la incandescenta. Pe lângă aceasta, sistemul optic utilizat este superior din punct de vedere al pierderilor. Eficienta surselor de alimentare este un alt factor foarte important. Toate acestea, cumulat, duc la o eficienta mult superioara fata de soluțiile clasice. Acestea se vor reflecta in consumul de energie electrica. Economia de energie depășește frecvent 50% fata de sursele tradiționale.

 • • Durata de viata: Durata de viata a LED-urilor (minim 100.000 de ore) o depășește substanțial pe cea a surselor de iluminat clasice (sodiu 20.000-25.000 ore) sau fluorescente (8.000-15.000 ore). In plus, sursele de iluminat cu LED sunt mult mai rezistente la variatii de temperatura, vibrații si șocuri mecanice, fiind deci mai fiabile decât cele tradiționale.

 • • Culoarea: LED-urile nu necesita filtre pentru a produce lumina de o anumita culoare. Culoarea lămpii este generata de materialul semiconductor.

 • • Emisia direcționala a luminii: Lumina este directionata unde este necesar. Sursele tradiționale emit lumina in toate direcțiile. Pentru multe aplicatii, o mare parte din lumina este irosita daca nu se utilizează reflectoare sau dispozitive optice speciale. LED-urile, fiind montate pe o suprafața plana, emit lumina semisferic reducând astfel lumina care nu se utilizează.

 • • Dimensiunea: Sursele de iluminat cu LED pot fi foarte compacte; dimensiunea redusa si lumina direcționala oferă posibilitatea unor soluții inovative, cu un design compact. Pentru a produce un nivel de lumina echivalent celui produs de aparatele obișnuite de iluminat este necesara gruparea mai multor LED-uri. Chiar si lămpile care produc mii si zeci de mii de lumeni sunt mai compacte decât cele cu descărcare in gaze cu flux similar.

 • • Rezistenta la șocuri si vibrații: Când sunt supuse la șocuri si vibrații nu li se deteriorează filamentul sau balonul de sticla cum se intampla in cazul altor tipuri de lămpi. Lămpile clasice cu incandescenta si descărcare in gaze, pot fi afectate in cazul funcționarii in medii in care sunt supuse la vibrații excesive. In astfel de aplicatii aparatele de iluminat cu LED sunt alegerea perfecta. Sursele tradiționale de lumina sunt incluse in baloane din sticla sau cuart, care se pot deteriora pe timpul transportului, depozitarii, manipulării si

| ’Â'C ; rfA'.Cz. L-.?Ak4îț! n! „«r' n «i                                      ceflT>jrJD(Ș’

isaSEEO                                    dm Fggl

EUID ROONRC.J4Q/90B2/2Q09 ] J40/9082/2009 | CUI ROB734030 | Capital social: 42 126.043 RON Societate administrata in sistam unitar


LUXTEN

instalării. Dispozitivele cu LED pot suferi si ele deteriorări ale lipiturilor de pe placa, dar nu intr-o măsură mai mare decât la alte dispozitive electronice, motiv pentru care corpurile de iluminat cu LED-uri sunt utile pentru aplicatii unde exista pericol de spargere.

 • • Funcționare la temperatura scăzută: Performantele lămpilor cu LED se imbunatatesc la temperaturi scăzute. Lămpile fluorescente, in special cele pe baza de amalgam, funcționează deficitar la temperaturi scăzute, fiind necesare tensiuni mari pentru a se aprinde si avand un flux luminos mai scăzut. Din acest motiv, lămpile cu LED sunt utile pentru aplicatii in spatii cu temperaturi scăzute.

 • • Aprindere instantanee: Nu este necesar un timp de incalzire. Lămpile fluorescente, in special cele pe baza de amalgam au nevoie de pana la trei minute pentru a ajunge la emisia maxima de lumina. Lămpile cu descărcare de intensitate mare au timpi de incalzire intre cateva minute pentru halogenuri metalice pana la 10 minute pentru lămpile cu sodium. Au nevoie si de un timp suplimentar (10-20 minute) din momentul stingerii pana pot fi repomite, interval de timp care poate fi redus la 2-8 minute in cazul utilizării balasturilor cu pornire instantanee. LED-urile ajung la strălucirea maxima aproape instantaneu si se pot reaprinde imediat după ce au fost stinse.

 • • Capacitate de a rezista la numeroase cicluri aprindere-stingere: Lămpile tradiționale se defectează mai rapid daca sunt supuse la cicluri de aprindere-stingere frecvente intrucat in cazul celor fluorescente si a celor cu descărcare in gaze tensiunile de pornire erodează invelisul emițător al electrodului. Perioada de viata a LED-ului si fluxul lor luminos nu este afectat de ciclurile rapide.

 • • Controlabilitate: Lămpile cu LED sunt compatibile cu dispozitive de control electronice pentru ajustarea nivelului de lumina si caracteristicilor de culoare. Sursele eficiente de iluminat tradițional au limitări in privința controlului nivelului de iluminare. Dimming-ul se poate realiza pentru sisteme clasice la un nivel minim al tensiunii de amorsare. LED-urile oferă potențiale beneficii in privința controlului nivelului de lumina și al culorii. Dimming-ul si controlul culorii sunt aplicatii de actualitate in sistemele de iluminat pentru creșterea eficientei energetice.

 • • Nu au emisii infrarosii sau ultraviolet: LED-urile pentru iluminat nu emit radiatii infrarosii sau ultraviolet. Radiațiile infrarosii pot produce arsuri, iar cele ultraviolete deteriorează obiectele de arta, artefactele, stofele si ochii.

 • • Impactul redus asupra mediului: LED-urile conserva energia si nu conțin substanțe periculoase pentru mediul inconjurator, spre deosebire de sursele de iluminat cu descărcare in gaze care conțin mercur. Durata de viata mult mai mare face ca sursele de iluminat cu LED sa fie mult mai atractive din punctul de vedere al protejării mediului.

 • • Tendința mondială este de renunțare la sursele de lumina clasice, mai puțin eficiente energetic si promovarea surselor de lumina performante, categorie din care fac parte LED-urile. Legislația europeana prevede înlocuirea surselor de iluminat cu incandescenta si descărcare in gaze.

Cele mai importante materiale utilizate in realizarea sistemelor de iluminat sunt descrise in continuare. Exemplele enumerate sunt cu titlu de referința si reprezintă produse ale firmelor

vjztTrr îvnr<T vrvnr

C€RT>INDj^

[jFî-'tS] EEsSS


kfriVf.rînEUID ROONRCJ40,'900272009 | 040/9002/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42 126.043 ROM Societate administrata in sistem unitar existente pe piața . Se pot utiliza produse similare, de la alti furnizori, cu condiția sa se păstreze minim condițiile tehnice si de calitate ale produselor descrise, pentru a evita introducerea in sistemul de iluminat al Municipiului Constanta a unor produse contrafăcute, de calitate indoielnica si care sa ridice probleme in funcționarea corecta, pe o perioada îndelungata a sistemului de iluminat public.

Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat stradale cu tehnologie LED:
EUID ROONRC.J4Q/9082/20Q9 1 340/9002/2009 | CUI RQ6734030 | Capital social: 42 126.043 ROM Societate administrata in sistem unitar


Tip 1- pietonal

Nr. crt.

Denumire caracteristica

Date tehnice garantate

1

Producător

Da

2

Domeniu de utilizare

Iluminatul stradal-pietonal

3

Puterea nominala (P)

32 W

4

Toleranta consumului energetic

+/-11%

5

Flux luminos sursa minim (Im)

5000

6

Flux luminos sistem (corp) minim (Im)

4450

7

Tensiunea nominala (Un)

220-240 V

8

Frecventa nominala (f)

50-60 Hz

9

Factor de putere (coscp)

>0.90

10

Funcționare la temperaturi (°C)

-40 °C ....+50 °C

11

Grad de protecție compartiment optic

IP66

12

Grad de protecție compartiment aparataj

IP66

13

Rezistenta la impact

IK10

14

Dimensiuni aparat

Nu sunt impuse

15

Greutate

Nu este impusa

16

Clasa de izolație electrica

I

17

Eficienta luminoasa sursa

Min. 150 Im/W

18

Eficienta luminoasa sistem (sistem optic, sursa alimentare)

Min. HOlm/W

19

Indicele de redare al culorilor Ra

>70

20

Temperatura de culoare Tc

Intre 3000-4000K

21

Carcasa metalica vopsita in câmp electrostatic sau aluminiu turnat

Da

22

Sistem de prindere metalic sau aluminiu

Da

23

Sistem de montaj diam. 62-76 mm

Da

24

Placa cu LED-uri sa poata fi înlocuita cu ușurința

Da

25

Carcasa cu posibilitate de întrerupere a alimentarii cu energie electrica la deschiderea acesteia pentru intervenții

Da

26

Rapoarte de încercări executate de un laborator acreditat UE

Da

27

Durata de viata normala

Min. 100.000 ore

28

Dimming

Da

29

Garanție

Minim 5 ani

30

Posibilitate de alimentare din susrsa fotovoltaica

Da

LUXTEN

Tip 2,3,4 - Stradal

Nr. ort.

Denumire caracteristica

Date tehnice garantate

1

Producător

Da

2

Domeniu de utilizare

Iluminatul stradal-rutier, stradal -pietonal, al zonelor speciale, treceri de pietoni, obiective de interes local

3

Puterea nominala (P)

76-136 W

Tip 2

76 W

Tip 3

132 W

Tip 4

136 W

4

Flux luminos sursa minim (Im)

Tip 2

12000 Im

Tip 3

22021 Im

Tip 4

22000 Im

5

Flux luminos sistem (corp) minim (Im)

Tip 2

10920 Im

Tip 3

20039 hn

Tip 4

20020 Im

6

Tensiunea nominala (Un)

220-240 V

7

Frecventa nominala (f)

50-60 Hz

8

Factor de putere (coscp)

>0.9

9

Funcționare la temperaturi (°C)

-40 °C ....+50 °C

10

Grad de protecție compartiment optic

IP66

11

Grad de protecție compartiment aparataj

IP66

12

Rezistenta la impact

IK10

13

Dimensiuni aparat

Nu sunt impuse

14

Greutate

Nu este impusa

15

Clasa de izolație electrica

I

16

Eficienta luminoasa sursa

Min. 155 Im/W

17

Eficienta luminoasa sistem (sistem optic, sursa alimentare)

Min. 140 Im/W

18

Indicele de redare al culorilor Ra

>70

19

Temperatura de culoare Tc

Intre 3000-4000K

20

Carcasa metalica vopsita in câmp electrostatic sau aluminiu turnat

Da

21

Sistem de prindere metalic sau aluminiu

Da

22

Sistem de montaj diam. 30-60 mm

Da

23

Placa cu LED-uri sa poata fi inlocuita cu ușurința

Da

24

Carcasa cu posibilitate de intrerupere a alimentarii cu energie electrica la deschiderea acesteia pentru intervenții

Da

25

Rapoarte de încercări executate de un laborator acreditat UE

Da

26

Durata de viata normala

Min. 100.000 ore

27

Dimming

Da

28

Garanție

Minim 5 ani

CERT^IND^

29

Posibilitate de alimentare din susrsa fotovoltaica

Da

Aparatele de iluminat cu LED-uri trebuie sa indeplineasca următoarele cerințe tehnice minime:

 • • Demonstrarea caracteristicilor aparatelor de iluminat trebuie sa fie insotita de buletinele de incercare, emise de un laborator acreditat RENAR sau UE (se va face dovada acreditării prin prezentarea certificatelor de acreditare ale laboratoarelor). In conformitate cu HG 457/2003, SR EN 60598-1 Corpuri de iluminat Partea 1: Prescripții generale si incercari, programul minim al incercarilor din buletinele de incercare trebuie sa conțină: Marcare; Construcție; Legarea la pamant de protecție; Protecția contra electrocutării; Rezistenta la praf si umiditate; Rezistenta la izolație si rigiditatea dielectrica; Rezistenta la impact mecanic;)

 • • Trebuie sa fie insotite de buletinele de incercare fotometrica eliberate de laboratoare acreditate UE si de curbele fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea diagramei izocandela pentru fiecare produs ofertat. Buletinele trebuie sa conțină valorile intensităților luminoase in plan transversal (Itransversal [cd], pt.yo-in cel puțin 25 poz.) si logitudinal (Ilongitudinal [cd], pt. C90° si C270°).

 • • Trebuie sa fie insotite de buletine de incercare privind compatibilitatea electromagnetica conform HG 982/2007; SR EN 55015;2007+Al:2008+A2:2009; SR EN 6100-3-2; 61547:2010.

 • • Trebuie sa fie insotite de procese verbale de omologare/ validare a aparatelor de iluminat propuse;

 • • Trebuie sa fie insotite de declaratii de conformitate „EC” a aparatelor de iluminat propuse;

 • • Trebuie sa fie inscripționat CE precum si tipul aparatului de iluminat si marca producătorului;

 • • Aparatul de iluminat trebuie sa fie destinat:

 • • iluminatului stradal pentru drumuri principale, locale, secundare, cu clasele de iluminare MEI, ME2, ME3a, ME3b, ME3c, ME4a, ME4b, ME5, ME6, CO, CI, C2, C3, C4, C5, conform SR EN 13201;

 • • iluminatului pietonal, P1-P6, conform SR EN 13201;

Specificațiile tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F

Construcție:

 • • Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;

 • • Izolație de PVC;

 • • înveliș comun;

 • • Manta exterioara de PVC.

Date tehnice:

 • • Standard de referința: SR CEI 60502-1;

 • • Tensiunea nominala: U0/U = 0,6/1,0 kV.

Temperatura minimă a cablului (masurata pe manta):

 • • la montaj : +5°C;

 • • in exploatare: -33°C.

Temperatura maximă admisa pe conductor in condiții normale de exploatare: +70°C.

Tensiunea de încercare:

 • • 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute;

Raza minima de curbura la pozare:

 • • 15 x diametrul cablului cu un conductor;

 • • 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare.

Specificațiile tehnice pentru sistemul telemanagement

Aplicație web-based - iLIC, intelligent Luminaire Information Centre:

Comunica prin intermediul rețelelor de date mobile tip GPRS sau prin intermediul rețelelor Ethernet, mediu de transmisie cablu Cat 5, cu concentratoarele de date, colectează si centralizează datele de la concentratoarele de date, permite controlul si monitorizarea de la distanta, a corpurilor de iluminat, si afișarea stărilor si parametrilor acestora.

Facilitati:

 • a cces simultan a mai multor utilizatori predefiniti, conectati in internet sau in rețeaua LAN. Accesul in aplicație este protejat cu parola si nume utilizator cu posibilitate de restrictionare a drepturilor in funcție de tipul de utilizator;

 • • afișarea configurării sistemului de iluminat pe o structura arborescenta, incluzând nivelurile: oraș, cartier, strada, punct luminos;

 • • aprinderea/ stingerea si reducerea fluxului luminos (nivel de dimming) al aparatelor de iluminat, individual sau pe grupuri logice;

 • • programarea si reprogramarea facila, a profilelor de funcționare ale corpurilor de iluminat (aprins/ stins, nivel de dimming), pentru paliere orare diferite;

 • • evaluarea si afișarea situației sistemului de iluminat, pe baza mesajelor de eroare;

 • • evaluarea si afișarea energiei electrice consumate, pentru fiecare corp de iluminat si pentru fiecare grup logic de corpuri de iluminat;

 • • afișarea grafica a variației in timp a parametrilor cheie ai fiecărui corp de iluminat: tensiune, curent, factor de putere, temperatura, putere consumata, număr de ore de funcționare, si energie consumata, pentru grupurile logice;

 • • afișarea grafica a punctelor luminoase si a concentratoarelor de date, pe harta -OpenStreetMap sau alt software care utilizează harta electronica;

 • • mentenata facila, aplicația fiind de tip web-based.

ELEMENT DE CONTROL ZONAL - CONCENTRATOR DE DATE iDC:

EUID ROONRCJ40/90B2/2009 | 340/9002/2009 j CUI R06734030 | Capitul social: 42 126.043 ROM Sociotata administrata in sistem unitar

LUXTEN

Comunica cu aplicația web iLIC prin intermediul rețelelor de date mobile tip GPRS sau prin intermediul rețelelor Ethernet, mediu de transmisie cablu Cat 5, si cu fiecare element de control individual, prin tehnologia de comunicatii bidirecționale LON Power Line Communication, in banda de frecventa C/B conform CENELEC si DIN EN 50065-1 si in conformitate cu ANSI CEA 709.1 / EN 14908-1 si ANSI CEA 709.3 / EN 14908-3.

Facilitati:

 • • asigura controlul si monitorizarea descentralizata a sistemului de iluminat;

 • • permite controlul si monitorizarea de la distanta a maxim 200 elemente de control individual (aparate de iluminat), prin circuitele electrice de joasa tensiune pentru alimentarea corpurilor de iluminat, tehnologia LON Power Line Communication;

 • • setabil prin aplicație software specifica, - iCT-lntelligent Configuration Tool care permite definirea in propria baza de date a corpurilor de iluminat, respectiv a parametrilor: tensiune nominala, curent nominal, putere nominala, factor de putere minim, tip de interfața de comanda cu elementul de control individual, durata de funcționare a corpului de iluminat, factorul de mentenanta etc, precum si a coordonatelor geografice (latitudine, longitudine, elevație) ale fiecărui element de control individual (corp de iluminat) si ale concentratorului. Aplicația asigura sincronizarea setărilor elementelor de control individual din cadrul aplicației cu cele din fiecare element de control individual, programarea si reprogramarea profilelor de funcționare ale corpurilor de iluminat, pentru paliere orare diferite, in funcție de calendarul astronomic sau nu, transmite alarme către adrese IP sau adrese URL, asigura monitorizarea fiecărui corp de iluminat, (acesta fiind adresabil individual) afisand următorii parametri: tensiune, curent, factor de putere, temperatura, putere consumata, număr de ore de funcționare, consum de energie. Aplicația permite si următoarele comenzi manuale: aprinderea/stingerea si reducerea fluxului luminos.

 • • aplicație software - GPS Traker pentru afișarea grafica a punctelor luminoase si a concentratorului de date pe baza coordonatelor geografice (latitudine, longitudine, elevație) asignate fiecărui element de control individual si concentratorului, pe harta -Google Maps;

 • • ceas de timp real, cu rezerva de energie, sincronizabil (sincronizare de timp prin SNTP).

ELEMENT DE CONTROL INDIVIDUAL:

Permite controlul individual a fiecărui corp de iluminat, conform profilurilor de funcționare orara, definite la nivel de grup logic sau individual, respectiv aprins/stins (prin releu intern), permite reducerea intensității luminoase (dimming) precum si monitorizarea individuala prin parametri cheie: tensiune, curent, factor de putere, temperatura, putere consumata număr de ore de funcționare.

Comunicația de date intre elementul de control individual si concentratorul de date se face prin circuitele electrice de joasa tensiune pentru alimentarea ale corpurilor de iluminat, utilizând tehnologia de comunicatii bidirecționale LON Power Line Communication, in banda de frecventa C/B conform CENELEC EN 50065-1 si in conformitate cu standardele ANSI CEA 709.1 / EN 14908-1 si ANSI CEA 709.3 / EN 14908-3.

| , Ă1 fc : r'Ă'.G-; r. "AMbh nLJarAo *■ rJ-'*                            C€RT>1ND#’

EC3

EU1D ROONRC.J40/9D32/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.O-43 ROM Societate administrata in sistem unitar


LUXTEN


€7:9) greenllght BY LUXTEN

Elementul de control individual controlează sursa electronica a corpului de iluminat cu LED prin interfețele de comanda 1-10VDC, PWM si DALI.

Facilitati:

 • • funtioneaza in modul Online si in modul stand-alone, in cazul in care este întrerupta conexiunea cu concentratorul de date, fara a pierde informațiile privind energia consumata;

 • • adresabil si programabil individual si firmware updatable, via concentratorul de date;

 • • poate fi programat individual, in cazul in care nu este integrat in rețeaua LON Power Line Communication sau pana la integrare, prin intermediul unui dispozitiv hardware si software specific;

 • • DOO (Dimmed ON/OFF) asigura creșterea progresiva a fluxului luminos la aprindere si scăderea progresiva a fluxul luminos la stingere; funcția este accesibila in modul stand-alone;

 • • DPC (Delayed Switching for Pedestrian Crossing) asigura comutarea mai devreme, in starea aprins si mai târziu, in starea stins, atunci când se gaseste in echiparea unui corp de iluminat poziționat la trecerea de pietoni, fata de celelelte corpuri de iluminat; funcția este accesibila in modul stand-alone;

 • • ISD (Intelligent Switching Time Dimming) asigura funcționarea corpurilor de iluminat, pentru 10 nivele de dimming, pe paliere orare diferite, prin invatare fata de durata in care circuitul de iluminat este alimentat, după 3 zile de funcționare; funcția este accesibila in modul stand-alone;

 • • MFF (Maintenance Factor Function) asigura compensarea deprecierii fluxului luminos al corpului de iluminat, de-a lungul perioadei de funcționare a acesuia, asigurând un flux luminos constant. Funcția permite si utilizarea in permanenta a unei anumite puteri instalate pe lampa, mai mica decât puterea nominala a acesteia, daca pentru obținerea rezultatelor luminotehnice in teren este nevoie de un flux luminos mai mic decât cel nominal; funcția este accesibila in modul stand-alone si Online via concentratorul de date.

 • 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Utilitățile necesare pentru funcționarea sistemului de iluminat public, propuse prin proiect, sunt alimentarea cu energie electrica si transmisia de date de tip GSM, pentru fiecare propunandu-se un consum redus, intr-un demers ecologic si durabil de proiectare.


LUXTEN

Alimentare cu energie electrica se va face din rețeaua distribuitorului local de energie electrica S.C. E-Distributie Dobrogea S.A., conform scenariului recomandat (scenariu S2 cu diming 30% 6h/noapte) Pi= 14.223 kW; Wa= 59.03 MWh/an, in baza avizului tehnic de racordare.

Nu se va solicita spor de putere intrucat puterea sistemului propus este mai mica (de 14.223 kW) decât cea a celui existent in prezent (de 36.227 kW).

Cerințele de calitate pentru energia electrica necesara funcționari iluminatului public, care trebuie asigurate de către distribuitorul local de energie sunt:

 • • Nivel si variație de tensiune : 220/230/400 V +/-10%;

 • • Nivel de frecventa admis: 50Hz+/-10%;

 • • Tip consumator: Iluminat public;

 • • Scheme de alimentare : o cale de alimentare;

 • • Nivel de poluare: instalațiile nu sunt poluante direct;

Sistemul de telemanagement necesita utilizarea transmisiei de date - de tip GSM. Asigurarea acestei utilitati va fi realizata prin contractarea de către beneficiar a unui număr de abonamente de transmisie de date cu unul din operatorii de transmisii GSM disponibili in zona.

Analiza energetica de consum

Este realizata in conformitate cu concluziile raportului de audit energetic, al recondarilor din ghidul de finanțare si al scenariilor analizate fiind prezentata mai jos.

Pentru calculul energiei electrice consumate de sistemul de iluminat public ce urmeaza sa fie realizat in cadrul obiectivului pe durata unui an calendaristic vom considera:

 • ■ Soluția tehnica stabilita prin tema de proiectare insusita de beneficiar,

 • ■ Numărul mediu de ore de funcționare al sistemului de iluminat public egal cu 4150 h/an (conf.recomandare Ghid-Art.4 lit. 1 pct.t.),

 • ■ Tariful pentru energia electrica consumata de sistemul de iluminat public se considera egal cu 0,1 euro/kWh si 1 euro = 4.8417 lei

 • ■ Posibilitatea de „DIMARE” a corpurilor.Tinand cont de faptul ca rezultatele obținute in urma simulărilor luminotehnice sunt superioare valorilor prevăzute in standard (ca nivel de iluminare [cd/ mp]) se poate realiza si o scădere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat intr-un anumit interval de timp in funcție de condițiile de trafic date de prezenta oamenilor si a mașinilor in zona. Comanda de scădere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu tehnologie LED se poate realiza centralizat prin intermediul sistemului de telegestiune. Municipiul Constanta nu are instalat un sistem de telegestiune, astfel incat se recomanda ca si la nivelul punctelor de aprindere ce deservesc străzile care fac obiectul studiului sa se monteze echipamente ale sistemului de telegestiune sau acolo unde este cazul in funcție de sistemul de telegestiune proiectat.

Totodată este necesar ca si corpurile de iluminat cu tehnologie LED sa fie prevăzute fiecare cu controller individual astfel incat sa se poata comanda unitar sistemul de iluminat public de la nivelul dispeceratului local de iluminat public.

: -Ăt, ;.'Â-.C.i i 'AiȘj «i                '■”Î’SÎ                C€Rt5»Tnd^

kwfad                                   EȘ&3 ESga

EU1D ROONRC. J40/90G272009 | 340/9092/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 ROM Societate administrata in sistem unilar

Prin diminuarea fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu 30% intre orele 23:00-5:00 se obține o economie suplimentara de energie electrica si implicit a costurilor aferente.

 • ■ Pentru corpul de iluminat echipat cu lampa HPS se va considera puterea electrica totala absorbita din rețea, care tine cont de toate elementele corpului de iluminat: lampa, balast, igniter, condensator.

Luând in calcul ipotezele de mai sus vom avea :

SCENARIULO(EXISTENT) 1                      1

f                                                                                                                                                       ;

Cantitate [buc]

Pi [W]/loc de lampa

Ptot[W]

timp [h]

Wa[kWh]

Wa[MWh]

tep (lMWh= 0.086 tep)

CO2 [kg]

Cost anual cu en.el. (lei)

177

204.67

36,227.00

4150

150,342.05

150.34205

1748.16

105239.44

72,791.11

TOTAL

36,227.00

4,150.00

150,342.05

150.34

1,748.16

105,239.44

72,791.11

SCENARIUL 1 (PROIECTAT FARA DIMMING)

Cantitate [buc]

Pi[W]/loc de lampa

Ptot[W]

timp [h]

Wa[kWh]

Wa[MWh]

tep (lMWh= 0.086 tep)

CO2 [kg]

Cost anual cu en.el. (lei)

188

90.79

17,068.00

4150

70,832.20

70.83

823.63

49582.54

34,294.83

TOTAL

17,068.00

4,150.00

70,832.20

70.83

823.63

49,582.54

34,294.83

1

SCENARIUL2 (PROIECTATCU DIMMING 30%)

Cantitate [buc]

Pi[W]/loc de lampa

Ptot[W] echiv

timp [h]

Wa[kWh]

Wa[MWh]

tep (lMWh= 0.086tep)

C02[kg]

Cost anual cu en.el. (lei)

188

75.66

14,223.95

4150

59,029.38

59.029376

686.39

41320.56341

28,580.25

TOTAL

14,223.95

4,150.00

59,029.38

59.03

686.39

41,320.56

28,580.25

Tabel: Comparație scenarii

In concluzie, reducerile ce pot fi obținute prin adoptarea soluției de iluminat public prin utilizarea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED interconectate intrun sistem de telegestiune, fata de soluția clasica de iluminat public cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi HPS sunt:

Reducere energie electrica [kWh/an]

fara dimming

79,509.85

cu dimming

91,312.67

Reducere [tep]

fara dimming

924.53

cu dimming

1,061.77

Reducere CO2 [tone]

fara dimming

55.66

cu dimming

63.92

Tabel: Centralizare economii obținute prin soluție LED-S2- vs. soluție HPS existenta

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

La planificarea proiectului se va tine cont cel puțin de următoarele elemente, care pot avea un impact major asupra duratei, costului si modului de desfășurare al proiectului, precum si in afectarea altor elemente colaterale:

 • • Durata necesara elaborări proiectului tehnic (PT-DDE)

 • • Durata necesara pentru obținerea avizelor;

 • • Durata necesara pentru aprovizionare ;


C€RT^JND'#’

ELIID ROONRC.J4Q/&OB2/2009 1 J40/90S2/2D09 | CUI RO13734030 | C.ipilat social: 42 126.043 ROM Societate administrata in sistem unitar

 • • Interferența cu alte proiecte in desfășurare;

 • • Sărbătorile legale (disponibilitatea echipelor de lucru si impactul social asupra populației, interferențe cu manifestări sociale);

 • • Durata estimata de demontare/montare ;

 • • Posibilitatea punerilor in funcție parțiale cu reducerea la maxim a indisponibilizarilor.

Durata estimata de realizare a investiției efective, adica lucrările de proiectare tehnica, avizare si constructii-montaj se vor derula pe parcursul a maxim 9 luni (dintre care 3 luni de probe tehnologice si teste) Pentru lucrările cuprinse in soluția recomandata, se recomanda respecta graficul de execuție al lucrărilor din ANEXA 1 atașata prezentului studiu.

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • ■ costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similar

Costul estimativ al investiției s-a calculat avand la baza următoarele ipoteze de lucru:

o descrierea soluției tehnice recomandate, (Scenariul S2), a parametrilor specifici proiectati,

o auditul efectuat pentru intreg iluminatul din zona analizata

o echipamentele de iluminat luate in considerare in fundamentarea Devizului General sunt considerate la prețul pieței

o finanțarea lucrărilor si condițiile de finanțare descrise in Ghid

o urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final conform

HG 907/2016 si a Ghidului specific AFM.

Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată în Devizele Generale si

Devizele pe obiecte -Anexa 3, atașată acestei documentații.

Valoarea totala fara TVA conform deviz general: 1,126,850.12 lei

Valoare TVA: 212,260.16 lei

Total general cu TVA: 1,339,110.28 lei

Din care:

C+M:

Valoarea fara TVA conform deviz general: 589,157.76 lei

Valoare TVA: 111,939.97 lei

Total general cu TVA: 701,097.73 lei

Echipamente:

Valoarea fara TVA conform deviz general: 141,208.00 lei

Valoare TVA: 26,829.52 lei

Total general cu TVA: 168,037.52 lei

 • ■ costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Costurile estimative de operare sunt date de valoarea cu munca personalului implicat in operarea sistemului, incepand cu primul an după punerea in funcțiune a investiției.

LUXTEN

Intretinerea-mentinerea in funcțiune a lucrările prevăzute in prezenta documentație se va realiza integrat in cadrul activitatii de intretinere-mentinere a intregului SIP Constanta (in baza unui acord-cadru de servicii) si va genera cheltuieli mult mai mici decât cele actuale pentru acesta activitate asa cum s-a evidențiat mai jos.

Pentru sistemul actual (existent) se vor considera ca date de intrare:

 • • informațiile culese in urma auditului din teren

 • • durata de viata a componentelor din corpurile clasice (bobina, igniter, lampa)

 • • periodicitatea înlocuirii acestor componente de odata la 4 ani

 • • perioada de previziune a modelului financiar (orizontul de timp) este de 10 de ani.

Astfel costurile aferente activitatii de intretinere-mentinere a sistemului de iluminat public existent sunt:

Nr. Crt

Calcul întreținere corpuri clasice Existent

Cantitate

Tarif (preț Unitar) [Lei]

Preț Total [Lei] la 4 ani

Preț Total [Lei] pe an

Preț Total [Lei] pe 10 ani

1

Montat aparat de iluminat 51W- lOOWtipSta

0

0

0

0

2

Montat aparat de iluminat 101W- 200Wtip St

0

0

0

0

3

Montat aparat de iluminat 201W - 300W tip St;

0

0

0

0

4

întreținere corp- l/4ani

177

120.55

21337.35

5334.3375

5

înlocuire programata lampa 1/4ani

177

156.3

27665.1

6916.275

6

înlocuire accidentala lampa 0.25/4ani

177

156.3

27665.1

6916.275

7

înlocuire balast max 250W- l/4ani

110

248.11

27292.1

6823.025

8

înlocuire balast max 100W- l/4ani

67

179.52

12027.84

3006.96

9

înlocuire igniterl/4ani (DAS)

177

228.07

40368.39

10092.0975

TOTAL

156,355.88

39,088.97

390,889.70

Tabel: Costuri cu intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public existent.

La fel si pentru situația proiectata (SI si S2) avem:

 • • costurile cu mentenanta sistemului de iluminat generate de activitatea de întreținere corp odata la 2 ani

  Calcul întreținere corpuri LED PROIECTAT

  Cantitate

  Preț Unitar

  Preț Total [Lei] la 2 ani LED si 4 ani la Sodiu

  Preț Total [Lei] pe an

  Preț Total [Lei] pe 10 ani

  1

  Montat aparat de iluminat max. 50W

  73

  0

  0

  2

  Montat aparat de iluminat 51W-100W

  10

  0

  0

  3

  Montat aparat de iluminat 101W-200W

  105

  0

  0

  4

  întreținere corp- l/2ani

  188

  120.55

  22663.4

  11331.7

  TOTAL

  22,663.40

  11,331.70

  113,317.00

Tabel: Calculul cheltuielilor de intretinere-mentinere pentru sistemul de iluminat public proiectat

Conform celor de mai sus reducerea cheltuielilor cu operațiunile de intretinere-mentinere pe o perioada de 10 ani este de :

 • • 277,572.70 lei, echivalentul a 57,329.59 Euro (1 Euro=4,8417 Iei) intre situația existenta si scenariul 2 proiectat;

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

 • a) impactul social și cultural

Partea din cadrul proiectului de investitii constând in eficientizarea instalațiilor de iluminat, nu prevede generarea unor venituri directe in sensul unor tarife aplicate după realizarea investiției. Câștigul principal este cel legat de asigurarea confortului si siguranței cetățenilor care locuiesc in zonele respective, aceștia fiind de fapt beneficiarii directi ai investiției.

Prin Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED si implementarea unui sistem centralizat de telemanagement se obțin reduceri ale consumului de energie electrica, dar si reduceri semnificative ale cheltuielilor operaționale (activitatea de intretinere-mentinere).

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

Numărul de locuri de munca create in faza de execuție

Pentru lucrările de baza presupuse de proiectul de extindere a iluminatului public, sunt necesare următoarele resurse umane:

Descriere calificare

Număr persoane

Studii superioare

4

Studii medii

3

Muncitori calificati

6

Muncitori necalificati

0

Tabel: Necesarul de resurse umane pentru realizarea investiției

Descrierea poziției celor 13 de persoane este următoarea:

Funcția

Număr persoane

Manager de proiect

1

Electrician autorizat ANRE gr. III

3

Electrician autorizat ANRE gr. II

6

Șofer autorizat cat.C

2

Săpători (muncitori necalificati)

0

Magazioner

1

Tabel: Specializarea necesarului de resurse umane pentru realizarea investiției

Număr de locuri de munca create in faza de operare

In urma realizării investiției, in faza de operare vor fi necesare din partea operatorului de iluminat (gestionarul sistemului de iluminat public) următoarele resurse minime:

Persoane cu studii superioare: 2;

Persoane cu studii medii: 1;

Muncitori calificati:4.

। AC. 1,'A^.î fhștfS

testa Mfrsâ gm


totc rțnTvnr .tttvfc

cgrtSTnd^’


qreenlîqht

* BY LUXTEN *

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate

Lucrările din cadrul obiectului de investitii au un impact redus asupra mediului.

> Protecția calitatii apei:

• Procesul tehnologic, specific lucrărilor de inlocuire a corpurilor de iluminat, nu are impact asupra apei.

> Protecția aerului:

 • • Tehnologia specifica execuției rețelelor electrice de iluminat nu conduce la poluarea aerului decât in măsură in care praful rezultat din spargeri si săpături reduce intrucatva calitatea acestuia.

 • • Instalațiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul expoatarii neexistand nici o forma de emisie.

> Protecția împotriva zgomotului si a vibrațiilor:

 • • Instalațiile proiectate nu produc zgomote sau vibrații.

 • • Utilajele specifice, necesare pentru realizarea lucrărilor nu vor staționa mult in zona, funcționarea acestora nedaunand zonei.

 • • Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deteriorizeaza zona.

 • • Se va respecta programul de liniște legiferat, intre 22:00 si 06:00.

> Protecția împotriva radiațiilor:

 • • Instalațiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul înconjurător, oameni si animale.

 • • Radiațiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

> Protecția solului si subsolului

 • • Lucrările din prezentul proiect nu contribuie la poluarea mediului.

 • • După efectuarea lucrărilor, pe teren nu raman materiale care sa degradeze sau sa polueze accidental mediul.

 • • La terminarea lucrărilor de construcții se va urmări aducerea terenului la starea inițiala.

> Protecția ecosistemelor terestre:

• Lucrările din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru. Ecosistemul acvatic nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat.

> Protecția așezărilor umane si altor obiective de intres public:

• Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executării lucrărilor sa fie minime.

C€RT>IND^

> Gospodăria deșeurilor:

• Ca urmare a lucrărilor ce se vor efectua vor rezulta ca deseu cartonul provenit de la ambalarea corpurilor de iluminat. Aceste deșeuri vor fi valorificate prin intermediul firmelor de reciclare din zona.

> Gospodăria substanțelor toxice si periculoase:

• Nu este cazul pentru lucrările din prezenta documentație.

Impactul asupra mediului se poate analiza din următoarele perspective:

> Impactul vizual:

 • • forma si textura moderna ale echipamentelor produc un confort vizual comparativ cu sistemul de iluminat existent;

 • • lipsa orbirii si a poluării luminoase

> Poluarea cu metale grele sau alte elemente chimice nocive:

• lămpile utilizate nu conțin metale grele (Hg, Pb).

> Producerea de deșeuri:

 • • aparatele de iluminat si confecțiile metalice sunt total reciclabile;

 • • dimensiunile si greutățile reduse ale acestora conferă avantaje datorita costurilor si gabaritelor reduse in procesele de ecologizare si reciclare.

 • 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • a ) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Scopul analizei economico-financiare este de a examina costurile totale si beneficiile centralizate asociate, cu distincția specifica ce se impune si este luata in considerare in acest studiu.

Beneficiile unui astfel de proiect sunt economice, sociale si beneficii ce pot fi extrase din impactul asupra mediului. Analiza va ajuta la identificarea condițiilor ce trebuie indeplinite in vederea aducerii si menținerii proiectului in limitele de viabilitate.

Analiza efectuata asupra graficului de activitati conduce la constatarea ca, in mod specific, activitățile incluse in proiect converg către obiectivul unic definit ca o entitate coerenta si coordonata a acțiunilor si rolurilor trasate.

MehI wma fcwsaEUID RCONRC.J40/9D82/2009 | 340/0092/2009 | CUI RQ6734030 | Capital social: 42.126 043 RON Societate administrata in sistem unitar

Specificațiile necesare pragului financiar sunt următoarele:

 • • Costul total al investiției/ investiția de capital - reprezintă valoarea economica de ansamblu a investiției propuse;

 • • Costurile de intretinere si operare - costurile impuse de exploatarea investiției;

 • • Veniturile directe sau indirecte ale investiției (capacitatea veniturilor nete de a susține costurile investiției indiferent de modul in care acestea vor fi finanțate).

In scopul elaborării unei analize corespunzătoare reglementarilor in vigoare ce vizeaza specificul investiției, vom stabili următoarele elemente:

 • • Orizontul de timp luat in calcul - 10 ani, (durata LED 100000 h de funcționare), durata medie de viata 25 ani.

 • • Costurile totale (costuri totale ale investiției si costuri totale de exploatare).

 • • Veniturile generate de proiect (venituri directe si venituri indirecte).

Ipoteze in evaluarea alternativelor

Ipotezele de baza ale modelului financiar si ale estimărilor financiare aferente sunt după cum urmeaza:

 • • Estimările financiare simt exprimate in preturi curente, in mii lei;

 • • Elementele (investiție, venituri si costuri) sunt cuantificate in mii lei.

Valoarea estimativa a proiectului este: 1,339,110.28 lei cu TVA.

Efectele acestui proiect de investitii au fost evaluate cu ajutorul analizei cost-beneficiu in care au fost luate in considerare aspectele financiare, dar mai ales cele sociale, de impact asupra mediului si de aducere la nivelul cerințelor standardelor in vigoare.

 • • Rata de actualizare folosita in analiza financiara (R) este de 4%, conform reglementarilor UE pentru utilizarea ratei de actualizare in cadrul proiectelor finanțate din fonduri UE;

 • • Perioada de previziune a modelului financiar (orizontul de timp) este de 10 de ani;

 • • Lucrările de proiectare, avizare si execuție lucrări se vor realiza in 9 luni de la data ordinului de incepere semnat de beneficiar;

 • • Perioada de acordare a garanției lucrărilor executate este de 5 ani;

 • • Se va asigura suportul post-vanzare prin Încheierea unui contract in acest sens.

SCENARIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUI DE INVESTIȚII POT FI ATINSE

Note generale:

Scenariul de baza (de referința) trebuie sa fie unul din scenariile propuse:

 • i n acest caz, scenariul de baza este cel cu investiție minima, adica minima consolidare necesara sau impusa de normele aplicabile;

scenariile sunt aplicabile in cadrul proiectului”Z/w/nma/*e eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”. Scenariile, indiferent de soluția propusa, vor presupune aducerea sistemului de iluminat la nivelul standardelor de iluminat actuale.

Situația existentă pentru 177 corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu vapori de sodiu (HPS)

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Cost cu energia electrica [mii lei]

72.79

72.79

72.79

72.79

72.79

72.79

72.79

72.79

72.79

72.79

727.91

întreținere si menținere [mii lei]

39.09

39.09

39.09

39.09

39.09

39.09

39.09

39.09

39.09

39.09

390.89

Costuri totale Energie + IM [mii lei]

111.88

111.88

111.88

111.88

111.88

111.88

111.88

111.88

111.88

111.88

1118.80

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Factor de actualizare

0.9615

0.9246

0.8890

0.8548

0.8219

0.7903

0.7599

0.7307

0.7026

0.6756

Cost energie actualizat [mii lei]

■ 69.99

67.30

64.71

62.22

59.83

57.53

55.32

53.19

51.14

49.18

590.40

Cost întreținere actualizat [mii lei]

37.59

36.14

34.75

33.41

32.13

30.89

29.70

28.56

27.46

26.41

317.05

Total actualizat [mii lei]

107.58

103.44

99.46

95.64

91.96

88.42

85.02

81.75

78.61

75.58

907.45

Tabel: Costuri actualizate (rata de actualizare 4%) cu energia electrica si costuri de intretinere-mentinere

Scenariile propuse:

1. Scenariul 1 -LED proiectat fără Dimming

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de construcție sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investiția de baza, lucrări de construcții aferente organizării de șantier, amenajari pentru protecția mediului si refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Cost cu energia electrica [mii lei]

34.29

34.29

34.29

34.29

34.29

34.29

34.29

34.29

34.29

34.29

342.95

întreținere si menținere [mii lei]

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

113.32

Costuri totale Energie + im [mii lei]

45.63

45.63

45.63

45.63

45.63

45.63

45.63

45.63

45.63

45.63

456.27

Tabel: Costuri cu energia electrica si costuri de intretinere-mentinere

Valorile actualizate ale Scenariului 1

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Factor de actualizare

0.9615

0.9246

0.8890

0.8548

0.8219

0.7903

0.7599

0.7307

0.7026

0.6756

Cost energie actualizat [mii lei]

32.97

31.71

30.49

29.32

28.19

27.10

26.06

25.06

24.10

23.17

278.16

Cost intretinere actualizat [mii lei]

10.90

10.48

10.07

9.69

9.31

8.96

8.61

8.28

7.96

7.66

91.91

Total actualizat [mii lei]

43.87

42.19

40.56

39.00

37.50

36.06

34.67

33.34

32.06

30.83

370.07

Tabel: Costuri actualizate (rata de actualizare 4%) cu energia electrica si costuri de intretinere-mentinere


unitar

LUXTEN

2. Scenariul 2-LED+30% Diming - RECOMANDAT

înlocuirea lămpilor existente cu lămpi cu tehnologie LED, cu garanție corespunzătoare, precum si implementarea unui sistem de telegestiune pentru iluminatul public, prin aplicarea unui sistem de dimming si telemanagement pentru a asigura in orele cu trafic redus reducerea nivelului de iluminat cu o clasa sau doua de iluminat si implicit reducerea consumului de energie electrica.

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient si in concordanta cu ultimele standarde naționale si internaționale in domeniu, s-a proiectat un sistem de iluminat compus din aparate de iluminat cu tehnologie LED amplasate pe stâlpii existenti apartinand Primăriei Municipiului Constanta. Aceste aparate vor asigura un nivel de iluminare corespunzător pentru partea carosabila si respectiv pentru caile de acces pietonal (trotuar).

In tabelul de mai jos sunt evidențiate costurile cu energia electrica si mentenanta, conform scenariului 2 recomandat:

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Cost cu energia electrica [mii lei]

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

285.80

întreținere si menținere [mii lei]

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

113.32

Costuri totale Energie + IM [mii lei]

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

399.12

Tabel: Scenariul 2 Recomandat- Costuri cu energia electrica si costuri de intretinere-mentinere,

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Factor de actualizare

0.9615

0.9246

0.8890

0.8548

0.8219

0.7903

0.7599

0.7307

0.7026

0.6756

Cost energie actualizat [mii lei]

27.48

26.43

25.41

24.43

23.49

22.59

21.72

20.88

20.08

19.31

231.81

Cost întreținere actualizat [mii lei]

10.90

10.48

10.07

9.69

9.31

8.96

8.61

8.28

7.96

7.66

91.91

Total actualizat [mii lei]

38.38

36.90

35.48

34.12

32.80

31.54

30.33

29.16

28.04

26.96

323.72

Tabel: Scenariul 2 recomandat- Costuri actualizate (rata de actualizare 4%) cu energia electrica si costuri de intretinere-mentinere

Analiza financiara este dezvoltata din perspectiva proprietarului infrastructurii din proiect si se prezintă intr-un tabel care sintetizează fluxul de numerar după cum poate fi observat alaturat.

In urma analizei situațiilor de mai sus (existent și cea propusă) rezultă un excedent, astfel:

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Cost cu energia electrica -flux numerar [mii lei]

44.21

44.21

44.21

44.21

44.21

44.21

44.21

44.21

44.21

44.21

442.11

întreținere si menținere -flux numerar [mii lei]

27.76

27.76

27.76

27.76

27.76

27.76

27.76

27.76

27.76

27.76

277.57

Costuri totale Energie + IM -flux numerar [mii lei]

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

719.68

Tabel: Flux de numerar economii

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Factor de actualizare

0.9615

0.9246

0.8890

0.8548

0.8219

0.7903

0.7599

0.7307

0.7026

0.6756

Costuri totale Energie + IM -flux numerar [mii lei]

69.20

66.54

63.98

61.52

59.15

56.88

54.69

52.59

50.56

48.62

583.73

Tabel: Flux de numerar NET actualizat

Fluxul de numerar net cumulat mai sus menționat nu este influențat de costul investiției si are

un rezultat pozitiv.

Fluxul de numerar (cash-flow) demonstrează sustenabilitatea financiară, care constă în aceea că proiectul nu este supus riscului de a rămâne fără disponibilități de numerar. Solvabilitatea și viabilitatea sunt asigurate, rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv pe perioada întregului orizont de timp.

In tabelul de mai sus, se observa ca fluxul de numerar net neinfluentat de costul investiției este pozitiv, atat cheltuielile cu energia electrica, cat si cheltuielile de intretinere-mentinere sunt diminuate prin intermediul implementării acestui proiect; fluxul total influențat de costul investiției este negativ, deoarece serviciul de iluminat public este adresat comunității locale fara a se percepe vreo taxa, investiția nu va genera venituri.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de numerar actualizat. Astfel, fluxurile non-monetare nu sunt luate în considerare.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientării in trafic, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții.

Studiile efectuate pe plan mondial arată o îmbunătățire continuă a nivelului tehnic al instalațiilor de iluminat public. Creșterea nivelului de iluminare determină creșterea nivelului investițiilor și conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere. Astfel, experiența unor țări vest europene arată că pe durata nopții riscul de accidente este de 1,6 ori mai mare față de zi și cu o gravitate mult mai mare (numărul de morți de 5,4 si numărul de răniți de 2,1 ori mai mare față de lumina naturală) .

Aglomerările urbane au presupus în epoca modernă prelungirea activităților diurne cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesități și stil de viață. Dacă la asta se adaugă nevoia omului de a-și contempla continuu realizările este lesne de înțeles preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public. Odată cu creșterea în intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat și perfecționarea sistemelor de semnalizare, a apărut ca necesară o abordare serioasă și profesională a iluminatului public atât din partea specialiștilor cât și a edililor. Această activitate a realizat o conjuncție fericită cu eforturile instituțiilor preocupate de combaterea și diminuarea fenomenului infracțional.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

  Sustenabilitatea proiectului:

  - aceasta analiza va indica performanțele financiare ale proiectului prin indicatorii: (VAN - Valoarea actuala neta, RIR - rata interna de rentabilitate, raportul beneficu/cost), vor stabili în ce măsură proiectul necesita finanțare nerambursabila și în ce măsură se va susține după încetarea finanțării nerambursabile.

Sustenabilitatea financiară a fost analizată pentru scenariul S2, pentru perioada de analiză luând în calcul următoarele elemente:

Resursele financiare ale proiectului;


LUXTEN


rîp qreenuqht

BY LUXTEN


 • - Veniturile din perioada de operare;

 • - Costurile din perioada de operare

 • - Costurile de investiție.

Indicatorii luati în calcul sunt:

 • • valoarea investiției 1,339.11 mii lei,

 • • veniturile rezultate din economia generată de proiect, respectiv 71.97 mii lei/an [111.88 mii lei /an (SO) - 39.91 mii lei/an (S2)], prin diminuarea cheltuielilor cu energia electrica si a costurilor cu Întreținerea si mentenanța,

 • • cheltuielile operaționale cu energia electrica si mentenanta: 39.91 lei/an, (în scădere cu 71.97 mii lei/an față de 111.88 mii lei/an cheltuielile operaționale cu energia electrica si mentenanta înainte de implementare),

 • • rata de actualizare 4%,

 • • orizontul de timp 10 ani,

 • • previziunea veniturilor și cheltuielilor s-a făcut în prețuri constante.

în tabelul de mai jos regăsim calculul indicatorilor financiari ai investiției, precum si calculul ratei rentabilității economice.

Rata internă de rentabilitate (RIR sau IRJR.) reprezintă rata de actualizare la care VAN/NPV este egală cu O și reprezintă rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect (o rata inferioara indicând faptul că veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). Pentru a fi considerat sustenabil, proiectul trebuie să prezinte o rată internă de rentabilitate mai mare decât rata de actualizare considerată.

în cazul acestui proiect de investiții avem de a face cu o instituție bugetară care nu realizează venituri din furnizarea serviciului de iluminat public către populație.

Investiția propusă prin acest proiect trebuie judecată în contextul larg al bugetului administrației locale fală de alte proiecte de investiții și față de nivelul de îndatorare publică.

Prin urmare, în această situație avem un IRR<0 ceea ce arată nevoia de finanțare pe care municipalitatea o va atrage prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, conform Ordinului 1162/2020.

An

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Venituri (economii generate)

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

719.68

Factor de actualizare

0.9515

0.9246

0.8890

0.8548

0.8219

0.7903

0.7599

0.7307

0.7026

0.6756

Venituri actualizate (r=4%)

69.20

66.54

63.98

61.52

59.15

56.88

54.69

52.59

50.56

48.62

583.73

Total venituri

69.20

66.54

63.98

61.52

59.15

56.88

54.69

52.59

50.56

48.62

583.73

Costuri operaționale

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

399.12

Total investiție

1339.11

Costuri operaționale actualizate (r=4%)

38.38

36.90

35.48

34.12

32.80

31.54

30.33

29.16

28.04

26.96

323.72

Costuri diverse

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

150.00

Total costuri

1392.49

51.90

50.48

49.12

47.80

46.54

45.33

44.16

43.04

41.96

1812.83

Fluxuri financiare nete

-1284.91

14.64

13.50

12.40

11.35

10.33

9.36

8.42

7.52

6.66

Fluxuri financiare actualizate

-1235.49

13.53

12.00

10.60

9.33

8.17

7.11

6.15

5.29

4.50

RIRF(C) sau FRR(C)

(29.73%) (<5%)

VANF(C) sau FNPV(C)

(1.158.81) (<0)

=> nevoia de finanțare


LUXTEN

BY LUXTEN


 • * * VANF(C) sau FNPV/C are valoare negativa in cazul proiectelor cofmantate din cauza fluxului de numerar negative; proiectul este benefic din punct de vedere social.

Obținerea unei valori VAN pozitive (VAN>0) are semnificația unei rate de rentabilitate a proiectului de investiții superioară ratei de actualizare utilizată, astfel încât să furnizeze o marjă acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranța estimărilor utilizate pentru determinarea fluxurilor de numerar nete.

VAN negativă (VAN<0) induce o rentabilitate inferioară costului de oportunitate.

In cazul nostru obținând o valoare negativa, rezulta ca investiția nu se poate autosustine si este evidentă nevoia de finanțare pe care municipalitatea o va atrage prin Programul de sprijinire a eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, conform Ordinului 1162/2020.

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; Scenariul 2 (DEVIZ GENERAL varianta LED)

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de construcție sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investiția de baza, lucrări de construcții aferente organizării de șantier, amenajari pentru protecția mediului si refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, inclusiv dotări

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

4.1

Construcții si instalatii

572,985.64

108,867.27

681,852.91

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,172.12

3,072.70

19,244.82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

141,208.00

26,829.52

168,037.52

4.5

Dotări

72,293.00

13,735.67

86,028.67

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

TOTAL

802,658.76

152,505.16

955,163.92

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementării proiectului reprezentând cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si asistenta tehnica, comisioane, taxe, precum si cheltuieli diverse si neprevăzute.


EUID ROONRC. J40/9D&2/2009 ( J40i-90a2/2009 | CUI ROB734030 | Capital social: 42.126.043 ROM Societate administrata in sistam unitar

LUXTEN

Nr. ort.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe, ISC, CSC

9,691.37

0.00

9,691.37

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

110,000.00

20,900.00

130,900.00

3.5

Proiectare

82,500.00

15,675.00

98,175.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.8

Asistenta tehnica

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic

45,000.00

8,550.00

53,550.00

5.4

Cheltuieli de informare si publicitate

10.000,00

1.900,00

11.900,00

TOTAL

314,191.37

57,855.00

372,04637

Ipoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si beneficiilor Nu este cazul.

Aceast scenariu reprezintă alternativa de a crea tin sistem nou de iluminat cu montarea de aparate de iluminat de tip LED, in zonele analizate.

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice: Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru execuția lucrării sunt, beneficiile sociale si de mediu, justificând astfel finanțarea proiectului.

Calculul ratei rentabilității economice a investiției - mii lei (Analiza cost- beneficiu)

An

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Corecție fiscala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Timp economisit

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri-previziuni

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total beneficii externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri - economii generate

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

719.68

Venituri totale

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

71.97

719.68

Poluare crescută

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costuri externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costuri energie electrica

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

28.58

285.80

Costuri intretinere-mentinere

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

11.33

113.32

Investiție

1339.11

1339.11

Costuri totale

1379.02

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

39.91

1738.23

Flux de numerar net

-1307.05

32.06

32.06

32.06

32.06

32.06

32.06

32.06

32.06

32.06

-1018.55

Factor de actualizare

0.9615

0.9246

0.8890

0.8548

0.8219

0.7903

0.7599

0.7307

0.7026

0.6756

Flux de numerar actualizat

-1256.78

29.64

28.50

27.40

26.35

25.33

24.36

23.42

22.52

21.66

-1027.60

Rata interna a rentabilității economice (IRR) a investiției (12.83) Valoarea actuala neta economica (ENPV) a investiției: (1027.60) Rata de actualizare sociala = 5.5%

Beneficii actualizate

719.68

Costuri actualizate

1738.23

41.40%

Raportul BA/CA

0.4140


LllXTEN

Raportul beneficii/cost (B/C) este un indicator complementar al VAN, care vine să demonstreze raportul între beneficiile aduse de sistem și costurile totale de operare, fiind determinat prin evaluarea totalului pe intrări actualizate aferente cuantificării beneficiilor raportat la totalului de ieșiri, de asemenea actualizate și cumulate pe perioada luată în considerare.

Raportul Beneficiul/ cost economic este negativ, deoarece prin furnizarea serviciului de iluminat public către populație nu există beneficii monetare care pot fi evidențiate în alcătuirea bugetului instituției achizitoare, de aceea municipalitatea intenționează sa atraga sursele necesare invetiției.

In situația aceasta soluția este:

- Varianta atragerii de surse de finanțare. Este varianta care se potrivește cel mai bine ca modalitate de investiție. In cazul finanțării investiției prin intermediul atragerii de fonduri prin diverse programe, aceasta se poate realiza în totalitate în primul an, astfel economia generata de consumul de energie electrică redus, precum și economia generata prin diminuarea semnificativă a cheltuielilor de întreținere și reparație ar rămâne la bugetul local pentru a fi utilizați la alte investitii.

In acest caz trebuiesc luate în calcul însă investițiile .care trebuiesc făcute pentru ca municipalitatea să se încadreze în condițiile de eligibilitate solicitate pentru acest tip de investitii, precum și existenta posibilității ca proiectul să nu fie selectat pentru finanțare chiar daca aceste investitii au fost făcute.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Pentru ca implementarea proiectului sa poata demara se impune, pe fiecare nivel de implementare, identificarea condițiilor, ipotezelor, riscurilor, dar si a unor masuri de administrare.

Având in vedere caracterul punctual al proiectului, nu sunt necesare anumite condiții înainte de începerea activităților, cu excepția asigurării resurselor necesare pentru implementare si obținerii avizelor si autorizațiilor necesare pentru desfasurarea proiectului.

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDARĂ)

  • 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru execuția lucrării sunt beneficiile sociale si de mediu, justificând astfel finanțarea proiectului.

Evaluare pentru Scenariul O

Investiție mica reprezintă alternativa de a menține un sistem nou de iluminat ce are in componenta aparate de iluminat echipate cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune pe stâlpi existenti.

i -A6) i.:7VC.; pAlte. teste wa


* n n mrrrr? rcnrrnr irm-ir             «

C€HT>JND^ — EBÎSl


EUID ROONRC.J4Q,r9D&2y2009 | J40i’9082/20D9 | CUI ROB734030 | Capital social: 42 126.043 ROM Societate administrata in sistem unitar


LUXTEN

Evaluare pentru Scenariul 2

Investiție medie reprezintă alternativa de a crea un sistem nou de iluminat cu montarea de aparate de iluminat de tip LED, precum si implementarea unui sistem de telegestiune.

Pentru evaluarea variantelor studiate au fost considerate următoarele criterii:

 • • amplasament existent aflat in proprietatea publica a municipiului;

 • • costurile de investiție ce pot fi susținute din bugetul local sau pot fi atrase din alte surse;

 • • cheltuieli de întreținere;

 • • cheltuielile cu energia electrica consumata;

 • • consumuri minime de materii si materiale in perioada de operare;

 • • refacerea cadrului natural.

Diferența intre soluțiile analizate pentru sistemul de iluminat public in zona studiata va fi data in cea mai mare parte de diferența dintre prețul de achiziție al corpului de iluminat cu tehnologie LED si prețul corpului de iluminat clasic echipat cu lampa HPS.

Restul elementelor sistemului de iluminat public se pastreaza in ambele variante (stâlpi, rețea LES / LEA, puncte de aprindere).

O analiza comparativa a celor doua variante LED vs. HPS este redata in tabelul de mai jos:

Criteriu

LED

Corp HPS

Costul investiției inițiale

4

3

Durata de realizare

5

5

Confort vizual - mediu luminos

5

2

Soluție de control si variere a fluxului luminos

5

3

Durata de viata a surselor

5

3

întreținere si exploatare

5

3

Timp de intervenție bazat pe informațiile din teren

5

5

Economie de energie

5

3

Total

39

27

Tabelul: Criterii de analiza a variantelor propuse

Detalierea punctajului:

Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 la 5 astfel:

 • 1. Situație indezirabila

 • 2. Situație defavorabila

 • 3. Situație neutra

 • 4. Situație favorabila

 • 5. Situație excelenta.

In urma calculării punctajului fiecărei variante (suma pe coloana), recomandam adoptarea soluției cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED echipate cu controllere pentru sisemul de telegesiune, pentru realizarea investiției.

lîght

Avantajele scenariului 2 - constructiv bazat pe utilizarea aparatelor tip LED si a sistemului de telegestiune

 • - Costul inițial aferent investiției este unul moderat,

 • - Consumul de energie electrica scăzut in varianta utilizării aparatelor de iluminat cu LED,

 • - Investiție cu avantaje pe termen mediu si lung,

 • - Aliniere la norme legale in vigoare si tendințe pentru dezvoltare a municipiului, Soluție tehnica complementara celei existente,

 • - Posibilitatea ulterioara de comanda facila a aprinderii / stingerii sistemului de iluminat prin sistemul de telegestiune

Sporirea nivelului de siguranța.

 • 6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Soluția recomandata este cea in care se utilizează corpuri de iluminat cu tehnologie LED atat datorita consumului de energie electrica mai redus fata de soluția clasica cu corpuri de iluminat cu lămpi HPS, cat si datorita avantajelor enumerate anterior.

Principalele avantaje ale soluției recomandate sunt:

 • • se obține cea mai mica putere instalata si implicit un consum mai mic de energie electrica fata de soluția cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi HPS .

Deși numărul de corpuri nu se modifica in cazul celor trei scenarii analizate conform graficului de mai jos se poate observa o reducere a puterii instalate (si a energiei consumate) de 60,74% intre situația existenta si scenariul S2 (LED+diming 30%) respectiv de 52,89% intre situația existenta si scenariul SI (LED fara diming).

comparatii scenarii

■ Pi[kW] □ Wa[MWh] c CO2 [t]

ruKtrrr mTir                *

...^              ceHT>iNb'^’

ESâSI

 • • utilizarea lămpilor cu LED in procesul de modernizare si extindere a iluminatului public oferă posibilitatea furnizării unor performante luminotehnice conform standardelor luminotehnice in vigoare, a unei eficiente luminoase crescute si a unei puteri instalate/ aparat de iluminat mai mica decât cea de la tehnologia clasica . Se realizează practic aducerea la zi din punct de vedere tehnologic a sistemului de iluminat;

 • • prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED se are in vedere reducerea puterii pe punct luminos LED (204.67 W/ lampa in cazul soluției clasice fata de 75.66 WZ lampa in cazul tehnologiei LED), cu pastrarea si respectarea cerințelor luminotehnice pentru clasa de drum respectiva;

 • • la sfârșitul perioadei de implementare a acestui proiect, municipalitatea va avea in posesie un sistem de iluminat public modem si eficient;

 • • reducerea emisiilor CO2;

 • • reducerea poluării luminoase;

 • • durata de viata: LED-urile au o durata de viata de 100.000 ore, pentru o scădere a gradului de iluminare la 80%. Aceasta durata foarte ridicata de viata a LED-urilor conduce la costuri mai reduse de mentenanta (inlocuire lămpi).

 • • asigurarea de economii semnificative de energie si financiare, datorita sistemului de management inteligent al sistemului de iluminat.

Alte avantaje ale soluției recomandate sunt:

 • • conținutul in armonici al formei de unda a curentului este < 15%;

 • • factorul de putere al corpului de iluminat este > 0,95;

 • • consumul redus de energie electrica, ceea ce conduce la costuri reduse de operare;

 • • influenta redusa a vibrațiilor si a loviturilor;

 • • forma compacta;

 • • sistemul simplu si eficient de control;

 • • pierderi reduse si deci o cantitate redusa de căldură dezvoltata;

 • • rata redusa de defectare;

 • • tensiune redusa de alimentare (are nevoie de transformator, redresor si filtru);

 • • fiecare dioda are o emisie redusa, fiind necesar un mare număr de diode conectate in serie si paralel sub forma unei matrice;

 • • admite un mare număr de comutatii.

 • • utilizarea surselor de iluminat cu LED-uri, avand in vedere eficienta lor energetica ridicata, permite elaborarea unor soluții eficiente economic;

 • • lipsa fenomenului de orbire, care determina o senzație de disconfort.


  CERT^IND^


LUXTEN

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIAFERENȚI INVESTIȚIEI:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Pentru scenariul 2 - Recomandat:

Valoarea totala fara TVA conform deviz general: 1,126,850.12 lei

Valoare TVA: 212,260.16 lei

Total general cu TVA: 1,339,110.28 lei

Din care:

C+M:

Valoarea fara TVA conform deviz general: 589,157.76 lei

Valoare TVA: 111,939.97 lei

Total general cu TVA: 701,097.73 lei

Echipamente:

Valoarea fara TVA conform deviz general: 141,208.00 lei

Valoare TVA: 26,829.52 lei

Total general cu TVA: 168,037.52 lei

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat iluminat LED 32W pietonal, IP66, IK10,

buc

73

2

Montat aparat iluminat stradal LED 76W, IP66, IK09,

buc

10

3

Montat aparat iluminat stradal LED 132W, IP66, IK09,

buc

77

4

Montat aparat iluminat stradal LED 136W, IP66, IK09,

buc

28

5

Montat stâlp SCP10002

buc

1

6

Montare cablu de alimentare tip CYYF 3xl,5mmp pentru alimentarea aparatului de iluminat cu LED

m

1880

7

Montare cleme de legătură (tip CDD15/45 IL+CL 2.5-50 mmp)

buc

564

8

Dulap telegestiune echipat cu componente active

buc

6

9

Sistem de dimming si telemanagement

buc

6

10

Procurare si Montare controller telegestiune pt corpul de iluminat tehnologie LED

buc

188

11

Licența soft telegestiune, sistem de operare

buc

1

12

Demontare corp de iluminat existent HPS 70-25OW

buc

177

Tabel: Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice pentru obiectivul de investitii


LUXTEN


djb qreenLIght

BY LUXTEN

 • c) Indicatori de performanță ai Programului:

 • 1) scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWh/an) cu minim 60% (pt. zona acestui proiect)

 • 2) scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2).

Pentru situația analizata in prezenta documentație avem:

Reducere CO2 [tone]

63.92

Reducere energie electrica [kWh/an]

91,312.67

d)Indicatori tehnici si de calitate

Pentru iluminatul stradal si pietonal care se va realiza in zona propusa prin acesta documentație se va avea in vedere respectarea cerințelor tehnice de calitate din standardele in vigoare :

• asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele naționale și internaționale. Parametrii specifici sistemului de iluminat studiat sunt caracteristici claselor de drum si zone pietonale asa cum sunt definite in standardul SR EN 13201 (vezi capitol 2.3.2):

 • • luminanta : > decât nivelul minim admis de standard

 • • uniformitatea longitudinala : > decât nivelul minim admis de standard

 • • uniformitatea transversala : > decât nivelul minim admis de standard

 • • gradul de orbire al conducătorului auto : < decât nivelul maxim admis de standard

 • • gradul de iluminare al vecinătăților : > decât nivelul minim admis de standard

 • • asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, prin folosirea aparatelor de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanță redusă, cu grad mare de protecție și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED.

 • e) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

In lipsa luminii artificiale continuitatea activitatii oamenilor nu ar fi posibila pe timpul nopții. O preocupare aparte o reprezintă iluminatul urban, datorita implicațiilor pe care le are in activitatea citadina, generând efecte benefice atat in ceea ce privește siguranța cetățenilor, cat si sub aspect economic, socio-cultural si turistic. Siguranța cetățenilor implica reducerea numărului de accidente rutiere pe timpul nopții si reducerea actelor de vandalism.EU1D ROONRC.J4Q.rODO2/2009 | J40/90G2/2009 | CUI ROB734030 | QnpJtnl social: 42 126.043 ROM Sociolnte» administrata in sistam unitar

LUXTEN

Din studiile efectuate la nivel global, iluminatul public urban aduce următoarele beneficii:

 • ■ creșterea gradului de civilizație, confort si calitate a vieții cetățenilor;

 • ■ creșterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunității;

 • ■ creșterea gradului de siguranța a circulației pietonale si rutiere;

 • ■ optimizarea consumului de energie;

 • ■ garantarea permanentei in funcționarea iluminatului public;

 • ■ administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor publici;

 • ■ nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ si uniform răspândit teritorial in comunitate;

 • ■ dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public;

 • ■ liberul acces la informații privind aceste servicii publice;

 • ■ transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetățenilor.

Eficienta serviciului de iluminat public influențează in mod direct mediul economic si social al unitatii administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca si serviciul comunitar pot determina in mod cert creșterea nivelului de siguranța la nivel local, descurajând savarsirea de infracțiuni si contravenții in spațiul public. La nivelul intregii tari, s-a manifestat in ultimii ani o preocupare deosebita in privința optimizării acestui serviciu, fiind verificate constant opțiunile autorităților locale pentru implementarea unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, in paralel cu dezvoltarea unei infrastructuri pentru supravegherea video din municipii.

Infrastructura iluminatului public poate fi utilizata si in scopul implementării structurilor pentru supraveghere video a zonelor comunitare cu risc ridicat pentru producerea de infracțiuni sau contravenții. In asemenea condiții, prima etapa pentru atingerea climatului de siguranța specific unei comunități europene il reprezintă imbunatatirea calitatii iluminatului public.

Din perspectiva securității comunității, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalului disponibil insarcinat cu activitatea de prevenție a faptelor antisociale, fie ele infracționale sau contravenționale.

Iluminatul public poate conduce așadar la creșterea gradului de monitorizare activa sau - pasiva a spatiilor publice din cadrul comunității, ajutand la prevenirea si combaterea infracțiunilor si criminalității, sporind eficienta intervențiilor operative in cazul unor amenințări la adresa integrității persoanelor sau a bunurilor proprietate publica sau privata.

Numărul de infracțiuni de furt, de talharie, de distrugere, de loviri si alte violente creste in cadrul acelor comunități care nu beneficiază de un iluminat corespunzător pe timpul nopții, astfel incat fenomenele antisociale sa fie descurajate. Administrarea eficienta a acestui serviciu apare ca o necesitate pentru creșterea gradului de securitate de la nivelul comunității locale, impunandu-se ca resursele investite sa fie in acord cu gradul de uzura a sistemului, iar extinderea sistemului sa fie proporționala cu evoluția ariei ce include spatiilor publice pe care trebuie sa le deservească.

Autoritățile publice locale au obligația, conform legilor in vigoare (Legea 230/2006 Organizarea serviciului de iluminat public), sa asigure iluminatul public în conformitate cu normele si standardele României si Uniunii Europene.

. - „ -vKțrr: rvrarc: rnnr            *

Ellugl


LUXTEN

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • • Durata de realizare a investiției: 9 luni

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

In vederea asigurării îndeplinirii tuturor cerințelor fundamentale aplicabile obiectivului de investiție se vor respecta toate normativele in vigoare privind singuranta in construcții, reprezentantii ISC vor participa la toate recepțiile intermediare/ finale conform etapelor de execuție propuse de proiectanti.

Pentru asigurarea conformității realizării lucrărilor in raport cu proiectul tehnic se vor contracta servcii de asistenta tehnica din partea proiectantului.

Pentru urmărirea de șantier se vor contracta servicii de dirigentie de șantier in vederea asigurării calitatii si conformității lucrărilor realizate.

De asemenea, echipa de proiect a beneficiarului, prin experiența acumulata in implementarea proiectelor de construcții la nivelul Municipiului Constanta, va coordona si monitoriza derularea lucrărilor in vederea atingerii rezultatelor si indicatorilor stabiliti.

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursa de finanțare a investiției este constituita in conformitate cu legislația in vigoare, si consta in fonduri din : bugetul local, buget de stat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Ratele de cofinanțare sunt:

 • • 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitând, așa cum sunt prevăzute in Ghid (pt. unitate administrativ-teritorială cu o populație de peste 4.001 locuitori - maximum 1.000.000 lei)

 • • Diferența reprezintă rata de cofinanțare a beneficiarului (minim 10%.)

Conform condițiilor de accesare a fondurilor AFM, solicitantul are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectului (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Conform Anexei 3-Devize Generale/ Devize pe obiecte, pentru acest proiect avem :

uirvnr rvnvnr xînrc           x

-iE’- ceRT>JND'iȘ’

GSnsu] E3S8


'A O.


EUID ROONRC.J40Z9D32/2009 | J4O/9QQ2/2OO9 | CUI ROB73403Q | Capitul social: 42 126.043 RON Socie-tata administrata in sistam unitar


LUXTEN


«oh qreenllâht BY LUXTEN

Nr crt

SURSE DE FINANȚARE

Valoare cu TVA

% din ELIGIBIL

% din TOTAL PROIECT

(lei)

I

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care:

1,339,110.28

La.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferenta

298,266.36

I.b.

Valoarea totala eligibila

1,040,843.92

II

Contribuția proprie, din care:

402,350.75

30.05%

Il.a.

Contribuția solicitantului la cheltuieH eligibile: 10%

104,084.39

10.00%

Il.b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

298,266.36

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

936,759.53

90.00%

69.95%

Tabel: Finanțarea investiției

Obs.

Valorile aferente serviciilor de menținere/ intretinere, precum si cheltuielile aferente consumului de energie electrica vor fi asigurate de la bugetul local si nu fac obiectul prezentului studiu

 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

 • 7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Conform prevederilor legale, obținerea avizelor si acordurilor cad in sarcina beneficiarului care poate chiar si delega o firma specializata pentru obținerea acestora.

Realizarea obiectivelor de investiții pentru instalațiile electrice este condiționată de obținerea unor avize și acorduri dintre care mai importante este Certificatului de urbanism, care cuprinde elemente privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si construcțiilor si este emis de către primarii sau prefecturi, după caz.

Se va obține de către beneficiar.

 • 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

La nivelul prezentei documentatii lucrările prezentate nu necesita studii topografice intrucat poziția stâlpilor care susțin corpurile de iluminat noi montate nu se modifica.

 • 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

Terenul pe care sunt amplasate elementele SIP analizate (stâlpi, rețele, corpuri) este in proprietatea Municipiului Constanta. Lucrările se vor executa numai pe domeniu public.

 • 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE

Nu este cazul, nu se solicita spor de putere.

। Ă'C:            c AC', n!_. tJ’n.a           V®-?                    CCRT^INd)?

mm ra-sggll re-afSW

ELJID ROONRC.J4Q/9D32/2009 j J40/9032/2009 | CUI RO0734O3Q | Capitol social: 42 126.043 ROM Sociotnto administrata in sistam unitar

LUXTEN

 • 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ

Iluminatul public are implicatii directe în protecția mediului prin mai multi factori:

 • • prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate - utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie);

 • • prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile;

 • • reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafața căii de circulație (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de “reflectoare”).

Iluminatul public și înfrumusețarea orașelor trebuie să contribuie la protejarea mediului înconjurător (nu să îl distrugă), să se încadreze în mediul înconjurător evidențiind elementele de identitate.

Protecția mediului constituie o obligație a autorităților administrației publice și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la uun mediu sănătos.

Plecând de la concluziile rezultate din analiza anexelor: Anexa 3. Mijloace de protecție a mediului și Anexa 4. Chestionarul de mediu, se poate concluziona ca atat lucrările de execuție cît și exploatarea sistemului de iluminat public proiectat nu au un impact negativ asupra mediului. Prin lucrările prevăzute în prezentul proiect nu sunt afectați factorii de mediu și nu se impun lucrări de reconstrucție ecologică, deci nu necesită studiu de impact asupra mediului.

Soluțiile tehnice propuse în prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, în condițiile de siguranță și eficiență în toate fazele ciclului de viață a lucrării proiectate: proiectare, execuție și exploatare.

Pe toată durata de viață a instalațiilor se vor respecta cerințele impuse prin SR EN ISO 14001.

Conform Legii 137/1995 executantul lucrării are următoarele obligații:

 • • Să asigure sisteme proprii de supraveghere a instalațiilor și proceselor tehnologice pentru protecția mediului;

 • • Să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări neontrolate de deșeuri de orice fel.

Se vor lua măsurile necesare pentru aducerea mediului înconjurător la condițiile impuse de legislația mediului, în vigoare.

Se vor respectata, cu precădere, prevederile următoarelor legi:

 • > OUG 195/2005 - privind protecția meiului;

 • > OG nr. 91/2002 - pentru modificarea și completarea Legii 137/1995;

 • > Ord. MAPPM nr. 756/1997 - Reglementări privind evaluarea poluării mediului;

 • > Legea nr. 26/1996 - privind Codul Silvic;

 • > Legea nr. 107/1996 - Legea apelor;

 • > HG nr. 525/1996 - de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

 • > Legea nr. 350/2001 - privind sistematizarea și urbanismul;

 • > OUG 54/06 - privind proprietatea publică;

r'Â'C’( ’/Ă'-.O t 'ĂC npîEln «I                             C€RT>.IND^

EUID ROONRC. 340/9002/2009 | J4 0/9002/2009 1 CUI ROB734030 | Capital social: 42 126 043 RON Societate administrata in sistem unitar


LUXTEN

 • > OG nr. 34 - privind concesionarea proprietăților publice;

 • > Legea nr. 13/2007 - a energiei electrice;

 • > Ord. MIC nr. 1587/1997 - de aprobare a listei categoriilor de construcții și instalații industriale generatoare de riscuri tehnologice;

 • > Ord. MIR nr. 344/2001 - pentru prevenirea și reducerea riscurilor tehnologice.

Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiectele de investitii noi. Pentru proiectele de investitii aferente activităților care se supun evaluării impactului asupra mediului, autoritatile pentru protecția mediului emit acordul integrat de mediu.

Pentru proiectele de investitii aferente activităților care nu se supun evaluării impactului asupra mediului, autoritatile pentru protecția mediului aplica procedura simplificata de avizare de mediu in vederea obținerii acordului unic.

Toate solicitările de acorduri de mediu, insotite de fisa tehnica privind condițiile de protecție a mediului (anexa la Certificatul de urbanism, conform prevederilor legislației in vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcții) necesara pentru obținerea Acordului Unic, se depun la autoritatea publica pentru protecția mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.

Pentru obținerea acordului de mediu se va respecta legislația in vigoare:

 • - OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului;

 • - HG nr. 918/ 2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

 • - Ordinul nr. 135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

 • - Ordinul M.A.P.M nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Acte necesare pentru obținerea acordului de mediu:

 • - Cerere;

 • - Fisa Tehnica de mediu conform Ordinului nr. 1943/ 2001, care se eliberează odata cu certificatul de urbanism de către consiliile de acorduri unice;

 • - Certificat de urbanism;

 • - Acte doveditoare ale dreptului de folosința (copie);

 • - Plan de situație - anexa la certificatul de urbanism (copie);

 • - Plan de încadrare in zona (copie);

 • - Dovada platii tarifului inițial de avizare conform Anexei 5 din Ordinul nr. 860/ 2002; - Memoriu tehnic.

 • 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT

CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

  teaianm                                            ESO


  EU1D ROONRC,340/9002/2009 | 340/9022/2009 I CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 ROM Societate administrata in sistem unitar


Nu este necesara elaborarea unui studiu separat pentru utilizarea unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice, deoarece echipamentele propuse spre utilizare sunt eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat cu tehnologie LED), iar soluțiile tehnice ce urmeaza a fi implementate pentru eficientizarea SIP si implementarea unui sisten de diming/telegestiune asigura performanta energetica si funcționarea corespunzătoare a sistemului de iluminat public.

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul.

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

La terminarea lucrărilor va trebui realizat: Audit energetic la finalizarea investiției.

Prezentul document este aplicabil doar pentru si in scopul pentru care a fost emis. Prezentul document, deși conține elemente tehnico-economice, nu tine loc de Proiect tehnic de specialitate. Prezentul document se poate constitui ca document de referința pentru Întocmirea Proiectului tehnic de specialitate daca beneficiarul considera oportun acest lucru.

 • B. PIESE DESENATE

Pentru Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

 • A) PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ (scara 1:2000 = 1 buc)

 • B) PLAN DE SITUAȚIE (scara 1:500=2 buc).

  rțnimr cvKtîn-            «

  ceRT>IND^

  ©aEUID ROONRC.J40/9002/2009 ] 340/9002/2009 | CUI ROB734030 | Capital social: 42 126.043 RON Societate administrata in sistam unitar

ANEXE - DALI: CT1915/2020

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”

ANEXE:

Anexa 1- Grafic de realizare a investiției

Anexa 2- Calcule luminotehnice

Anexa 3-Devize Generale si Devize pe Obiecte

Anexa 4- Antemasuratori

Anexa 5- Auditul sistemului actual

Anexa 6- Descrierea sumara a investiției

Anexa 1 - DALI: CT1915/2020

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

DAU nr: CT1915/2020


ANEXA 1- Graficul de realizare a investiției

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”

ĂNUL1

Nr. Crt.

(Sub)Activitatea

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna

12

0

Durata Proiectului

1

Inițierea proiectului

1

Proiectare fazele DTAC, PT+DDE

I' 1

1 1

2

Obținerea avizelor edilitare

1^ 1

1 1

3

Studiu documentație proiecte instalatii electrice

te. .1

1 1

4

Predare amplasamente

I- 1

II

Dezvoltarea si implementarea proiectului

5

Demontare corpuri vechi

1 1

1 1

1 1

6

Montare corpuri de iluminat noi cu LED

H 1

1 1

1 1

1 1

7

Conexiuni si legaturi

IM

u

1 1

1 1

10

Instalare echipamente telegestiune

M

o

III

Evaluarea si finalizarea proiectului J

12

Probe si verificări

im

IV

închiderea proiectului

13

Recepții la PIF si terminarea lucrărilor

Legenda

Marcaj activitate/subactivitate


Beneficiar:


Anexa 2 - DALI: CT1915/2020

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”

CALCULE LUMINOTEHNICE

SO 9001WS014001|


: ĂC: sari
|foztEC2n0fj BQflEC 27001


Str. Dezrobirii


tronson Bd. IC Bratianu - Nicolae Milescu cu 3 benzi parcare spic + trotuar


Partner for Contact:

Order No.:

Company:

Customer No.:


Data: 30.07.2020

Proiectant:


Cuprins

Str. Dezrobirii

Prima pagină a proiectului

Cuprins                                                                                          '

PHILIPS BGP705 1 XLED220-4S/740 DM12

Fișă cu date corpuri de iluminat

PHILIPS BGP704 1 XLED50-4S/740 DW52_740

Fișă cu date corpuri de iluminat

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu)

Data proiectare

Listă număr corpuri de iluminat

Rezultate fotometrice

Reproducere 3D

Câmpuri de evaluare

Câmp de evaluare Trotuar 1

Privire de ansamblu a rezultatelor

Câmp de evaluare Trotuar 2

Privire de ansamblu a rezultatelor

Câmp de evaluare Șosea 2 Privire de ansamblu a rezultatelor

Observator

Observator 5

Izolinii (L)

Observator 6

Izolinii (L)

Observator 7

Izolinii (L)

Câmp de evaluare Șosea 1 Privire de ansamblu a rezultatelor

Observator

Observator 1

Izolinii (L)

Observator 2

Izolinii (L)

Observator 3

Izolinii (L)

PHILIPS BGP7051 xLED220-4S/740 DM12 / Fișă cu date corpuri de iluminat

Distribuția luminoasă 1:Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Cod flux CIE: 39 75 97 100 91

Luma gen2 - The standard in road lighting, redefined Luma gen2 is the next generatlon of the Luma LED luminaire family, fully optlmized to become your long-term lighting and innovation partner. While keeping the distinctive design characteristics of the first generatlon, Luma gen2 gives you the benefits of the latest technologies thanks to its future-proof System Ready architecture, use of optlmized Ledgine LED and optical platform ensuring best in class lighting performance in a broad range of applications. It also offers improved serviceability.

Installation has also become easier and faster, and thanks to the Service tag, you have access to aii relevant documentations onsite. Also, the cable feed-through has been redesigned and access to the gear components is easy thanks to top down tooHess access.

Luma gen2 also offers all connectivity and dimming options available today and thanks to being System Ready, it can also to be paired with lighting management Systems such as Interact City or existing and upcoming sensor innovations.

The Luma gen2 has been developed to optlmlze and simplify spare part repair and maintenance work

using a new plug & play GearFlex module containing all electrical components in an easy to handle and accessible box inside the housing.

As a company conscious about the impact of light on the environment and biodiversity, we also equipped the Luma gen2 with dedicated light recipes that help with maintaining the optimal ecosystems for bats or preserve a dark night sky.


Pe baza lipsei proprietăților simetrice nu se poate prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR.


PHILIPS BGP7041 xLED50-4S/740 DW52_740 / Fișă cu date corpuri de iluminat

Distribuția luminoasă 1:

Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat.


Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Cod flux CIE: 25 61 96 100 89

Luma gen2 - The standard in road lighting, redefined Luma gen2 is the next generation of the Luma LED luminaire family, fully optimized to become your long-term lighting and innovation partner. While keeping the distinctive design characteristics ofthefirst generation, Luma gen2gives you the benefits of the latest technologies thanks to its future-proof System Ready architecture, use of optimized Ledgine LED and optical platform ensuring best in dass lighting petformance in a broad range of applications. It also offers improved serviceability.

Installation has also become easier and faster, and thanks to the Service tag, you have access to aii relevant documentations onsite. Also, the cable feed-through has been redesigned and access to the gear components is easy thanks to top down tool-less access.

Luma gen2 also offers all connectivity and dimming options available today and thanks to being System Ready, it can also to be palred with lighting management Systems such as Interact City or existing and upcoming sensor innovations.

The Luma gen2 has been developed to optimize and simplify spare part repair and maintenance work

uslng a new plug & play GearFlex module containing all electrical components in an easy to handle and accessible box inside the housing.

As a company conscious about the impact of light on the environment and biodiversity, we also equipped the Luma gen2 with dedicated light recipes that help with maintaining the optimal ecosystems for bats or preserve a dark night sky.


Pe baza lipsei proprietăților simetrice nu se poate prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR.


Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):

PHILIPS BGP704 1 XLED50-4S/740 DW52_740

4450 Im                        Valori maxime ale intensității luminoase

Flux luminos (Lămpi):

Putere corpuri de iluminat:

5000 Im                        la 70°:     626 cd/klm

32.0 W                        la 80°:     404 cd/klm

Aranjament:

Pe ambele părți față în față      la 90°:       12 cd/klm

Distanță stâlp:

35.000 m                                Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a

înălțime de montare (1):

4.000 m                                     corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

înălțimea deasupra planului util:

Consolă (2):

3.856 m                        Aranjamentul respectă clasa cu indici de

-4.225 m                       orbire D.4.

înclinare consolă (3):

10.0°

Lungime consolă (4):

0.700 m

Profil stradă


Trotuar 2

Benzi de parcare 2

Șosea 2

Bandă mediană 1

Șosea 1

Benzi de parcare 1

Trotuar 1


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Data proiectare


(Lățime: 3.000 m)

(Lățime: 3.000 m)

(Lățime: 10.500 m, Număr benzi de circulație: 3, acoperire: R3, qO: 0.070)

(Lățime: 0.050 m, înălțime: 0.000 m)

(Lățime: 10.500 m, Număr benzi de circulație: 3, acoperire: R3, qO: 0.070)

(Lățime: 3.000 m)

(Lățime: 3.000 m)


Factor de menținere: 0.90

Dispunere corpuri de iluminat
Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Data proiectare(2)


Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):

Flux luminos (Lămpi):

Putere corpuri de iluminat:

Aranjament:

Distanță stâlp:

înălțime de montare (1): înălțimea deasupra planului util: Consolă (2): înclinare consolă (3): Lungime consolă (4):


PHILIPS BGP705 1 XLED220-4S/740 DM12

20039 Im                       Valori maxime ale intensității luminoase

22021 Im                       la

132.0 W                      la

Pe ambele părți față în față      la

35.000 m 10.000 m 10.162 m -0.871 m 15.0° 2.000 m

746 cd/klm

258 cd/klm

5.44 cd/klm

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.3.


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Listă număr corpuri de iluminat

PHILIPS BGP704 1 XLED50-4S/740 DW52_740 Nr.articol:

Flux luminos (Corp de iluminat): 4450 Im

Flux luminos (Lămpi): 5000 Im

Putere corpuri de iluminat: 32.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100

Cod flux CIE: 25 61 96 100 89

Dotare: 1 x LED50-4S/740 (Factor de corecție

1.000).

PHILIPS BGP705 1 XLED220-4S/740 DM12

Nr.articol:

Flux luminos (Corp de iluminat): 20039 Im

Flux luminos (Lămpi): 22021 Im

Putere corpuri de iluminat: 132.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100

Cod flux CIE: 39 75 97 100 91

Dotare: 1 x LED220-4S/740 (Factor de corecție

1.000).

Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat.

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Rezultate fotometrice


Factor de menținere: 0.90

Listă suprafață de calcul

1 Câmp de evaluare Trotuar 1

Lungime: 35.000 m, Lățime: 3.000 m

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 1.

Clasa de iluminare selectată: S1


Scară 1:307


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


20.90

s 15.00


EminM

5.53

>5.00


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Rezultate fotometrice

Listă suprafață de calcul

2 Câmp de evaluare Trotuar 2

Lungime: 35.000 m, Lățime: 3.000 m

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 2.

Clasa de iluminare selectată: S1

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


Em[lx]

20.90 > 15.00


EminM

5.53

>5.00


3 Câmp de evaluare Șosea 2

Lungime: 35.000 m, Lățime: 10.500 m

Raster: 12x9 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 2. acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c

(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

uo

UI

TI [%]

SR

2.22

0.77

0.75

11

0.91

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.50


Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:

4 Câmp de evaluare Șosea 1

Lungime: 35.000 m, Lățime: 10.500 m

Raster: 12x9 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 1. acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c

(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

SR

2.22

0.77

0.75

11

0.91

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.50


Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Reproducere 3D
Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Trotuar 1 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Factor de menținere: 0.90

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 1.

Clasa de iluminare selectată: S1

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


Em[lx]

20.90

> 15.00


Scară 1:307


EminM

5.53

> 5.00


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Trotuar 2 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Scară 1:307


Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 2.

Clasa de iluminare selectată: S1


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


20.90

> 15.00


Eroină

5.53

S 5.00


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Scară 1:307


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

uo

UI

TI [%]

SR

Valori calculate:

2.22

0.77

0.75

11

0.91

Valori necesare conform clasei:

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.50

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Observatori atașați (3 Bucăți):

Nr.

Observator

Poziție [m]

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

1

Observator 5

(-60.000, 12.300, 1.500)

2.49

0.77

0.75

11

2

Observator 6

(-60.000, 15.800, 1.500)

2.36

0.78

0.85

11

3

Observator 7

(-60.000, 19.300, 1.500)

2.22

0.78

0.91

10

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Observator

5 / Izolinii (L)


Raster: 12x9 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 2.

acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c


Raster: 12x9 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 12.300 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Tndeplinit/Neîndeplinit:

Lm [cd/m2]

2.49

uo 0.77

UI 0.75

TI [%]

11

> 1.00

> 0.40

>0.50

< 15


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Observator

6 / Izolinii (L)


Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 294

Raster: 12x9 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 15.800 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:


Valori necesare conform clasei ME3c:


Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

2.36

0.78

0.85

11

> 1.00

>0.40

>0.50

< 15


Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Observator

7 / Izolinii (L)


Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 294

Raster: 12x9 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 19.300 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Lm [cd/m2]

2.22

uo

0.78

UI 0.91

TI [%]

10

> 1.00

>0.40

>0.50

<15


Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Scară 1:307


Raster: 12x9 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 1.

acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c

(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

uo

UI

TI [%]

SR

Valori calculate:

2.22

0.77

0.75

11

0.91

Valori necesare conform clasei:

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.50

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Observatori atașați (3 Bucăți):

Nr. Observator           Poziție [m]

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

1 Observatori         (-60.000,1.750,1.500)

2.22

0.78

0.91

10

2 Observator 2         (-60.000,5.250,1.500)

2.36

0.78

0.85

11

3 Observator 3         (-60.000,8.750,1.500)

2.49

0.77

0.75

11

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator

1 / Izolinii (L)

Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 294

Raster: 12x9 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Lm [cd/m2]

uo

UI

TI [%]

Valori calculate:

2.22

0.78

0.91

10

Valori necesare conform clasei ME3c:

> 1.00

> 0.40

>0.50

< 15

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 11 Observator

2 / Izolinii (L)

Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 294

Raster: 12 x 9 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:

Lm [cd/m2]

2.36

uo

0.78

UI 0.85

TI [%]

11

Valori necesare conform clasei ME3c:

> 1.00

>0.40

>0.50

< 15

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator

3/ Izolinii (L)

Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 294

Raster: 12x9 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Lm [cd/m2]

uo

UI

TI [%]

Valori calculate:

2.49

0.77

0.75

11

Valori necesare conform clasei ME3c:

> 1.00

>0.40

> 0.50

<15

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii


tronaon Bd. IC Bratianu - Nicolae Milescu cu 4 benzi parcare spic + trotuar


Partner for Contact:

Order No.:

Company:

Customer No.:


Data: 30.07.2020

Proiectant:


Cuprins

Str. Dezrobirii

Prima pagină a proiectului

Cuprins

PHILIPS BGP704 1 XLED50-4S/740 DW52_740

Fișă cu date corpuri de iluminat

PHILIPS BGP704 1 XLED220-4S/740 DM12

Fișă cu date corpuri de iluminat

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu)

Data proiectare

Listă număr corpuri de iluminat

Rezultate fotometrice

Reproducere 3D

Câmpuri de evaluare

Câmp de evaluare Trotuar 1

Privire de ansamblu a rezultatelor

Câmp de evaluare Trotuar 2

Privire de ansamblu a rezultatelor

Câmp de evaluare Șosea 2 Privire de ansamblu a rezultatelor

Observator

Observator 5

Izolinii (L)

Observator 6

Izolinii (L)

Observator 7

Izolinii (L)

Observator 7

Izolinii (L)

Câmp de evaluare Șosea 1 Privire de ansamblu a rezultatelor

Observator

Observator 1

Izolinii (L)

Observator 2

Izolinii (L)

Observator 3

Izolinii (L)

Observator 4

Izolinii (L)

PHILIPS BGP7041 xLED50-4S/740 DW52_740 / Fișă cu date corpuri de iluminat

Distribuția luminoasă 1:

Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat.


Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Cod flux CIE: 25 61 96 100 89

Luma gen2 - The standard in road lighting, redefined Luma gen2 is the next generation of the Luma LED lumlnaire family, fully optimized to become your long-term lighting and innovation partner. Vtîiile keeping the distinctive design characteristics of the first generation, Luma gen2 gives you the benefits of the latest technologies thanks to its future-proof System Ready architecture, use of optimized Ledgine LED and optical platform ensuring best in class lighting performance in a broad range of applications. It also offers improved serviceability.

Installation has also become easier and faster, and thanks to the Service tag, you have access to all relevant documentations onsite. Also, the cable feed-through has been redesigned and access to the gear components is easy thanks to top down tool-less access.

Luma gen2 also offers all connectivity and dimming options available today and thanks to being System Ready, it can also to be paired with lighting management systems such as Interact City or existing and upcoming sensor innovations.

The Luma gen2 has been developed to optimize and simplify spare part repair and maintenance work

using a new plug & play GearFlex module oontaining all electrical components in an easy to handle and accessible box inside the housing.

As a company conscious about the impact of light on the environment and biodiversity, we also equipped the Luma gen2 with dedicated light recipes that help with maintaining the optimal ecosystems for bats or preserve a dark night sky.


Pe baza lipsei proprietăților simetrice nu se poate prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR.


Proiectant Telefon Fax e-mail

PHILIPS BGP7041 xLED220-4S/740 DM12 / Fișă cu date corpuri de iluminat

Distribuția luminoasă 1:

Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat.


Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Cod flux CIE: 39 75 97 100 91

Luma gen2 - The standard in road lighting, redefined Luma gen2 is the next generatlon of the Luma LED luminaire family, fully optimized to become your lang-term lighting and innovation partner. While keeping the distinctive design characteristics of the first generation, Luma gen2 gives you the benefits of the latest technologies thanks to its future-proof System Ready architecture, use of optimized Ledgine LED and optical platform ensuring best in class lighting performance in a broad range of applicatlons. It also offers Improved serviceability.

Installation has also become easier and faster, and thanks to the Service tag, you have access to aii relevant documentations onsite. Also, the cable feed-through has been redesigned and access to the gear components is easy thanks to top down tooFless access.

Luma gen2 also offers aii connectivity and dimming options available today and thanks to being System Ready, it can also to be paired with lighting management Systems such as Interact City or existing and upcoming sensor innovations.

The Luma gen2 has been developed to optimize and simplify spare part repair and maintenance work

using a new plug & play GearFlex module containing all electrica! components in an easy to handle and accessible box inside the housing.

As a company conscious about the impact of light on the environment and biodiversity, we also equipped the Luma gen2 with dedicated light recipes that help with maintaining the optimal ecosystems for bats or preserve a dark night sky.


Pe baza lipsei proprietăților simetrice nu se poate prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR.


Corp de iluminat:

PHILIPS BGP704 1 XLED50-4S/740 DW52_740

Flux luminos (Corp de iluminat):

4450 Im                        Valori maxime ale intensității luminoase

Flux luminos (Lămpi):

5000 Im                        la 70°:     424 cd/klm

Putere corpuri de iluminat:

32.0 W                       la 80°:     634 cd/klm

Aranjament:

Distanță stâlp: înălțime de montare (1):

Pe ambele părți față în față      la 90°:      610 cd/klm

35.000 m                                Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a

4.000 m                                    corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

înălțimea deasupra planului util:

3.874 m                        Aranjamentul respectă clasa cu indici de

Consolă (2):

-1.273 m                       orbire D.0.

înclinare consolă (3):

30.0°

Lungime consolă (4):

0.700 m

Proiectant Telefon Fax e-mail


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Data proiectare
(2)


Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):

Flux luminos (Lămpi):

Putere corpuri de iluminat:

Aranjament:

Distanță stâlp:

înălțime de montare (1):

înălțimea deasupra planului util:

Consolă (2):

înclinare consolă (3):

Lungime consolă (4):


PHILIPS BGP704 1 XLED220-4S/740 DM12

20020 Im                       Valori maxime ale intensității luminoase

22000 Im                       la 70°:

136.0 W                      la 80°:

Pe ambele părți față în față      la 90°:

35.000 m 10.000 m 9.859 m 1.538 m 15.0° 2.000 m

740 cd/klm

409 cd/klm 12 cd/klm

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.1.


Profil stradă


T rotuar 2

Benzi de parcare 2

Șosea 2

Bandă mediană 1

Șosea 1

Benzi de parcare 1

Trotuar 1


Proiectant Telefon Fax e-mail


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Data proiectare


(Lățime: 3.000 m)

(Lățime: 3.000 m)

(Lățime: 14.000 m, Număr benzi de circulație: 4, acoperire: R3, qO: 0.070)

(Lățime: 1.500 m, înălțime: 0.000 m)

(Lățime: 14.000 m, Număr benzi de circulație: 4, acoperire: R3, qO: 0.070)

(Lățime: 3.000 m)

(Lățime: 3.000 m)


Factor de menținere: 0.90

Dispunere corpuri de iluminat
Proiectant Telefon Fax e-mail


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Listă număr corpuri de iluminat


PHILIPS BGP704 1 XLED220-4S/740 DM12

Vedeți catalogul nostru

Nr.articol:

de corpuri de iluminat

Flux luminos (Corp de iluminat): 20020 Im

pentru o imagine a

Flux luminos (Lămpi): 22000 Im

corpului de iluminat.

Putere corpuri de iluminat: 136.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:

100

Cod flux CIE: 39 75 97 100 91

Dotare: 1 x LED220-4S/740 (Factor de corecție

1.000).PHILIPS BGP704 1 XLED50-4S/740 DW52_740

Vedeți catalogul nostru

Nr.articol:

de corpuri de iluminat

Flux luminos (Corp de iluminat): 4450 Im

pentru o imagine a

Flux luminos (Lămpi): 5000 Im

Putere corpuri de iluminat: 32.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100

corpului de iluminat.

Cod flux CIE: 25 61 96 100 89

Dotare: 1 x LED50-4S/740 (Factor de corecție

1.000).Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Rezultate fotometriceFactor de menținere: 0.90

Listă suprafață de caicul


Scară 1:385


1 Câmp de evaluare Trotuar 1

Lungime: 35.000 m, Lățime: 3.000 m

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 1.

Clasa de iluminare selectată: S2

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


11.21

> 10.00


Emin [Ixl mm L J

3.03

>3.00


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Rezultate foto metri ce


Listă suprafață de calcul


2 Câmp de evaluare Trotuar 2

Lungime: 35.000 m, Lățime: 3.000 m

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 2.

Clasa de iluminare selectată: S2

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


11.21

> 10.00


EminM

3.03

>3.00


3 Câmp de evaluare Șosea 2

Lungime: 35.000 m, Lățime: 14.000 m

Raster: 12x12 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 2. acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm[cd/m2]

UO

UI

TI [%]

SR

1.92

0.43

0.78

11

0.82

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.504 Câmp de evaluare Șosea 1

Lungime: 35.000 m, Lățime: 14.000 m Raster: 12x12 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 1.

acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

SR

1.92

0.43

0.78

11

0.82

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.50Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Reproducere 3DStr. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Trotuar 1 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Factor de menținere: 0.90

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 1.

Clasa de iluminare selectată: S2

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


Em[Ix]

11.21

> 10.00


Scară 1:385


Emin[lx]

3.03

>3.00


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Trotuar 2 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Factor de menținere: 0.90

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 2.

Clasa de iluminare selectată: S2

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


11.21

£10.00


Scară 1:385


W*]

3.03

>3.00


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 21 Privire de ansamblu a rezultatelor


Factor de menținere: 0.90

Raster: 12x12 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 2.

acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c


Scară 1:385


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

uo

UI

TI [%]

SR

Valori calculate:

1.92

0.43

0.78

11

0.82

Valori necesare conform clasei:

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.50

Îndeplinit/Neîndeplinit:


Observatori atașați (4 Bucăți):

Nr.

Observator

Poziție [m]

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

1

Observator 5

(-60.000, 17.250, 1.500)

2.13

0.43

0.78

11

2

Observator 6

(-60.000, 20.750, 1.500)

2.06

0.53

0.86

11

3

Observator 7

(-60.000, 24.250, 1.500)

1.99

0.69

0.87

11

4

Observator 7

(-60.000, 27.750, 1.500)

1.92

0.72

0.94

9

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 21 Observator

5 / Izolinii (L)


29.50 m


15.50


1------

0.00


35.00 m

Valoare în Candeia/m2, Scară 1 : 325

Raster: 12 x 12 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 17.250 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Lm [cd/m2]

2.13

UO

0.43

UI 0.78

TI [%]

11

> 1.00

>0.40

> 0.50

< 15


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Observator

6 / Izolinii (L)


15.50


I-----------------------1-----------------

0.00


35.00 m

Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 325

Raster: 12 x 12 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 20.750 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Lm [cd/m2]

2.06

UO 0.53

UI 0.86

TI [%]

11

> 1.00

>0.40

> 0.50

< 15


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Observator

7 / Izolinii (L)


29.50 m


15.50


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Observator

7/ Izolinii (L)


15.50


0.00


Lm [cd/m1 2]

UO

UI

TI [%]

1.99

0.69

0.87

11

> 1.00

>0.40

>0.50

< 15


0.00


Raster: 12x12 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 27.750 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


Lm [cd/m3 4]

1.92

UO

0.72

UI

0.94

TI [%]

9

> 1.00

>0.40

>0.50

< 15


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Scară 1:385


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm[cd/m2]

uo

UI

TI [%]

SR

Valori calculate:

1.92

0.43

0.78

11

0.82

Valori necesare conform clasei:

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.50

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Observatori atașați (4 Bucăți):

Nr.

Observator

Poziție [m]

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

1

Observator 1

(-60.000, 1.750, 1.500)

1.92

0.72

0.94

9

2

Observator 2

(-60.000, 5.250, 1.500)

1.99

0.69

0.87

11

3

Observator 3

(-60.000, 8.750, 1.500)

2.06

0.53

0.86

11

4

Observator 4

(-60.000, 12.250, 1.500)

2.13

0.43

0.78

11

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator

1 / Izolinii (L)


0.00


Raster: 12 x 12 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 1.

acoperire: R3, qO: 0.070 •

Clasa de iluminare selectată: ME3c


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 11 Observator

2 / Izolinii (L)


4------------1

35.00 m


Lm [cd/m5 6]

UO

UI

TI [%]

1.92

0.72

0.94

9

> 1.00

>0.40

> 0.50

< 15


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator

3 / Izolinii (L)


1-------------1

35.00 m


Lm [cd/m7 8]

1.99

UO

0.69

UI 0.87

TI [%]

11

> 1.00

>0.40

>0.50

<15


Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator

4/ Izolinii (L)

Lm [cd/m2]

2.06

UO

0.53

UI 0.86

TI [%]

11

> 1.00

>0.40

> 0.50

<150.00


I---f—

0.00


Lm [cd/m9 10]

2.13

UO

0.43

UI 0.78

TI [%]

11

> 1.00

>0.40

> 0.50

< 15


Str. Dezrobirii


tronson Florilor-Baba Novac


Partner for Contact:

Order No.:

Company:

Customer No.:


Data: 20.07.2020

Proiectant:


Cuprins

Str. Dezrobirii

Prima pagină a proiectului

Cuprins

PHILIPS BGP703 1 XLED120-4S/740 DM12

Fișă cu date corpuri de iluminat

PHILIPS BGP704 1 XLED220-4S/740 DM12

Fișă cu date corpuri de iluminat

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac)

Data proiectare

Listă număr corpuri de iluminat

Rezultate fotometrice

Reproducere 3D

Câmpuri de evaluare

Câmp de evaluare Șosea 1

Privire de ansamblu a rezultatelor

Observator

Observator 1

Izolinii (L)

Observator 2

Izolinii (L)

Observator 3

Izolinii (L)

Observator 4

Izolinii (L)

Câmp de evaluare Șosea 2 Privire de ansamblu a rezultatelor

Observator

Observator 5

Izolinii (L)

Observator 6

Izolinii (L)

PHILIPS BGP7031 xLED120-4S/740 DM12 / Fișă cu date corpuri de iluminat

Distribuția luminoasă 1:

Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat.


Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Cod flux CIE: 39 75 97 100 91

Luma gen2 - The standard in road lighting, redefined Luma gen2 is the next generation of the Luma LED luminaire family, fully optimlzed to become your long-term lighting and innovation partner. While keeping the distinctive design characleristics of the first generation, Luma gen2 gives you the benefits of the latest technologies thanks to its future-proof System Ready architecture, use of optimized Ledgine LED and optical platform ensuring best in class lighting performance in a broad range of applications. It also offers Improved serviceability.

Installation has also become easier and faster, and thanks to the Service tag, you have access to aii relevant documentations onsite. Also, the cable feed-through has been redesigned and access to the gear components is easy thanks to top down toobless access.

Luma gen2 also offers all connectivity and dimming options available today and thanks to being System Ready, it can also to be paired with lighting management Systems such as Interact City orexisting and upcoming sensor innovations.

The Luma gen2 has been developed to optimize and simplify spare part repair and maintenance work

using a new plug & play GearFlex module containing all electrical components in an easy to handle and accessible box inside the housing.

As a company conscious about the impact of light on the environment and biodiversity, we also equipped the Luma gen2 with dedicated light recipes that help with maintaining the optimal ecosystems for bats or preserve a dark night sky.


Pe baza lipsei proprietăților simetrice nu se poate prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR.


PHILIPS BGP7041 xLED220-4S/740 DM12 / Fișă cu date corpuri de iluminat

Distribuția luminoasă 1:

Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat.


Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Cod flux CI E: 39 75 97 100 91

Luma gen2 - The standard in road lighting, redefined Luma gen2 is the next generation of the Luma LED luminaire family, fully optimized to become your long-term lighting and innovation partner. While keeping the distinctive design characteristlcs of the first generation, Luma gen2 gives you the benefits of the latest technologies thanks to its future-proof System Ready architecture, use of optimized Ledgine LED and optica! platform ensuring best in class lighting performance in a broad range of applications. It also offers improved serviceability.

Installation has also become easier and faster, and thanks to the Service tag, you have access to aii relevant documentations onsite. Also, the cable feed-through has been redesigned and access to the gear components is easy thanks to top down tool-less access.

Luma gen2 also offers aii connectivity and dimming options available today and thanks to being System Ready, it can also to be paired with lighting management Systems such as Interact City or existing and upcoming sensor innovations.

The Luma gen2 has been developed to optimize and simplify spare part repair and maintenance work

using a new plug & play GearFlex module containing aii electrical components in an easy to handle and accessible box inside the housing.

As a company conscious about the impact of light on the environment and biodiversity, we also equipped the Luma gen2 with dedicated light recipes that help with maintaining the optimal ecosystems for bats or preserve a dark night sky.


Pe baza lipsei proprietăților simetrice nu se poate prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR.


Corp de iluminat:

PHILIPS BGP703 1 XLED120-4S/740 DM12

Flux luminos (Corp de iluminat):

Flux luminos (Lămpi):

10920 Im                Valori maxime ale intensității luminoase

12000 Im                la 70°:         740 cd/klm

Putere corpuri de iluminat:

76.0 W                 la 80°:         409 cd/klm

Aranjament:

pe banda din mijloc      la 90°:          12 cd/klm

Distanță stâlp:

35.000 m                      Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de

înălțime de montare (1):

înălțimea deasupra planului util:

Consolă (2):

înclinare consolă (3):

10.000 m                        iluminat instalate pentru utilizare.

9.859 m                 Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.2.

1.000 m

15.0 °

Lungime consolă (4):

1.462 m

Profil stradă


Trotuar 2

Șosea 2

Bandă mediană 1

Șosea 1

Benzi de parcare 1

Trotuar 1


(Lățime: 3.000 m)


Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Data proiectare


(Lățime: 7.000 m, Număr benzi de circulație: 2, acoperire: R3, qO: 0.070)

(Lățime: 1.000 m, înălțime: 0.100 m)

(Lățime: 14.000 m, Număr benzi de circulație: 4, acoperire: R3, qO: 0.070)

(Lățime: 3.000 m)

(Lățime: 3.000 m)


Factor de menținere: 0.90

Dispunere corpuri de iluminat
Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Data proiectareCorp de iluminat:

PHILIPS BGP704 1 XLED220-4S/740 DM12

Flux luminos (Corp de iluminat):

20020 Im                Valori maxime ale intensității luminoase

Flux luminos (Lămpi):

22000 Im                la 70°:         740 cd/klm

Putere corpuri de iluminat: Aranjament:

136.0 W                la 80°:         409 cd/klm

pe banda din mijloc      la 90°:          12 cd/klm

Distanță stâlp: înălțime de montare (1):

35.000 m                      Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de

10.000 m                      iluminat instalate pentru utilizare.

înălțimea deasupra planului util:

9.859 m                 Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.1.

Consolă (2):

-3.000 m

înclinare consolă (3):

15.0°

Lungime consolă (4):

2.462 m

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Listă număr corpuri de iluminat

PHILIPS BGP703 1 XLED120-4S/740 DM12

Nr.articol:

Flux luminos (Corp de iluminat): 10920 Im

Flux luminos (Lămpi): 12000 Im

Putere corpuri de iluminat: 76.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100

Cod flux CIE: 39 75 97 100 91

Dotare: 1 x LED120-4S/740 (Factor de corecție

1.000).

PHILIPS BGP704 1 XLED220-4S/740 DM12

Nr.articol:

Flux luminos (Corp de iluminat): 20020 Im

Flux luminos (Lămpi): 22000 Im

Putere corpuri de iluminat: 136.0 W

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100

Cod flux CIE: 39 75 97 100 91

Dotare: 1 x LED220-4S/740 (Factor de corecție

1.000).

Vedeți catalogul nostru ■' de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat.Vedeți catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru o imagine a corpului de iluminat.Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Rezultate fotometrice


Scară 1:294


Listă suprafață de calcul 1 Câmp de evaluare Șosea 1

Lungime: 35.000 m, Lățime: 14.000 m

Raster: 12 x 12 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 1. acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:

(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

SR

1.59

0.51

0.78

12

0.68

>1.00

>0.40

>0.50

< 15

>0.50


Listă suprafață de calcul


Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Rezultate fotometrice


2 Câmp de evaluare Șosea 2

Lungime: 35.000 m, Lățime: 7.000 m

Raster: 12x6 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 2. acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

U0

UI

TI [%]

SR

1.23

0.56

0.83

9

1.07

> 1.00

> 0.40

S 0.50

S 15

>0.50


3 Câmp de evaluare Trotuar 1

Lungime: 35.000 m, Lățime: 3.000 m

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 1.

Clasa de iluminare selectată: S2

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


Em DX] 11.34 > 10.00


Emin['x]

9.09

>3.00


4 Câmp de evaluare Trotuar 2

Lungime: 35.000 m, Lățime: 3.000 m

Raster: 12x3 Puncte

Elemente de stradă atașate: Trotuar 2.

Clasa de iluminare selectată: S2

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)


EmOx]

14.29

> 10.00


EminM

9.56

>3.00


Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Reproducere 3DStr. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Scară 1:294


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

uo

UI

TI [%]

SR

Valori calculate:

1.59

0.51

0.78

12

0.68

Valori necesare conform clasei:

ă 1.00

S 0.40

S 0.50

< 15

>0.50

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Observatori atașați (4 Bucăți):

Nr.

Observator

Poziție [m]

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

1

Observator 1

(-60.000, 1.750, 1.500)

1.87

0.51

0.78

9

2

Observator 2

(-60.000, 5.250, 1.500)

1.79

0.52

0.83

11

3

Observator 3

(-60.000, 8.750, 1.500)

1.70

0.54

0.87

12

4

Observator 4

(-60.000, 12.250, 1.500)

1.59

0.56

0.93

10

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator 1 / Izolinii

(L)


Raster: 12x12 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 1.

acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c


Valoare în Candela/m2, Scară 1 :294

Raster: 12 x 12 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

acoperire: R3, qO: 0.070

Lm [cd/m2]

1.87

UO 0.51

UI 0.78

TI [%]

9

> 1.00

>0.40

> 0.50

515


Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator 2 / Izolinii (L)

Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 294

Raster: 12x12 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:

Lm [cd/m2]

1.79

uo 0.52

UI 0.83

TI [%]

11

Valori necesare conform clasei ME3c:

> 1.00

S 0.40

£ 0.50

S15

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator 3 / Izolinii

(L)


Valoare în Candela/m2, Scară 1 :294

Raster: 12 x 12 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)

acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

1.70

0.54

0.87

12

2: 1.00

£0.40

£0.50

2 15


Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Câmp de evaluare Șosea 1 / Observator 4 / Izolinii

(L)


Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 294

Raster: 12x12 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 12.250 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Lm [cd/m2]

1.59

uo

0.56

UI 0.93

TI [%]

10

> 1.00

£0.40

£0.50

< 15


Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Privire de ansamblu a rezultatelor


Scară 1:294


(Toate cerințele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

SR

Valori calculate:

1.23

0.56

0.83

9

1.07

Valori necesare conform clasei:                            > 1.00

>0.40

£0.50

< 15

>0.50

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Observatori atașați (2 Bucăți):

Nr. Observator

Poziție [m]

Lm [cd/m2]

UO

UI

TI [%]

1 Observator 5

(-60.000, 16.750, 1.500)

1.23

0.56

0.94

9

2 Observator 6

(-60.000, 20.250, 1.500)

1.35

0.58

0.83

8

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) / Câmp de evaluare Șosea 2 / Observator 5 / Izolinii

(L)


Raster: 12x6 Puncte

Elemente de stradă atașate: Șosea 2.

acoperire: R3, qO: 0.070

Clasa de iluminare selectată: ME3c


Valoare în Candela/m2, Scară 1 : 294

Raster: 12x6 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 16.750 m, 1.500 m) acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:

Valori necesare conform clasei ME3c:

Îndeplinit/Neîndeplinit:


Lm [cd/m2]

1.23

UO

0.56

UI 0.94

TI [%]

9

> 1.00

>0.40

S0.50

S15


Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac) I Câmp de evaluare Șosea 21 Observator 6 / Izolinii

(L)


--0.90—__

~~        1.08--

--1 7S-

---0.90—

1.26'-----

__0.90

--------1.26--

----1.08---

-1 /M — -

===    i .44--- 1 44

--1.44.---------~ ----- - 1 fi?

1.62

—1.62—

1.62

____i______

.DZ


22.00 m


15.00


0.00


35.00 m

Valoare în Candela/m2, Scară 1 :294

Raster: 12x6 Puncte

Poziția observatorului: (-60.000 m, 20.250 m, 1.500 m)

acoperire: R3, qO: 0.070

Valori calculate:


Valori necesare conform clasei ME3c:


Lm [cd/m2]

1.35

uo 0.58

UI 0.83

TI [%]

8

> 1.00

S 0.40

> 0.50

S 15


Îndeplinit/Neîndeplinit:


LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

greenUght

8Y LUXTEN


Anexa 3 - DALI: CT1915/2020

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”

DEVIZE GENERALE SI DEVIZE PE OBIECT


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta (var. cu telegestiune)

CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 2

obiectivului de investitii

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si audit energetic si luminotehnic

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.5

Proiectare

82,500.00

15,675.00

98,175.00

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

42,500.00

8,075.00

50,575.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

23,000.00

4,370.00

27,370.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

3.7

Consultanta

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

Total Capitol 3

194,500.00

36,955.00

231,455.00

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

572,985.64

108,867.27

681,852.91

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,172.12

3,072.70

19,244.82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

141,208.00

26,829.52

168,037.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

72,293.00

13,735.67

86,028.67

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

802,658.76

152,505.16

955,163.92

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,691.37

0.00

9,691.37

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,945.79

0.00

2,945.79

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

589.16

0.00

589.16

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,945.79

0.00

2,945.79

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desfintare

3,210.64

0.00

3,210.64

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

110,000.00

20,900.00

130,900.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

Total Capitol 5

129,691.36

22,800.00

152,491.36

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,126,850.12

212,260.16

1,339,110.28

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1

589,157.76

111,939.97

701,097.73

Data

30.07.2020


Numele:

Anton Madalin


Funcția:

Inginer devi:


Semnătură:


SC LUXTEN Lij


DirdctorjG&neifal^ S i I v/sn' Serbapeșcfi';

Beneficiar / Investitor

Municipiul Constanta

Devizul obiectului

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta (var. cu telegestiune)

CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE

Data

30.07.2020


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fiara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Iei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

572,985.64

108,867.27

681,852.91

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajați exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

572,985.64

108,867.27

681,852.91

Total 1 - subcapitol 4.1

572,985.64

108,867.27

681,852.91

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,172.12

3,072.70

19,244.82

Total II - subcapitol 4.2

16,172.12

3,072.70

19,244.82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

141,208.00

26,829.52

168,037.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

72,293.00

13,735.67

86,028.67

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total III - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

213,501.00

40,565.19

254,066.19

TOTAL deviz pe obiect (Total l+Total ll+Total III)

802,658.76

152,505.16

955,163.92

întocmit,

Numele:           Funcția:        Semnătură:

Anton Madalin Inginer devize


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta (var. cu telegestiune) CHELTUIELI NEELIGIBILE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si audit energetic si luminotehnic

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.5

Proiectare

52,500.00

9,975.00

62,475.00

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

42,500.00

8,075.00

50,575.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

Total Capitol 3

122,500.00

23,275.00

145,775.00

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

0.00

0.00

0.00

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,691.37

0.00

9,691.37

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,945.79

0.00

2,945.79

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

589.16

0.00

589.16

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,945.79

0.00

2,945.79

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desfintare

3,210.64

0.00

3,210.64

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

110,000.00

20,900.00

130,900.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

Total Capitol 5

129,691.36

22,800.00

152,491.36

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

252,191.36

46,075.00

298,266.36

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1

0.00

0.00

0.00

Proiect nr.:           CT1915/2020

Faza DAU:

Devizul obiectului

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta (var. cu telegestiune) CHELTUIELI NEELIGIBILE

Data 30.07.2020Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

0.00

0.00

0.00

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

instalații

0.00

0.00

0.00

Total I - subcapitol 4.1

0.00

0.00

0.00

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

Total II - subcapitol 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total III - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiect (Total l+Total ll+Total III)

0.00

0.00

0.00

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitii

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta (var. cu telegestiune) CHELTUIELI ELIGIBILE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 2

obiectivului de investitii

0.00

0.00

Total Capitol 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si audit energetic si luminotehnic

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

23,000.00

4,370.00

27,370.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

3.7

Consultanta

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1.1 Asistenta pe perioada de execuție a lucrărilor

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2 Dirigentie de șantier

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 3

72,000.00

13,680.00

85,680.00

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

572,985.64

108,867.27

681,852.91

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,172.12

3,072.70

19,244.82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

141,208.00

26,829.52

168,037.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

72,293.00

13,735.67

86,028.67

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

802,658.76

152,505.16

955,163.92

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desfintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

0.00

0.00

0.00

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

874,658.76

166,185.16

1,040,843.92

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1

589,157.76

111,939.97

701,097.73

Data

30.07.2020


Numele:

Anton Madalin


întocmit, Funcția:

Inginer devize


Beneficiar / Investitor

Municipiul ConstantaSC LUXTEN Lighftâg-

Direct ^rGenerșJ-f s bi


Silvian$erbaițeș<j


Data

30.07.2020


Numele:

Anton Madalin


Semnătură:


SC LUXT


Beneficiar / Investitor Municipiul ConstantaSilv^ap-Șelbanescu


aMPAMY/5


Devizul obiectului

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta (var. cu telegestiune) CHELTUIELI ELIGIBILE

Data

30.07.2020


Numele:

Anton Madalin


Funcția:

Inginer devizeNr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

572,985.64

108,867.27

681,852.91

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4.

Instalații

572,985.64

108,867.27

681,852.91

Total 1 - subcapitol 4.1

572,985.64

108,867.27

681,852.91

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,172.12

3,072.70

19,244.82

Total II - subcapitol 4.2

16,172.12

3,072.70

19,244.82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

141,208.00

26,829.52

168,037.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

72,293.00

13,735.67

86,028.67

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total III - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

213,501.00

40,565.19

254,066.19

TOTAL deviz pe obiect (Total l+Total ll+Total III)

802,658.76

152,505.16

955,163.92

întocmit,

SC LUXTEN Lighting CofnpankȘAr---^

D i recto r G e n era^^j ? 4 Silvian Serbanascu'


LUXTEN


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com Str. Parangului, nr.76, sector 1, București

greenUght

BY LUXTEN


Anexa 4 - DALI: CT1915/2020

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”

ANTEMASURATORI


Formular FI


OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA ron

din care C + IVI

ron

1

2

3

4

Cheltuieli pentru investiția de baza

1

Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.

.cu telegestiune)

802.658,76

589.157,76

TOTAL capitol/ subcapitol

802.658,76

589.157,76

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

802.658,76

589.157,76

Taxa pe valoarea adaugata

152.505,16

111.939,97

TOTAL valoare (inclusiv TVA)


955.163,92


701.097,73


PROIECTANT


P ZuXTEN^ L/fGHTING cQOMPANY^

W7I -


o.


Formular F2

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Nr.cap./ subcap deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

ron

1

2

4.1.

Construcții si instalatii aferente acestora

4.1.1

01

Montare corp LED 32 W

153.501,65

4.1.2

02

Montare corp LED 76 W

21.921,56

4.1.3

03

Montare corp LED 132 W

175.135,94

4.1.4

04

Montare corp LED 136 W

68.658,92

4.1.5

05

Montare cleme legat.CDD

14.076,19

4.1.6

06

Mont, cablu alim.corp iluminat

24.698,69

4.1.7

07

Dem.corp.il.exist.HPS 70-250W

6.419,43

4.1.8

08

Mont.consola pe stâlp

73.964,93

4.1.9

09

Demont.console existente

31.144,54

4.1.10

12

Montare stâlp SC 10002

3.463,79

TOTALI

572.985,64

4.2.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2.1

10

Mont.controller corp iluminat

13.216,34

4.2.2

11

Mont.echipamente telegestiune

1.753,32

4.2.3

13

Mont.echip.monitorizare si con

1.202,46

TOTAL II

16.172,12

Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

141.208,00

4.5

Dotări

72.293,00

TOTAL III

213.501,00

Formular F2

Executanl2020    ObiectivCT2\      Obi\

0

1

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

802.658,76

152.505,16

955.163,92

Pag.

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

PROIECT

/fa’

WcO

-

/fes

// V Z -7 7.-     'V'A

C7 F Fr. F-:' 4Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu teiegestiune)

Categoria de lucrări: 01 Montare corp LED 32 W

Executant2Q20 ObiectivCT2\ Obi\ CateOl _________

hlr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale bl manopera cj utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

W2F02A       99 BUCATA

73,00000

CORP DE ILUMIN.STRADAL CU LED MONTAT PE STILPI CU

PRB-16

L:12009 -M :0000510 -CORP ILUMINAT LED 32 W

2      EH10XB        91

BUCATA

73,00000

VERIFICAREA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN

VERIFICAREA CORP ILUMINAT LED

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =        % X

To

Profit

Po =        % X

(To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 02 Montare corp LED 76 W

Executant2020 ObiectivCT2\ Obil Cate02

NF-crt.

Capitolul de lucrări Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

U.M.

Cantitatea

P a b

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport

atal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

W2F02A       99 BUCATA

10,00000

CORP DE ILUMIN.STRADAL CU LED MONTAT PE STILPI CU

PRB-16

L:12009 -M .-0000514 -CORP ILUMINAT LED 76 P7_________

2 EH10XB        91 BUCATA            10,00000

VERIFICAREA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN

VERIFICAREA CORP ILUMINAT LED

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =        % x Io

Profit

Po —        % x (To+Io)

TOTAL GENERAL-pe categorie

Vo — To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 03 Montare corp LED 132 W

Executant202Q ObiectivCT2\ Obi\ Cate03__

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

U.M.

Cantitatea

P a] b c d T

retul unitar materiale manopera utilaj transport

□tal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

i

W2F02A       99 BUCATA

77,00000

CORP DE ILUMIN.STRADAL CU LED MONTAT PE STILPI CU

PRB-16

L: 12009 -M : 0000520_____-CORP ILUMINAT LED 132 W________

2 EH10XB        91 BUCATA            77,00000

VERIFICAREA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN

VERIFICAREA CORP ILUMINAT LED

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca                %

TOTAL CHELT. DIRECTE Cheltuieli indirecte         Io =        % x To

Profit                       Po =        % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 04 Montare corp LED 136 W Executant2020 ObiectivCT2\      Obi 1        CateQ4_______________________________________________

Nr.    Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

Prețul unitar       Valoare

a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                 |

SECȚIUNE FINANCIARA

0              1                2          3

4                5

1 W2F02A        99 BUCATA            28,00000

CORP DE ILUMIN.STRADAL CU LED MONTAT PE STILPI CU PRB-16 L:12009 -M :0000521 -CORP ILUMINAT LED 150 W

2 EH10XB        91 BUCATA            28,00000

VERIFICAREA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT,CONSTIND DIN

VERIFICAREA CORP ILUMINAT LED

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca                %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte         Io =        % x To

Profit                       Po =        % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po


Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 05 Montare cleme legat.CDD

Executant2020 ObiectivCTll Obi\ CateQȘ

Nr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

Cantitatea

p a b

retul unitar materiale manopera utilaj transport

otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                2

3

4

5

i

W2K12A       99 BUCATA

564,00000

CLEME DE

LEGĂTURĂ CDD

L: 12316

-0024:5204281     -CLEMA LEGĂTURĂ

CDD

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

% X

To

Profit

Po =

% X

(To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 06 Mont, cablu alim.corp iluminat

Executant2020 ObiectivCTll Obil Cate06_____________

Nr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

Cantitatea

T a b c î

retul unitar materiale manopera utilaj transport

□tal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                 2

3

4

5

1

EC04XA       93 M

1880,00000

CABLU PI

.ENERG.ELECT.SAU SEMNALIZ.TRAS PRIN TUB SA

U ȚEAVA

PROTECȚIE,CABLU CU MASA SUB 1,00

KG/M

L:12007

-0130:4801907     -CABLU ENERGIE

CYY-F      0,6/ 1KV 3X 2,5

u

3.8778

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

% X

To

Profit

Po =

% X

(To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune) Categoria de lucrări: 07 Dem.corp.il.exist.HPS 70-250W

Executant202Q    ObiectivCTIX      Obi\        CateOI

Nr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b) manopera cj utilaj di transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                2

3

4

5

1

W2F04E02     82 BUCATA

177,00000

DEMONTARE CORP ILUMINAT EXISTENT

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =        % x To

Profit

Po =        % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo — To+Io+Po

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 08 Mont.consola pe stâlp

Executant2020 ObiectivCT2\ Obil CateOS

Nn Capitolul de lucrarT U. M. Cantitatea                Prețul unitar Valoare

crt. Simbol                                                    a) materiale

Denumire resursa                                    b) manopera

Observatii                                                    cj utilaj

Corectii                                                    d) transport

_______Liste anexe___________________________________________Total(a+b+c+d)____________

SECȚIUNE TEHNICA                 |

SECȚIUNE FINANCIARA

0               1                 2

3

4

5

1     W2F07D       99 BUCATA

PRELUNGIRE DIN TV.OL CU UN BRAȚ PT. CORPURI

AT MONTATE PE STILP METAL CU PRB-16

188,00000

ILUMIN

2      6312052         BUCATA

CONSOLA TIP 1

73,00000

3      0000588         BUCATA

CONSOLA TIP 2

115,00000

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte


Io


% x To


Profit


Po


% x (To+Io)


TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po


Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 09 Demont.console existente

Executant2Q20 ObiectivCT2\ Obil Cate09                ________________ __________

Nr.    Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

Prețul unitar       Valoare

a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                 |

SECȚIUNE FINANCIARA

0              1                2          3

4                5

1 W2F07D        99 BUCATA           177,00000

PRELUNGIRE DIN TV.OL CU UN BRAȚ PT. CORPURI ILUMIN

AT MONTATE PE STILP METAL CU PRB-16 C: 01:1.00:DEMONTARE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca                %

TOTAL CHELT. DIRECTE Cheltuieli indirecte         Io =        % x To

Profit                       Po =        % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo — To+Io+Po


Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 10 Mont.controller corp iluminat

Executant2020 ObiectivCT21 Obil CatelQ

Nr.    Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

Prețul unitar       Valoare

a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                 |

SECȚIUNE FINANCIARA

0              1                2          3

4                5

1      W2F04J01      82 BUCATA           188,00000

MONTARE CONTROLLER TELEGESTIUNE PT CORP DE ILUMINA T asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 11 Mont.echipamente telegestiune Executant2020 ObiectivCT21 Obil Cate 11      _________________________________________

Nr. crt.

Capitolul de lucrări Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

i

EF02A        99 BUCATA

6,00000

MONTARE CONCENTRATOR TELEGESTIUNE asimilat

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca                %

TOTAL CHELT. DIRECTE Cheltuieli indirecte         Io =        % x To

Profit


Po =        % x (To+Io)


TOTAL GENERAL pe categorie


Vo = To+Io+Po


PROIECTANTFormular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu telegestiune)

Categoria de lucrări: 12 Montare stâlp SC 10002

Executant2Q2Q    ObiectivCT2\      Obil        Cate 12

Nr. Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea                Prețul unitar       Valoare

crt. Simbol                                                    a materiale

Denumire resursa                                    b manopera

Observatii                                                    c utilaj

Corectii                                                    d transport

Liste anexe                                           Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                 |       SECȚIUNE FINANCIARA

0              1                2          3                             4                 5

1      TSA07XD       91 M CUB              1,27500

SAPAT,MAN.PAM.PINA 14M ADINC.IN GROPI SECT.POLIG.C

U D=l,50M EVAC.MAN.ADINC.0,00-1,50M TEREN F.TARE

2 CA01M1        82 M CUB              1,02500

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII LA CONSTRUCȚII IN GINERESTI(STILPI LEA.ETC.)

L: 10173  -0227:2100911_____-BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

3 DA06A2        82 M CUB              0,25000

STRAT AGREG NAT (NISIP) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA_______________

4 TRI1AA02C1 82 TONE               2,42000

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN BULGARI, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $

5 TRA01A10P 82 TONE               2,42000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM________________________$______________

6 TRA06A10 82 TONE               2,46000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM____________________$_______________

7 W2A20A        99 BUCATA             1,00000

ÎNCĂRCARE STILPI BETON IN AUTOSA LA DEPOZIT SI DES CARCARE LA LUCRARE CU AUTOMACARA PE PNEURI 8 W2A22A        99 BUCATA             1,00000

ÎNSOȚIRE TRANSPORT CU STILPI SAU CABLU DE CĂTRE AU TOMACARA PE PNEURI, DUS-ÎNTORS PE DIST < 20 KM 9 W2A08A        99 BUCATA             1,00000

STILP SUSȚINERE DIN BETON, MONTAT CU AUTOMACARA IN

FUNDAȚIE TURNATA, TEREN NORMAL__________________________________

10     6421294          BUCATA             1,00000

STILP BETON 10QQ2_________________________________________________

11 W2I03XA1 93 BUCATA             1,00000

PRIZA DE PAMINT, TEREN NORMAL TIP Al, CU UN ELECTR OD VERTICAL 12 EH09XA        93 BUCATA             1,00000

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur.munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

% X

To

Profit

Po =

% X

(To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

Formular F3


Executant2020 ObiectivCT21 Obil        Cate 12

0              1                2          3

Formular F3

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu teiegestiune)

Categoria de lucrări: 13 Mont.echip.monitorizare si con

Executant2020 ObiectivCT2A Obi\ Cate 13

HE--

crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe

Cantitatea

P fi

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport

ofal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                 2

3

4

5

1

00803C12A2   02 BUCATA

1,00000

MONTARE

ECHIPAMENTE MONITORIZARE SI CONTROL

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asigur. munca                %

TOTAL CHELT. DIRECTE

LucrareaCTll MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.

Cod U/M

Denumire material Furnizorul

Consumurile cf. proiect

Prețul unitar

Val (excl. TVAjGreutatea (tone)

0

1         2

3

4

5 = 3X4

6

1

corp :

0000510 BUCATA

ILUMINAT LED 32 W

73,000

0,000

2

corp :

0000514 BUCATA

ILUMINAT LED 76 W

10,000

0,000

3 corp :

0000520 BUCATA

ILUMINAT LED 132 W

77,000

0,000

4 corp :

0000521 BUCATA

ILUMINAT LED 150 W

28,000

0,000

5    0000588 BUCATA

CONSOLA TIP 2

115,000

0,000

6

BETON

2100911 M CUB

MARFA CLASA C15/12

1,033

(BC15/B200)

0,000

7

NISIP

2200525 M CUB

SORTAT NESPĂLAT DE

0,327

RIU SI LACURI 0,0-7,0

MM

0,442

8

CABLU

4801907 M

ENERGIE CYY-F

1917,600

0,6/ 1KV 3X 2,5    U

S.8778

0,479

9    4839667 M

CONDUCTA DE ALUMINIU CU

0,500

IZOLAȚIE DE CAUCIUC AF

750 DE 6

0,000

10

CLEMA

5204281 BUCATA

LEGĂTURĂ CDD

564,000

0,169

11

ȘURUB

5800780 BUCATA             1,000

CAP HEXAGONAL PRECIS    M 10 X 35 GR. 8

.8 S4272

0,000

12    6202806 M CUB

APA INDUSTRIALA PT.LUCR.

0,058

DRUMURI-TERASAMENTE IN

CISTERNE

0,058

13   6202818 M CUB               0,102

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA

REȚEA

0,102

14   6312052 BUCATA

CONSOLA TIP 1

73,000

1,460

15

DIBLU

6313356 BUCATA            24,000

CU EXPANDARE MARI MEA 10

0,001

16

STILP

6421294 BUCATA

BETON 10002

1,000

1,045

17    7306661 KG

BUMBAC DE STERS

0,180

0,000

18   7344831 BUCATA

BURGHIU CU CAP WIDIA, D=

0,120

14 MM

0,000

19    8000277 %

MATERIAL MĂRUNT

0,000

20

PRIZA

8000422 BUCATA             1,000

DE PAMINT TIP Al CU UN ELECTROD VERTICAL

0,022

Formular C6

Executant2020 ObiectivCT2\

0    1         2


4_________5 = 3X4_______6

Total NI:                          3,780


LucrareaCT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. Cod crt. Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea (exclusiv TVA)

Procentul romani

0                   1

2

3

4 = 2X3

5

1     0010721

DULGHER CONSTRUCȚII 21

0,15380

2     0011500

INSTALATOR ELECTRICIAN

95,80000

3     0012811

PAVATOR 11

0,21630

4     0012821

PAVATOR 21

0,07210

5     0019921

MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.

21

2,53180

6     0020120

ELECTRICIAN LINII EL.AER

2

0,25000

7     0020121

ELECTRICIAN LINII EL.AER

21

23,50000

8     0020129

ELECTRICIAN LINII EL.AER

2b

58,38400

9     0020130

ELECTRICIAN LINII EL.AER

3

1024,80000

10    0020131

ELECTRICIAN LINII EL.AER

.31

42,38600

11    0020140

ELECTRICIAN LINII EL.AER

4

338,40000

12    0020141

ELECTRICIAN LINII EL.AER

41

23,50000

13    0020151

ELECTRICIAN LINII EL.AER

51

40,90000

14    0029932

MUNCITOR DESERV.CTII MAȘINI

32

0,00000

15    0319711

MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11

1,08900

16    19

ELECTRICIAN

8,70000

17    30

INSTALATOR ELECTRICIAN

661,80000

18    49

MUNCITOR NECALIFICAT

6,03080

Total m:

2328,51370

Lucrarea se incadreaza inrarupa:


PROIECT


Lucrarea:CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

Nr.    Cod

crt.    Denumirea utilajului de construcții

Consumurile (ore funcționare)

Tariful orar

Valoarea (exclusiv TVA)

0                  1

2

3

4 = 2X3

1    T 0004005

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-

0,03830

14;DE 14TF

2    T 0005603

AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T

0,00580

3    T 0005703

AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T

91,34000

4    T 0005704

PLATFORMA RIDICĂTOARE CU BRAȚE TIP PRB-15 PE AUTO

327,90000

5T

5    T 0006751

AUTOMACARA 5TF, HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M

1,28000

6    E 0007609

MAȘINA DE GĂURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM

1,20000

Total U:

421,76400

Lucrarea: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE


Nr. crt.

Cod resursa U/M

Tipul de transport

Elemente rezultate din analiza lucrărilor ce urmeaza sa fie executate

Valoarea (exclusiv TVA)

a)Cant. aferenta UM bÎTone transportate cjKm parcurși d)Ore de funcționare

Tariful unitar / UM

Tariful unitar/tx km

0

1        2

3

4

5

6

1.

Transport auto

din articole de

lucrări

5

TRA01A10P TONE

(Ob./Categ. 1/12)

a.      2,42000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU b. 2,42000

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

$

6    TRA06A10 TONE (Ob./Categ. 1/12)

a.      2,46000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU         b. 2,46000

AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM___________________$______________________________________________

Total transport auto din articole de lucrări             4,88000

Total t:               4,88000

Formular F4

OBIECTIV: CT21 MUNICIPIUL CONSTANTA

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări

ObiectivCT2\

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5 = 3X4

6

i

Obiect 1 Moderniz. SIP str. Dezrobirii (var.cu teiegestiune)

a) Utilaje,

echipamente

tehnologice si funcționale care necesita montaj

0001

CONCENTRATOR

BUCATA

TELEGESTIUNE

6,00000

0002       BUCATA              188,00000

CONTROLLER PENTRU CORP ILUMINAT

0003       BUCATA                6,00000

SOFTWARE TELEGESTIUNE

c) Dotări

0001       BUCATA

SERVER TELEGESTIUNE

0217       BUCATA

SISTEM DESKTOP PC

0218       BUCATA

IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALA

1,00000

1,00000

1,00000

TOTAL obiect

Total:

Anexa 5 - DALI: CT1915/2020

AUDIT S.I.P. Baia Mare

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”II                                                                IEUID ROONRC.J4Q/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar


DALI: CT1915/2020

AUDIT ENERGETIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta

FOAIE DE SEMNATURI


NUMELE SI PRENUMELE


FUNCȚIA


se:


SILVIAN SERBANESCU


DIRECTOR GENERAL


DAN CROITORU


SEF SERVICIU TEHNIC


DRAGOS SMARANDACHE


PROIECTANT.XC; : VAC; SSEM


C€RT^INDj*


Cuprins

 • I. Generalități

 • 1. Date generale

 • 2. Reglementari legislative si tehnice

 • 2.1 Standarde...............................

 • 2.2 Norme tehnice

 • 2.3 Cerințe legislative (minimale) de mediu

 • 2.4 Acte normative in domeniul SSM

 • 3. Terminologie specifica domeniului

 • II. Definirea conturului de proiect

 • III. Caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente si instalatii conținute in contur

 • IV. Diagnoza stării inițiale

 • V. Măsurători in teren

 • VI. Masuri de eficienta energetica pentru sistemul de iluminat public

 • VIL Analiza economica si financiara

 • VIII. Impactul asupra mediului

 • IX. Surse de finanțare pentru masurile de eficienta recomandate

 • X. Concluzii si recomandări

I. Generalități

 • 1. Date generale

  a. Amplasament:

  Strada Dezrobirii din Municipiul Constanta, Județul Constanta.

 • b. Titularul investiției:

Municipiul Constanta, Județul Constanta.

 • c. Beneficiarul investiției:

Municipiul Constanta, Județul Constanta.

 • d. Sursa de finanțare:

Finanțarea obiectului de investitii se realizează din: fondurile beneficiarului - Bugetul Local, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public elaborate de Administrația Fondului pentru Mediu si aprobat prin Ordinul nr.l 162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

 • e. Elaborator:

SC Luxten Lighting Company SA

Str. Parângului nr. 76, Sector 1, București

Tel: 021-668.88.19; Fax: 021-668.88.23

Email: office@luxten.com.

 • 2. Reglementari legislative si tehnice

La Întocmirea prezentei documentatii au stat:

Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica, cu modificările si completările ulterioare.

Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public elaborate de Administrația Fondului pentru Mediu si aproat prin Ordinul nr. 1162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

 • 2.1 Standarde

 • • SR-EN 13201 Standard Iluminat Public - partea a Il-a Cerințe de performanta;

 • • Standarde si normative referitoare la calitatea construcției aparatelor de iluminat;

 • • CEI EN 60598-1 - 2005/05 (CEI 34-21 VII ed.);EUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

 • • CEI EN 60598-2-1 - 1997/10 (CEI 34-23 II ed.);

 • • CEI EN 60598-2-3 - 2003/10 (CEI 34-33 II ed.);

 • • CEI EN 55015- 2008/04 (CEI 110-2 VI ed.);

 • • CEI EN 61000-3-2 - 2007/04 (CEI 110-31 IV ed.);

 • • CEI EN 61000-3-3/A1 - 2002/05 (CEI 110-28; IV);

 • • CEI EN 61000-3-3 - 1997/06 (CEI 110-28 I ed.);

 • • CEI EN 61547-1996/04 (CEI 34-75);

 • • CEI EN 61547/A1- 2001/08 (CEI 34-75; VI);

 • • Aparatele de iluminat respecta de asemenea Directivele 2006/95/CE - Joasa Tensiune, 2002/95/CE RoHS si 2002/96/CE - DEEE;

 • • Norma CE 115/95 (SR 13433/99-Standard RO) pentru sistemele de iluminat.

 • 2.2 Norme tehnice

 • • PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publica;

 • • 1 .RE-Ip-30-04 - îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant;

 • • 1 .RE.Ip-49-86 - îndreptar de proiectare a rețelelor de distribuție publica;

 • • NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice;

 • • 17-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

 • 2.3 Cerințe legislative (minimale) de mediu

 • • Legea nr. 107/ 1996 - Legea apelor (modificata si completata de Legile nr. 310/ 2004 si nr. 112/2006);

 • • Legea nr. 665/ 2001 - Protecția atmosferei (aproba OUG nr. 243/ 2000);

 • • Legea nr. 426/ 2001 - Regimul deșeurilor (aproba OUG nr. 78/ 2000, modificata si completata de OUG nr. 61/ 2006 si Legea nr. 27/ 2007);

 • • Legea nr. 360/ 2003 privind regimul substanțelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata de Legea nr. 263/ 2005;

 • • Legea nr. 265/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, modificata si completata de OUG nr. 154/ 2008, OUG nr. 57/ 2007, OUG nr. 114/ 2014, OUGnr. 164/2008;

 • • Legea nr. 56/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

 • • HGR nr. 291/ 2005 care modifica Hotararea Guvernului nr. 173/ 2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si altor compuși similari;

 • • HGR nr. 235/ 2007 - Gestionarea uleiurilor uzate;

 • • HGR nr. 118/ 2002 - Norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de HGR nr. 35/ 2005.


k e s i inj'Ti::     uj juwjo As?'

CCRT^IND^

EUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

 • 2.4 Acte normative in domeniul SSM

 • • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității si sanatatii in munca;

 • • HGR nr. 1425 din 11 octombrie 2006 - Normele metododolige de aplicare a Legii Securității si Sanatatii in munca nr. 318/ 2006;

 • • HGR nr. 1091 din 16.08.2005 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

 • • HGR nr. 1146 din 30 august 2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

 • • HGR nr. 1048 din 09.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;

 • • HGR nr. 1051 din 9 august 2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare;

 • • HGR nr. 1136 din 30.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

 • 3. Terminologie specifica domeniului

Aaudit energetic - procedura sistematica de obținere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei activiti si/sau al unei instalatii industriale, sau al unui serviciu privat ori public, de identificare si de cuantificare a oportunitlilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie si de raportare a rezultatelor;

Auditor energetic -persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze auditul energetic;

Bilanț energetic- reprezintă metoda sistematica de urmărire si contabilizare a fluxurilor energetice. In sistemele industriale si în instalatii bilanțul energetic servește la verificarea conformitaii rezultatelor funcționarii cu datele de referința.

Economie de energie - cantitate de energie economisită, determinata prin masurarea si/sau estimarea consumului înainte si după punerea în aplicare a uneia sau a mai multor masuri de îmbunătățire a eficientei energetice si/sau economie de energie primara în condiții verificabile si măsurabile sau estimabile;

Eficientii energetica - raport dintre rezultatul constând în performanta, servicii, mărfuri sau energie si energia folosita în acest scop;

Contur de bilanț- este suprafața imaginara închisa în jurul unui echipament, instalație, secție, uzina, agent economic la care se raportează fluxurile de energie care intra, respectiv, ies din contur.

Proces tehnologic - cuprinde o succesiune de activitati care concura la realizarea unui produs finit /semifinit, caracteristic agentului economic ce are în patrimoniu tot ce este în conturul de bilanț analizat sau auditat

Puterea nominală a unei surse de lumină, - eeprezintă valoarea puterii declarate de fabricant pentru o sursă de lumină care funcționează în condițiile specificate. Puterea nominală este uzual marcată pe sursa de lumină; P, Unitate de măsură: Wattul, (W)

Puterea electrică a corpului de iluminat - este reprezentată de puterea consumată de sursele de lumină care echipează corpul de iluminat, balast (balasturi) și alte aparate electrice necesare funcționării acestora, măsurată în situația funcționării normale sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim, atunci când corpurile de iluminat pot fi acționate prin intermediul unui variator de tensiune.; P, Unitatea de măsură: wattul, (W)

Puterea instalată a unui sistem de iluminat dintr-o zonă delimitată sau încăpere, - care deservește o încăpere reprezintă suma puterilor nominale ale tuturor surselor de lumină montate în corpurile de iluminat aferente sistemului de iluminat la care se cumulează puterea totală a aparatajului auxiliar. Relația de calcul este: Pn=N[n(Pc+Pa)]

unde:

 • N- numărul de corpuri de iluminat;

 • n - numărul de surse de lumină montate în corpul de iluminat;

Pc- puterea nominală a unei surse de lumină;

Pa- putere aparataj auxiliar;

Unitate de măsură: wattul, (w).

Fluxul luminos /Fluxul luminos sursa de lumina/Fluxul luminos aparat de iluminat

Fluxul luminos reprezintă puterea sursei luminoase perceputa de ochi sub forma de senzație luminoasa. Unitate de măsură - lumen (Im).

Fluxul luminos al unei surse de lumina reprezintă puterea sursei emisa sub forma de lumina.

Fluxul luminos al aparatului de iluminat reprezintă fluxul luminos emis de totalitatea surselor de lumina ale aparatului de iluminat multiplicat cu randamentul acestuia. Similar reprezintă fluxul luminos al unei surse de lumina definita ca aparat de iluminat.

Eficienta / Eficacitatea aparatului de iluminat

Eficacitatea aparatului de iluminat reprezintă raportul intre fluxul luminos al aparatului de iluminat si puterea electrica instalata (Im/W).

LȚ                                OHJW JDTOD uram        ; *

i.^A'C I 'AsC', .C€RT>JND^

Wfestl                        ee3 Rg.fi

EUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

Factor de menținere (MF) - raportul dintre iluminarea/ luminanta medie pe planul util după o anumita durata de utilizare a unui sistem de iluminat si iluminarea/ luminanta medie obtinuta in aceleași condiții pentru sistemul considerat convențional ca nou.

Factor de menținere al aparatului de iluminat (LMF) - este definit ca raportul dintre fluxul luminos emis de aparatul de iluminat la un moment dat si fluxul luminos inițial.

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii (LLMF) - este definit ca raportul dintre fluxul luminos emis de lampa la un moment dat si fluxul luminos inițial.

Randamentul luminos al unui aparat de iluminat - este raportul dintre fluxul total emis de aparatul de iluminat, masurat in condițiile specificate (de producător) si suma fluxurilor luminoase individuale ale lămpilor componente considerate in funcțiune in interiorul acestuia.

Auditurile energetice se realizează de către auditori energetici autorizati de către ANRE (Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei) conform legislației în vigoare. Pentru efectuarea auditorilor energetice auditorii energetici autorizati trebuie sa aiba în dotare atât aparate de măsură necesare conducerii corecte a procesului tehnologic, cât si a celor necesare efectuării măsurătorilor pentru bilanțuri energetice.

La elaborarea bilanțurilor energetice este obligatorie utilizarea Sistemului International de unitati de măsură.

Eroarea maxima (neînchiderea bilanțului) admisa pentru toate tipurile de bilanț energetic, trebuie sa fie inferioara următoarelor valori:

 • • ±2,5%, în cazul bilanțurilor în care principalele mărimi sunt determinate prin măsurători directe (metoda recomandata);

 • • ±5%, în cazul bilanțurilor în care unele mărimi nu pot fi măsurate direct, dar pot fi deduse cu suficienta precizie prin masurarea altor mărimi (determinare indirecta).

La elaborarea auditorilor energetice se vor respecta următoarele criterii minime:

 • a) auditurile conțin date operaționale actualizate, măsurate si trasabile privind consumul de energie si profilurile de sarcina pentru energia electrica;

 • b) auditurile conțin o revizuire detaliata a profilului de consum de energie al operațiunilor sau instalațiilor industriale, inclusiv transporturile;

 • c) analiza costurilor ciclului de viata si a perioadelor simple de rambursare pentru a lua în considerare economiile pe termen lung, valorile reziduale ale investițiilor pe termen lung si ratele de actualizare;

Auditurile energetice permit calcule detaliate si validate pentru masurile propuse, astfel încât sa furnizeze informatii clare cu privire la economiile potențiale. Datele utilizate în auditurile energetice sunt stocabile în scopul analizei istorice si al urmăririi performantei.

Bilanțul energetic este o forma practica de exprimare a principiului conservării energiei si pune în evidenta egalitatea între energiile intrate si cele ieșite din contorul analizat pentru o anumita perioada de timp. Energiile ieșite din contorul bilanțului se compun din energiile sub orice forma folosite în mod util si pierderile de energie.EUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

II. Definirea conturului de proiect

Conform temei de proiectare lansate, in prezenta documentație vor fi prevăzute actiuni/activitati specifice de eficientizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Constanta (SIP Constanta), in următoarea zona: strada Dezrobirii. Acesta zona este situata in intravilanul Municipiului Constanta.

E3

‘ City Park Mall

VIVO! Q

EU

TOM1S


•, Cimitirul Municipal


Eăl               Academia Navală

■ . n___z '■           Mirceacel Bătrân t .       • COICIU

ia de Depozite și Q                                 s> ■ -    ■

ne LocalăTraian y. .i :                                   ,

' $

Cimitirul Ortodox Central'

9

INEL 2


BRĂTIANU q


 • Figura 1: Zona proiectului- Harta


BY LUXTEN

Elementele sistemului de iluminat din acesta zona sunt cele prezentate in tabelul următor:

NR. CRT

OBIECTIV

TOTAL STÂLPI

REȚEA

CORPURI

TOTAL CORPURI

TOTAL CONSOLE

LEA-LES

PIETONAL SODIU 70W

STRADAL SODIU 250W

1

STRADADEZROBIRH

1*01

X

67

110

177

177

TOTAL

101

67

110

177

177

Tabel 1: Situația existenta a corpurilor de iluminat pe strada din Municipiul Constanta care face obiectul auditului energetic

 • III. Caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente si instalatii conținute in contur

 • • Punctele de aprindere a iluminatului public existente sunt trifazate de tip BMPIIP (Bloc de Măsură si Protecție Instalație de Iluminat Public) cu 6 module: de alimentare, de măsură si de distribuție. Caracteristicile tehnice ale acestui echipament sunt:

o Tensiunea nominala de alimentare 400/230V c.a (+/-10%),

o Gradul de protecție IP 54,

o Curentul nominal 100A,

o Frecventa tensiunii 50Hz,

o Tensiunea niminala de izolare 600V c.a.

 • • Rețelele electrice majoritatea sunt subterane (LES 0,4kV) cu cabluri armate tip ACYABY 4x16 mm2 dar exista si zone cu rețele aeriene (LEA 0,4kV) cu conductoare torsadate tip TYIR 50 01Al+3x35 Al;

 • • Stâlpi:

 • o metalici tronconici octogonali zincati cu inaltimea de 6-8 m, prevazuti cu o placa de baza pentru fixarea pe fundație;

 • o stâlpi tip lampadar, metalici acoperiti cu fibra de sticla cu inaltimea de 3.75 m, prevazuti cu fereastra de vizitare cu dimensiunile de 60x3 OOmm amplasata la 500mm de la baza;

 • o stâlpi de beton armat centrifugati cu secțiune circula, miez gol, tip SCP10001, SCP10002 si SCP10005;

 • • Cutii de trecere LEA/LES si cutii de distribuție cu mai multe directii tip CD-n;

 • • Prize de pamant artificiale (platbanda OL-Zn 40x4 si electrozi vertical Ol-Zn 2-1/2”, 1=2-3m);

 • • Aparate de iluminat:

o corpuri tip felinar 70W (67 buc) echipate cu lămpi cu vapori de sodiu 70w, dispersor prismatic din policarbonat, support de fixare din aliaj de aluminiusi capac reflector din table de aluminiu vopsite in câmp electrostatic, gradul de protecție IP 65, rezistenta la impact IK 10, clasa de izolație electrica I, montate pe stâlpi tip lampadar cu inaltimea de 4m, rețea de alimentare subterana LES,

o corpuri de iluminat stradale avand carcasa din poliamida cu fibra de stica, dispersor din policarbonat transparent, reflector ambutisat din tabla de aluminiu presat de inalta puritate strălucitor si anodizat, gradul de protecție IP 66, rezistenta la impact IK 10, clasa de izolație electrica II, factor de putere cos c|)= 0.95,avand sursa de lumina lampa tubulare cu vapori de sodiu de inalta-presiune de 250W (110 buc), montate pe stâlpi metalici tronconici octogonali zincati cu inaltimi intre 6 si 8m prevazuti cu fereastra de vizitare si prindere prin fundatii bulonate ,rețea de alimentare subterana LES,

 • • Console pentru susținerea aparatelor de iluminat de tip cârje din țeava de otel trasa cu diametrul exterior de 60mm, au aruncarea cuprinsa intre 0,5 m si 2 m, iar unghiul fata de planul suprafeței iluminate cuprins intre 0 si 15 grade.

 • IV. Diagnoza stării inițiale

Principalele deficiente existente in sistemul actual de iluminat public analizat si descris mai sus sunt:

Tehnologia veche si depășită a corpurilor de iluminat existente;

 • • utilizarea de lămpi cu un consum mare de energie electrica care generează costuri mari atat cu energia electrica, cat si cu intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public in funcțiune;

 • • sursele cu descărcare la inalta tensiune in vapori de sodiu existente produc o lumina monocromatica galbena (indice de credare a culorilor Ra=20) si au o durata de viata de cca.28500-30000 ore de funcționare;

 • • utilizarea de aparate de iluminat public stradal si pietonal cu performante luminotehnice scăzute raportate la consumul de energie electrica, unele avand grad de protecție scăzut (IP54, IP 44) care generează un iluminat deficitar;

 • • consumul de energie electrica este influențat de driverul (balastul) utilizat care in cazul corpuriloe existente este unul electromagnetic cu un consul suplimentar energetic de cca 12-15%

Disfunctionalitati si Întreruperi in furnizarea iluminatului public;

Ineficienta energetica, randament luminos scăzut al aparatelor de iluminat existente, de 65%; Cheltuieli ineficiente prin costuri relativ mari de mentenanta, date de caracteristicile tehnice depășite , de uzura componentelor si de faptul ca nu se face intretinere preventiva, se fac intervenții doar la sesizările cetățenilor si a controalelor făcute in teren de către agentii constatatori;

Gestiune greoaie a sistemului din cauza lipsei de informatii specifice care s-ar putea înregistra in timp real de către operatorul serviciului de iluminat. Comanda actualului sistem de iluminat se realizează din 5 puncte de aprindere.

EUID RCONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI RC6734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

Studierea datelor existente, datele tehnice ale componentelor Sistemului de Iluminat Public (SIP), s-a realizat in funcție de :

 • - Eficienta,

 • - Vechime,

 • - Destinație,

 • - Caracteristici luminotehnice.

 • V. Măsurători in teren

  Măsurători pentru determinarea consumului de energie electrica

  Dat fiind faptul ca:

 • 1. din punctele de aprindere existente din care se alimentează cu energie electrica străzile care fac obiectul studiului, menționate in tabelul 1 se mai alimentează cu energie electrica si alte străzi adiacente acestora, este greu de efectuat măsurători fizice in teren doar pe străzile respective,

 • 2. sistemul de iluminat public este un sistem format din multe receptoare al căror consum energetic este cunoscut - corpuri de iluminat formate din lămpi de 70W, 25 OW si echipamentul auxiliar format din balast, igniter si condensator,

 • 3. corpurile de iluminat sunt din punct de vedere electric, văzute de sistemul energetic ca niște rezistente neliniare care nu produc perturbatii si dezechilibre in rețea (au un consum de energie electrica constant),

 • 4. programul de funcționare a sistemului de iluminat public este variabil pe perioada unui an calendaristic,

 • 5. exista posibilitatea ca unele corpuri de iluminat sa fie nefunctionale din diverse motive (lapi defecte, aparataj stricat, lipsa tensiune- cablu defect),

in cadrul analizei tehnice efectuate, pentru a elimina cat mai multe erori cauzate de influentele externe asupra sistemului de iluminat public, calcule se vor realiza pe baza datelor teoretice de catalog ale corpurilor de iluminat si nu a măsurătorilor realizate fizic in teren (curenti, tensiuni, factor de putere, putere activa si reactiva, respectiv energie

activa si reactiva).

Nr. crt.

Sursa de lumina

Tip aparat

Putere nominala

Putere absorbita

Flux luminos inițial

Eficacitate luminoasa neta

Eficacitate luminoasa reala

Randament aparat

Flux luminos aparat

w

w

w

Im

Im/w

Im/w

%

Im

1

70

pietonal

70

81

5700

81

70

65

3700

2

250

stradal

250

280

25000

100

89.28

65

16250

Tabel 2: Date tehnice aparate de iluminat echipate cu lămpi cu vapori de sodiu HPS

Astfel luând in considerare:

 • • pentru corpul de iluminat echipat cu lampa HPS puterea electrica totala absorbita din rețea cea din tabelul de mai sus,

 • • tipul de corp pe fiecare strada/zona conform auditului inițial, pentru sistemul analizat avem o putere instalata Pi= 36.227 kW asa cum rezulta din tabelul următor:

  Corp de iluminat

  Pi [W]

  Cant [buc]

  Ptot [W]

  Pi [tot] [kW]

  Pi [tot] [MW]

  P70W

  81

  67

  5,427

  5.4270

  0.0054

  S250W

  280

  110

  30,800

  30.8000

  0.0308

  Total

  177

  36,227

  36.2270

  0.0362

Putere electrica instalata: Pi = 36.227 kW

Tabelul 3: Tipul si cantitatea lămpilor de iluminat din cadrul sistemului de iluminat public existent

Pentru calculul energiei electrice consumate de sistemul de iluminat public analizat pe durata unui an calendaristic vom considera:

 • ■ Numărul mediu de ore de funcționare al sistemului de iluminat public egal cu 4150 h/an (confrecomandare Ghid-Art.4 lit.l pct.t),

 • ■ Tariful pentru energia electrica consumata de sistemul de iluminat public se considera egal cu 0,1 euro/kWh si 1 euro = 4.8417 leiNr.

Crt.

LUNA

SIP EXISTENT

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total [Iei]

1

IANUARIE

16,291.68

7,887.94

2

FEBRUARIE

13,501.60

6,537.07

3

MARTIE

13,193.07

6,387.69

4

APRILIE

10,986.24

5,319.21

5

MAI

9,733.39

4,712.62

6

IUNIE

8,685.83

4,205.42

7

IULIE

9,260.02

4,483.43

8

AUGUST

10,669.86

5,166.03

9

SEPTEMBRIE

11,692.67

5,661.24

10

OCTOMBRIE

14,233.39

6,891.38

11

NOIEMBRIE

15,363.67

7,438.63

12

DECEMBRIE

16,730.63

8,100.47

TOTAL

150,342.05

72,791.11

Tabel 4: Consum total energie electrica / an

 • V I. Masuri de eficienta energetica pentru sistemul de iluminat public

Pentru analiza eficientei energetice a soluției se propune un studiu teoretic al consumului de energie electrica pentru doua cazuri diferite (sisteme diferite) care pot fi implementate in cadrul sistemului de iluminat public din zona.

Diferența intre cele doua sisteme de iluminat public studiate va fi data de tipul de corp de iluminat utilizat, de tehnologia constructiva a acestuia, in rest sistemele de iluminat public fiind identice din punctul de vedere al structurii (același număr si tip de stâlpi de iluminat, același tip de rețea de distribuție, același număr de puncte de aprindere etc.). Astfel vom face o analiza intre sistemul existent echipat cu corpuri avand sursa lămpile cu vapori de sodiu (HPS) si sistemul proiectat echipat cu corpuri LED.

Dat fiind faptul ca puterea electrica a corpurilor de iluminat cu tehnologie LED poate fi diferita in funcție de producător, depinzând de structura interna a corpului de iluminat cu tehnologie LED (componentele electronice ale driver-ului corpului cu LED) vom considera in calcule o putere electrica acoperitoare pentru corpul de iluminat cu tehnologie LED.

In continuare vom realiza o analiza energetica de consum pentru următoarele scenarii:

Scenariul SO:

pastrarea SIP in forma actuala (corpuri cu lămpi cu vapori de sodiu), fara intervenții noi, luând in calcul costul actual cu energia electrica consumata si costul activitatii de mentemanta avand in vedere durata de viata a componentelor sistemului.

Scenariul SI:

Înlocuirea corpurilor existente echipate cu lămpi cu vapori de sodiu cu corpuri eficiente energetic (aparate folosind tehnologia LED) si durata mare de viata pe toti stâlpii existenti in zona analizata (înlocuire “1 la 1”) .

Scenariul S2:

înlocuirea corpurilor existente echipate cu lămpi cu vapori de sodiu cu corpuri eficiente energetic (aparate folosind tehnologia LED) si durata mare de viata pe toti stâlpii existenti in zona analizata (înlocuire “1 la 1”)

implementarea unui sistem de dimare/telegestiune care sa permită reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investitii,

inlocuirea cablului (coloanelor) de legătură intre rețea si corp, respectiv a clemelor de cionexiunea coloanei la rețea.

Pentru calculul energiei electrice consumate de sistemul de iluminat public ce urmeaza sa fie realizat in cadrul obiectivului pe durata unui an calendaristic vom considera:

 • ■ Numărul mediu de ore de funcționare al sistemului de iluminat public egal cu 4150 h/an

(conf.recomandare Ghid-Art.4 lit.l pct.t.),

 • ■ Tariful pentru energia electrica consumata de sistemul de iluminat public se considera egal cu 0,1 euro/kWh si 1 euro = 4.8417 lei.


EUID RCONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

Pentru corpul de iluminat echipat cu lampa HPS se va considera puterea electrica totala absorbita din rețea, care tine cont de toate elementele corpului de iluminat: lampa, balast, igniter, condensator, asa cum a fost eterminata in capitolul anterior adica Pi=36.227 kW

Pentru Soluția LED vom folosi datele tehnice ale următoarelor corpuri de iluminat, alese in urma calculelor luminotehnice (simulărilor Dialux) prezentate in Raportul de audit energetic si luminotehnic realizat pentru acesta documentație, in vederea respectării SR EN 13201:2015.

Nr.crt

Sursa de lumina

Tip aparat

Putere el.nominala

Flux luminos inițial

Eficacitate luminoasa sursa

Eficacitate luminoasa corp

Randament aparat

Flux luminos aparat

W

w

Im

Im/w

Im/w

%

Im

1

32

pietonal

32

5000

156

139

89

4450

2

76

stradal

76

12000

158

144

91

10920

3

132

stradal

132

22021

162

147

91

20039

4

136

stradal

136

22000

160

145

91

20020

Tabel 5: Date tehnice aparate de i

uminat L

ED

Astfel luând in considerare:

• același număr de corpuri de iluminat pe fiecare strada/zona ca si in cazul anterior,

• datele tehnice prezentate in tabelul de mai sus

pentru sistemul LED avem o putere instalata Pi=l7.068 kW asa cum rezulta din tabelul următor:

Tip Corp

Cantitate [buc.]

Pi [W]

Pi [tot] [W]

Pi[tot] [kW]

Pi [tot] [MW]

Philips Luma 32 W

32

73

2,336

2.3360

0.0023

Philips Luma 76 W

76

10

760

0.7600

0.0008

Philips Luma 132 W

132

77

10,164

10.1640

0.0102

Philips Luma 136 W

136

28

3,808

3.8080

0.0038

Total

188

17,068

17.0680

0.0171

Putere electrica instalata: Pi=l7.068 kW

Tabelul 6: Puterea electrica instalata a sistemul de iluminat public propus cu care au fost realizate calcule luminotehnice (corpuri Philips)

In cadrul analizei comparative se va analiza sistemul de iluminat public existent (echipat cu lămpi HPS) cu sistemul de iluminat proiectat cu tehnologie LED avand consumul energetic maximal, precizat in tabelul următor:


EUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

< 1:9 qreenllqht

BY LUXTEN

Nr.crt

LUNA

Scenariul 50 existtnt

Scenariul 51 [LED- fara Dlmmlng}

Variație absoluta [Economii]

Variație [S

elathra

Consimr Total Energia electrica [kWh]

Cost Total [lei]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total [tei]

Consum Tota 1 Energie electrica [fâVh]

Cost Total [tei]

Consum

Total Bi. El.

[kWh]

Cost T otal [leii

1

IANUARIE

1519L6E

7,**7.91

7,575.57

3,71533

-*,51502

-4,171.52

-51*9

2

FEBRUARIE

5537.07

5351.15

3,079.8*

-7,140.4=

-3,457.19

-52*9

-=2 *3

3

MARTIE

13,193.07

5387.5?

4Z15.75

3,002.5-0

-5*77.2*

-1378.1*

-51*9

-52.8?'

4

APRILIE

10**5.24

‘     5,312.21

1175.05

2,50509

-5,810.1*

-2*13.11

-5252

-S.8?

s.

MAI

9,733.39

‘     4.712.52

4.5S.75

2,220.30

-5,147.50

-1492.31

-52*9

-52.89

5

IUNIE

*, 5*5.83

4.2C5.42

4,022.24

1.SL34

-4,593.5*

-2224.08

-5289

-52 re

7

IUJE

*25202

4.4S.43

4.3=2.77

2,11132

-4,527.2=

-1371.10

— —7

*

AUSU5T

10,55**5

515B.CB

=>027.00

2,433.92

-5,542.*=

-1732.20

-528-

.re

Q

SEPTEMBRIE

11,59257

1551.24

5.3X.S

2.557.24

-5,1*3.75

-1*54.00

-52*9

—E2. -*'»1

IO

OCTOMBRIE

14,233.39

5 SSL 3*

q. 725.82

3,245*1

-7,527.4=

-1644.57

-5289

—7 st*'

11

NOIEMBRIE

153.53.57

7,433.-3

7,235.44

3,504.54

-8,12523

-1933.99

-*2*9

-z2~Es!

12

DECEMBRIE

15,730.53

11'00.47

7,8=14*.

3,3.545

-*,*45.1=

-42*4.01

-52*9

~~2. 39

TOTAL

150.34205

72.731.11

7^532.20

34,294.83

-79,509.85

-31495.23

-5289

-S..S

Tabelul 7: Analiza comparativa a consumului de energie electrica pentru cele doua scenarii analizate si costurile aferente (existent HPS - varianta LED)

Ținând cont de faptul ca rezultatele obținute in urma simulărilor luminotehnice sunt superioare valorilor prevăzute in standard (ca nivel de iluminare [cd/ mp]) se poate realiza si o scădere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat intr-un anumit interval de timp in funcție de condițiile de trafic date de prezenta oamenilor si a mașinilor in zona.

Comanda de scădere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu tehnologie LED se poate realiza centralizat prin intermediul sistemului de telegestiune.

Municipiul Constanta nu are instalat un sistem de telegestiune, astfel incat se recomanda ca si la nivelul punctelor de aprindere ce deservesc străzile care fac obiectul studiului sa se monteze echipamente ale sistemului de telegestiune sau acolo unde este cazul in funcție de sistemul de telegestiune proiectat.

Totodată este necesar ca si corpurile de iluminat cu tehnologie LED sa fie prevăzute fiecare cu controller individual astfel incat sa se poata comanda unitar sistemul de iluminat public de la nivelul dispeceratului local de iluminat public.

Prin diminuarea fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu 30% intre orele 23:00-5:00 se obține o economie suplimentara de energie electrica si implicit o scădere a costurilor aferente.

Nf.Cft

LUNA

Scenariul 50EX1STENT

Scenariul 52 {LED + Dimming 30Kt}

Variație absoluta (Ecoho mll}

Variație relativa [Kj

Consum Total Energie electrica [HVh]

Cost Tota 1 [laO

Consum Tctal Energie electrica [kWh]

CoetTctal [lei]

Consun Tota 1

Energia electrica [fâVh]

Cost Total [lei]

Consum Total En. EI.

[kWh]

CostTotal [lei]

1

IANUARIE

15,29155

7,3=7. G4

5.574.15

3,23144

-9,517.51

-4555.51

-59.03

-S.C5

?

FEBRUARIE

13,=OL50

5537.C7

5.451.53

2,32.51

-8,042.73

-3897.45

-59.52

-Z’.âZ

3

MARTIE

13,193.07

53B7.S

5.214.33

2,52451

-757S77

-50.43

-53.48

4

APRILIE

10,9*524

3312.21

4.ZCB.Z?

2,35.05

-5,7509=

-32S.13

-5172

-5172

=-

MAI

9,733.39

4712.E2

3,554 3D

1,73341

-5,142.02

-1977.20

-53 LS

-5.15

5

ILNIE

5,63=.î3

4.2'3.42

3.121.43

1.51L32

-5,3543 =

-2.59403

-54.05

-54.05

7

1LLIE

2,25002

4.453-43

5351.2â

1.27.43

-5,8?S74

-53 7l

-S.73

s

AU3U5T

10,559.85

5.155.CB

4,023-. 51

1,519.03

-5,5443=

-3,215.99

-52.27

Z7

n

SEPTEMBRIE

11,59257

î 551.24

4.538.12

2,197.22

-7,1=45=

-3.454.CH

-5119

-5112-

10

OCTOMBRIE

14,233.39

5Î91.3E

5701.43

2,75192

pi ut t-j I” tu

-4125-45

-==' CT

11

NOIEMBRIE

15,353.57

7,438. S

5 257.65

3,3452

-2,095.99

-44O1.C1

-592C

-3-20

12

DECEMBRIE

15,73053

ălOD.47

'5.-B30.S9

3,33157

-9x349.6=

-4758.90

-E6.87

-w.87

TOTAL

150.31205

7Z79L.il

59,029.33

23.55.025

-91312-67

-44Z1Q.se

-BS74

-53.74

Tabelul 8: Analiza comparativa a consumului de energie electrica pentru cele doua scenarii analizate si costurile aferente acestora pentru situația in care soluția LED este cu dimming 30% intre orele 23:00 si 5:00 - scenariul 1

SCENARIUL 0 (EXISTENT)

Cantitate [but]

Pi[V.1/lo-de lampa

PtotfWj

timp [hj

WspcWhJ.

W=[MWh]

tep (2MWh=0.03otep)

CO2[kgJ

Cost anual cu en.el. (lei)

177

234.57

35,227.03

4133

253,342.05

253.34235

1748.26

205233.44

72,732.21

TOTAL

35,227.00

4,150.00

150,342,05

150.34

1,743.16

105,233.44

72,791.111

Tabelul 9: Situația existenta - date caracteristice sistem de iluminat public echipat cu lămpi HPS

SCENARIUL 1 (PROIECTAT FARA DIMMING)

Cantitate [buc]

Pi [W]/loc de lampa

Ptot[W]

timp [h]

Wa[kWh]

Wa[MWh]

tep (lMWh= 0.086tep)

C02[kg]

Cost anual cu en.el. (lei)

188

90.79

17,068.00

4150

70,832.20

70.83

823.63

49582.54

34,294.83

TOTAL

17,068.00

4,150.00

70,832.20

70.83

823.63

49,582.54

34,294.83

Tabelul 10: Situația proiectata vl- date caracteristice sistem de iluminat public echipat cu corpuri e ____iluminat fara dimming__________________________________

SCENAR1UL2(PROIECTATCU DIMMING30%)     1

1

Cantitate [fa uzi

Pi[V4/la-:

da lampa

PtotfWj aziilv

timp [h]i

WafkWhl

W=[MWnI

tep (2MWh=0.0Sst=n)

CC‘2 [kjli

Cost anual cu an.=l. (lai)

285

75.55

24.223.35

4250

53.02338

5B.02B575

585.33

42320.55312

28.583.25

TOTAL

14,223.95

4,150.00

53,029.38

59.03

686.39

41,320.56

28,530.25

Tabelul 11: Situația proiectata - date caracteristice sistem de iluminat public echipat cu corpuri de iluminat cu dimming 30% intre orele 23:00 si 5:00

In concluzie, reducerile ce pot fi obținute prin adoptarea soluției de iluminat public prin utilizarea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED fata de soluția clasica de iluminat public cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi HPS sunt:


r#s ojjjnn jiciuj mn

lr& CCRT^IND^

Reducere energie electrica [kWh/an]

fara dimming

79,509.85

cu dimming

91,312.67

Reducere [tep]

fara dimming

924.53

cu dimming

1,061.77

Reducere CO2 [tone]

fara dimming

55.66

cu dimming

63.92

Tabelul 12: Centralizare economii obținute prin soluție LED vs. soluție HPS

Nota: Corpurile de iluminat cu tehnologie LED propuse in cadrul obiectivului vor fi echipate cu controllere de telegestiune care vor permite comanda individuala on/ off si dimming-ul.

VII. Evaluarea costurilor si beneficiilor socio-economice

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice se va detalia la faza de studiu de fezabilitate de către proiectant.

Diferența intre soluțiile analizate pentru sistemul de iluminat public in zona studiata va fi data in cea mai mare parte de diferența dintre prețul de achiziție al corpului de iluminat cu tehnologie LED si prețul corpului de iluminat clasic echipat cu lampa HPS.

Restul elementelor sistemului de iluminat public se pastreaza in ambele variante (stâlpi, rețea LES / LEA, puncte de aprindere).

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru execuția lucrării sunt beneficiile sociale si de mediu, justificând astfel finanțarea proiectului.

O analiza comparativa a celor doua variante LED vs. HPS este redata in tabelul de mai jos:Criteriu

LED

Corp HPS

Costul investiției inițiale

4

3

Durata de realizare

5

5

Confort vizual - mediu luminos

5

2

Soluție de control si variere a fluxului luminos

5

3

Durata de viata a surselor

5

3

întreținere si exploatare

5

3

Timp de intervenție bazat pe informațiile din teren

5

5

Economie de energie

5

3

Total

39

27

Tabelul 13: Criterii de analiza a variantelor propuse

EUID RCONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

Detalierea punctajului:

Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 la 5 astfel:

 • 1. Situație indezirabila

 • 2. Situație defavorabila

 • 3. Situație neutra

 • 4. Situație favorabila

 • 5. Situație excelenta.

In urma calculării punctajului fiecărei variante (suma pe coloana), recomandam adoptarea soluției cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED echipate cu controllere pentru sisemul de telegesiune, pentru realizarea investiției.

 • V III. Impactul asupra mediului

  Principalul impact asupra mediului il constituie:

  J Consumul energetic, in toate etapele, in special in timpul funcționarii iluminatului stradal;

J Utilizarea de resurse si materiale naturale si generarea de deșeuri (periculoase si nepericuloase);

J Poluarea aerului, a solului si a apei din cauza utilizării materialelor periculoase;

 • ■ S Poluarea luminoasa cauzata de iluminatul stradal.

Pentru minimizarea impactului asupra mediului trebuie avute in vedere:

J Achiziționarea de lămpi cu o eficacitate ridicata;

J Achiziționarea de balasturi/ aparataje de aprindere de calitate si eficiente;

 • ■ S Realizarea unor sisteme de iluminat cu un consum energetic scăzut in raport cu lumina furnizata - tehnologie LED;

J Promovarea utilizării de aparate de iluminat care limitează cantitatea de lumina emisa deasupra liniei orizontului;

J Promovarea sistemelor de telegestiune ce permit comanda centralizata si eventual reglajul intensității luminoase a corpului de iluminat;

J Colectarea si eliminarea deșeurilor periculoase.

IX. Surse de finanțare pentru masurile de eficienta recomandate

Finanțarea obiectului de investitii se realizează din :

-fondurile beneficiarului - Bugetul Local,

-Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public elaborate de Administrația Fondului pentru Mediu si aproat prin Ordinul nr.l 162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor .

X. Concluzii si recomandări

Soluția recomandata este cea in care se utilizează corpuri de iluminat cu tehnologie LED atat datorita consumului de energie electrica mai redus fata de soluția clasica cu corpuri de iluminat cu lămpi HPS, cat si datorita avantajelor enumerate anterior.

Principalele avantaje ale soluției recomandate sunt:

 • • se obține cea mai mica putere instalata si implicit un consum mai mic de energie electrica fata de soluția cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi HPS, iar costurile de investitii ale soluției cu LED sunt apropiate ca valoare de cele ale soluției clasice cu corpuri HPS;

 • • utilizarea lămpilor cu LED in procesul de modernizare si extindere a iluminatului public oferă posibilitatea furnizării unor performante luminotehnice conform standardelor luminotehnice, unei eficiente luminoase crescute si unei puteri instalate/ aparat de iluminat mai mica decât cea de la tehnologia clasica;

 • • prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED se are in vedere reducerea puterii pe punct luminos LED [Im/W] cu pastrarea si respectarea cerințelor luminotehnice pentru clasa de drum respectiva;

 • • la sfârșitul perioadei de implementare a acestui proiect, municipalitatea va avea in posesie un sistem de iluminat public modem si eficient;

 • • reducerea emisiilor CO2;

 • • reducerea poluării luminoase;

 • • durata de viata: LED-urile au o durata de viata de 100.000 ore, pentru o scădere a gradului de iluminare la 80%. Aceasta durata foarte ridicata de viata a LED-urilor conduce la costuri mai reduse de mentenanta (inlocuire lămpi).

Alte avantaje ale soluției recomandate sunt:

 • • conținutul in armonici al formei de unda a curentului este < 15%;

 • • factorul de putere al corpului de iluminat este > 0,95;

 • • consumul redus de energie electrica, ceea ce conduce la costuri reduse de operare;

 • • influenta redusa a vibrațiilor si a loviturilor;

 • • forma compacta;

 • • sistemul simplu si eficient de control;

 • • pierderi reduse si deci o cantitate redusa de căldură dezvoltata;

 • • rata redusa de defectare;

 • • tensiune redusa de alimentare (are nevoie de transformator, redresor si filtru);

 • • fiecare dioda are o emisie redusa, fiind necesar un mare număr de diode conectate in serie si paralel sub forma unei matrice;

 • • admite un mare număr de comutatii.

 • • utilizarea surselor de iluminat cu LED-uri, avand in vedere eficienta lor energetica ridicata, permite elaborarea unor soluții eficiente economic;

 • • lipsa fenomenului de orbire, care determina o senzație de disconfort.

DALI: CT1915/2020

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC SI LUMINOTEHNIC AL SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta

j AQj EîsESSFOAIEDESEMNATURI


NUMELE SI PRENUMELE


FUNCȚIA


SILVIAN SERBANESCU DIRECTOR GENERAL


DAN CROITORU         SEF SERVICIU TEHNIC


DRAGOS SMARANDACHE


PROIECTANT
I ''Â'Cj l-'Â'.C '                                                      C6RT$JND^

Mfrii                         » rw..i em Eggjj

EUID ROONRC.J40/90B2/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 ] Capital social: 42.126,043 RON Societate administrata in sistem unitar


Cuprins

 • I. Generalități

 • 1. Date generale

 • 2. Reglementari legislative si tehnice

 • 2.1 Standarde

 • 2.2 Norme tehnice

 • 2.3 Cerințe legislative (minimale) de mediu

 • 2.4 Acte normative in domeniul SSM

 • 3. Terminologie specifica domeniului

 • II. Situația existenta

 • III. Măsurători in teren

 • IV. Calcule luminotehnice

 • V. Impactul asupra mediului

 • VI. Masuri de eficienta energetica pentru sistemul de iluminat public

 • VIL Evaluarea costurilor si beneficiilor socio-economice

 • VIII. Surse de finanțare pentru masurile de eficienta recomandate

 • IX. Concluzii si recomandări

 • X. ANEXEI. Generalități

 • 1. Date generale

  a. Amplasament:

  Strada Dezrobirii din Municipiul Constanta, Județul Constanta.

 • b. Titularul investiției:

Municipiul Constanta, Județul Constanta.

 • c. Beneficiarul investiției:

Municipiul Constanta, Județul Constanta.

 • d. Sursa de finanțare:

Finanțarea obiectului de investitii se realizează din: fondurile beneficiarului - Bugetul Local, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public elaborate de Administrația Fondului pentru Mediu si aprobat prin Ordinul nr.l 162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

 • e. Elaborator:

SC Luxten Lighting Company SA

Str. Parângului nr. 76, Sector 1, București

Tel: 021-668.88.19; Fax: 021-668.88.23

Email: office@luxten.com.

 • 2. Reglementari legislative si tehnice

La întocmirea prezentei documentatii au stat:

Legea nr. 121/ 2014 privind eficienta energetica, cu modificările si completările ulterioare.

Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public elaborate de Administrația Fondului pentru Mediu si aproat prin Ordinul nr. 1162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

 • 2.1 Standarde

 • • SR-EN 13201 Standard Iluminat Public - partea a Il-a Cerințe de performanta;

 • • Standarde si normative referitoare la calitatea construcției aparatelor de iluminat;

 • • CEI EN 60598-1 - 2005/05 (CEI 34-21 VII ed.);

 • • CEI EN 60598-2-1 - 1997/10 (CEI 34-23 II ed.);

  sș&isi an tasEUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

 • • CEI EN 60598-2-3 - 2003/10 (CEI 34-33 II ed.);

 • • CEI EN 55015- 2008/04 (CEI 110-2 VI ed.);

 • • CEI EN 61000-3-2 - 2007/04 (CEI 110-31 IV ed.);

 • • CEI EN 61000-3-3/A1 - 2002/05 (CEI 110-28; IV);

 • • CEI EN 61000-3-3 - 1997/06 (CEI 110-28 I ed.);

 • • CEI EN 61547- 1996/04 (CEI 34-75);

 • • CEI EN 61547/A1- 2001/08 (CEI 34-75; VI);

 • • Aparatele de iluminat respecta de asemenea Directivele 2006/95/CE - Joasa Tensiune, 2002/95/CE RoHS si 2002/96/CE - DEEE;

 • • Norma CE 115/95 (SR 13433/99-Standard RO) pentru sistemele de iluminat.

 • 2.2 Norme tehnice

 • • PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publica;

 • • 1 .RE-Ip-30-04 - îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant;

 • • 1 .RE.Ip-49-86 - îndreptar de proiectare a rețelelor de distribuție publica;

 • • NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice;

 • • 17-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

 • 2.3 Cerințe legislative (minimale) de mediu

 • • Legea nr. 107/ 1996 - Legea apelor (modificata si completata de Legile nr. 310/ 2004 si nr. 112/ 2006);

 • • Legea nr. 665/ 2001 - Protecția atmosferei (aproba OUG nr. 243/ 2000);

 • • Legea nr. 426/ 2001 - Regimul deșeurilor (aproba OUG nr. 78/ 2000, modificata si completata de OUG nr. 61/ 2006 si Legea nr. 27/ 2007);

 • • Legea nr. 360/ 2003 privind regimul substanțelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata de Legea nr. 263/ 2005;

 • • Legea nr. 265/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, modificata si completata de OUG nr. 154/ 2008, OUG nr. 57/ 2007, OUG nr. 114/ 2014, OUGnr. 164/2008;

 • • Legea nr. 56/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

 • • HGR nr. 291/ 2005 care modifica Hotararea Guvernului nr. 173/ 2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si altor compuși similari;

 • • HGR nr. 235/ 2007 - Gestionarea uleiurilor uzate;

 • • HGR nr. 118/ 2002 - Norme privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de HGR nr. 35/ 2005.

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

 • 2.4 Acte normative in domeniul SSM

 • • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității si sanatatii in munca;

 • • HGR nr. 1425 din 11 octombrie 2006 - Normele metododolige de aplicare a Legii Securității si Sanatatii in munca nr. 318/ 2006;

 • • HGR nr. 1091 din 16.08.2005 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

 • • HGR nr. 1146 din 30 august 2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de către lucratori a echipamentelor de munca;

 • • HGR nr. 1048 din 09.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;

 • • HGR nr. 1051 din 9 august 2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucratori, in special de afecțiuni dorsolombare;

 • • HGR nr. 1136 din 30.08.2006 - privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.

 • 3. Terminologie specifica domeniului

Fluxul luminos /Fluxul luminos sursa de lumina /Fluxul luminos aparat de iluminat

Fluxul luminos reprezintă puterea sursei luminoase perceputa de ochi sub forma de senzație luminoasa. Unitate de măsură - lumen (Im).

Fluxul luminos al unei surse de lumina reprezintă puterea sursei emisa sub forma de lumina.

Fluxul luminos al aparatului de iluminat reprezintă fluxul luminos emis de totalitatea surselor de lumina ale aparatului de iluminat multiplicat cu randamentul acestuia. Similar reprezintă fluxul luminos al unei surse de lumina definita ca aparat de iluminat.

Iluminarea /Iluminarea medie

Iluminarea este marimea fizica ce reprezintă raportul intre fluxul luminos incident pe o suprafața si marimea suprafeței. In general este calculata iluminarea punctuala intr-o rețea de puncte ce reprezintă grila de calcul. Iluminarea este calculata ca vector perpendicular pe suprafața de calcul, respectiv calea de circulație.

Iluminarea medie reprezintă media aritmetica a iluminărilor punctuale calculate in punctele grilei de calcul.

Luminanta /Luminanta medie a suprafeței drumului, Lav

Luminanta pe o direcție este marimea fizica egala cu raportul dintre intensitatea luminoasa pe acea direcție si suprafața normala de emisie.

Luminanta suprafeței drumului este influențată de sensibilitatea la contrast a ochiului șoferului si de contrastul obstacolelor de pe calea de circulație raportat la fundalul câmpului vizual, influențând in mod direct performanta vizuala a șoferului.

Valoarea pentru Lav este valoarea minima care trebuie menținută pe întreaga durata de viata a instalației pentru fiecare tip de cale de circulație. Luminanta medie a suprafeței drumului este dependenta de distribuitia luminii de la aparatul de iluminat, fluxul luminos al sursei de lumina, geometria instalării si de proprietățile de reflexie ale suprafeței drumului.

Clase de iluminat

Pentru proiectarea unui sistem de iluminat trebuie stabilite cerințele minimale ale caii de circulație. In baza elementelor specifice ale fiecărei cai de circulație se stabilește o serie de cerințe minimale ce sunt grupate in clase de iluminat.

Sistemele de iluminat stradal se impart in clase de iluminat in conformitate cu prevederile standardului roman SR CEN/ TR 13201/ 2015.

Astfel, sunt prevăzute următoarele clase de încadrare a sistemelor de iluminat:

 • a) Trafic motorizat: Ml - M6;

 • b) Zone de conflict: CO - C5;

 • c) Zone pietonale sau cu viteza mica de deplasare: PI - P7 sau HS1 - HS4.

In plus fata de aceste clase se pot adauga cerințe suplimentare pentru a acoperi alte necesitați:

 • a) Recunoașterea figurii umane: SCI - SC 9 sau EV1 - EV6;

 • b) Restrictionarea si controlul orbirii, orbirea de incapacitate

bl) Clase ale intensității luminoase: G1 - G6;

b2) Clase ale indicelui de orbire: Dl - D6.

Fiecare clasa de iluminat este insotita de o serie de parametri minimali ce trebuie indepliniti de sistemul de iluminat. Alegerea claselor de iluminat, respectiv stabilirea parametrilor minimi pentru sistemul de iluminat necesar pentru o cale de circulație se realizează după modulul prezentat de SR CEN /TR 13201 /2015 partea 1 - “Selectarea claselor de iluminat”.

Uniformitatea generala a luminantei drumului, UO

Uo este raportul dintre luminanta minima masurata intr-un punct al suprafeței si Lav. Acest criteriu este important in ceea ce privește controlul vizibilității pe calea de circulație.

Uniformitatea longitudinala a luminantei suprafeței drumului, Ui

Ui este raportul dintre luminanta minima si maxima in lungul caii de circulație, pe o direcție data.

Pragul de creștere sau orbirea de incapacitate, Ti

Orbirea de incapacitate este rezultatul dispersiei luminii in ochiul observatorului care reduce contrastul imaginii formate pe retina. Ti reprezintă măsură pierderii vizibilității data de orbirea de

Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

incapacitate de la aparatele de iluminat. Formula de calcul se bazeaza pe procentul cu care trebuie crescută luminanta pentru a face un obiect vizibil in prezenta orbirii, daca este doar vizibil in absenta orbirii, când aparatele de iluminat sunt ecranate din punctul de vedere al observatorului.

Raportul de zona alaturata EIR

Este raportul dintre iluminarea medie pe benzi sau zone situate in exteriorul marginilor carosabilului soselei si iluminarea medie pe benzi situate in interiorul acestor margini. De exemplu, poate fi vorba de trotuare, piste de biciclete, banda de urgenta - daca aceasta nu a fost cuprinsa in zona de studiu si este o zona invecinata (sau adiacenta).

Eficienta /Eficacitatea aparatului de iluminat

Eficienta aparatului de iluminat sau randamentul reprezintă raportul intre fluxul luminos al aparatului si fluxul luminos al surselor de lumina.

Eficacitatea aparatului de iluminat reprezintă raportul intre fluxul luminos al aparatului de iluminat si puterea electrica instalata (Im/W).

Factor de menținere (MF) - raportul dintre iluminarea/ luminanta medie pe planul util după o anumita durata de utilizare a unui sistem de iluminat si iluminarea/ luminanta medie obtinuta in aceleași condiții pentru sistemul considerat convențional ca nou.

Factor de menținere al aparatului de iluminat (LMF) - este definit ca raportul dintre fluxul luminos emis de aparatul de iluminat la un moment dat si fluxul luminos inițial.

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii (LLMF) - este definit ca raportul dintre fluxul luminos emis de lampa la un moment dat si fluxul luminos inițial.

Factorul de supraviețuire a lămpii (LSF) - este definit ca partea din numărul total de lămpi care continua sa funcționeze la un moment dat in condiții si cu o frecventa de comutare definite.

MF = LLMF x LSF x LMF.

Randamentul luminos al unui aparat de iluminat - este raportul dintre fluxul total emis de aparatul de iluminat, masurat in condițiile specificate (de producător) si suma fluxurilor luminoase individuale ale lămpilor componente considerate in funcțiune in interiorul acestuia.

Temperatura de performanta a aparatului de iluminat (Tq) - reprezintă temperatura ambientala din jurul aparatului de iluminat pentru care acesta isi menține performanta specificata (recomandata).

 • II. Situația existenta

In Municipiul Constanta serviciul de iluminat public se realizează utilizând atat elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice, cat si elemente proprii ale sistemului de iluminat public.

Distribuitorul de energie electrica locala este E-Distributie Dobrogea SA.

Obiectul studiului il reprezintă lucrările de creștere a eficientei energetice pentru sistemul de iluminat public de pe str. Dezrobirii.

BY LUXTEN

Nota: Strada care face obiectul studiului au fost încadrate in clasele M3 si P1-P2 conf SR-EN 13201:2016.

In tabelul 1 este prezentata situația sistemului de iluminat public existent, pe strada care face obiectului studiului, din punctul de vedere al stâlpilor, rețelei si corpurilor de iluminat.

NR.CRT

OBIECTIV

TOTAL STÂLPI

REȚEA

CORPURI

TOTAL CORPURI

TOTAL CONSOLE

LEA-LES

PIETONALSODIU 70W

STRADAL SODIU 250W

1

STRADA DEZROBIRII

101

X

67

110

177

177

TOTAL

101

67

110

177

177

Tabelul 1: Situația existenta a corpurilor de iluminat pe strada din Municipiul Constanta care face obiectul raportului de audit energetic si luminotehnic

In tabelul 2 este prezentata situația sistemului de iluminat public propus, pe strada care face obiectului studiului, din punctul de vedere al corpurilor de iluminat.

Nr.CRT

OBIECTIV (strada)

CORPURI LED

TOTAL CORPURI

TOTAL CONSOLE

LED 32W

LED 76W

LED 130W

LED 136W

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

1

STRADA DEZROBIRII

73

10

77

28

188

188

TOTAL

73

10

77

28

188

188

Tabelul 2: Situația propusa cu corpuri de iluminat LED pe strada din Municipiul

Constanta care face obiectul raportului de audit energetic si luminotehnic

 • III. Măsurători in teren

  a. Măsurători pentru determinarea consumului de energie electrica

  Dat fiind faptul ca:

 • 1. din punctele de aprindere existente din care se alimentează cu energie electrica străzile care fac obiectul studiului, menționate in tabelul 1 se mai alimentează cu energie electrica si alte străzi adiacente acestora, este greu de efectuat măsurători fizice in teren doar pe străzile respective,

 • 2. sistemul de iluminat public este un sistem format din multe receptoare al căror consum energetic este cunoscut - corpuri de iluminat formate din lămpi de 70W, 25 OW si echipamentul auxiliar format din balast, igniter si condensator,

 • 3. corpurile de iluminat sunt din punct de vedere electric, văzute de sistemul energetic ca niște rezistente neliniare care nu produc perturbatii si dezechilibre in rețea (au un consum de energie electrica constant),  A qreenUqht BY LUXTENTelefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23

office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Parângului, nr.76, sector 1, București

 • 4. programul de funcționare a sistemului de iluminat public este variabil pe perioada unui an calendaristic,

 • 5. exista posibilitatea ca unele corpuri de iluminat sa fie nefunctionale din diverse motive (lapi defecte, aparataj stricat, lipsa tensiune-cablu defect),

in cadrul analizei tehnice efectuate, pentru a elimina cat mai multe erori cauzate de influentele externe asupra sistemului de iluminat public, calcule se vor realiza pe baza datelor teoretice de catalog ale corpurilor de iluminat si nu a măsurătorilor realizate fizic in teren (curenti, tensiuni, factor de putere, putere activa si reactiva, respectiv energie activa si reactiva).

 • IV. Calcule luminotehnice

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stâlpi, instalatii de legare la pamant, console, aparate de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si măsurare utilizate in iluminatul public.

Unele dintre elementele principale ale sistemului de iluminat public sunt corpul de iluminat si sursa de lumina a acestuia (lampa). In prezent, pentru iluminatul public se utilizează din ce in ce mai mult corpuri de iluminat bazate pe tehnologie LED.

In conformitate cu standardul SR-EN 13201, drumurile publice analizate se incadreaza in clasele de iluminat M3 respectiv zonele pietonale in clasa P2. In Anexa 1 sunt prezentati parametrii luminotehnici pentru fiecare tip de clasa de iluminat asa cum apar in standard.

Corpurile de iluminat propuse pentru aceasta zona vor trebui sa asigure pentru drumurile si aleile pietonale din zona amenajata parametrii minimi impuși de standard pentru:

Clasa de iluminat ME3:

 • • Luminanta medie L=1 cd/m2;

 • • Uniformitatea generala U0=0,4;

 • • Uniformitatea longitudinala Ul=0,5;

 • • Factor de orbire (TI)=15;

 • • Factor de zona alaturata (SR)=0,50.

Clasa P2

 • • Nivel mediu de iluminat Em=l 0 Ix;

 • • Nivel minim de iluminat Emin =3 Ix

Nota: Prin tema de proiectare beneficiarul si proiectantul pot stabili un nivel de iluminare mai ridicat pentru zona studiata sau un nivel de iluminare variabil in funcție de traficul zonei sau al orarului de funcționare a sistemului de iluminat public.

Parametrii luminotehnici minimi recomandati de standard, menționați mai sus, pot fi obținuți prin utilizarea mai multor tipuri de corpuri de iluminat amplasate pe stâlpii de iluminat public existenti in zona analizata care au inaltimea de 4-8 m .


EUID ROCNRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social. 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

Corpurile de iluminat pot fi montate cu ajutorul consolelor de susținere. Uzual, consolele utilizate pentru montajul corpurilor de iluminat pe stâlpi au aruncarea cuprinsa intre 0,5 m si 2 m, iar unghiul fata de planul suprafeței iluminate cuprins intre 0 si 15 grade.

Pornind de la auditul efecuat pentru zona analizata, a măsurătorile efectuate in teren si planurile existente cu sistemul de iluminat public analizat, rezulta o distanta medie intre stâlpii de iluminat public cu inaltimea de 6-8m de 30-35 m, respectiv 20-25m intre stâlpii de tip lampadar cu inaltimea de 4m.

Cu ajutorul programului de calcul DIALUX v.4.13 s-au realizat simulări ale sistemului de iluminat public ce urmeaza sa fie realizat in zona menționata, folosind caracteristicile corpurilor de iluminat cu tehnologie LED - propuse. Producătorul corpurilor alese pentru simulări este Philips Lighting, care este un producător unanim recunoscut pe plan european si poate fi considerat ca fiind de referința in cadrul documentației.

Factorii decizionali implicati in proiect (Beneficiar, Proiectant, Executant) pot alege corpuri de iluminat si de la alti producători de corpuri de iluminat care sunt similare din punct de vedere luminotehnic cu cele analizate.

Rezultatele obținute in urma simulărilor in Dialux (Anexa 2 a documentației DALI 1915/2020) luând in calcul caracteristicile fiecărei străzi si zone pietonale analizate (categorie strada, tip caroasabil, distanta stâlpi, existenta trotuarelor, viteza de deplasare a vehiculelor, controlul traficului, participantii la trafic, complexitatea câmpului vizual, densitatea intersecțiilor etc.) sunt centralizate in tabelul următor:

Nr. Crt.

Denumire strada

Clasa iluminat

Parametri luminotehnici calculati Dialux

Lm[cd/mp]

UO

UI

Tl[%]

SR

Nivel iluminare mediu/ minim [Ix]

Parametri SR13201

ME3

>=1.00

>=0.40

>=0.5

<=15

>=0.50

Parametri SR 13202

P2

NA

NA

NA

NA

NA

10/3

Parametri SR 13202

PI

NA

NA

NA

NA

NA

15/5

1

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) - stradal

ME3

2.22

0.77

0.75

11

0.91

2

Str. Dezrobirii (Bd. IC Bratianu Nicolae Milescu) - pietonal

PI

20.90/5.53

3

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac cu trotuar banda mediana lm) - stradal

ME3

1.23

0.56

0.83

9

1.07

4

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac cu trotuar banda mediana lm) - pietonal

P2

11.34/9.09

5

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac cu trotuar banda mediana lm) - stradal

ME3

1.19

0.55

0.84

9

1.05

6

Str. Dezrobirii (Florilor-Baba Novac cu trotuar banda mediana lm) - pietonal

P2

10.33/7.92

Tabelul 3: Rezultatele obținute in urma simulărilor in DIALUX pentru sistemul de iluminat public propus

Concluzie: In situațiile analizate rezultatele obținute in urma simulărilor luminotehnice cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED au fost corespunzătoare, fiind asigurate valorile parametrilor luminotehnici conform standardului SR-EN13201.

EUID RCONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

Corpurile de iluminat public sunt echipamentele care au ca rol transformarea energiei electrice in radiație luminoasa si transmiterea acesteia către calea de circulație. Acestea pot indeplini si alte roluri sau funcționalități in cadrul unui sisteme:

 • • au un rol estetic si decorativ, de incadrare in ambientul urban;

 • • pot asigura comunicatii de date cu un server central pentru localizare, monitorizare stare si parametri electrici (in cadrul unui sistem de telegestiune);

 • • isi pot varia fluxul luminos in baza unui program prestabilit sau a unor comenzi transmise de la un server central sau senzori locali;

 • • pot interactiona cu diverși senzori sau comenzi de la alte sisteme ale orașului prin intermediul unui server central-dispecerat.

Pentru alegerea corpurilor de iluminat in cadrul unui sistem de iluminat public trebuie sa se aiba in vedere următoarele criterii:

 • a) Luminotehnice

 • • In baza calculelor luminotehnice, prin Încadrarea sistemului de iluminat in clasele de iluminat alese si îndeplinirea tuturor parametrilor luminotehnici;

 • • Stabilirea unei temperaturi de culoare a sursei de lumina in acord cu aplicația. Pentru iluminatul public temperatura de culoare este intre 3000 K si 4000 K;

 • • Stabilirea unui indice de redare a culorilor in acord cu aplicația. Nu este impus un minim pentru circulația rutiera, insa pentru zonele rezidențiale precum si pentru arterele cu circulație pietonala este recomandat ca indicele de redare a culorii Ra>70;

 • • In cazul tehnologiei LED exista posibilitatea utilizării funcției CLO (constant light output) de menținere a fluxului luminos la o valoare constanta pe toata durata de viata a aparatului luminos;

 • • Se recomanda stabilirea unei eficacități minime a aparatului de iluminat cu scopul de a asigura un consum minim de energie electrica a sistemului - (Im/W).

 • b) Funcționale

 • • Grad de protecție la praf si apa IP. Pentru corpurile de iluminat destinate sistemelor de iluminat public acesta este IP65. Pentru a obține un factor de menținere mai ridicat se poate creste gradul de protecție la IP66 (scade intervalul de realizare a operațiunilor de curatare a dispersorului);

 • • Grad de protecție la impact IK in funcție de aplicație. Pentru corpurile de iluminat destinate sistemelor de iluminat public acesta variaza intre IK08 si IK10 (ex. IK 10 este necesar in special pentru aparatele de iluminat montate la inaltimi mici de sub 5 m, unde vandalizarea este posibila mai ușor);

 • • Posibilitatea de utilizare a corpului de iluminat intr-un sistem de iluminat public cu sistem de telegestiune;

 • • Trebuie avuta in vedere si posibilitatea de deschidere a corpului de iluminat ușor, fara unelte, placa LED sau aparataj amovibil, sistem de reglare a inclinarii fata de consola;

 • • In cazul in care condițiile de mediu impun, trebuie asigurate suplimentar unele protecții speciale de vopsire pentru corpurile de iluminat public (ex. mediu salin).

 • c) Estetice

 • • La alegerea corpurilor de iluminat public trebuie avuta in vedere stabilirea formei (aspect) si tipului de corp (modem, retro, clasic) adecvat amplasării acestuia in zona.

 • • In anumite cazuri justificate se pot impune anumite caracteristici de materiale si culori pentru corpurile de iluminat, deoarece acestea contribuie si ele la asigurarea unui mediu estetic (ex: corpurile de iluminat pot avea carcasa din fonta, aluminiu extrudat, policarbonat etc.).

Corpurile de iluminat, trebuie sa indeplineasca următoarele cerințe tehnice pentru a fi utilizate in cadrul unui sistem de iluminat public si anume:

 • • Caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat trebuie sa fie insotite de buletinele de incercare, emise de un laborator acreditat (RENAR sau UE);

 • • In conformitate cu HG nr. 457/2003, SR EN 60598-1 - Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripții generale si încercări, programul minim al încercărilor din buletinele de incercare trebuie sa conțină:

 • 1. Marcare;

 • 2. Construcție;

 • 3. Cablajul intern si extern;

 • 4. Legarea la pamant de protecție;

 • 5. Protecția contra electrocutării;

 • 6. Rezistenta la praf si umiditate;

 • 7. Rezistenta la izolație si rigiditate dielectrica;

 • 8. Distanta de contumare si distantele de străpungere in aer;

 • 9. Anduranta si încălzirea;

 • 10. Rezistenta la căldură, foc si formarea de cai conductoare;

 • 11. Bornele;

 • 12. Rezistenta la impact mecanic;

 • 13. Rezistenta la vibrații;

 • 14. Rezistenta la căldură, foc si curenti de scurgere;

 • • Corpurile de iluminat trebuie sa fie insotite de: buletinele de incercare fotometrica eliberate de laboratoare acreditate UE si de curbele fotometrice in coordonate polare, carteziene, prezentarea diagramei izocandela pentru fiecare produs ofertat. Buletinele trebuie sa conțină valorile intensităților luminoase in plan transversal (Itransversal [cd], pentru yo - in cel puțin 25 poz.) si logitudinal (Longitudinal [cd], pentru C90° si C270°).

 • • Corpurile de iluminat trebuie sa fie insotite de buletine de incercare privind compatibilitatea electromagnetica conform HG nr. 982/2007; SR EN 55015; 2007+Al:2008+A2:2009; SREN 6100-3-2; 61547:2010.

Corpurile de iluminat cu tehnologie LED prezintă avantaje incontestabile si caracteristici unice care le fac atractive pentru iluminatul urban:

o Eficienta: Lumina generata de LED utilizează mult mai eficient energia electrica decât sursele clasice, unde aproape 90% din energie este utilizata pentru a incalzi filamentul pana la incandescenta. Pe langa aceasta, sistemul optic utilizat este


<rpj> qreenllqht

DV I I tVTCM *


Telefon: 021.668.88.39; Fax: 021.668.88.23 office@luxten.com, www.luxten.com

LUXTEN Str. Paran9ului. nr.76, sector 1, București

superior datorita reducerii pierderilor de energie. Eficienta surselor de alimentare este un alt factor foarte important. Toate acestea cumulate duc la o eficienta superioara fata de soluțiile clasice. Aceasta se va reflecta in consumul de energie electrica. Economia de energie depășește frecvent 50% fata de sursele tradiționale.

o Durata de viata: Durata de viata a LED-urilor (recomandat 100.000 de ore) o depășește substanțial pe cea a surselor de iluminat clasice (sodiu 20.000 -f 25.000 ore) sau fluorescente (8.000-15.000 ore). In plus sursele de iluminat cu LED sunt mult mai rezistente la variatii de temperatura, vibrații si șocuri mecanice, fiind deci mai fiabile decât cele tradiționale.

o Culoarea: LED-urile nu necesita filtre pentru a produce lumina de o anumita culoare. Culoarea lămpii este generata de materialul semiconductor.

o Emisia direcționala a luminii: Lumina este directionata unde este necesar. Sursele tradiționale emit lumina in mai multe directii, nu doar pe suprafața care trebuie iluminata. Pentru multe aplicatii, o mare parte din lumina este irosita daca nu se utilizează reflectoare sau dispozitive optice speciale. LED-urile fiind montate pe o suprafața plana emit lumina semisferic reducând astfel lumina care nu se utilizează.

o Dimensiunea: Sursele de iluminat cu LED pot fi foarte compacte; dimensiunea redusa si lumina direcționala oferă posibilitatea unor soluții inovative, cu un design compact. Pentru a produce un nivel de lumina echivalent celui produs de aparate obișnuite de iluminat este necesara gruparea mai multor LED-uri. Chiar si lămpile care produc mii -f zeci de mii de lumeni sunt mai compacte decât cele cu descărcare in gaze cu flux similar.

o Rezistenta la șocuri si vibrații: Când sunt supuse la șocuri si vibrații, nu li se deteriorează filamentul sau balonul de sticla, cum se intampla in cazul altor tipuri de lămpi. Lămpile clasice cu incandescenta si descărcare in gaze, pot fi afectate in cazul funcționarii in medii in care sunt supuse la vibrații excesive. In astfel de aplicatii aparate de iluminat cu LED sunt alegerea perfecta. Sursele tradiționale de lumina sunt incluse in baloane din sticla sau cuart care se pot deteriora pe timpul transportului, depozitarii, manipulării si instalării. Dispozitivele cu LED pot suferi si ele deteriorări ale lipiturilor de pe placa, dar nu intr-o măsură mai mare decât la alte dispozitive electronice, motiv pentru care corpurile de iluminat cu LED sunt utile pentru aplicatii unde exista pericol de spargere.

o Funcționare la temperatura scăzută: Performantele lămpilor cu LED se imbunatatesc la temperaturi scăzute. Lămpile fluorescente, in special cele pe baza de amalgam, funcționează deficitar la temperaturi scăzute, fiind necesare tensiuni mari pentru a se aprinde si avand un flux luminos mai scăzut. Din acest motiv lămpile cu LED sunt utile pentru aplicatii in spatii cu temperaturi scăzute.

o Aprindere instantanee: Nu este necesar un timp de incalzire. Lămpile fluorescente, in special cele pe baza de amalgam au nevoie de pana la trei minute pentru a ajunge la emisia maxima de lumina. Lămpile cu descărcare de intensitate mare au timpi de incalzire intre cateva minute pentru halogenuri metalice pana la 10 minute pentru lămpile cu sodium. Au nevoie si de un timp suplimentar (10-20 minute) din momentul stingerii pana pot fi repomite, interval de timp care poate fi redus la 2-8 minute in cazul utilizării balasturilor cu pornire instantanee. LED-urile ajung la strălucirea maxima aproape instantaneu si se pot reaprinde imediat după ce au fost stinse.


o Capacitate de a rezista Ia numeroase cicluri aprindere-stingere: Lămpile tradiționale se defectează mai rapid daca sunt supuse la cicluri de aprindere-stingere frecvente intrucat, in cazul celor fluorescente si a celor cu descărcare in gaze tensiunile de pornire erodează invelisul emițător al electrodului. Perioada de viata a LED-ului si fluxul sau luminos nu sunt afectate de ciclurile rapide.

o Controlabilitate: Lămpile cu LED simt compatibile cu dispozitive de control electronice pentru ajustarea nivelului de lumina si caracteristicilor de culoare. Sursele eficiente de iluminat tradiționale au limitări in privința controlului nivelului de iluminare. Dimming-ul se poate realiza pentru sisteme clasice la un nivel minim al tensiunii de amorsare. LED-urile oferă potențiale beneficii in privința controlului nivelului de lumina si culorii. Dimming-ul si controlul culorii sunt aplicatii de actualitate in sistemele de iluminat pentru creșterea eficientei energetice.

o Nu au emisii infrarosii sau ultraviolet: LED-urile pentru iluminat nu emit radiatii infrarosii sau ultraviolet. Radiațiile infrarosii pot produce arsuri, iar cele ultraviolete deteriorează obiectele de arta, artefactele, stofele si ochii.

o Impactul redus asupra mediului: LED-urile conserva energia si nu conțin substanțe periculoase pentru mediul Înconjurător spre deosebire de sursele de iluminat cu descărcare in gaze care conțin mercur. Durata de viata mult mai mare face ca sursele de iluminat cu LED sa fie mult mai atractive din punctul de vedere al protejării mediului.

o Tendința mondiala este de renunțare la sursele de lumina clasice, mai puțin eficiente energetic si de promovare a surselor de lumina performante, categorie din care fac parte LED-urile. Legislația europeana prevede inlocuirea surselor de iluminat cu incandescenta si descărcare in gaze.

Recomandarea pentru beneficiar este de a adopta pentru proiectul nou o soluție de iluminat moderna, cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

V. Impactul asupra mediului

Principalul impact asupra mediului il constituie:

Consumul energetic, in toate etapele, in special in timpul funcționarii iluminatului stradal;

Utilizarea de resurse si materiale naturale si generarea de deșeuri (periculoase si nepericuloase);

Poluarea aerului, a solului si a apei din cauza utilizării materialelor periculoase;

Poluarea luminoasa cauzata de iluminatul stradal.

Pentru minimizarea impactului asupra mediului trebuie avute in vedere:

J Achiziționarea de lămpi cu o eficacitate ridicata;

Achiziționarea de balasturi/ aparataje de aprindere de calitate si eficiente;

J Realizarea unor sisteme de iluminat cu un consum energetic scăzut in raport cu lumina furnizata - tehnologie LED;


EUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

 • •/ Promovarea utilizării de aparate de iluminat care limitează cantitatea de lumina emisa deasupra liniei orizontului;

 • ■/ Promovarea sistemelor de telegestiune ce permit comanda centralizata si eventual reglajul intensității luminoase a corpului de iluminat;

Colectarea si eliminarea deșeurilor periculoase.

VI. Masuri de eficienta energetica pentru sistemul de iluminat public

Pentru analiza eficientei energetice a soluției se propune un studiu teoretic al consumului de energie electrica pentru doua cazuri diferite (sisteme diferite) care pot fi implementate in cadrul sistemului de iluminat public din zona.

Diferența intre cele doua sisteme de iluminat public studiate va fi data de tipul de corp de iluminat utilizat, de tehnologia constructiva a acestuia, in rest sistemele de iluminat public fiind identice din punctul de vedere al structurii (același număr si tip de stâlpi de iluminat, același tip de rețea de distribuție, același număr de puncte de aprindere etc.). Astfel vom face o analiza intre sistemul existent echipat cu corpuri avand sursa lămpile cu vapori de sodiu (HPS) si sistemul proiectat echipat cu corpuri LED.

Dat fiind faptul ca puterea electrica a corpurilor de iluminat cu tehnologie LED poate fi diferita in funcție de producător, depinzând de structura interna a corpului de iluminat cu tehnologie LED (componentele electronice ale driver-ului corpului cu LED) vom considera in calcule o putere electrica acoperitoare pentru corpul de iluminat cu tehnologie LED.

In continuare vom realiza o analiza energetica de consum pentru următoarele scenarii:

Scenariul SO:

pastrarea SIP in forma actuala (corpuri cu lămpi cu vapori de sodiu), fara intervenții noi, luând in calcul costul actual cu energia electrica consumata si costul activitatii de mentemanta avand in vedere durata de viata a componentelor sistemului.

Scenariul SI:

inlocuirea corpurilor existente echipate cu lămpi cu vapori de sodiu cu corpuri eficiente energetic (aparate folosind tehnologia LED) si durata mare de viata pe toti stâlpii existenti in zona analizata (inlocuire “1 la 1”).

Scenariul S2:

inlocuirea corpurilor existente echipate cu lămpi cu vapori de sodiu cu corpuri eficiente energetic (aparate folosind tehnologia LED) si durata mare de viata pe toti stâlpii existenti in zona analizata (inlocuire “1 la 1”)

implementarea unui sistem de dimare/telegestiune care sa permită reglarea fluxului luminos la nivelul Întregului obiect de investitii,

inlocuirea cablului (coloanelor) de legătură intre rețea si corp, respectiv a clemelor de cionexiunea coloanei la rețea.

Pentru calculul energiei electrice consumate de sistemul de iluminat public ce urmeaza sa fie realizat in cadrul obiectivului pe durata unui an calendaristic vom considera:


AC       AC:

' CCRT^IND^


Egi&l

EUID ROCNRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

 • ■ Numărul mediu de ore de funcționare al sistemului de iluminat public egal cu 4150 h/an (conf.recomandare Ghid-Art.4 lit.l pct.t.),

 • ■ Tariful pentru energia electrica consumata de sistemul de iluminat public se considera egal cu 0,1 euro/kWh si 1 euro = 4.8417 lei.

Pentru corpul de iluminat echipat cu lampa HPS se va considera puterea electrica totala absorbita din rețea, care tine cont de toate elementele corpului de iluminat: lampa, balast, igniter, condensator.

Corp de iluminat

Pi [W]

Cant [buc]

Ptot [W]

Pi [tot] [kW]

Pi[tot] [MW]

P70W

81

67

5,427

5.4270

0.0054

S250W

280

110

30,800

30.8000

0.0308

Total

177

36,227

36.2270

0.0362

Putere electrica instalata: Pi = 36.227 kW

Tabelul 4: Tipul si cantitatea lămpilor de iluminat din cadrul sistemului de iluminat public existent.

Tip Corp

Cantitate [buc.]

Pi [W]

Pi [tot] [W]

Pi[tot] [kW]

Pi[tot] [MW]

Philips Luma 32 W

32

73

2,336

2.3360

0.0023

Philips Luma 76 W

76

10

760

0.7600

0.0008

Philips Luma 132 W

132

77

10,164

10.1640

0.0102

Philips Luma 136 W

136

28

3,808

3.8080

0.0038

Total

188

17,068

17.0680

0.0171

Putere electrica instalata: Pi=l7.068 kW

Tabelul 5: Puterea electrica instalata a sistemul de iluminat public propus cu care au fost realizate calcule luminotehnice (corpuri Philips)

In cadrul analizei comparative se va analiza sistemul de iluminat public existent cu sistemul

de iluminat proiectat cu tehnologie LED avand consumul energetic maximal, precizat in tabelul 6.

Nr. Crt.

LUNA

Scenariul SO EXISTENT

Scenariul SI (LED-fara Dimming)

Variație absoluta (Economii)

Variație relativa [%]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total [lei]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total

Hei]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total Del]

Consum Total En. El. [kWh]

Cost Total [iei]

1

IANUARIE

16,291.68

'     7,887.94

7,675.67

3,716.33

-8,616.02

-4,171.62

-52.89

-52.89

2

FEBRUARIE

13,501.60

'     6,537.07

6,361.15

3,079.88

-7,140.45

-3,457.19

-52.89

-52.89

3

MARTIE

13,193.07

'     6,387.69

6,215.79

3,009.50

-6,977.28

-3,378.19

-52.89

-52.89

4

APRILIE

10,986.24

5,319.21

5,176.06

2,506.09

-5,810.18

-2,813.11

-52.89

-52.89

5

MAI

9,733.39

' unși

4,585.79

2,220.30

-5,147.60

-2,492.31

-52.89

-52.89

6

IUNIE

8,685.83

4,205.42

4,092.24

1,981.34

-4,593.58

-2,224.08

-52.89

-52.89

7

IULIE

9,260.02

4,483.43

4,362.77

2,112.32

-4,897.25

-2,371.10

-52.89

-52.89

8

AUGUST

10,669.86

5,166.03

5,027.00

2,433.92

-5,642.86

-2,732.10

-52.89

-52.89

9

SEPTEMBRIE

11,692.67

'     5,661.24

5,508.89

2,667.24

-6,183.78

-2,994.00

-52.89

-52.89

10

OCTOMBRIE

14,233.39

'     6,891.38

6,705.92

3,246.81

-7,527.46

-3,644.57

-52.89

-52.89

11

NOIEMBRIE

15,363.67

7,438.63

7,238.44

3,504.64

-8,125.23

-3,933.99

-52.89

-52.89

12

DECEMBRIE

16,730.63

8,100.47

7,882.48

3,816.46

-8,848.16

-4,284.01

-52.89

-52.89

TOTAL

150,342.05

72,791.11

70,832.20

34,294.83

-79,509.85

-38,496.28

-52.89

-52.89

Tabelul 6: Analiza comparativa a consumului de energie electrica pentru cele doua scenarii analizate si costurile aferente (existent HPS - varianta LED)

. A'C > AC. : Afc &g&EigBY LUXTEN

Ținând cont de faptul ca rezultatele obținute in urma simulărilor luminotehnice sunt superioare valorilor prevăzute in standard (ca nivel de iluminare [cd/ mp]) se poate realiza si o scădere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat intr-un anumit interval de timp in funcție de condițiile de trafic date de prezenta oamenilor si a mașinilor in zona.

Comanda de scădere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu tehnologie LED se poate realiza centralizat prin intermediul sistemului de telegestiune.

Municipiul Constanta nu are instalat un sistem de telegestiune, astfel incat se recomanda ca si la nivelul punctelor de aprindere ce deservesc străzile care fac obiectul studiului sa se monteze echipamente ale sistemului de telegestiune sau acolo unde este cazul in funcție de sistemul de telegestiune proiectat.

Totodată este necesar ca si corpurile de iluminat cu tehnologie LED sa fie prevăzute fiecare cu controller individual astfel incat sa se poata comanda unitar sistemul de iluminat public de la nivelul dispeceratului local de iluminat public.

Prin diminuarea fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu 30% intre orele 23:00-5:00 se obține o economie suplimentara de energie electrica si implicit o scădere a costurilor aferente.

Nr. Crt.

LUNA

Scenariul S0 EXISTENT

Scenariul S2 (LED + Di mming 30%)

Variație absoluta (Economii)

Variație relativa [%]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total [lei]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total

Del]

Consum Total Energie electrica [kWh]

Cost Total Del]

Consum Total En. El. [kWh]

Cost Total [lei]

1

IANUARIE

16,291.68

7,887.94

6,674.18

3,231.44

-9,617.51

-4,656.51

-59.03

-59.03

2

FEBRUARIE

13,501.60

6,537.07

5,451.83

2,639.61

-8,049.78

-3,897.46

-59.62

-59.62

3

MARTIE

13,193.07

6,387.69

5,214.30

2,524.61

-7,978.77

-3,863.08

-60.48

-60.48

4

APRILIE

10,986.24

5,319.21

4,205.29

2,036.08

-6,780.95

-3,283.13

-61.72

-61.72

5

MAI

9,733.39

4,712.62

3,584.30

1,735.41

-6,149.09

-2,977.20

-63.18

-63.18

6

IUNIE

8,685.83

4,205.42

3,121.48

1,511.32

-5,564.35

-2,694.09

-64.06

-64.06

7

IULIE

9,260.02

4,483.43

3,361.28

1,627.43

-5,898.74

-2,855.99

-63.70

-63.70

8

AUGUST

10,669.86

5,166.03

4,025.51

1,949.03

-6,644.35

-3,216.99

-62.27

-62.27

9

SEPTEMBRIE

11,692.67

5,661.24

4,538.12

2,197.22

-7,154.55

-3,464.02

-61.19

-61.19

10

OCTOMBRIE

14,233.39

6,891.38

5,704.43

2,761.92

-8,528.95

-4,129.46

-59.92

-59.92

11

NOIEMBRIE

15,363.67

7,438.63

6,267.68

3,034.62

-9,095.99

-4,404.01

-59.20

-59.20

12

DECEMBRIE

16,730.63

8,100.47

6,880.99

3,331.57

-9,849.65

-4,768.90

-58.87

-58.87

TOTAL

150,342.05

72,791.11

59,029.38

28,580.25

-91,312.67

-44,210.86

-60.74

-60.74

Tabelul 7: Analiza comparativa a consumului de energie electrica pentru cele doua scenarii analizate si costurile aferente acestora pentru situația in care soluția LED este cu dimming 30% intre orele 23:00 si 5:00 - scenariul 2

SCENARIUL 0 (EXISTENT)

1                                                    •                                                           ;                                                    :                                                                                                                                                       ;

Cantitate [buc]

Pi[W]/loc de lampa

Ptot[W]

timp [h]

Wa[kWh]

Wa[MWh]

tep (lMWh= 0.086tep)

C02[kg]

Cost anual cu en.el. (lei)

177

204.67

36,227.00

4150

150,34205

150.34205

1748.16

105239.44

72,791.11

TOTAL

36,227.00

4,150.00

150,342.05

150.34

1,748.16

105,239.44

72,791.11

Tabelul 8: Situația existenta - date caracteristice sistem de iluminat public echipat cu lămpi HPS

EUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

SCENARIUL 1 (PROIECTAT FARA DIMMING)        1           '                                      i

Cantitate [buc]

Pi[W]/loc de lampa

Ptot[W]

timp [h]

Wa[kWh]

Wa[MWh]

tep (lMWh= 0.086tep)

C02[kg]

Cost anual cu en.el. (lei)

188

90.79

17,068.00

4150

70,832 20

70.83

823.63

49582.54

34,294.83

TOTAL

17,068.00

4,150.00

70,832.20

70.83

823.63

49,582.54

34,294.83

Tabelul 9: Situația proiectata vl- date caracteristice sistem de iluminat public echipat cu corpuri e iluminat fara dimming

SCENARIUL2 (PROIECTATCU DIMMING 30%)     j

Cantitate [buc]

Pi[W]/loc de lampa

Ptot[W] echiv

timp [h]

Wa[kWh]

Wa[MWh]

tep (lMWh=0.086tep)

CO2 [kg]

Cost anual cu en.el. (lei)

188

75.66

14,223.95

4150

59,029.38

59.029376

686.39

41320.56341

28,580.25

TOTAL

14,223.95

4,150.00

59,029.38

59.03

686.39

41,320.56

28,580.25

Tabelul 10: Situația proiectata - date caracteristice sistem de iluminat public echipat cu corpuri de iluminat cu dimming 30% intre orele 23:00 si 5:00

In concluzie, reducerile ce pot fi obținute prin adoptarea soluției de iluminat public prin utilizarea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED fata de soluția clasica de iluminat public cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi HPS sunt:

Reducere energie electrica [kWh/an]

fara dimming

79,509.85

cu dimming

91,312.67

Reducere [tep]

fara dimming

924.53

cu dimming

1,061.77

Reducere CO2 [tone]

fara dimming

55.66

cu dimming

63.92

Tabelul 11: Centralizare economii obținute prin soluție LED vs. soluție HPS

Nota: Corpurile de iluminat cu tehnologie LED propuse in cadrul obiectivului vor fi echipate cu controllere de telegestiune care vor permite comanda individuala on/ off si dimming-ul.

VII. Evaluarea costurilor si beneficiilor socio-economice

Evaluarea globala a costurilor si beneficiilor socio-economice se va detalia la faza de studiu de fezabilitate de către proiectant.

Diferența intre soluțiile analizate pentru sistemul de iluminat public in zona studiata va fi data in cea mai mare parte de diferența dintre prețul de achiziție al corpului de iluminat cu tehnologie LED si prețul corpului de iluminat clasic echipat cu lampa HPS.

Restul elementelor sistemului de iluminat public se pastreaza in ambele variante (stâlpi, rețea LES / LEA, puncte de aprindere).

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru execuția lucrării sunt beneficiile sociale si de mediu, justificând astfel finanțarea proiectului.

O analiza comparativa a celor doua variante LED vs. HPS este redata in tabelul de mai jos:

Criteriu

LED

Corp HPS

Costul investiției inițiale

4

3

Durata de realizare

5

5

Confort vizual - mediu luminos

5

2

Soluție de control si variere a fluxului luminos

5

3

Durata de viata a surselor

5

3

întreținere si exploatare

5

3

Timp de intervenție bazat pe informațiile din teren

5

5

Economie de energie

5

3

Total

39

27

Tabelul 12: Criterii de analiza a variante

or propuse

Detalierea punctajului:

Toate criteriile au folosit o scara simpla de la 1 la 5 astfel:

 • 1. Situație indezirabila

 • 2. Situație defavorabila

 • 3. Situație neutra

 • 4. Situație favorabila

 • 5. Situație excelenta.

In urma calculării punctajului fiecărei variante (suma pe coloana), recomandam adoptarea soluției cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED echipate cu controllere pentru sisemul de telegesiune, pentru realizarea investiției.

 • VIII. Surse de finanțare pentru masurile de eficienta recomandate

Finanțarea obiectului de investitii se realizează din :

-fondurile beneficiarului - Bugetul Local,

-Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public elaborate de Administrația Fondului pentru Mediu si aproat prin Ordinul nr.l 162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor .

 • IX. Concluzii si recomandări

Soluția recomandata este cea in care se utilizează corpuri de iluminat cu tehnologie LED atat datorita consumului de energie electrica mai redus fata de soluția clasica cu corpuri de iluminat cu lămpi HPS, cat si datorita avantajelor enumerate anterior.

Principalele avantaje ale soluției recomandate sunt:


riurnn ciuxijiî) jutoj            s

"ÎL         CCRT^JND^

EUID RCONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 | Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

 • • se obține cea mai mica putere instalata si implicit un consum mai mic de energie electrica fata de soluția cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi HPS, iar costurile de investitii ale soluției cu LED sunt apropiate ca valoare de cele ale soluției clasice cu corpuri HPS;

 • • utilizarea lămpilor cu LED in procesul de modernizare si extindere a iluminatului public oferă posibilitatea furnizării unor performante luminotehnice conform standardelor luminotehnice, unei eficiente luminoase crescute si unei puteri instalate/ aparat de iluminat mai mica decât cea de la tehnologia clasica;

 • • prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED se are in vedere reducerea puterii pe punct luminos LED [Im/W] cu pastrarea si respectarea cerințelor luminotehnice pentru clasa de drum respectiva;

 • • la sfârșitul perioadei de implementare a acestui proiect, municipalitatea va avea in posesie un sistem de iluminat public modem si eficient;

 • • reducerea emisiilor CO2;

 • • reducerea poluării luminoase;

 • • durata de viata: LED-urile au o durata de viata de 100.000 ore, pentru o scădere a gradului de iluminare la 80%. Aceasta durata foarte ridicata de viata a LED-urilor conduce la costuri mai reduse de mentenanta (înlocuire lămpi).

Alte avantaje ale soluției recomandate sunt:

 • • conținutul in armonici al formei de unda a curentului este < 15%;

 • • factorul de putere al corpului de iluminat este > 0,95;

 • • consumul redus de energie electrica, ceea ce conduce la costuri reduse de operare;

 • • influenta redusa a vibrațiilor si a loviturilor;

 • • forma compacta;

 • • sistemul simplu si eficient de control;

 • • pierderi reduse si deci o cantitate redusa de căldură dezvoltata;

 • • rata redusa de defectare;

 • • tensiune redusa de alimentare (are nevoie de transformator, redresor si filtru);

 • • fiecare dioda are o emisie redusa, fiind necesar un mare număr de diode conectate in serie si paralel sub forma unei matrice;

 • • admite un mare număr de comutatii.

 • • utilizarea surselor de iluminat cu LED-uri, avand in vedere eficienta lor energetica ridicata, permite elaborarea unor soluții eficiente economic;

 • • lipsa fenomenului de orbire, care determina o senzație de disconfort.

X. ANEXE

Anexa 1:

Extras din standard SR-EN 13201 - Parametri luminotehnici pentru clasele de drum

Table 1 — M lightmg classes

Class

Luminance of the road surface of the canriageway for the dry and wet road suria.ce condition

Dîsabilrty ^are

Lighting of surroundings

Dry conditions

Wet

Dry conditions

Dry conditions

I

maintained] cdl-m2

%

[mimmmn]

[minimum]

iW frrttctfmMmJ

fnc [masâmum]

%

HEId [nnuiniuni]

Ml

2,G0

Q.,40

0,70

0,15

10

0,35

M2

£,5Q

0,40

0,70

0,15

10

0,35

M3

1,00

0.40

0,15

15

0,30

M4-

0,75

0,40

0,15

15

0,30

MS

0,50

$,35

0,40

$,H5

15

0,30

MS

0,30

0,35

0,40

0,15

20

0,30

“ Longitudinal uniformity (UI) provides a measure of the conspianty of the repeated partere of bright and darfc patches on the road smfats and as sud» îs oriy relevant to Visual ccnditisots on long uninterrripted sections of road and should therafisre only be apphed in sucit rircumstances. The values stated in tise mTimnn, are the «mănwi recsoimended for tise specific lighting dass- however, they may ba amended where specific cueumstances appertaining to the road layuut or tise are detennmed by analysis or where specific național retjidrements appertam.

b Thîs is the only crfterion for wet road conditions It may be appEed in additiam oo criterii for the dry condiția® in accandance with specific niticnal regmiementa. The values stated in the roiumn. iztsy be amen-ded where specific natimnal Tgtfpifremenrs .ajrpprrafn.

c The values stated in the eotann. jki are the mrimn recammeuded for the specific lighting class, howerer, they may be amended where specific național reqairements appertaii,

J This mterion shdl be applted only wîiere tftere are no trzffic areas with. thetr own Iț^atîng rețpirements adjarent to the carriageway, The valiras shown are tentative and may be amemded where specific matirmall or indrridical scheme rerjutremenri are sperified. Snch valties tnay be hâgfier or lower than. the valu.es shown, hovrerer care sfiould fie taken to ensure adequate iIhrmmatLon of the areas is pravtflei

NOTE 2 The road surface luminance îs the result of the illuminatian of the road stirface, the reflectioa properties of the road surface and the geometrica! conditions of observation. Conventions are given in EN 13201-

NOTE 3 The average luminance [L] reflects the general luminance level at which the driver performs. -At the low level of lighting used for road lightmg, perfonnance împroves with luminance in terms of increasing contrast sensrtivity, increasing Visual acuity and amelioration of glare.

NOTE 4 The overall uniformity (Z7J measures in a general way the variation of luminance s and indicates how well the road surface serves as a background for road markings, objects and other road users.

NOTE 5 The longitudinal uniformity [I/J provides a measure of the conspieuity of the repeated. pattern of bright and dark patches on the road, It relates to Visual conditions on long uninterrupted sections of road.

NOTE S The threshold încremeni (fa) indicates that although road lighting împroves Visual conditions it also causes disability glare to a degree depending on the type of luminaires, lamps and geometric situatitm. The calculated/h values represent a young driver. The vmderiying cetire of glare is scattering in the human eye which tenis to increase with the age of the person. The increase is tndivâctaial and may be low for sume. hy a factor of two for others and can be high for persons suSering front nntreated cataract conditions.

Table 3 — P lighting classes

Class

Horizontal illuminance

Additional requirement if facial recognition is necessary

Ea [minimum maintained]

Ix

Emin [maintained]

Ix

[maintained]

Ix

£sc,min [maintained] Ix

PI

15,0

3,00

5,0

5,0

P2

10,0

2,00

3,0

2,0

P3

7,50

1,50

2,5

1,5

P4

5,00

1,00

1,5

1,0

P5

3,00

0,60

1,0

0,6

P6

2,00

0,40

0,6

0,2

P7

performance not determined

performance not determined

a To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance shall not exceed 1,5 times the minimum E value indicated for the class.

i VA:Cqht

' BY LUXTEN


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI M

DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

AUTORIZAȚIE DE AUDITOR ENERGETIC

Nr. 617 din 11 aprilie 2018

în baza Legii 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ■ulterioare, a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Decizia nr. 2794/2014, cu modificările și completările ulterioare, a Șefului Departamentului pentru Eficiență Energetică din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energici, ca urmare a verificării documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de către solicitant, prezența’ autorizație de auditor energetic se acordă domnului CROITORU DAN -ALEXANDRU, de profesie dr. inginer, cu domiciliul în București, str. Dumitru Ruse, nr. 4, sector 5 și îi conferă calitatea de

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA IELECTROENERGETIC

Autorizația de auditor energetic este valabilă numai pentru tipul și clasa de audit energetic precizate mai sus’;, servind. pentru dovedirea competenței tehnice dc specialitate a posesorului, în vederea elaborării de audituri energetice pe bază contractuală, în următoarele sectoare de activitate: industrie, trarsporturii servicii,

Autorizația dc auditor energetic este valabilă 3 ani de la data emiterii.

Prelungirea valabilității autorizației de auditor energetic se face la cererea titularului, cu respectarea prevederilor Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici,aprobat prin Decizia nr. 2794/2014,.cu modificările și completările ulterioare, a Șefului Departamentului pentru Eficiență Energetică din cadru) Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

Autorizația dc auditor energetic este nctransmisibilă.

ȘEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU EITCΣSȚ3^ENERGETICĂ


lolalflîjioo a c p t I u ■ d q « o rr. c r. I ș « p i d u ju » ț i n t c ti f e r ni Lopllot

Nr. 0033571


EUID ROONRC.J40/9082/2009 | J40/9082/2009 | CUI R06734030 [ Capital social: 42.126.043 RON Societate administrata in sistem unitar

Anexa 6 - DALI: CT1915/2020

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI:

„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Constanta”

l.Date generale:

Obiectiv de investiții: '„Iluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta”

Beneficiar: Municipiul Constanta

Proiectant: SC Luxten Lighting Company SA București.

Proiect nr. CT1915/2020, faza : DALI

Amplasamentul obiectivului: Strada Dezrobirii din Municipiul Constanta.

 • 2.Necesitatea și oportunitatea investiției:

  Oportunitate:

  • lucrările prevăzute in prezenta documentație se doresc a fi realizate prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public elaborate de Administrația Fondului pentru Mediu si aproatprin Ordinul nr.l 162/2020 de către Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

Necesitatea investiției:

 • • reducerea fenomenului de încălzire globala, a emisiilor de CO2 generate de atenuarea schimbărilor climatice si creșterea calitatii vieții in Municipiul Constanta;

 • • ameliorarea eficienței și a distribuirii iluminatului, cu scopul de a îmbunătăți siguranța traficului, confortul vizual, și diminuarea poluării luminoase, cu obținerea următoarelor beneficii pentru comunitate:

o realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 13201- 1/2015, orientat către utilizatori, adaptat la funcțiunile spațiului public;

o reducerea costurilor de întreținere;

o folosirea de aparate de iluminat care respectă principiile eco-designului, contribuind astfel la economisirea de resurse;

 • • atingerea țintelor si obiectivelor tematice privind schimbările climatice si utilizarea durabila a energiei, asumate de Uniunea Europeana (UE), respectiv Romania ca tara membra UE, prin documentele strategice elaborate.

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient si in concordanta cu ultimele standarde naționale si internaționale s-a proiectat:

 • > un sistem de iluminat compus din aparate de iluminat cu tehnologie LED (188 buc) amplasate pe stâlpii existenti (101 buc) pe strada Dezrobirii din Municipiul Constanta.

Aceste aparate vor asigura un nivel de iluminare corespunzător pentru partea carosabila si respectiv pentru caile de acces pietonal.

DALI-ul a fost elaborat in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective si lucrări de investitii.

Ținând cont de faptul că rezultatele obținute în urma simulărilor luminotehnice sunt superioare valorilor prevăzute in standard (ca nivel de iluminare [cd/ mp]) se poate realiza si o scădere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat într-un anumit interval de timp în funcție de condițiile de trafic date de prezenta oamenilor și a mașinilor în zona.

Comanda de scădere a fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu tehnologie LED se poate realiza centralizat prin intermediul sistemului de telegestiune.

Municipiul Constanta va instala un sistem de telegestiune prin intermediul proiectului : Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Constanta”cod SMIS 122316 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, astfel se recomanda ca si la nivelul punctelor de aprindere ce deservesc străzile care fac obiectul studiului sa se monteze echipamente ale sistemului de telegestiune compatibile cu sistemul iimplementat prin proiectul amintit mai sus.

Totodată este necesar ca si corpurile de iluminat cu tehnologie LED sa fie prevăzute fiecare cu controller individual astfel incat sa se poata comanda unitar sistemul de iluminat public de la nivelul dispeceratului local de iluminat public.

Prin diminuarea fluxului luminos al corpurilor de iluminat cu 30% intre orele 23:00-5:00 se obține o economie suplimentara de energie electrica si implicit a costurilor aferente.

 • 3.Descrierea generala a investiției:

Obiectivul lucrării este realizarea unui sistem de iluminat public modern, eficient energetic in municipiul Constanta si consta in realizarea următoarelor categorii de lucrări:

 • • Demontare corpuri de iluminat vechi;

 • • Montare corpuri de iluminat cu LED (cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață );

 • • achiziționarea/instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public Sistemul de telegestiune trebuie să:

o fie implementat la nivelul întregului obiectiv de investiție propus la finanțare

o asigure controlul individual al fiecărui corp de iluminat (astfel încât fiecare corp de iluminat să poată fi pomit/oprit sau să i se regleze intensitatea luminoasă în mod automat conform unor programe prestabilite și/sau a unor senzori) sau să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

o permită interconectarea cu o platforma de terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API - Application Programming Interface)

 • • Interconexiuni cu restul rețelele de iluminat existente in municipiu;

Scenariul recomandat presupune :

inlocuirea corpurilor existente echipate cu lămpi cu vapori de sodiu cu corpuri eficiente energetic (aparate folosind tehnologia LED) si durata mare de viata pe toti stâlpii existenti in zona analizata (înlocuire “1 la 1”)

 • - implementarea unui sistem de dimare/telegestiune care sa permită reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investitii,

 • - inlocuirea cablului (coloanelor) de legătură intre rețea si corp, respectiv a clemelor de cionexiunea coloanei la rețea.

Obs 1: Sistemul de telegestiune propus trebuie sa poata fi interconectat cu sistenul de telegestiune implementat de către municipalitate in cadrul proiectului : Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Constanta”cod SMIS122316 finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public, prin Contractul de finanțare nr. 4974/06.12.2019 semnat intre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 si UAT Municipiul Constanta in calitate de beneficiar.

 • 4.Caracteristici tehnice :

Specificațiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat stradale cu tehnologie LED Tip 1- pietonal

Nr. crt.

Denumire caracteristica

Date tehnice garantate

1

Producător

Da

2

Domeniu de utilizare

Iluminatul stradal-pietonal

3

Puterea nominala (P)

32 W

4

Toleranta consumului energetic

+/-11%

5

Flux luminos sursa minim (Im)

5000

6

Flux luminos sistem (corp) minim (Im)

4450

7

Tensiunea nominala (Un)

220-240 V

8

Frecventa nominala (f)

50-60 Hz

9

Factor de putere (coscp)

>0.90

10

Funcționare la temperaturi (°C)

-40 °C ....+50 °C

11

Grad de protecție compartiment optic

IP66

12

Grad de protecție compartiment aparataj

IP66

13

Rezistenta la impact

IK10

14

Dimensiuni aparat

Nu sunt impuse

15

Greutate

Nu este impusa

16

Clasa de izolație electrica

I

17

Eficienta luminoasa sursa

Min. 150 Im/W

18

Eficienta luminoasa sistem (sistem optic, sursa alimentare)

Min. HOlm/W

19

Indicele de redare al culorilor Ra

>70

20

Temperatura de culoare Tc

Intre 3000-4000K

21

Carcasa metalica vopsita in câmp electrostatic sau aluminiu turnat

Da

22

Sistem de prindere metalic sau aluminiu

Da

23

Sistem de montaj diam. 62-76 mm

Da

24

Placa cu LED-uri sa poata fi inlocuita cu ușurința

Da

25

Carcasa cu posibilitate de întrerupere a alimentarii cu energie electrica la deschiderea acesteia pentru intervenții

Da

26

Rapoarte de încercări executate de un laborator acreditat UE

Da

27

Durata de viata normala

Min. 100.000 ore

28

Dimming

Da

29

Garanție

Minim 5 ani

30

Posibilitate de alimentare din susrsa fotovoltaica

Da

Tip 2,3,4 - Stradal

Nr. crt.

Denumire caracteristica

Date tehnice garantate

1

Producător

Da

2

Domeniu de utilizare

Iluminatul stradal-rutier, stradal -pietonal, al zonelor speciale, treceri de pietoni, obiective de interes local

3

Puterea nominala (P)

76-136 W

Tip 2

76 W

Tip 3

132 W

Tip 4

136W

4

Flux luminos sursa minim (Im)

Tip 2

12000 Im

Tip 3

22021 Im

Tip 4

22000 Im

5

Flux luminos sistem (corp) minim (Im)

Tip 2

10920 Im

Tip 3

20039 Im

Tip 4

20020 Im

6

Tensiunea nominala (Un)

220-240 V

7

Frecventa nominala (f)

50-60 Hz

8

Factor de putere (coscp)

>0.9

9

Funcționare la temperaturi (°C)

-40 °C ....+50 °C

10

Grad de protecție compartiment optic

IP66

11

Grad de protecție compartiment aparataj

IP66

12