Hotărârea nr. 284/2020

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2020

go^staa/^ ROMANIA H O . £ JUDEȚULCOh


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data


Analizând referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 129472/25.08.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.130315/26.08.2020; '

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a și art.196, alin.(l), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2020 pe trimestrul II, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și anexele 7b la capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 8002, 7402, 8102, 8402, 6510, 6610, 6710, 7408 și 8008 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,     -— îm potrivă          a bți n e ri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ^ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

secretar/generai^

Nr._ JLXh 'i Tg

FU LVI A ANTQNELA DINESCU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI


cod 20_________________________________________’_______________________________________________30,06,2020     _________________________________________________________,__________________________-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod 00:02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+

47.02+48.02)

00.01

818559893

511589620

803571693

288937721

514633972

425101082

5108731

373361880

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)

49.90

641252000

428905991

737535055

288937721

448597334

359064444

5108731

373361880

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

714802893

471314620

764197354

275991634

488205720

399691217

5108731

359397406

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

638806893

408677620

612448870

184639687

427809183

350378968

4876901

257193001

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

364153000

197195991

173030696

0

173030696

173030696

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

364153000

197195991

173030696

0

173030696

173030696

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2300000

1500000

1191047

0

1191047

1191047

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300000

1500000

1191047

0

1191047

1191047

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

361853000

195695991

171839649

0

171839649

171839649

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

361853000

195695991

171839649

0

171839649

171839649

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

ANE^

r ........-       3

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

HCLM Nk.q

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850000

132620000

303103977

140380435

162723542

106211383

3010254

193882340

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01ia 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

157850000

132620000

303103977

140380435

162723542

106211383

3010254

193882340

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124900000

110000000

259774993

125492465

134282528

88055644

1544985

170174364

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

39500000

35000000

49416194

8867100

40549094

27602623

33405

21780166

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

85400000

75000000

210358799

116625365

93733434

60453021

1511580

148394198

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24950000

17620000

38960858

14250603

24710255

14447458

1454943

23058457

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

9300000

8000000

13369877

4057307

9312570

6324440

87743

6957694

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15200000

9200000

24950888

10025341

14925547

7789972

1367200

15793716

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori '"*âin'impozitul pe terenul agricol-

07,02,02.03 -•

450000

420000

640093

167955

472138

333046

0

■ .       ' ■'~3’q7Q47-

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

8000000

5000000

4368126

637367

3730759

3708281

10326

649519

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

116003893

78361629

135435675

44258617

91177058

70783180

1666811

62985684

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

75216893

44074629

44074429

0

44074429

44074429

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

56034915

31183998

31183798

0

31183798

31183798

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000000

2120000

2120000

0

2120000

2120000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15181978

10770631

10770631

0

10770631

10770631

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii      (cod

12.02.07)

12.02

0

0

382874

378258

4616

0

0

382874

Taxe hoteliere

12.02.07

0

382874

378258

4616

0

382874

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600000

500000

953426

786822

166604

127223

36595

789608

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600000

500000

953426

786822

166604

127223

36595

789608

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39187000

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

19700000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12700000

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

6787000

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800000

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800000

Alte impozite și taxe

18.02.50

800000

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771000

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+

30.02.50)

30.02

18771000

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21000

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750000

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750000

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225000

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

3516000

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

308000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700000

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

33787000

90024946

43093537

46931409

26581528

1630216

61813202

28000000

83216942

40875384

42341558

22048323

1630216

59538403

18000000

48576843

22913415

25663428

14739705

271644

33565494

10000000

34640099

17961969

16678130

7308618

1358572

25972909

0

0

5787000

6808004

2218153

4589851

4533205

2274799

500000

878522

635

877887

353709

199836

324977

500000

878522

635

877887

353709

199836

324977

500000

878522

635

877887

353709

199836

324977

62637000

151748484

91351947

60396537

49312249

231830

102204405

17771000

22648245

6106422

16541823

14988902

0

7659343

17771000

22639014

6106422

16532592

14979671

0

7659343

21000

0

0

0

17750000

22634499

6105919

16528580

14975156

0

7659343

17750000

22634499

6105919

16528580

14975156

7659343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4515

503

4012

4515

0

0

9231

0

9231

9231

0

0

9231

0

9231

9231

0

44866000

129100239

85245525

43854714

34323347

231830

94545062

2366000

3578456

1617801

1960655

1887417

9091

I ~A

1681948 nexauT"

158000

73251

0

73251

73251

|HCLMf

208000

60757

0

60757

60757

0

1800000

1599277

0

1599277

1599277

0

0

0

0

3080

0

3080

3080

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

HCF M NR _ J

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați! și despăgubiri

33.02.28

300000

200000

1834148

1617801

216347

143109

9091

1681948

Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

7943

0

7943

7943

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

15030000

11000000

11612813

788472

10824341

9910815

0

1701998

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

3636

0

3636

3636

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030000

11000000

11609177

788472

10820705

9907179

1701998

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500000

6500000

41978069

37490556

4487513

3292570

0

38685499

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500000

6500000

41961079

37490556

4470523

3275580

0

38685499

Venituri din amenzi'șralte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

‘-«8500000

........ 6500000

41961079

37490556

4470523

3275580

38685499

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

0

16990

0

16990

16990

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31 +

36.02.47+36.02.50)

36.02

30179000

25000000

71930801

45348696

26582105

19232445

222739

52475617

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700000

6000000

26310687

22136162

4174525

3480463

190299

22639925

Taxe speciale

36.02.06

21479000

19000000

44007112

21507991

22499121

15443495

32440

28531177

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

Alte venituri

36.02.50

0

1613002

1704543

-91541

308487

1304515

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

100

0

100

100

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

100

100

100

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

0

“anB

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

[CLM

« Z7/* /) ti

HM

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

’                    0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1666000

1666000

17412230

12946087

4466143

3447756

0

13964474

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1666000

1666000

17412230

12946087

4466143

3447756

0

13964474

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

^^-39:02:03-

84000

84000

151189

0

151189

151189

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1582000

1582000

17261041

12946087

4314954

3296567

13964474

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

13918085

0

13918085

13918085

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+

40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

13918085

0

13918085

13918085

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

13918085

13918085

13918085

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiareicod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

anexa, 'LM

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

..      .       0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

37391000

7951000

6698883

0

6698883

6698883

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

37391000

7951000

6698883

0

6698883

6698883

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77)

42.02

37391000

7951000

6679345

0

6679345

6679345

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

83000

83000

40000

0

40000

40000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

83000

83000

40000

40000

40000

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

ANEXM

A

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

HC

JVlNîuMj

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48000

18000

5274

5274

5274

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

13339000

7500000

6428344

0

6428344

6428344

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

0

0

0

__ANEXA

.TA

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

CLMNrJ^

Z

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

9661000

350000

205727

0

205727

205727

.0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34)

43.02

0

0

19538

0

19538

19538

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

I            0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

/

HCLM

nrJ^J

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizație de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la alocul de munca

43.02.41

19538

19538

19538

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări      ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

. ......i.   .....       .

. •---------

------

Prefinanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la

45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.03.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

A -RxT

=? V A T A

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

jâa

M Jii l / '/V

fi

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

HCLM NF

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecțiifinanciare . ,

45.02.15:04' '

...

. .......

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-romăn vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (coc

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

lut

K/l

Corecții financiare

45.02.20.04

_ > l**- *         ----

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului '- -      -

convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.32.33)

48.02

64700000

30658000

1345141

0

1345141

1345141

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)        (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

57663000

23621000

158031

0

158031

158031

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

57663000

23621000

71608

0

71608

71608

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

86423

0

86423

86423

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6130000

6130000

1187110

0

1187110

1187110

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5563000

5563000

237656

0

237656

237656

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

949454

0

949454

949454

0

Prefinanțare

48.02.02.03

567000

567000

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

A , ,

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

I

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

HC

LM NR.(ZS^

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03) ’

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate. (ENI) ■■ ............

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

796000

796000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

796000

796000

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

111000

111000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

111000

111000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)       (cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01 +48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE     (cod

00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

728189893

478832620

770650510

275991634

494658876

406144373

5108731

359397406

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)

49.90

639586000

427239991

720122825.

275991634

444131191

355616688

5108731

359397406

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

714802893

471314620

764197354

275991634

488205720

399691217

5108731

359397406

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

638806893

408677620

612448870

184639687

427809183

350378968

4876901

257193001

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

364153000

197195991

173030696

0

173030696

173030696

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

T A__________

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0 I [F

i LA q

I

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

364153000

197195991

173030696

0

173030696

173030696

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

2300000

1500000

1191047

0

1191047

1191047

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2300000

1500000

1191047

1191047

1191047

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

361853000

195695991

171839649

0

171839649

171839649

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

361853000

195695991

171839649

171839649

171839649

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

157850000

132620000

303103977

140380435

162723542

106211383

3010254

193882340

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

157850000

132620000

303103977

140380435

162723542

106211383

3010254

193882340

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124900000

110000000

259774993

125492465

134282528

88055644

1544985

170174364

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

39500000

35000000

49416194

8867100

40549094

27602623

33405

21780166

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

85400000

75000000

210358799

116625365

93733434

60453021

1511580

148394198

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

24950000

17620000

38960858

14250603

24710255

14447458

1454943

23058457

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

9300000

8000000

13369877

4057307

9312570

6324440

87743

6957694

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

15200000

9200000

24950888

10025341

14925547

7789972

1367200

15793716

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

450000

420000

640093

167955

472138

333046

0

307047

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

8000000

5000000

4368126

637367

3730759

3708281

10326

649519

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII        (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

116003893

78361629

135435675

44258617

91177058

70783180

1666811

62985684

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

75216893

44074629

44074429

0

44074429

44074429

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

56034915

31183998

31183798

0

31183798

3118379a

ANEX

W1

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

ICLMNR.^

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4000000

2120000

2120000

0

2120000

2120000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15181978

10770631

10770631

0

10770631

10770631

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii' ’r T~(cbd 12.02.07)

12.02

0

0

382874

378258

4616

0

0

382874

Taxe hoteliere

12.02.07

382874

378258

4616

0

382874

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1600000

500000

953426

786822

166604

127223

36595

789608

Impozit pe spectacole

15.02.01

1600000

500000

953426

786822

166604

127223

36595

789608

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39187000

33787000

90024946

43093537

46931409

26581528

1630216

61813202

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

32400000

28000000

83216942

40875384

42341558

22048323

1630216

59538403

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

19700000

18000000

48576843

22913415

25663428

14739705

271644

33565494

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12700000

10000000

34640099

17961969

16678130

7308618

1358572

25972909

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

6787000

5787000

6808004

2218153

4589851

4533205

2274799

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

800000

500000

878522

635

877887

353709

199836

324977

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

800000

500000

878522

635

877887

353709

199836

324977

Alte impozite și taxe

18.02.50

800000

500000

878522

635

877887

353709

199836

324977

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

75996000

62637000

151748484

91351947

60396537

49312249

231830

102204405

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

18771000

17771000

22648245

6106422

16541823

14988902

0

7659343

Venituri din proprietate

(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

18771000

17771000

22639014

6106422

16532592

14979671

0

7659343

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

21000

21000

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

18750000

17750000

22634499

6105919

16528580

14975156

0

7659343

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

18750000

17750000

22634499

6105919

16528580

14975156

7659343

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

ANEX

ALA . .

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

rlCLM NrJ

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

4515

503

4012

4515

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

9231

0

9231

9231

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

9231

0

9231

9231

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

57225000

44866000

129100239

85245525

43854714

34323347

231830

94545062

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02 26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02733+33.02.50)

33.02

3516000

2366000’

'3578456

1617801

1960655

1887417

'      " 9091

.......1681948

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

208000

158000

73251

0

73251

73251

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

308000

208000

60757

0

60757

60757

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

2700000

1800000

1599277

0

1599277

1599277

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

3080

0

3080

3080

0

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

300000

200000

1834148

1617801

216347

143109

9091

1681948

Contribuții pentru finanțarea Programului 'Școală după școală"

33.02.33

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

7943

0

7943

7943

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise       (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

15030000

11000000

11612813

788472

10824341

9910815

0

1701998

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

3636

3636

3636

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

15030000

11000000

11609177

788472

10820705

9907179

1701998

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8500000

6500000

41978069

37490556

4487513

3292570

0

38685499

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8500000

6500000

41961079

37490556

4470523

3275580

0

38685499

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8500000

6500000

41961079

37490556

4470523

3275580

38685499

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

ANHJ

:a Î.A .     )

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

HCLM N&/

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

16990

0

16990

16990

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

30179000

25000000

71930801

45348696

26582105

19232445

222739

52475617

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

8700000

6000000

26310687

22136162

4174525

3480463

190299

22639925

Taxe speciale

36.02.06

21479000

19000000

44007112

21507991

22499121

15443495

32440

28531177

.. Venituri din ajutoare de stat recuperate

•    36:02.11 ■

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Alte venituri

36.02.50

0

1613002

1704543

-91541

308487

1304515

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

100

0

100

100

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

100

100

100

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+

40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

ANEXAM

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

HCLf

INRjth-

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13387000

7518000

6453156

0

6453156

6453156

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

13387000

7518000

6453156

0

6453156

6453156

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.34+42.02.35 + 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.66+42.02.73)

42.02

13387000

7518000

6433618

0

6433618

6433618

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

. - 42.02.21.. ...

......-    . 0

. ...

—.....--------0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

48000

18000

5274

0

5274

5274

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

13339000

7500000

6428344

0

6428344

6428344

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21 +43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

0

0

19538

0

19538

19538

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

1 T T/

anexa

n J 0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

1111

'LM

---- J o

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizație de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la alocul de munca

43.02.41

19538

19538

19538

0

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

90370000

32757000

32921183

12946087

19975096

18956709

0

13964474

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)

49.90

1666000

1666000

17412230

12946087

4466143

3447756

0

13964474

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

ANEX

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

NR. /

^C-ÎTa^ZyO

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

6

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

1666000

1666000

17412230

12946087

4466143

3447756

0

13964474

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

1666000

1666000

17412230

12946087

4466143

3447756

0

13964474

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

84000

84000

151189

0

151189

151189

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1582000

1582000

17261041

12946087

4314954

3296567

13964474

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

13918085

0

13918085

13918085

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

13918085

0

13918085

13918085

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

13918085

13918085

13918085

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

24004000

433000

245727

0

245727

245727

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

24004000

433000

245727

0

245727

245727

___________ 0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77)

42.02

24004000

433000

245727

0

245727

245727

ĂNEJ

I-1CLMNR-

0

ala I

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar                                     ....... ' ■--------

-   42.02.14

- . -

6

- r........

- ------

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

83000

83000

40000

0

40000

40000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

83000

83000

40000

40000

40000

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

ANE

XA LA o

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

hclmnr.

0

—u

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

14260000

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții -    .....

42.02.67

—------- 0

--------           o

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

9661000

350000

205727

0

205727

205727

0

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la

45.02.21)

45.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefmanțare

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02.02.03

Corecții financiare

45.02.02.04

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

:ala >

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

HCLM NR.c

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45'02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

ÂNFÂ

A TA

Prefinanțare

45.02.17.03

HCLM MR

.fad

2

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

- ■ -■. i-:    . ...

-

'Jt.-: j ■

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Prefinanțare

45.02.19.03

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

64700000

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

57663000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

57663000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

6130000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5563000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

567000

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

796000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

796000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

111000

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent           |

48.02.15.01

111000

y

lNEX.

XLA

— —

30658000

1345141

0

1345141

1345141

HCLM ------&

&_/<?

23621000

158031

0

158031

158031

0

0

23621000

71608

0

71608

71608

0

86423

0

86423

86423

0

0

0

6130000

1187110

0

1187110

1187110

0

0

5563000

237656

0

237656

237656

0

949454

0

949454

949454

0

567000

0

0

796000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

796000

0

0

0

111000

0

0

0

0

0

0

111000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01 +48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

ANEXj

J1 /

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

-1CLM NR. a

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume'primite în contul plăților efectuate în anul curent

-48;02r33:01- -

—- ---------

. ----------

—.....-------

............... -

- ■

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ /

SECRETARLSENERAL/

FULVIA AKțTONELA D1NESCU

1!l /

Anexa 2

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

cod 21                                                                             30,06,2020

ANEXA.LA

HCLM NRsMh, Z&Jb

18032069        -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

155727000

76497524

934988893

559471144

578089433

379179844

361147775

18032069

364466344

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

5141000

3636000

118806000

63004576

65180913

35322591

35300073

22518

34585457

Autorități publice și acțiuni externe (cod 5T.02-.01) ” - "

......51.02

5141000

3636000

114990000

60627000

..... 63108887

33350199

33327747

■■■ - 22452

32817429

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

5141000

3636000

114990000

60627000

63108887

33350199

33327747

22452

32817429

Autorități executive

51.02.01.03

5141000

3636000

114990000

60627000

63108887

33350199

33327747

22452

32817429

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

419000

377576

346124

246490

246424

66

42126

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

s

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

<•

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

265000

265000

208000

208000

208000

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

154000

112576

138124

38490

38424

66

42126

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

3397000

2000000

1725902

1725902

1725902

0

1725902

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

830000

126000

33286000

17716000

28615949

14055130

14054987

143

13207307

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

830000

126000

33286000

17716000

28615949

14055130

14054987

143

13207307

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

804000

100000

20839000

11178000

18276552

8966405

8966262

143

8850976

Poliție locala

61.02.03.04

804000

100000

20839000

11178000

18276552

8966405

8966262

143

8850976

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

26000

26000

775000

538000

562634

382288

382288

0

399728

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

11672000

6000000

9776763

4706437

4706437

0

3956603

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE       (

cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

53933000

40632524

315505893

195431918

156738862

113613159

113575905

37254

100392722

învățământ

(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +

65.02.12+65.02.50)

65.02

36237000

26660524

94127423

66007918

41465220

30767499

30767499

0

22196698

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

6357718

4235718

22462898

15884743

10131385

9327945

9327945

0

3042180

învățământ preșcolar

65.02.03.01

6357718

4235718

17909148

12585743

7253094

6693085

6693085

0

2045423

învățământ primar

65.02.03.02

4553750

3299000

2878291

2634860

2634860

0

996757

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

29879282

22424806

70761243

49238406

30450047

20734136

20734136

0

18409395

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

7855806

7855806

20858387

15862406

8618281

7537362

7537362

0

6199491

învățământ secundar superior

65.02.04.02

22023476

14569000

49548571

33074000

21641638

13008358

13008358

0

12209592

învățământ profesional

65.02.04.03

354285

302000

190128

188416

‘ ' 188416

0

312

învățământ postliceal

65.02.05

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

I

ANBK

1CLM.NR.-

A lA o

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

903282

884769

883788

705418

705418

0

745123

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

19282000

12905000

11262166

11262166

11262166

0

6604015

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

5447000

5447000

5103882

5103882

5103882

0

551000

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

5447000

5447000

5103882

5103882

5103882

0

551000

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

13751000

7416000

6147939

6147939

6147939

0

6044839

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

84000

42000

10345

10345

10345

0

8176

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

84000

42000

10345

10345

10345

0

8176

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1633000

203000

56977000

22180000

34285981

16495554

16478432

17122

17035034

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

514000

203000

2524000

1320000

2283385

833200

833200

0

833000

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

223000

100000

2233000

1217000

2010000

833000

833000

0

833000

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

291000

103000

291000

103000

273385

200

200

0

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

-------Page

n

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=f

î-7

9

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

AN’

0 n

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

HCLM NF

'   0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

1119000

0

49160000

19760000

31125696

14785454

14768332

17122

15267451

Sport

67.02.05.01

1119000

0

22873000

10500000

8920913

7776087

7775907

180

9055231

Tineret

67.02.05.02

300000

100000

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

25987000

9160000

22204783

7009367

6992425

16942

6212220

Servicii religioase

67.02.06

600000

100000

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

4693000

1000000

876900

876900

876900

0

934583

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

16063000

13769000

145119470

94339000

69725495

55087940

55067808

20132

54556975

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

380000

380000

9843000

5943000

4424751

4424751

4424751

0

4326791

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

66290470

40914000

34114847

30678154

30678154

0

31105575

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

66290470

40914000

34114847

30678154

30678154

0

31105575

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

400000

400000

360532

165363

165031

332

165535

Creșe

68.02.11

14045000

11751000

21137000

15818000

13520448

2556467

2556467

0

2512494

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

2986000

1729000

1089442

1089442

1089442

0

1112811

Ajutor social

68.02.15.01

135000

120000

8878

8878

8878

0

9110

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2851000

1609000

1080564

1080564

1080564

0

1103701

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.02.50.50)

68.02.50

1638000

1638000

44463000

29535000

16215475

16173763

16153963

19800

15333769

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

1638000

1638000

44463000

29535000

16215475

16173763

16153963

19800

15333769

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

26362000

17882000

217002000

140341650

166336809

97696086

79750516

17945570

69172920

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

23053000

14573000

124288000

68032650

78899806

53931623

35986053

17945570

31160220

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări

70.02.06

23968000

12000000

13880453

6393557

6305806

87751

7768989

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

23053000

14573000

100320000

56032650

65019353

47538066

29680247

17857819

23391231

Protecția mediului              (cod 74.02.03+74.02.05+

74.02.06+74.02.50)

74.02

3309000

3309000

92714000

72309000

87437003

43764463

43764463

0

38012700

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

80410000

60005000

78451138

42410885

42410885

0

36785580

Salubritate

74.02.05.01

80410000

60005000

78451138

42410885

42410885

0

36785580

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

2906000

2906000

11901000

11901000

8985500

1353213

1353213

0

1227120

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

403000

403000

403000

403000

365

365

365

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

69461000

14221000

250389000

142977000

161216900

118492878

118466294

26584

147107938

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.02.01+80.02.02)

80.02

5981000

5981000

5981000

5981000

1262391

983867

957283

26584

871066

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

5981000

5981000

5981000

” 5981000

1262391

983867

957283

26584

871066

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

5981000

5981000

5981000

5981000

1262391

983867

957283

26584

871066

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+ 81.02.50)

81.02

240000

240000

53996000

53996000

52673938

49588418

49588418

0

52825539

Energie termică

81.02.06

240000

240000

53996000

53996000

52673938

49588418

49588418

0

52825539

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

0

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod

83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

\ 3°

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

/rJl ÎL®

0

Camere agricole

83.02.03.07

|HCLÎ

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

63240000

8000000

190412000

83000000

107280571

67920593

67920593

0

93411333

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

63240000

8000000

190412000

83000000

107280571

67920593

67920593

0

93411333

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

1931000

1931000

85274000

50048000

70576489

45962176

45962176

0

43925170

Străzi

84.02.03.03

61309000

6069000

105138000

32952000

36704082

21958417

21958417

0

49486163

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

4         0

0

0

0

0

0

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

. 0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

A

KÎÎPYA LA

0

Turism

87.02.04

------T

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

HCLM

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

-116429000

-47881524

63953307

REZERVE

97.02

Excedent (cod 98.02.96+98.02.97)

98.02

0

0

0

0

0

0

63953307

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

59774148

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

4179159

Deficit (cod 99.02.96+99.02.97)

99.02

0

0

116429000

47881524

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

44644000

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

71785000

47881524

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

0

0

772833893

478832620

541522811

364375710

346370225

18005485

327147448

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

X

0

113665000

59368576

63084411

34560933

34538415

22518

33907555

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

0

109849000

56991000

61012385

32588541

32566089

22452

32142700

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale                          (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

419000

377576

346124

246490

246424

66

38953

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

X

3397000

2000000

1725902

1725902

1725902

0

1725902

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

X

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

X

0

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Apărare națională

60.02.02

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

65.02+66.02+67.02+68,02)

63.02

0

0

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

0

0

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01)

65.02.12

X

X

Școală după școală

65.02.12.01

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

Cultură, recreere și religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

Page

3

4

5

6

7

va LA

9

X

X

X

X

32456000

17590000

27816906

14055

130

14054987

143

13144197

0

X

X

X

X

X

X

X

32456000

17590000

27816906

14055130

14054987

143

13144197

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

259431893

152658394

137286928

110623578

110586324

37254

99524021

57890423

39347394

37021689

30430580

30430580

0

22061623

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17141000

10764000

9460902

9460902

9460902

0

6129017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

_ 55344000 O

21977000

32894021

16495354

16478232

17122

17025976

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

3

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

ANEX-

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

„LM

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67,02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

0

129056470

80570000

57910316

54236742

54216610

20132

54307405

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

X

0

186353000

120459650

155272598

89238489

71292919

17945570

66252765

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

0

96948000

51459650

67835960

45474391

27528821

17945570

28266021

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03:01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

AX

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

hclm $

/Q^

V X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

----

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale in localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

0

0

89405000

69000000

87436638

43764098

43764098

0

37986744

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

0

180928000

128756000

158061968

115897580

115897580

0

114318910

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

53756000

53756000

52540438

49588418

49588418

0

52454302

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

X

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

0

127172000

75000000

105521530

66309162

66309162

0

61864608

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

Pad£

8        X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

Străzi

84.02.03.03

X

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

X

Transport pe cale ferată

84.02.04.01

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+'84.02.06.02)

84.02.06

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

X

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

Zone libere

87.02.03

X

T urism

87.02.04

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

Partea a VJI;a. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-

99.02)    '

_______96,0.2...,t

............x

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.96)

98.02

X

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

X

Deficit (cod 99.02.96)

99.02

X

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

155727000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

5141000

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

5141000

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

Alte servicii publice generale                        (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

X

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

830000

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A ~lx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-44644000

—-----‘ •

59774148

-

0

0

59774148

0

0

0

59774148

44644000

0

44644000

0

76497524

162155000

80638524

36566622

14804134

14777550

26584

37318896

3636000

5141000

3636000

2096502

761658

761658

0

677902

3636000

5141000

3636000

2096502

761658

761658

0

674729

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

3173

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

126000

830000

126000

799043

0

0

0

63110

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

830000

126000

830000

126000

799043

0

0

0

63110

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție locala

61.02.03.04

X

X

X

X

X

I—

lNFXA^

A

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

53933000

40632524

56074000

42773524

19451934

2989581

2989581

0

868701

învățământ

(cod 65.02.03 ia 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

36237000

26660524

36237000

26660524

4443531

336919

336919

0

135075

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

...învățământ primar                -    -    ...........; ..

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 +

65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

2141000

2141000

1801264

1801264

1801264

0

474998

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

1633000

203000

1633000

203000

1391960

200

200

0

9058

Servicii culturale                                            (cod

67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

------eag£

IO__________

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

&

x Q n

X

X

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

X

X

X

X

X

HCLMX

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

--- T

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

16063000

13769000

16063000

13769000

11815179

851198

851198

0

249570

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68:02.04

X

X

X

X

X

X

.....X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.02.50.50)

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

26362000

17882000

30649000

19882000

11064211

8457597

8457597

0

2920155

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

23053000

14573000

27340000

16573000

11063846

8457232

8457232

0

2894199

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția mediului ( cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

3309000

3309000

3309000

3309000

365

365

365

0

25956

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

HULM N*

X

X

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

69461000

14221000

69461000

14221000

3154932

2595298

2568714

26584

32789028

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.02.01+80.02.02)

80.02

5981000

5981000

5981000

5981000

1262391

983867

957283

26584

871066

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

... Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02..01,06..

X

X

X

X

.......              X

X

X

X

.... X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

240000

240000

240000

240000

133500

0

0

0

371237

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și energia

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

63240000

8000000

63240000

8000000

1759041

1611431

1611431

0

31546725

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aeroporturi

84.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50 .

______d

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01 +87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

ANE^>

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

HCt

M NRf^I

x

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)

96.02

-71785000

-47881524

4179159

REZERVE

97.02

X

EXCEDENT (cod 98.02.97)

98.02

X

0

4179159

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

X

4179159

DEFICIT (cod 99.02.97)

99.02

X

71785000

47881524

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

X

71785000

47881524PREȘEDINTE SEDINTÂ'" '     '

CONTRASEMNBAZA    /

SECRETAR GENERAL /

FULVIA AMTONELAElÎNESCUCONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENI


LOCALĂ) -VENITURI


la data de...30.06.2020

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

, -Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI

(cod

00.01

91781228

63886318

54704061

10789807

43914254

41425213

0

13278848

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

69103346

48378850

38406855

10789807

27617048

25128007

0

13278848

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A 4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII             (cod 15.10 )

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

69103346

48378850

38406855

10789807

27617048

25128007

0

13278848

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod OA 4A • 0 4 4A\

00.13

1157541

801000

266281

0

266281

266281

0

0

Venituri din proprietate (cod

30.10

1157541

801000

266281

0

266281

266281

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 3n -in cm qm_______________________________

30.10.05

1157541

801000

266281

0

266281

266281

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

1157541

Venituri din dividende (cod

30.10.08

0

Venituri din dividende de la aiți plătitori

30.10.08.02

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.10.08.03

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod

00.14

67945805

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la

33.10

56031631

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1638943

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

382000

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

Contribuția de întreținere a persoanelor asi

33.10.13

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1388820

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

33.10.16

68456

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie

33.10.17

16000

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

Venituri din cercetare

33.10.20

ANEXAL

801000

266281

266281

NK.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47577850

38140574

10789807

27350767

24861726

0

13278848

38933694

35774718

10789807

24984911

22495870

0

13278848

600000

412509

412509

412509

0

359000

239978

52370

187608

187349

52629

0

0

0

0

500000

284331

284331

284331

0

8000

5486

5486

5486

0

16000

900

900

900

0

11000

763

763

763

0

0

0

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate

33.10.21

31019960

16971694

28098705

10737437

17361268

14872486

13226219

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la

33.10.30

21380000

20418000

6701871

6701871

6701871

0

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din

33.10.31

0

0

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

0

0

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

112452

50000

30175

30175

30175

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise         (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

.......Alte venituri din taxe administrative,

34.10.50

0

-------—•—-■

—V... ...

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

11241821

7971803

1691503

0

1691503

1691503

0

0

Venituri din producerea riscurilor

36.10.04

0

0

Alte venituri

36.10.50

11241821

7971803

1691503

1691503

1691503

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.10

672353

672353

674353

0

674353

674353

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

672353

672353

674353

674353

674353

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

finanțarea secțiunii de dezvoltare a

37.10.03

-903602

-903602

-229431

-229431

-229431

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

903602

903602

229431

229431

229431

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

10000

10000

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 +

39.10

10000

10000

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

10000

10000

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00.16

0

0

2679639

0

2679639

2679639

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

2679639

0

2679639

2679639

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0

0

2679639

0

2679639

2679639

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

2574612

2574612

2574612

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru

40.10.15.02

. 105Q27

105027

105027

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.10.16

0

0

Alte operațiuni financiare(cod. aa in nc-i-yM -in

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20944890

13774476

13185369

0

13185369

13185369

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

20944890

13774476

13185369

0

13185369

13185369

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+

42.10

15000

15000

43011

0

43011

43011

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru

42.10.11

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

0

Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA

42.10.43

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din

42.10.70

Sume alocate pentru stimulent de risc

42,10.82

15000

15000

Subvenții de la alte administrații (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+

43.10

20929890

13759476

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2010000

1117000

Subvenții din bugeteler-locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

3306000

'3306000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul

43.10.14

2058000

2058000

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)

43.10.16

83000

83000

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență

43.10.16.01

83000

83000

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

43.10.17

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

43.10.17.01

0

HC

~ ANEX/ LMNR.Jk

0

28011

28011

28011

0

15000

15000

15000

0

13142358

0

13142358 -

13142358

0

0

833000

833000

833000

0

3302618

3302^18'

3302618

0

1761264

1761264

1761264

0

0

0

40000

0

40000

40000

0

0

40000

40000

40000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.03

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.10.31

de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

12565390

6287976

Sume alocate pentru stimulent de risc

43.40.00

907500

907500

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la

45.10

1497000

1497000

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod

45.10.01

102000

102000

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.01.01

102000

102000

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.01.02

Corecții financiare

45.10.01.04

Fondul Social European (cod

45.10.02

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.02.02

Corecții financiare

45.10.02.04

Fondul de Coeziune (cod

45.10.03.01+45.10.03.02+ 45.10.03.04)

45.10.03

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în --:: x-_:—:____________________________________________

45.10.03.02

ANEXAM

0

0

HCLMb

0

0

0

0

0

0

6287976

6287976

6287976

..... . 0

917500

917500

917500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.10.03.04

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare

Rurală                 (cod 45.10.04.01 la

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.04.02

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

Corecții financiare

45.10.04.04

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod

45.10.05.02+45.10.05.04)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.05.02

0

0

Corecții financiare

45.10.05.04

"■ ‘~r’“ ' 0

' 0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare                   (cod

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.07.02

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

Corecții financiare

45.10.07.04

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și

Parteneriat             (cod 45.10.08.01 la

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.08.02

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

Corecții financiare

45.10.08.04

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.04)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.15.02

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

Corecții financiare

45.10.15.04

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare

(cod 45.10.16.01 la

45.10.16

1395000

1395000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.16.02

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

1395000

1395000

0

0

Corecții financiare

45.10.16.04

0

0

Mecanismul financiar SEE

(cod 45.10.17.01 la

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.17.02

0

0

Prefinanțare

45.10.17.03

0

0

Corecții financiare

45.10.17.04

0

0

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01 la 45.10.18.04)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.18.02

0

0

Prefinanțare

45.10.18.03

0

0

Corecții financiare

45.10.18.04

0

0

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în rai il     • a

45.10.19.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.19.02

0

0

Corecții financiare

45.10.19.04

0

0

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

9 a 1    * a ■■ a nl*

45.10.20.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.20.02

0

0

Prefinanțare

45.10.20.03

0

0

Corecții financiare

45.10.20.04

0

0

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod ZK -in n-i n-i zc -in oi nz\

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.21.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

45.10.21.02

0

0

Prefinanțare

45.10.21.03

0

0

Corecții financiare

45.10.21.04

0

-

. 0

Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)

46.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020

46.10.04

0

0

contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020

(cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11 +

48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10

48.10

225992

225992

432198

0

432198

432198

0

0

■ ■■■MWi'MMa upuian MU vui-aua<UMau Regională (FEDR)       (cod

48.10.01.01 la 48.10.01.03)

48.10.01

0

0

249049

0

249049

249049

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.01.02

249049

249049

249049

0

Prefinanțare

48.10.01.03

0

0

(cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)

48.10.02

225992

225992

183149

0

183149

183149

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în om il or ironf

48.10.02.01

96662

96662

96662

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.02.02

86487

86487

86487

0

Prefinanțare

48.10.02.03

225992

225992

0

0

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.10.03.01

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.03.02

0

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)     (cod 48.10.04.01 la

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.04.02

0

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.05.02

0

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.11.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.11.02

0

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)                            (cod

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

. .»------

48.10.12.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.12.02

0

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod

48.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

ANBXÂLÂ MCLMNR.-rMhSume primite în contul plăților efectuate în

48.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.15.02

Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)             (cod 48.10.16.01 la

48.10.16

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.16.02

Prefinanțare

48.10.16.03

Europei (MIE)       (cod

48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.

48.10.19

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.19.02

Prefinanțare

48.10.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fnnrii irilr^r ovtornQ noromhi trcahilâ

48.10.19.04

Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01+48.10.32.02)

48.10.32

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.32.02

financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (cod

48.10.33.01+48.10.33.02)

48.10.33

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în

48.10.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE       (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

87003634

59108724

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

68199744

47475248

ANE* HCLMNR.

)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- • -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52108130

10789807

41318323

38829282

0

13278848

38177424.

10789807

27387617

24898576

0

13278848

[^ ÂNBXAUt I | HCLM NR.

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl

SERVICII           (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod

00.12

68199744

47475248

38177424

10789807

27387617

24898576

0

13278848

CÎ. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod

00.13

1157541

801000

266281

0

266281

266281

0

0

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

1157541

801000

266281

0

266281

266281

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod

30.10.05

1157541

801000

266281

0

266281

266281

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

1157541

801000

266281

266281

266281

0

Venituri din dividende (cod

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.10.08.02

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de

30.10.08.03

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod

00.14

67042203

46674248

37911143

10789807

27121336

24632295

0

13278848

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+

33.10.14 + 33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la

33.10

56031631

38933694

35774718

10789807

24984911

22495870

0

13278848

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

1638943

600000

412509

412509

412509

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

382000

359000

239978

52370

187608

187349

52629

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

Contribuția de întreținere a persoanelor asi

33.10.13

Contribuția elevilor și studentilor pentru internate, cămine și cantine.

33.10.14

1388820

500000

Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.16

68456

8000

Venituri din organizarea de cursuri de calificare și

conversie profesională,specializare și

33.10.17

16000

16000

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

25000

11000

Venituri din cercetare -

33.10.20

Venituri din contractele încheiate cu casele de

33.10.21

31019960

16971694

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

21380000

20418000

direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii și alte

33.10.50

112452

50000

Venituri din taxe administrative, eliberări permise         (cod 34.10.50)

34.10

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări

34.10.50

Amenzi, penalități și confiscări (cod

35.10

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

11241821

7971803

Venituri din producerea riscurilor

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

11241821

7971803

ANEXA LA hclmnrJ//) jhk)

0

0

0

0

284331

284331

284331

0

5486

5486

5486

0

900

900

900

0

763

763

763

0

'            0

0

28098705

10737437

17361268

14872486

13226219

6701871

6701871

6701871

0

0

0

0

0

30175

30175

30175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1691503

0

1691503

1691503

0

0

0

0

1691503

1691503

1691503

0

’ ANBXA LA

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.10

-231249

-231249

444922

0

444922

444922

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

672353

672353

674353

674353

674353

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-903602

-903602

-229431

-229431

-229431

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod xn AHlAI Af\\________________________________

00.16

0

0

2574612

0

2574612

2574612

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate           (cod. 40.10.15)

40.10

0

0

2574612

0

2574612

2574612

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

2574612

0

2574612

2574612

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru

40.10.15.01

2574612

2574612

2574612

0

Alte operațiuni financiare (cod. 41 m nR+a-i in w____________________

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

18803890

11633476

11356094

0

11356094

11356094

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

18803890

11633476

11356094

0

11356094

11356094

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

15000

15000

15000

0

15000

15000

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru --------

42.10.11

0

0

Sume primite de instituțiile publice și activitățile

finanțate integral sau parțial din venituri

42.10.43

0

0

Sume alocate pentru stimulent de risc

42.10.82

15000

15000

15000

15000

15000

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10

43.10

18788890

11618476

11341094

0

11341094

11341094

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2010000

1117000

833000

833000

833000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

3306000

3306000

3302618

3302618

3302618

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

M kJ V Lxl i Li 1 Vilii               1 1 *JI IVI LJ IUI i 1 1 GALI UI IG1I VIIIIVz

de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

12565390

6287976

6287976

6287976

6287976

0

Sume alocate pentru stimulent de risc

.....43.10.40

907500

907500

......917500

—.. .

917500

917500

...........- —

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE            (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10 +48.10) - TOTAL

00.01

4777594

4777594

2595931

0

2595931

2595931

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

903602

903602

229431

0

229431

229431

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

903602

903602

229431

0

229431

229431

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 37.10)

00.14

903602

903602

229431

0

229431

229431

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile         (cod 37.10.04)

37.10

903602

903602

229431

0

229431

229431

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

903602

903602

229431

229431

229431

0

II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

10000

10000

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)

39.10

10000

10000

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0