Hotărârea nr. 278/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. AVRAM IANCU NR.31, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 578 MP, OCUPAT DE ACTIVUL ”C1-DEPOZIT-PARTER”, CĂTRE SC DORIS TRADING SRL

H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Avram lancu nr. 31, în suprafață de 578 mp, ocupat de activul "Cl-Depozit-parter", către SC Doris Trading SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Soffi (PP&O

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 110206/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.112336/24.07.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 pHvind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.593/13.12.2006, poziția 43 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care .aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.261/31.07.2017, art.2 și art.3 alin.l privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 31978/17.02.2020 depusă de către SC Doris Trading SRL; ■

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c, alin. 6 lit. b, art. 354, art. 355, art. 364, alin.l și ale ard 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

i

HOTĂRĂȘTE

i

Art.l. Se aprobă joportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Avram lancu nr. 31, în suprafață de 578 mp, ocupat integral de activul "Cl-Depozit-parter", conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, către SC Doris Trading SRL.

Terenul proprietate privată a municipiului Constanța este ocupat de activul "Cl-Depozit-parter" în suprafață de 578 mp, deținut în proprietate de către SC Doris Trading SRL, confqrm documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 211948-C1 și a încheierii de intabulare nr.113701/28.11.2014 emise de către OCPI Constanța. '

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism:nr.R31978/11.06.2020.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății/ Direcției financiare și SC Doris Trading SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, ll abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ /

SECRETAR GENERAL;

FU LVI A ANIOWA DLMESCU

CONSTANȚA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

578 mp

Mun. Constanta, Str. Avram lancu, nr. 31, Jud. Constanta

Nr. Cartea Funciara


Unitate Administrativ Teritoriala (U^T-)---

r '     ----------------!----ANuXĂrTZA

Constanta                              n jn


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

578'

Limitele imobilului sunt delimitate de construcție

Total

578

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CIE

578

Depozit-Parter. Suprafața construita desfasurata S=578 mp

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 578 mp

Suprafața din act =578 mp

Carmen

Executant Ipg^p^iwSSfc'J/ăfer

Confirm exe^watea mfifiȘterilpr la corectitudinea/^țfcmirii ctocumwgîtfei^ corespondeiw’a^^mîr^ș^tea ci /Ț ^'r. jn

i(, ;■ Inspector

Confirm Introduc^reaJm^bilului in baza de date integrata si ”* : atribuirea numărului cadâătral> GOj#ț{ •


ilesi


Stampila BCPI


Semnătura si pi


Data.


_12-