Hotărârea nr. 280/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DE CĂTRE RAEDPP CONSTANȚA A FONDULUI LOCATIV PROPRIETATE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind subvenționarea activității de administrare de către R.A.E.D.P.P.

Constanța a fondului locativ proprietate a municipiului Constanța

Consijiul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Sn.&f.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 112830/24.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și raportul nr. 10793/24.07.2020 al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; prevederile Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996; prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Capitolul V Contractul de locațiune; ale Ordonanței de Urgență nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe și prevederile Hotărârii nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat la statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale si regiilor autonome;

Având in vedere H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța si H.C.L. nr. 24/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a, alin. 3, lit. d și art. 196, alin. (1), lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă subvenționarea diferenței dintre veniturile obținute din închirierea imobilelor apaținând fondului locativ al municipiului Constanța, date în administrarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanța și cheltuielile de administrare, cheltuielile cu reparații capitale și curente, cheltuieli cu întreținerea, impozitele și taxele aferente, necesar a fi efectuate pentru ca imobilele să poată fi exploatate în condiții de siguranță și eficiență.

Art. 2. Sumele necesare acoperirii deficitului vor fi solicitate de către Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța în baza cererilor de alimentare și vor fi virate de către Primăria municipiului Constanța în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli.

Justificarea sumelor primite de către Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța sub formă de subvenție se va face în baza deconturilor unde se vor menționa veniturile obținute din chirii și cheltuielile de administrare, cheltuielile cu reparații capitale și curente, cheltuielile cu întreținerea, impozitele și taxele aferente, necesar a fi efectuate pentru ca imobilele să poată fi exploatate în condiții de siguranță și eficiență.

Art. 3. Cheltuielile cu lucrările de întreținere, reparații capitale și curente a spațiilor, ce intră în sarcina proprietarului în conformitate cu prevederile Codului civil, vor fi aprobate de către acesta în baza notelor de fundamentare întocmite de Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și vizate de consiliul de administrație al acesteia.

Art. 4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,1 împotrivă,   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


FULVIA ANTON
DI


CONSTANTA „      ~

nrflw / (Soucy.fipao