Hotărârea nr. 28/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA VIILE NOI, SOLA 107, PARCELA A1016/12, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de      0A >    2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.6756/14.01.2020 avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul de specialitate al Direcției patrimoniu și cadastru nr. 7101/14.01.2020;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr.13173/12.08.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.159982/21.08.2019;

Văzând extrasul de carte funciară eliberat de O.C.P.I. Constanța în data de 18.12.2019 pentru terenul situat în municipiul Constanța, identificat cu nr.cadastral 5644 și carte funciară nr.240899 precum și pagina nr.43 la H.C.L.nr.109/2005 privind centarlizarea "inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța";

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin.6 lit.b), art. 108 lit. a), art.299 și art. 362 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.


HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului teren în suprafață de 5000mp (5008,85 mp conform măsurătorilor), situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, care constituie domeniu privat al municipiului Constanța, identificat cu nr. cadastral 5644 și carte funciară nr.240899, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, pe o perioadă de' 10 ani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Destinația terenului descris la art.l este cea stabilită conform reglementărilor urbanistice aprobate în zonă, respectiv cea menționată în adresa Direcției urbanism nr.R4342/15.01.2020.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța în termen de 30 (treizeci) zile de la data comunicării hotărârii de consiliu.

Art. 3. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre astfel:         pentru.    «—

La data adoptării sunțî PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


a fost ___votată de consilierii locali

împotrivă,    '_______abțineri.


funcție              consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACHE

^NSTA^


’____2020


Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Valoare de inventar (lei)

Observații

Teren situat în zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, nr.cadastral 5644, carte funciară 240899

Teren=5000

(5008,85 mp din măsurători)

2.819.093,6

solicitare R.A.E.D.P.P.

Constanța

nr. 13173/12.08.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub

nr.159982/21.08.2019

H.C.L. nr.109/2005, pag.43
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MARCELA ENACHE


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL


Intravilan


.«zl


Scara 1.2.000

Județul Constanta

Teritoriul administrativ: CONSTANTA _ Localitatea CONSTANTA “"Qo^SIRUTA 60428

’ '*Adre'sa .imobilului


îl


ANEXATA

HCLM NRz2£ I


9

. :“^lnțra‘vîrați Constanta parcela A 1016/12

'         e?c*a^ra'a' bunului imobil

4-4-Suprarată din acre 'ftftî- ’ •Stotajjf'- 5000,00 mp

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ^ K 7WAC LPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SERVICIUL CADASTRU


WAV SPRE ^ESCC)că AQA2.


^37SQ 12.


f".

bH tO

% iH


t.


37


SA


tSG. AQAPi


* Suprafața din măsurători

Stotala = 5008.85 mp

Calculul'ănăiitic al suprafeței

sistem

de coordona

te local

nr.

X

Y

pct.

(m)

(ni)

1

841.460

4772.330

2

818.450

4742.970

3

706.090

4820.400

4

731.270

4847.930

Stotala = 5008.85 mp


ÎNCADRARE in teritoriuCONTRASMl&^Â

SECREÎĂi^X marcela^NaOAe- . tNumăr cadastral


5               x’..

• • <


.Ă/C-


r.


3*>#


^RU-<*o3'X

——--I*l£\

rn'T«'“’1

; aUTORI/*1**'- I 5 .'(SERIA B NU*1- o

I A.B.C 1

' ing.PElEANU \ î' . ■. .-biȘTIN^întocmit; ., ț>» /1

i

i !

î V i


—ONCGC wczur. jui/fq

c.^6

CvlKTvGRA r\i'


»■ i »■ • • > .7:: ’ * •>*.


hispcrJer, t

\ni^fCOL-ETA FLORESCU