Hotărârea nr. 274/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL-TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU NR. 44, LOT 1, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 170 MP CĂTRE GUR BILAL, CE FACE, PARȚIAL, OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 28940/2019, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT DE RAEDPP CONSTANȚA

ROMÂNIA '

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str.i Ștefan Mihăileanu nr.44, lot 1, în suprafață de 170 mp,

către Gur Bilal, cb face, parțial, obiectul contractului de închiriere nr.28940/2019, adiționat, încheiat cu R.A. „Exploatarea Domeniului Public și

| Privat" Constanța

Consiliul local al njiunicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ___2020.     ’

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.110025/22.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-soeiale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărârea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul- Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.l 12689/24.07.2020;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr.l 12/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;                |

 • - Hotărârii nr.20/17.01.1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului;

 • - Hotărârii nr. 11/1997 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind Aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile; cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea guvernului nr.20/1996;

 • - Legii nr. 10/08.02.2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;

 • - Legii nr.l/2009Ș pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor itnobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;

 • - Deciziei nr.3 din 30.01.2017 a înaltei Curți de Casație și Justiție - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

 • - HCL nr.392/20Q8 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta- anexa 11;

 • - HCL nr.85/29.04.2010 modificată prin HCL nr.377/28.12.2016 "privind modificarea HCL nr. 85^29.04.2010 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Con-stanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară";

 • - HCL nr.218/30j06.2020 privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr.44 lot 1, în suprafață de 170 mp, că’tre Gur Bilal și Gur Ayse, ce face, parțial, obiectul contractului de închiriere nr.28940/2019, adiționat, încheiat cu R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța;

 • - contractului de; vânzare-cumpărare nr.28929/28.08.1997, încheiat în baza Legii nr. 112/1995 cu doamna Ilie loana-Florica;

 • - contractului de 'schimb fără sultă nr.551/06.07.2018 încheiat între Ilie Ioana Florica și Gur Bilal; |

 • - contractului de 'închiriere teren - curte nr.28940/07.11.2019, modificat prin act adițional nr. l/27.11;2019;

 • - HCL nr.261/31.Q7.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările' și completările ulterioare;                i

 • V ăzând raportul iR.A. „Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta nr.6293/18.05.2020;

Având în vedere cererea de cumpărare înregistrată la sediul RAEDPP Constanța sub nr. 10057/25.07.2018, precum și cererea de menținere a solicitării de cumpărare depusă la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 110031/20.07.2020 de către Gur Bilal;                 j

 • î n temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. c, alin.6 lit. b, art.354, art.355, art.363 alin. 6, alin.7, Șart.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

ț                                                                                                                               ' .

î      HOTĂRĂȘTE

1 v

Art.l. Se aprobă vânzarea directă, precum și raportul de evaluare nr.110916/22.07.2020 șe stabilește prețul de vânzare în sumă de 75.056,70 euro, fără TVA, dar nu mai puțin suma de 363.477,08 lei, fără TVA, al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr.44, lot 1, în suprafață de 170 mp, înscris în cartea funciară nr.229139, conform încheierii de intabulare nr.163981/03.12.2019 emisă de OCPI Constanța, ce face, parțial, obiectul contractului de închiriere nr.28940/07.11.2019, adiționat, încheiat cu RAEDPP Constanța, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanisțn nr.2121/21.07.2020, către Gur Bilal.

Raportul de evaluare nr.110916/22.07.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.                j

Art.2. Achitarea ; prețului de vânzare se va face, în rate sau integral, în conformitate cu prevederile art.19 și art.20 ale HCL nr.261/2017, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.                j

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Compartimentului contracte avizări și legile proprietății, Direcției pațrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, domnului Gur Bilal (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici) în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Corfstanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cKu> pentru,    <— < împotrivă, / abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.