Hotărârea nr. 277/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. DECEBAL NR.4, LOT 3, ÎN SUPRAFAȚA INDIVIZĂ DE 39,56 MP, CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 8351A/28.11.2019, ÎNCHEIAT DE RAEDPP CONSTANȚA , CĂTRE BÂCLEA ADOLF ȘI BÂCLEA IRINA

HOTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr.4, lot 3, în suprafața indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351A/28.11.2019, încheiat de R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, către Bâclea Adolf și Bâclea Irina

Consiliul locaLal municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de               Aa&o.                            '    '

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 110202/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.112696/24.07.2020.

Având în vedere:

-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare; .

-Hotărârea nr.20/17.01.1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.l 12/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului;

-Hotărârea nr. 11/1997 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile ;cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

  • - Decizia nr. 3/30.01.2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție-completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

  • - HCL nr.635/2007 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 5;

-HCL nr.307/2Q!16 privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 21;

  • - Decret nr. 92/1950, anexa Constanța, poziția 95;

  • - cererea de cumpărare nr. 5436/27.05.2016 completată prin adresele nr. 188850/05.11.2018 și nr. 107504/15.07.2020;

  • - contractul de yânzare-cumpărare nr. 81/16.10.2007, încheiat între Cucu Dorina, Cucu Theodor, Cucu Gheorghe-Marcel și Bâclea Irina și Bâclea Adolf;

  • - contract de închiriere nr.8351A/28.11.2019 încheiat între RAEDPP Constanța și Bâclea Irina și Bâclea Adolf;

  • - art. 18 din anexa la H.C.L. nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, nr. 8638/23.06.2020 înregistrat la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 96720/23.06.2020; j

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 354, art. 355, art. 364 alin, 1 și ale art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

1

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe a terenului indiviz în suprafață de 39,56 mp din suprafața totală de 157 mp (lot 3), situat în municipiul Constanța, str. Decebaj nr. 4, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351A/28.11.2019 încheiat de RAEDPP Constanța, către Bâclea Adolf și Bâclea Irina, conform planului anexă de face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul indiviz îij suprafață de 39,56 mp din totalul suprafeței de 157 mp este înscris în cartea funciară nr.205998 a UAT Constanța, conform încheierii de intabulare nr.99875/07.08.2018 și a extrasului de carte funciară nr. 89904/22.07.2020 emise de OCPI Constanța și constituie domeniul privat al municipiului Constanța. ?

Reglementările șh funcțiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanisjn nr. R217053/17.01.2019.

Raportul R.A. J,Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr.8638/23.06.2020 înregistrat la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 96720/23.06.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Compartimentului contracte avizări și legile proprietății, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și numiților Bâclea Adolf și Bâclea Irina (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici) în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

oLfi pentru, ^împotrivă.    •— abțineri.

La data adoptării Șunt în funcție          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR7 GENERAL,

FULVIA ANTQNW DINESCU

CONSTANȚA

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

205998

157

Constanta, Str. Decebal, Nr. 4, Lot 3

Cartea Funciara nr.

DAT: Constanta>1fe


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

*_

Cc

157

Limita Imobilului este delimitată de gard placi beton intre 1-2-3-4-5-6-7-8 si 13-14-15-1;

WTal

157

construcție intre pct. 8-9-10-11-12, neimprejmit intre 12-13.

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

27

Locuinta-P+M+Beci; Supraf. constr. desf.= 71 mp

Total

27

Suprafața totala măsurată a imobilului = 157 mp

Suprafața din acte = 157 mp

Executant: BIZIRU CRISTIAN ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la tereni~<i6țețțtitu’diriea intgcrnirii  documentației cadastrale si corespondenta acesteja:c\realitătea\


inspector:

Confirm introducerea imobilului in bazade date integrata si atribuirea-numarului cadastraL—-----

|OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CONSTANJ'A [ Nume șl Prenume: TOGH^CÎ LIVIA l Fi-ncVa-COMfitLIEK âR. Ifi