Hotărârea nr. 286/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 2 ȘI ART. 3 DIN HCL NR. 146/2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA – ETAPA II” ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 și art.3 din HCL nr.146/2020 privind aprobarea proiectului "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II" și a cheltuielilor aferente

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.126098/19.08.2020 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.128249/24.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și adresa nr.22083/12.08.2020 din partea Organismului Intermediar ADR Sud-Est, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.122459/12.08.2020, prin care se solicită trecerea în categoria cheltuielilor neeligibile a unor sume din bugetul proiectului și transmiterea unei hotărâri a consiliului local de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, modificată în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;

Văzând dispozițiile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. e) și art.196 alin.(l) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr.146/2020, astfel:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II", cod SMIS 129228, în cuantum de 26.443.554,43 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 25.317.651,31 lei și valoare totală neeligibilă de 1.125.903,12 lei."

Art.2. Se aprobă modificarea art.3 din HCL nr.146/2020, astfel;

„Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 1.125.903,12 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%, în cuantum de 506.353,03 lei, reprezentând cofinanțarea din valoarea eligibilă a proiectului "Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța - etapa II" , cod SMIS 129228."

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.146/2020 rămân neschimbate.

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constfanța.

Prezenta,hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

J 'T pentru, " împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTQMELA/DINESCU


CONSTA

NR. ZzF