Hotărârea nr. 285/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI A IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU ÎNTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZĂ PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CONSTÂND ÎN REDUCEREA CU 60% A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI A IMPOZITULUI PE TERENURILE AFERENTE ACESTORA, UTILIZATE PENTRU PRESTAREA DE SERVICII TURISTICE PENTRU O PERIOADĂ DE CEL PUȚIN 6 LUNI ÎNTR-UN AN CALENDARISTIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 123232/13.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanta nr. T62594/18.08.2020;

Având în vedere prevederile:

 • - Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/I din 24.12.2013;

 • - art. 456 alin. (2) lit. I) și art. 464 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 3 alin. (4) și art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul nr. 9149 din 11.08.2020 al Consiliului Concurenței referitor la Schema de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic, care se regăsește în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se desemnează Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local să efectueze acțiunile care revin administratorului schemei de ajutor de minimis individual potrivit schemei de ajutor de minimis prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 20/2015.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii la îndeplinire, și o va aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului general.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție șr consilieri din 27 membri.CONSTANTA

Nr. ÂRf / 2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

la hotărârea nr.


„ Anexă


PROCEDURĂ privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic

 • I. DISPOZIȚII GENERALE:

Art. 1 (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Schemă de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ - teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic".

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (4) Schema se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța și va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța.

 • II. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL SCHEMEI:

Art. 2 Schema are ca scop stimularea activității turistice pe raza municipiului Constanța prin susținerea operatorilor economici, respectiv persoane fizice

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice care au în proprietate clădiri și terenuri aferente, amplasate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța și care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic, prin acordarea reducerii cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenul aferent.

Art. 3 Obiectivul principal al acestei scheme este instituirea unor ajutoare de operare în beneficiul întreprinderilor care activează pe raza administrativă a municipiului Constanța.

 • III. BAZA LEGALĂ:

Art. 4 Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu prevederile:

 • a) Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013;

 • b) art. 456 alin. (2) lit. I, respectiv ale art. 464 alin. (2) lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 cu modificările și completările ulterioare;

 • e) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

 • IV. DOMENIUL DE APLICARE:

Art. 5   (1) Prezenta schemă se aplică operatorilor economici, respectiv

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care dețin în proprietate clădiri și terenuri aferente acestora care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice în municipiul Constanța pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic, și care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța.

 • (2) Sumele pentru care se acordă ajutorul de minimis sunt cele aferente cotei de 60% din impozitul pe clădiri și impozitul pe terenul aferent acestora datorate pentru anul fiscal de referință.

 • (3) în cazul în care operatorii economici dețin mai multe clădiri și terenuri reducerea de impozit se acordă doar pentru clădirile și terenurile care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calendaristic.

 • (4) Pentru a beneficia de prevederile schemei, operatorii economici în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Art. 6 Prezenta schemă nu se aplică:

 • a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;

 • b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

 • c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

 • (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.

 • d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri.

 • V. DEFINIȚII:

Art. 7 în sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

 • a) produse agricole - produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor din sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L354/28.12.2013;

 • b) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol, care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

 • c) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

 • d) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia; din această categorie fac parte și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, întreprinderile familiale, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o activitate economică;

 • e) prestare de servicii turistice - se înțelege numai combinația oricărora dintre activitățile: 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată și 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, pe de o parte, și oricare dintre activitățile: 5610 -Restaurante, 5620 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, astfel cum sunt prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 2, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03 mai 2007.

 • f) rata de actualizare - este rata de referință stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet.

 • g) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață;


la hotărârea

 • h) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • (1) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (4) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la punctele (1) - (4), sunt considerate „întreprinderi unice".

 • i) domeniu de activitate - activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificației activităților din economia națională (codului CAEN Rev. 2); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanțarea;

 • j) furnizorul de ajutor de minimis - municipiul Constanța prin Consiliul local al municipiului Constanța;

 • k) administratorul schemei - Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • I) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

 • VI. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:

Art. 8 (1) Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) clădirile și terenurile aferente acestora care au fost utilizate pentru prestarea de servicii turistice în anul fiscal anterior acordării facilității, pe o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul anului calendaristic;

 • b) sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la Registrul Comerțului ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

și au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța;

 • c) nu se află în stare de insolvență, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • d) nu au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • e) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracțiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • f) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale (bugetul de stat sau bugetul administrației publice locale) sau din surse comunitare.

 • (2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme, întreprinderile respective trebuie să țină evidențe contabile separate față de celelalte activități desfășurate care nu intră în sfera de aplicare a prezentei scheme de ajutor (contabilitatea trebuie să evidențieze separat cheltuielile, veniturile și rezultatele aferente acestor activități).

 • (3) Consiliul local al municipiului Constanța prin Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța este responsabil de verificarea tuturor condițiilor de eligibilitate ale beneficiarului. Această verificare se efectuează anterior acordării sprijinului prevăzut de prezenta măsură de ajutor.

 • VII. ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

Art. 9 (1) Ajutorul se acordă sub formă de reducere de la plata impozitului pe clădiri și de la plata impozitului pe teren, datorate de întreprinderile beneficiare pentru clădirile și terenurile situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța.

 • (2) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.

 • (3) Ajutorul se acordă întreprinderilor în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:

 • (i) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

 • (ii) pentru agenții economici care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

 • (4) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (5) în cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (6) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 • (7) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în respectivul regulament. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

 • (8) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate

de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

 • VIII. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI:

Art. 10 (1) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la art. 2, operatorii economici solicitanți vor depune până la primul termen scadent, inclusiv, a fiecărui an din perioada de valabilitate a schemei de minimis, la registratura Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, o cerere motivată, astfel încât reducerea să poată fi aplicată începând cu data de 01 ianuarie a anului fiscal în curs, însoțită de:

 • • situațiile financiar contabile aferente anului fiscal anterior celui în care se aplică reducerea;

 • • actul de constituire;

 • • statutul societății cu modificările și completările ulterioare;

 • • codul unic de înregistrare sau codul de înregistrare fiscală;

 • • declarație pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare în formă scrisă și autentificată la notar cu privire la faptul că aceasta nu se află în stare de insolvență, lichidare sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

 • • declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare în formă scrisă și autentificată la notar cu privire la faptul că aceasta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • • declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare în formă scrisă și autentificată la notar în care să se indice expres dacă societatea desfășoară activități exceptate de prezenta schemă și dacă clădirile și terenurile aferente acestora au fost folosite în scop turistic pentru o perioadă de cel puțin 6 luni în cursul unui an calanderistic.

 • • declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare în formă scrisă și autentificată la notar privind orice alt ajutor de minimis primit de întreprinderea unică pe perioada ultimilor 2 ani fiscali și a anului fiscal curent.

 • (2) Declarațiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin. (1) pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris.

 • (3) Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cota de 60% din impozitul pe clădiri și impozitul pe teren folosite pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic, în condițiile prezentei scheme.

 • (4) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice (societate comercială/persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială) pe o perioadă de 3 exerciții fiscale consecutive, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 de euro echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (5) Cererea și documentația privind reducerea cu 60% a obligațiilor fiscale va fi analizată în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării de către serviciile de specialitate din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța.

 • (6) Serviciile de specialitate vor verifica îndeplinirea cerințelor de acordare a facilității fiscale.

 • (7) în cazul în care cererea pentru acordarea de facilități fiscale este incompletă, nu conține informații corecte, nu este însoțită de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate, serviciile de specialitate vor transmite o înștiințare prin care se solicită completarea cererii sau documentației, în acest caz, termenul de evaluare prevăzut la alin. (5) curge de la data la care cererea este considerată completă.

 • (8) în urma analizei efectuate, se va întocmi un referat, care va fi verificat de către șeful compartimentului de specialitate care a întocmit referatul și va fi supus spre aprobare conducerii instituției, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri de ajutor de minimis prin hotărâre a Consiliului local. în baza referatului de acordare/neacordare, va fi emisă de către Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, Decizia privind acordarea/neacordarea ajutorului de minimis.

 • (9) Operarea efectivă a facilităților acordate va fi efectuată în baza referatului aprobat de către conducerea Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța și a deciziei privind acordarea ajutorului de minimis. Impozitul pe clădiri și impozitul pe terenul aferent datorate bugetului local al municipiul Constanța, pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, vor fi reduse din evidențele fiscale cu o cotă de 60%, despre acest lucru fiind înștiințat operatorul economic care a depus cererea.

 • (10) Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța verifică veridicitatea declarațiilor depuse de beneficiar și respectarea oricărei altei prevederi a schemei de ajutor de minimis. De asemenea, va duce la


Anexă

la hotărârea nr. ZZ^W^

îndeplinire hotărârea consiliului local adoptată în aplicarea schemei de ajutor de minimis. în cazul în care va constata depășirea plafonului prevăzut în schema de ajutor de minimis, va propune consiliului local recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat.

 • (11) în cazul în care beneficiarul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis, Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis, îi comunică în scris acest lucru.

Art.ll (1) Administratorul schemei va verifica respectarea tuturor condițiilor de eligibilitate asociate prezentei scheme, înainte de acordarea facilităților.

(2)Administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile.

 • (3) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate pentru întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

Art. 12 în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

 • IX. DURATA SCHEMEI:

Art. 13 (1) Perioada de valabilitate a schemei de minimis este 2021-2023.

 • (2) Facilitățile fiscale se aplică impozitului pe clădiri și impozitului pe terenul aferent acestora datorate în anii fiscali de referință 2021-2023.

 • X. BUGETUL SCHEMEI:

Art. 14 (1) Valoarea maximă totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 12.264.535,80 lei, respectiv 2.535.461,76 euro defalcată după cum urmează:


la hotărârea

Buget schemă

Anul 2021

Anul 2022

Anul 2023

Total

Impozit pe clădiri

LEI

3.981.331,80

3.981.331,80

3.981.331,80

11.943.995,40

EURO

823.065,36

823.065,36

823.065,36

2.469.196,08

Impozit pe teren

LEI

106.846,80

106.846,80

106.846,80

320.540,40

EURO

22.088,56

22.088,56

22.088,56

66.265,68

Total

LEI

4.088.178,60

4.088.178,60

4.088.178,60

12.264.535,80

EURO

845.153,92

845.153,92

845.153,92

2.535.461,76

 • (2) Echivalentul în euro al valorii maxime totale a ajutorului de minimis este orientativ, valoarea fiind calculată la cursul BNR al lunii iulie 2020, respectiv 1 euro=4.8372 lei (07.07.2020).

 • (3) Valoarea în euro a ajutorului de minimis acordat în temeiul prezentei scheme, se va calcula prin raportare la cursul BNR de la data acordării facilității.

Art. 15 în cadrul prezentei scheme de minimis se vor acorda ajutoare unui număr estimat de 47 beneficiari.

 • XI. REGULI PRIVIND TRANSPARENȚA

Art. 16 (1) în cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei municipului Constanța, www.Drimaria-constanta.ro și al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, www.spit-ct.ro.

 • XII. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA AJUTORULUI DE MINIMIS:

Art. 17. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricărei reglementări care le modifică/completează.

Art. 18 (1) Administratorul schemei de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

 • (2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minim 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei și să transmită furnizorului/administratoruiui acesteia sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia, toate informațiile necesare pentru derularea procedurilor naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat.

Art. 19 (1) Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (2) Administratorul schemei de ajutor de minimis dispune recuperarea ajutorului în cazul în care condițiile de acordare a ajutorului nu au fost respectate de beneficiar.

 • (3) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

 • (4) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5)Deciziile administratorului schemei de ajutor de minimis, de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenței, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

Art. 20 Pe baza unei cereri scrise, administratorul schemei de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 21 Administratorul prezentei scheme are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de minimis, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

Art. 22 (1) Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

 • (2) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către administratorul schemei de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și după caz, să facă verificări la fața locului.

 • (3) în cazul în care administratorul schemei de ajutor de minimis nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (4) Erorile constatate de administratorul schemei de ajutor de minimis și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (5) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către administratorul schemei de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să deruleze o acțiune de control la beneficiarul ajutorului de minimis. Echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanții administratorului schemei de ajutor de minimis.

 • (6) în cazul în care furnizorul nu implementează măsurile ce se impun pentru respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurenței emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenței reprezintă titlu executoriu.


Anexă, la hotărârea nr.

Art. 23 (1) Furnizorul sau, după caz, administratorul schemei de minimis are obligația, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele și informațiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Contractele de finanțare, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

Art. 24 Furnizorul de ajutor de minimis, prin Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAB7GENERAL

FULVIA Al


LABINESCU