Hotărârea nr. 276/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. DECEBAL NR. 4, LOT 2, ÎN SUPRAFAȚA INDIVIZĂ DE 46,93 MP, CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 8351B/28.11.2019, ÎNCHEIAT DE RAEDPP CONSTANȚA, CĂTRE BÂCLEA ADOLF ȘI BÂCLEA IRINA

HOTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr.4, lot 2, în suprafața indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351B/28.11.2019 încheiat de R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, către Bâclea Adolf și Bâclea Irina

Consiliul local aL municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de                             .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.110196/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul 'Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 112693/24:‘07.2020.

Având în vedere:;

-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare; :

-Hotărârea nr.20/17.01.1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii rir. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului;

-Hotărârea nr. i 11/1997 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile tu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

  • - Decizia nr. 3/30.01.2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție-completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

  • - HCL nr.635/2O07 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 5;

-HCL nr.307/20’16 privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 21;

  • - Decret nr. 92/1950, anexa Constanța, poziția 95;

  • - cererea de cu'mpărare nr. 5436/27.05.2016 completată prin adresele nr. 188850/05.11.2018 și nr. 107504/15.07.2020;

  • -contractul de vânzare-cumpărare nr. 583/19.07.2007, încheiat între Bojor Maria și Bâclea Irina și Bâclea Adolf;

  • -contract de închiriere nr.8351B /28.11.2019 încheiat între RAEDPP Constanța și Bâclea Irina; și Bâclea Adolf;

’-art. 18 din ănexa la H.C.L. nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzațe a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

<

Văzând raportul R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, nr. 8637/23.06.2020 înregistrat la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 96718/23.06.2020;    |

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 354, art. 355, art. 364 alin. 1 și ale art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

i     HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprotșă oportunitatea vânzării directe a terenului indiviz în suprafață de 46,93 mp 'din suprafața totală de 99 mp (Lot 2), situat în municipiul Constanța, str. Decebai nr. 4, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351B/28.11.2019 încheiat de RAEDPP Constanta, către Bâclea Adolf și Bâclea Irina, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul indiviz îrj suprafață de 46,93 mp din totalul suprafeței de 99 mp este înscris în cartea funciară nr.208546 a UAT Constanța, conform încheierii de intabulare nr.99868/07.08.2018 și a extrasului de carte funciară nr. 89918/22.07.2020 emise de OCPI Constanța și constituie domeniul privat al municipiului Constanța, i

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R217050/17.01.2019.

Raportul R.A. Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr.8637/23.06.2020 înregistrat la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 96718/23.06.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Compartimentului contracte avizări și legile proprietății, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și numiților Bâclea Adolf și Bâclea Irina (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici) în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

2_ pentru, -jîmpotrivă,    1 abțineri.

La data adoptării Șunt în funcție           consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ

secretar/general,

FULVIA ANTOJOA D1NESCU

••                                    j

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:200

Mi, cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

w208546

99

Constanta, Str. Decebal, Nr. 4, Lot 2

Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta

CQ
Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Cc

99

^pbtal

99


Limita imobilului este delimitată de construcție intre pct 1-2-3-4-5, gard placi beton intre pct. 5-6-7, neimprejmuit intre pct. 7-8-1.


B. Date referitoare la construcții


Cod constr.


Destinația


Suprafața construita la sol (mp)


Mențiuni


C1


CL


45


Locuinta-Parter; Supraf. constr. desf.= 45 mp


Total


45


Suprafața totala masurata a imobilului = 99 mp

Suprafața din acte = 98 mpExecutant: BIZiRU CRISTIAN ȘTEFAN ' // r

Confirm executarea măsurătorilor laderen, cofectifudiriea infoctyiirii

documentației cadastrale si corespondenta aeesțeiâZciPrealităteM


06.08.2018Inspector:

Confirm introducerea imobilului in bazade date integrata si atribuirea numărului cadastral. / )

f      OE CADA* FRU PUBLICITATE 1^1             *