Hotărârea nr. 281/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA PE ANUL 2019


HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de        # X.      .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr., 106911/14.07.2020;

Luând in considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul nr. 10420/17.07.2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat nr.94/19.06.2020 prin care au fost aprobate situațiile financiare ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate emis de Ministerul Finanțelor Publice, ale Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice.

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.a, alin.3, lit. d și art.196, alin.l, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere cu un deficit de 878.600 lei înregistrat în anul 2019, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, raportul auditorului independent si raportul administratorilor privind încheierea exercițiului financiar al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2019, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

t,. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /r pentru. împotrivă, y abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERA FULVIA-ANTDAIELA CtfNESCU

CONSTANȚA

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S1002_A1.0.0 07.05.2020 Tip situație financiară: BL


Ăn O; Semestru

Anul

2019J13/15/1996

Forma de proprietate


11—Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entități de Ixl interes public

?

।। 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de ।1 anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanelejuridice aflate în lichidare, potrivit legii

।—। 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state I' aparținând Spațiului Economic European


6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

(•..       Situatii financiare anuale

O     Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Semnătura


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscrisProfit/ pierdereîntocmit


Numele si prenumele

DOBRIN IULIANA


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


mnătura

'’i V . : -            . “ Nr?de înregistrare in organismul profesionar> I |k I Semnat digital de I jf 1 F< W I |\l     y DN:c=RO,l=Constanta,

L/ I II I N     j givenName=IULIANA,

« î,'serialNumber=200506245DI366, name=DOBRIN IULIANA, cn=DOBRIN IULIANA'

Data: 2020.07.21 11:35:36+03,00‘


IULIANA


Semnătura electronica


Formular VALIDAT


'^Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(•> DA Q NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

Q DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobjt^^Șt/iyiț            .

Nume si prenume auditor persoana fizică/ PenuhifeQjBfcMiPENERAL, ---------------------- PULVI r-----


S..C. FINEVEX S.R.L.


'JTO^'ELADINESCU


Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 860


A /CIF/CUI

4 8


3 10 9


t>tT A NT     F AMIEZA LA

B1LA1N1            v7^ te//fa

. . . . oTmnin HCLM NR/$ZZ^^-la data de 31.12.2019 L__—---—---

Cod 10

?10 - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

i

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

0/

01

2-Cheltuîelile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

4.087

4.252

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

4.087

4.252

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

2.854.171

2.978.886

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

83.322

395.959

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

10

134.118

260.262

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

31.192

111.546

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

120.578

1.176.347

â.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

3.223.381

4.923.000

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

3.227.468

4.927.252

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

.______1     __AK.TT7VA I A_______

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 1

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)    |

HSL

vlW

523

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

1.009

523

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-4902-491)

31

31

1.410.775

1.433.810

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

49.115.755

22.011.839

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

50.526.530

23.445.649

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542)

41

40

1.824.329

824.366

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

52.351.868

24.270.538

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

287.140

98.529

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

44

43

287.140

98.529

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

424

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

694.209

760.761

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

29.264.648

1.506.426

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

AhinXAi-A.-

HCLM

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

2.366.844

2.603.374

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

32.325.701

4.870.985

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

20.246.540

19.416.230

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

23.474.008

24.343.482

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

1.506.426

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

17.047.475

19.112.977

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

18.553.901

19.112.977

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 Ia 67)

69

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

1.627.221

2.601.443

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.475*)

71

70

66.767

81.852

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

1.560.454

2.519.591

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

1.627.221

2.601.443

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                   ]       ANEX.

81 *

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                       j HCLM NR. £

405.163

733.888

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

405.163

733.888

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.818.464

1.818.464

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

127.457

127.457

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

810.841

909.705

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

938.298

1.037.162

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

SOLD D(ct. 117)

97

96

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

98

97

197.728

0

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

878.600

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

3.359.653

2.710.914

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101 +102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79)

104

103

3.359.653

2.710.914

Suma de control F10:     525430813 /1290992647

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


SemnăturaMEDINTEȘEDDiT^

întocmit


Numele si prenumeleCON FRASEMNEAZÂ ------------SECRETAR GENERA DOBRIN IULIANAf|||V|AANT0NELA


litatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                        - Iei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

8.842.223

8.607.282

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

8.842.223

8.607.282

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

3.081.797

3.555.647

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

5.550.370

6.684.175

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

7.243

5.572

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

17.474.390

18.847.104

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

16

17

185.918

191.158

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

95.536

139.397

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

213.205

243.367

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

6.904.094

6.915.211

a) Salarii și indemnizații (ct641+642+643+644)

22

23

6.702.025

6.687.126

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

202.069

228.085

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26 - 27)

24

25

303.745

346.270

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

303.745

346.270

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

TI

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

2.481

54.121

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)

28

29

155.967

97.830

b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)

29

30

153.486

43.709

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

9.571.745

11.837.794

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

31

32

3.428.393

4.117.472

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

1.498.880

1.559.298

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

4.644.472

6.161.024

—Cheîtuieh-GU+lobânzilede+effflanțare-mregistratede-entitățile-radiatedin Registrul gcncrol si corc mai <)u in dcrulorc contracte do leasing (ct 666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

-36.772

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

36.772

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40

42

17.239.952

19.727.318

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

234.438

0

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

880.214

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

1.824

1.614

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

1.824

1.614

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

1.824

1.614

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

17.476.214

18.848.718

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

17.239.952

19.727.318

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 62-63)

62

64

236.262

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

878.600

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

38.534

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

197.728

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

878.600

Suma de control F20 : 277053363/1290992647

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781 /2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT


1^3 0 a 1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019             'pag'

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd.din col.B)                                                                           "    "

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

1

878.600

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante-total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

117

117

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

120

122

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

n

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

33.858.955

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

3.555.647

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

30.303.308

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

1.000.804

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

1.000.804

V. Tichete acordate salariatilor »

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

385.110

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a

(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

-dinfonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

2.098.641

1.077.398

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

1.056.938

1.000.804

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

30.882.781

1.569.723

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

38.561

22.131

-creanțefiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

73.146

41.166

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

30.771.074

1.506.426

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79

71

18.590.534

20.304.770

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

74.904

37.746

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

18.515.630

20.267.024

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

7.538

2.086

-în lei (ct.5311)

94

85

7.538

2.086

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

1.816.557

821.671

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

1.816.557

821.671

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+103 + 106+108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

32.648.023

23.983.963

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an)

(din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag.5

-în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

in

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

112

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

158.536

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

31.466.083

2.267.612

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

ITISTI

303.342

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431+436+ 437+ 4381 +441 +4423+4428 + 444

+ 446+ 447+ 4481) (rd.112 la 115)

121

111

562.075

20.799.948

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

224.850

211.460

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

332.551

265.188

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

4.674

7.613

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

20.315.687

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127)

133

122

342.793

454.525

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

342.793

454.525

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

48.382

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

34.460.951

28.944.533

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149+150 + 151 +152)

154

141

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

98.864

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

98.864

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

183.860

98.864

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

183.860

98.864

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

183.860

98.864

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

408.672

3.988

5.653

407.007

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

408.672

3.988

5.653

407.007

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

23

21.113

1.392

22.505

Construcții

24

1.306.854

232.618

1.539.472

Instalații tehnice si mașini

25

566.214

32.351

47.572

550.993

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

26

171.256

43.889

30.861

184.284

Investiții imobiliare

27

72.780

32.033

104.813

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

2.138.217

342.283

78.433

2.402.067

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

2.546.889

346.271

84.086

2.809.074

Suma de control F30:


424131885/1290992647


ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,
F40 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                                       - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

■.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

412.759

4.153

5.653

X

411.259

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 Ia 04)

05

412.759

4.153

5.653

X

411.259

(■.Imobilizări corporale

Terenuri

06

27.847

X

27.847

Construcții

07

4.154.291

358.725

4.513.016

Instalații tehnice si mașini

08

649.536

360.846

63.430

946.952

Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

305.374

170.033

30.862

444.545

Investiții imobiliare

10

103.972

112.388

216.360

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

120.578

1.055.769

1.176.347

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

5.361.598

2.057.761

94.292

7.325.067

Ill.lmobilizari financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

5.774.357

2.061.914

99.945

7.736.326

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

'Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40: 64376586 /1290992647

ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,FULV,AĂNmiELA'DINESCII


R.A.Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța


RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1802/2014 PENTRU ANUL 2019

Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, înființată prin HCLM nr. 332/1996, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul în Constanța, fadul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate în anul 2019:

 • - administrarea, întreținerea și repararea fondului locativ de stat și a clădirilor cu altă destinație;

 • - amenajarea, administrarea și întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor săptămânale bazarelor;

 • - vânzarea locuințelor de tip ANL și serviciul de administrare rate aferente acestor contracte încheiate;

 • - administrarea Campusului de locuințe modulare - Henri Coandă.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2019 conform OMF 1802/2014 cu completările și modificările ulterioare, se prezintă astfel:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE, din care:

18.848.718

- venituri proprii

11.884.105

- venituri din asocieri

3.407.352

- buget local

3.555.647

- venituri financiare

1.614

2. CHELTUIELI TOTALE, din care:

19.727.318

a. Cheltuieli din exploatare din care:

19.727.318

- bunuri și servicii

7.499.187

- impozite și taxe

1.559.298

- salarii și cheltuieli aferente

6.915.211

- cheltuieli din asocieri

3.407.352

- amortismente

346.270

b. Cheltuieli financiare

o

3. PIERDERE

-878.600

Din analiza situațiilor financiare încheiate pe anul 2019, indicatorii economico-financiari în raport cu anul precedent, prezintă următoarea evoluție:

 • 1. Cifra de afaceri pe anul 2019 a înregistrat o scădere de aproximativ 2,65 % față de anul precedent;

 • 2. Productivitatea muncii/salariat a crescut cu aproximativ 0,9%, având o valoare de 131.977 lei/salariat, întrucât au crescut sensibil veniturile din alocatii de la bugetul local destinate susținerii activitatii de administrare a parcurilor de tip Tara Piticilor si a campusului social „Henri Coanda", in timp ce numărul mediu de angajați a ramas constant, respectiv 117;

 • 3. In anul 2019, Regia a înregistrat o pierdere in suma totala de 878.600 lei.

Diminuarea indicatorilor economico - financiari se datorează in principal următoarelor cauze:

 • - vânzările de locuințe, titularilor de contracte de închiriere conform legislației în vigoare;

 • - repartizarea locuințelor nou construite din campus Henri Coandă, respectiv blocurile Bl - B6, in luna aprilie, astfel ca in primul trimestru al anului 2019, nu s-au înregistrat venituri obținute din exploatarea acestor imobile;

 • - rezultatele economice slabe ale clientilor asociati cu RAEDPP Cta prin contractele de asociere încheiate, ceea ce a condus la următorul aspect: Regia a beneficiat in cursul anului 2019, in urma contractelor sus amintite, in cea mai mare proporție, doar de „suma minima garantata" asa cum este denumita in documente, care prin insasi sintagma „minima" conduce la intuirea efectelor asupra rezultatelor obținute in urma asocierilor in discuție;

 • - încetarea unor contracte de închiriere si neprelungirea acestora din varii motive;

 • - angajarea/efectuarea unor cheltuieli identificate ca fiind necesare, in a doua parte a anului, in vederea pregătirii logisticii necesare desfășurării unor activitati de organizare de târguri, expoziții, etc, aducătoare de profit in anii următori

în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, cap.7 pct. 491, alin (2), facem următoarele precizări:

 • a) Investițiile realizate în anul 2019 constau în:

 • - continuarea programului de reabilitare imobile prin definitivarea contractului încheiat in anul 2018 pentru efectuare de expertize imobiliare în valoare de 258.230 lei, contract ce a avut drept termen de predare, 28.02.2019;

 • - in cadrul aceluiași program de reabilitări imobile, s-au realizat lucrări de investitii pentru fațade si acoperișuri in valoare de 749.115 lei;

 • - realizarea unui „Sistem de irigat" in parcul de tip „Tara Piticilor" situat in Tabacarie, in valoare de 289.545 lei.

 • b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;

 • c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni - nu este cazul;

 • d) Existența de sucursale ale entității - nu este cazul;

 • e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare, și a profitului sau a pierderii - nu este cazul.

Evidența financiar - contabilă s-a ținut în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare, cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu instrucțiunile și prevederile în vigoare, referitoare la modul de organizare și conducere corectă și la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare pe anul 2019, conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2019, conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2019 următoarea situație:

 • - Regia a achitat bilete la ordin scadente în 2019 în valoare de 29.264.647,69 lei, iar in cursul anului 2020 regia are de achitat bilete la ordin scadente în valoare de 1.506.426,34 lei.

Biletele la ordin au fost emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coandă - Zona II, au fost avalizate de către Primăria Municipiului Constanța și se achită cu surse de la bugetul local.

 • - Regia nu are datorii restante la bugetul local.

 • - Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul de stat.

 • - Regia a beneficiat de următoarele surse de la bugetul local:

  TOTAL, din care:

  33.858.955

  Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coandă

  1.651.514

  Acoperire deficit Țara Piticilor

  1.445.054

  Acoperire deficit aferente persoane cu handicap

  41.836

  Acoperire deficit Pistă roleri Gravity Park

  417.243

  Investiții

  30.303.308

 • - Regia a virat în cursul anului 2019 către Bugetul local al municipiului Constanța și către Agenția Națională de Locuințe București, următoarele sume rezultate din desfășurarea activității de administrare și vânzare a unor imobile:

  TOTAL din care:

  5.137.922

  Virament către Buget local - HCL 62/2014

  678.823

  Virament către Bugel local - centrale termice ANL

  40.254

  Virament către Buget local - 50% venituri din închiriat domeniul public

  275.376

  Virament către Buget de stat - vânzări lg.112

  85.571

  Virament către ANL București - vânzări locuințe

  3.151.806

  Virament către ANL București - recuperare investiție din chiriile încasate

  465.280

  Vărsăminte la Bugetul local - 50% din profitul net al anului 2018

  98.864

  Impozite și taxe locale

  331.165

  Taxe timbru

  10.783

Indemnizațiile plătite directorilor regiei și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație în 2019 au fost în sumă de 1.017.105 lei.

Rezultatul economico-financiar al Regiei în anul 2019 a înregistrat o scădere substanțiala, motivele identificate fiind următoarele:

 • - tarifele de închiriere locuințe sunt la nivelul anului 2007 (tarifele pot fi modificate numai prin hotărâre de guvern);

 • - diminuarea fondului locativ destinat închirierii prin retrocedări sau vânzări imobile;

 • - lipsa de interes a comerciantilor de a participa la licitațiile organizate in vederea atribuirii dreptului de folosința pe baza de contracte de închiriere a spatiilor aflate in administrarea Regiei;

 • - creșterea cheltuielilor aferente susținerii activității de administrare a regiei;

 • - administrarea campusului social Henri Coanda prin cheltuielile pe care Regia a fost nevoita sa le suporte din fonduri proprii, deoarece la nivel de autoritate publica tutelara s-a considerat ca nu exista baza legala pentru a fi suportate unele cheltuieli (in hotărârile Consiliului local al municipiului Constanta unde este reglementata activitatea de administrare a campusului social, nu au fost luate in considerare si menționate expres in hotărârile menționate toate situațiile posibile ce pot interveni in administrarea acestui complex, respectiv cheltuielile ce trebuiesc efectuate pentru a respecta condițiile legale de închiriere a unor locuințe si nu in ultimul rând de posibilitățile concrete ale clientilor chiriași, titulari ai contractelor);

 • - angajarea unor chetuieli in ultima parte a anului 2019, cheltuieli ce se doresc a fi generatoare de venituri, implicit de profit, pe termen lung (achiziții de corturi, căsuțe, etc) prin desfasurarea de târguri frecvente, regulate in zone de mare interes comercial din municipiul Constanta.

Pentru anul 2020, echipa managerială va elabora un program eficient de măsuri generatoare de venituri noi în vederea revenirii si creșterii performanței economico-financiare a Regiei.

finevex


RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,


REGIA AUTONOMĂ

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT Bd. Tomis nr. 101, Constanța

Opinie cu rezerve

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT CONSTANȚA (“Regia”), cu sediul social în Constanța, Bd. Tomis nr.1O1, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 2746784, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

 • • Activ net/Total capitaluri proprii:                          2.710.914 lei

 • • Pierderea netă a exercițiului financiar                   - 878.600 lei

J

în opinia noastra, cu excepția efectelor aspectelor descrise în paragraful aferent Bazei pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinia cu rezerve

La 31 decembrie 2019 Regia înregistrează creanțe cu vechime în valoare de 676.629 lei pentru care nu am putut obține probe suficiente și adecvate, acestea nefiind confirmate. în consecință nu am putut să stabilim valoarea ajustărilor necesare pentru sumele respective.

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Regie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

Atragem atenția asupra Notei 10 din situațiile financiare, în care se menționează că pandemia de COVID-19 nu a influențat rezultatele exercițiului financiar 2019, dar având în vedere obiectul de activitate al Regiei și măsurile impuse de autorități în anul 2020, acestea vor influența, cu siguranță, activitatea viitoare a acesteia. Opinia noastra nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Recuperabilitatea creanțelor comerciale

Așa cum este prezentat în nota 5 "Situația creanțelor și datoriilor”, la 31 decembrie 2019, creanțele nete au fost de 23.445.649 lei.

Recuperabilitatea creanțelor și nivelul ajustătilor de valoare pentru creanțe incerte sunt considerate a fi un risc semnificativ din cauza naturii globale a acestor solduri în

______________famx xr0£

situațiile financiare agregate, precum și importanța colectării de numerar, cu referire la gestionarea capitalului de lucru.

Politicile contabile referitoare la recuperabilitatea creanțelor sunt prezentate în nota 6 "Politici contabile”.

Teste efectuate:

Procedurile noastre de audit au inclus, dar nu au fost limitate la acestea, printre altele:

 • • Evaluarea estimărilor managementului cu privire la ajustările de valoare efectuate în raport cu nivelul, vechimea creanțelor și a gradului de colectare; verificarea consecvenței aplicării politicilor contabile referitoare la ajustarea creanțelor. 1

 • • Evaluarea recuperabilității creanțelor restante cu referire la nivelurile istorice ale cheltuielilor cu creanțele incerte și profilul de risc al partenerilor;

 • • Obținerea de scrisori și situații de la juriștii interni ai Regiei pentru a analiza cazurile în care clienții cu vechime sunt solvabili sau nu și dacă pentru clienții insolvabili ajustările sunt suficiente;

 • • Testarea soldurilor creanțelor, pe bază de eșantion, pentru care am solicitat confirmare directă la 31.12.2019;

 • • Examinarea coerenței hotărârilor privind urmărirea recuperării creanțelor comerciale și a veniturilor realizate, prin discuții cu managementul pentru justificarea acestor hotărâri și obținerea de probe de audit necesare pentru susținerea justificărilor managementului.

Alte informații- Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

în legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

în ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

în baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

 • a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

în plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Regie și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvemanța pentru situațiile financiare

Conducerea Regiei este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Regiei de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Regia sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Regiei.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • • Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

 • • înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Regiei.

 • • Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • • Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Regiei de a-și continua activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

• Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

în numele S.C. FINEVEX S.R.L înregistrată în Regisțful ASPAAS cu numărul FA81


Partener

Neacșu Eugenia

înregistrat în Registrul ASPAAS cu numărul AF860

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firmă de audit: FINEVEX SRL

Registrul Public Electronic: FA81

Autoritatea pentru Supravegherea Publică »■ Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: Neacșu Eugenia

Registrul Public Electronic: AF860

onstanța, 18.06.2020


NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Elemente de activ

Valoare bruta

Deprecieri ( amortizare si proviz)

Sold 1 ianuarie

2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie 2019

Sold la 1 ian

2019

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau transferuri

Sold deprecieri la 31.12.2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CT 205

48,381

4,153

4,225

48,309

44,295

3,988

4,225

44,058

CT 208

364,378

1,429

362,949

364,377

1,428

362,949

CT 2112/AMENAJARI TER

27,847

27,847

21,113

1,392

22,505

CT 212/CONSTRUCTII

4,154,291

358,725

4,513,016

1,306,854

232,618

1,539,472

CT213

649,536

360,846

63,430

946,952

566,214

32,351

47,572

550,993

CT214

305,374

170,033

30,862

444,545

171,256

43,889

30,862

184,283

CT215

103,972

112,388

216,360

72,780

32,033

104,813

CT 231

120,578

1,055,769

1,176,347

0

TOTAL

5,774,357

2,061,914

99,946

7,736,325

2,546,889

346,271

84,087

2,809,073

NOTA

Regia administrează imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, acestea fiind evidențiate in conturi in afara bilanțului, respectiv ct 8038

Referitor la creșterile evidențiate in col.2, facem următoarele mențiuni:

 • * (ct 205) suma de 4.153 lei reprezintă achiziție licențe Kaspersky, Windows, Winzipp

 • * (ct 212) suma de 358.725 lei reprezintă intrări in proprietate a unor clădiri in urma incetarii contractelor de asociere DPTO aflate in proprietatea Regieisi achiziție căsuțe

 • * (ct 213) suma de 5.722 lei reprezintă achiziția a 5 autoturisme, 1 AC, 1 mașina tuns iarba, 2 laptop uri

 • * (ct 214) suma de 170.033 lei reprezintă achiziția a 10 corturi, 20 căsuțe, 5 tel, 2 copiatoere,1 arzator gaz, 1 corp mobila

 • * (ct215) suma de 112.388 lei reprezintă lucrări ample de reparatii la sediul din bd. Tomis, nr. 101

 • * (ct 231) suma de 1.055.769 lei cuprinde:

 • # 17.109 lei reamenajare Piața Tic Tac

 • # 749.115 lei reabilitare imobile aflate in administrarea RAEDPP

 • # 289.545 lei realizare sistem irigație in Tara Piticilor Tabacarie


3, facem următoarele mențiuni:

zinta casari de licențe KASPERSKY

vanzare autoturism

in totalitate casari(copiatoare, tel, aparat foto, sistem antiefraptle)

Director economic, l

DOBRIN IULIANA /                                               0

NOTA 2


PROVIZIOANE si AJUSTĂRI 2019

Regia a anulat ajustări pentru deprecierea creanțelor constituite in anii precedenti, astfel: Anulările operate sunt consecința incasarii sumele pentru care au fost constituite sau aprobarea de către Consiliul de administrație al RAEDPP Cta a trecerii acestora pe pierdere in urma hotărârilor definitive stabilite de către Instanța judecătoreasca


Cont ajustare (491 si 496)

Sold la 01.01.2019

9Anulari in cursul anului 2019

Sold la 31.12.2019

Ajustare depreciere creanțe - DPTO

256,146

0

256,146

Ajustare depreciere creanțe - DAI - SAD

115,949

400

115,549

Ajustare depreciere creanțe - DAI - locuințe

69,666

18,986

50,680

Ajustare depreciere creanțe - DPTO - asocieri

221,143

24,087

197,056

Ajustare depreciere creanțe-D Tehnica

35,962

0

35,962

Ajustarea depreciere creanțe reprezentând penalitati de încasat, stabilite de către Instanța -ct496

70,420

70,420

Total

769,286

43,473

725,813

Director Economic, DOBRIN IULI


NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT ANULUI 2019

Nu este cazul deoarece in anul 2019 , Regia a înregistrat o pierdere de 878.600 lei.NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019lei

INDICATOR

EXERCIȚIUL 2018

EXERCIȚIUL 2019

1 Cifra de afaceri neta

8,842,223

8,607,282

2 Venituri aferente transferuri

3,081,797

3,555,647

3.Alte venituri din exploatare

5,550,370

6,684,175

Total Venituri din exploatare

17,474,390

18,847,104

Cheltuieli de exploatare, din care

17,239,952

19,727,318

4. Cheltuieli materiale

281,454

330,555

5. Cheltuieli cu energie si apa

213,205

243,367

6. Cheltuieli cu personalul

6,904,094

6,915,211

7. Cheltuieli cu prestatii externe

3,428,393

4,117,472

8. Cheltuieli cu impozite si taxe

1,498,880

1,559,298

9. Alte cheltuieli de expl.

4,913,926

6,561,415

Rezultatul din exploatare

234,438

-880,214

Page 1

NOTA 5


anexa

HCLMNR-JîZ


SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

lei

CREANȚE

Sold la 31.12.2019

Termen de lichiditate

sub 1 an          peste 1 an

Total creanțe, din care:

23,445,650

4,570,728

18,874,922

CT 2678

11,000

11,000

CT411

2,078,203

2,078,203

CT 491

-655,393

-655,393

CT 438 .

22,131

22,131

CT 441

23,131

23,131

CT 4428

18,036

18,036

CT 4458

1,506,426

1,506,426

CT 458

37,746

37,746

CT 461

20,267,024

1,392,102

18,874,922

CT 473

207,766

207,766

CT 496

-70,420

-70,420

Total datorii, din care:

23,825,426

4,712,449

19,112,977

CT 167

158,536

158,536

CT 401

684,930

684,930

CT 404

75,196

75,196

CT 405

1,506,426

1,506,426

CT 408

635

635

CT419

424

424

CT 421

207,845

207,845

CT 423

5,416

5,416

CT 424

324

324

CT 427

6,328

6,328

CT 428

83,429

83,429

CT 431

211,460

211,460

CT 436

13,504

13,504

CT 4423

134,495

134,495

CT 444

41,809

41,809

CT 446

75,380

75,380

CT 447   ___

7,613

7,613

CT

20,315,687

1,440,765

18,874,922

ct4M>n°vQ^

454,525

216,470

238,055


NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele intocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financare individuale ale R.A.E.D.P.P. Cta si sunt pregătite in conformitate cu:

Legea contabilității 82/1991, cu actualizările si completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014;

Principii contabile

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc, si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit, si sunt înregistrate in evidentele contabile si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente. Evaluarea posturilor cuprinse in situațiile financiare ale anului 2019 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activitatii

Principiul permanentei metodelor

R.A.E.D.P.P. Cta aplica consecvent de la un exercițiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La intocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea au fost realizate pe o baza prudenta si, in special: in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data intocmirii acestuia;

sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere;

sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potențiale care au aparut in cursul exercițiului financiar respectiv sau in cursul unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data intocmirii acestuia.

Principiul contabilității de angajamente

Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele s-au produs (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzacție au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidențierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

Principiul intangibilitatii exercițiului

In scopul asigurării comparabilitatii informațiilor cuprinse in situațiile financiare pentru exercițiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, informațiile raportate in coloana corespunzătoare exercițiului financiar precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins in reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportării unor indicatori comparabili ca semnificație cu cei raportati in coloana corespunzătoare exercițiului financiar de raportare (exercițiul financiar al anului 2019).

Principiul necompensarii

Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

Eventualele compensări intre creanțe si datorii fata de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate In situația de mai sus, in notele explicative se prezintă valoarea bruta a creanțelor si datoriilor care au făcut obiectul compensării.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție.

Elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie/de producție. Cazurile

Politici contabile

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

inițiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situațiile financiare anuale;

o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar menționata in acestea.

In cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie sa menționeze in notele explicative natura modificării politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendința reala a rezultatelor activitatii entitatii.

Moneda funcționala si de prezentare

Contabilitatea se tine in in limba romana si in moneda naționala („RON”). Situațiile financiare au fost intocmite si prezentate in RON.

Imobilizări corporale si amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si deținute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare. Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus in funcțiune, cum ar fi reparațiile si intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situația in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere in beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta inițial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost adițional.

Imobilizările in curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp pana când activele relevante sunt finalizate si puse in funcțiune.

In costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si entitatea are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea activului imbilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate in chirie sunt capitalizate in contabilitatea locatarului si sunt amortizate pe durata contractului de chirie. La expirarea contractului de chirie aceste active sunt transferate locatorului (vanzare sau alt mod de cedare).

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, valoarea acesteia se scoate din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informațiile necesare sunt disponibile.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate sau numărul unităților produse ce se estimează ca vor fi obținute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe intreaga durata de viata a activelor. Terenul nu se amortizează. Cheltuielile cu intretinerea si reparația mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe măsură ce au fost efectuate; imbunatatirile care măresc in mod semnificativ durata de viata a activelor, capacitatea de producție a acestora sau performantele tehnice, se capitalizează.

Imobilizări necorporale si amortizare

Costurile aferente achiziționării de imobilizări necorporale sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe perioada utila de viata, de obice 3 ani.

Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar si depozite bancare pe termen scurt.

Creanțe comerciale


Cre            r^le sunt recunoscute si înregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile.

ituit când exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creanțele. Creanțele neincasabile sunt ffuî&i când sunt identificate.

NOTA 7


ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI IN ANUL 2019

Nu este cazul.NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2019 societatea a avut un număr mediu de 117 angajati, din care:

* personal administrativ salariat 117 angajati

Personal conducere 6 membri

Consiliul de administrarie este format din 5 membri.

Indemnizații acordate membrilor CA - 121.954 lei

Indemnizații acordate conform contract de mandat - 895.151 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

Cheltuieli cu salariile - 5.284.911 lei

Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor - 385.110 leiNOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2019

1. Indicatorul de lichiditate curenta =

active curecte =       24 309 239       .

datorii curente            4 909 686

2. Indicatorul lichidității imediate =

active curente-stocuri =             24 309 239 - 523        . nc

datorii curente                            4 909 686

3. Indicatorul gradului de îndatorare =

capital imprumutat____________ x100 =         Nu este cazul

capital propriu(sau capital angajat)

Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.

4. Viteza de rotatie a stocurilor =

costul vânzărilor =                  Nu este cazul

stocul mediu

5. Nr. De zile de stocare          =

stocul mediu x 365 =                Nu este cazul

costul vânzărilor

6. Viteza de rotatie a debitelor clienti =

soldul mediu clienti      x 365 =    1 59 971    „ „„       ..

.    ....      .   _ ,     ...                           _ Ă 0*35 Z5 Zile

Venit din expl. - Subvenții             15 291 457

7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori=

soldul mediu furnizori x365 =         690 948 v           ..

achiziții de bunuri                    10 852 418

8. Productivitatea muncii =


Venituri totale nr. mediu pers


15441 366

---—--- = 131 977 lei/persNOTA 10


ALTE INFORMAȚII 2019

 • a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud.

Constanta este înmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J 13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , forma de proprietate - Societate comerciala cu răspundere (imitata atribut fiscal RO

 • b) . Informații privind relațiile intreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi

Nu este cazul.

 • c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

Nu este cazul.

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit

Nu este cazul, pentru ca in anul 2019 Regia a înregistrat pierdere in suma de 878.600 lei

 • e) Cifra de afaceri 8.607.282 lei:

 • * venituri din închirieri tarabe - 878.755 lei

 • * venituri din închirieri spatii cu lata destinație si imobile - 7.612.998 lei

 • * venituri din comisioane si radieri ipoteci -115.529 lei

 • f) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing

In cursul anului 2019, Regia a incheiat unh contract de leasing financiar, pentru achiziția a 5 autoturisme. Contractul prevedea achitarea unui avans din total contract in procent de 50 %, urmând ca diferența sa se achite in termen de 1 an, in rate lunare egale, astfel ca in anul 2020, contractul respectiv se incheie.

 • g) Onorariile plătite auditorilor

Servicii audit extern achitate - 42.953 lei

 • h) Angajamente acordate

Soldul contului 405 in cuatum de 1.506.426 lei reprezintă contravaloarea biletelor la ordin emise In perioada 2016 - 2017, avand scadenta in 2020.

Menționam ca toate biletele la ordin emise de către Regie au fost avalizate de către Primăria mun. Constanta.

I) Alte aspecte legate de COVID 19

Referitor la instalarea si declararea pandemiei cu COVID19, facem precizarea ca deși nu au existat efecte si nu au influențat situațiile financiare ale anului 2019, decât prin prisma decalării termenului de intocmire si depunere, cu siguranța masurile dispune de către autoritati cu privire la amanarea, decalarea, eșalonarea obligațiilor contractuale, ținând cont de obiectul de activitate al Regiei (inchiriere si asocieri pentru a exploata spatii unde se desfasoara activitati comerciale) vor influenta activitatea si impicit rezultatele înregistrare in anul 2020, cu mențiunea ca, la momentul prezent nu putem cuantifica efectele rezultate in urma aplicării respectivelor reglementari.RAEDPP CONSTANTA

BDUL TOMIS, NR.101


FLUXUL DE TREZORERIE

PE ANUL 2019

METODA DIRECTA


-LEI-

SOLDUL INIȚIAL

2018

2019

SOLDUL INIȚIAL

SOLDUL FINAL

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

1,986,021

1,824,329

- incasari din prestări de servicii

12,052,675

12,218,717

- alte incasari

1,103,963

1,715,415

- plati către furnizori de bunuri si servicii

5,065,422

6,949,986

- plati către si in numele angajatilor

5,577,936

5,612,317

- plati impozit pe profit, TVA, varsaminte din profitul net (50%), virament 50% venituri din chirii dom. public, taxe de timbru, taxa miji, transport, taxa liniște, recuperare investiei ANL, cota de 1% către autoritatea locala

2,466,532

2,357,225

Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile

-208,440

-14,567

- plati in numerar către Consiliul Local Municipal si ANL a sumelor provenite din vanzarea de imobile

3,514,084

3,959,642

- plati TVA aferent vanzari

119,294

135,149

- incasari de numerar din vanzarea de imobile

3,424,938

4,080,224

Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare

0

0

- incasari din alocatii bugetare, cheltuieli materiale

3,081,797

3,555,647

- incasare alocatii bugetare , investitii

7,297,939

30,303,308

- plati in numerar cheltuieli materiale

3,081,797

3,555,647

- plati in numerar , investitii

7,297,939

30,303,308

SOLD FINAL

1,824,329

824,366

DIRECTOR ECONOMIC? DOBRIN IULIANA


SEF SERV. FIN. - CONTABILITATE, CASIAN CRISTINA

RAEDPP CONSTANTA BDUL TOMIS, Nr. 101


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR DE CAPITAL PROPRIU LA DATA DE 31.12.2019

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU

SOLD LA 31.12.2018

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD LA 31.12.2019

TOTAL DIN CARE

PRIN TRANSFER

TOTAL DIN CARE

PRIN TRANSFER

Patrimoniul Regiei

405,163

328,725

0

0

0

733,888

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

1,818,464

0

0

0

0

1,818,464

Rezerve legale

127,457

0

0

0

0

127,457

Rezerve pentru acțiuni proprii

Rezerve saturate sau contractuale

Alte rezerve

810,841

98,864

0

0

0

909,705

Rezultatul reportat

0

197,728

0

197,728

0

0

Rezultat

Pierdere de recuperat din anii anteriori

0

0

0

0

0

0

Rez reportat provenit din adoptarea pentru prima data a

IAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

————--------

Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Sold creditor

Sold debitor

Rez reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

197,728

18,892,428

-

19,968,756

-

-878,600

Sold debitor

TOTAL

3,359,654

19,517,745

0

20,166,484

0

2,710,914

SEF SERV. FIN. - CONTABILITATE, CASIAN CRISTINA