Hotărârea nr. 279/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA ȘI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR CU PRIVIRE LA UTILIZAREA LOCURILOR DE PARCARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor cu privire la utilizarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Constanța

Consiliul local Municipal Constanta întrunit în ședința ordinară la data de _

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 106100/13.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism, agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 110723/21.07.2020;

Având în vedere prevederile:

 • - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare;

 • - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că anularea HCL nr. 235/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța, a avut ca efect creșterea substanțială a sesizărilor către Direcția generală poliția locală (aproximativ 466 sesizări) formulate atât de persoane fizice, cât și juridice ce au ca obiect utilizarea fără drept a locurilor de parcare,

Considerând necesară și urgentă reglementarea unor contravenții și sancțiuni corelative în scopul disciplinării și respectării drepturilui de utilizare temporară a locului de parcare ce se naște prin plata taxelor și tarifelor aferente către bugetul local

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit d), alin (7) lit n) și art 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (1) Constituie contravenție următoarele fapte săvârșite de persoane fizice sau juridice:

 • a) utilizarea unui loc de parcare fără achitarea taxei sau tarifului corespunzător stabilite de către Consiliul local prin hotărâre;

 • b) punerea utilizatorului de drept a unui loc de parcare în imposibilitatea de a-l folosi;

 • c) ocuparea unui loc de parcare destinat parcării/încărcării autovehiculelor electrice/hybrid plug-in, cu un alt tip de autovehicul.

 • (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 200 la 600 lei în cazul faptelor prevăzute la lit. a) și b);

 • b) cu amendă de la 200 la 400 lei, în cazul faptei prevăzute la lit. c).

 • (3) Sancțiunea se aplică persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare/înregistrare, care au în proprietate sau care, după caz, folosesc în baza unui drept legal vehicule înmatriculate/înregistrate în România, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare/înregistrare, care au în proprietate sau care, după caz, folosesc în baza unui drept legal vehicule înmatriculate/înregistrate în alte state.

Art. 2 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către împuterniciți! primarului, respectiv polițiștii locali din cadrul Direcției generale poliția locală cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice sau circulația rutieră.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare și devine obligatorie în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică prin grija secretarului general, în condițiile legii.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,    - abțineri. .

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.


CONTRAS SECRETAR,


MNEAZA ENERAL,


FULVIA ANTO


DINcSCU