Hotărârea nr. 282/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

cOMSTANrx| ROMÂNIA

$      ® JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 3/7 .07.2020:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.109829/20.07.2020, raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr.110354/21.07.2020, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005, HCL nr. 102/2020, precum și HCL nr. 138/2020 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Liviu Merdinian;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) ___pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

q -Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

X □ pentru,________împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție"consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRAS

SECRETAE


NEAZ^c iENERAL


Fulvia Antortela Dinescu

CONSTANȚA

Nr.            /SSJ