Hotărârea nr. 273/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE ȘI A RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TABLA BUȚII FN, TALUZ, FALEZĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 76 MP, CĂTRE MUHSCINĂ SORIN

•     HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Tabla BuțiPFN, taluz, faleză Nord, în suprafață de 76 mp, către Muhscină Sorin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

^n.Qif-QQW. \

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 112084/23.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale,'buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.112702/24.07.2020;     ;

Având în vedere prevederile:

  • - art.6, alin.l"2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.380/30.09.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanță, strada Tabla Buții, zona faleză Nord, în suprafață de 76 mp, către Muhscină Sorin, !

  • - HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată ia municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,                      i

  • - HCL nr. 109/28.02.2005, pag.3, poz.147, privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 164415/27.08.2019, formulată de către Muhscină Sorin pentru terenu'l în suprafață de 76 mp;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă ^vânzarea directă, precum și raportul de evaluare nr. 111969/23.07.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 32.062,88 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 76 mp, situat în municipiul Constanța, str. Tabla Buții FN, taluz, faleză Nord, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.2131/23.07.2020, către Muhscină Sorin.

Raportul de evaluare inr.111969/23.07.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia sub condiția rezolutorie prevăzută la art.l, alin. (3) din HCL nr.380/30.09.2019: "Contractul de vânzare-cumpărare se va perfecta sub condiția ca în termen de 12 luni de la încheierea acestuia, cumpărătorul să facă dovada Inițierii demersurilor legale în vederea executării lucrărilor de consolidare ale taluzului, pentru protecția construcțiilor existente, proprietate personală. Totodată, municipiul Constanța va fi exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele prejudicii ce ar putea fi produse ca urmare a surpării taluzului".

Art.4. Compartimentul; relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, lui Muhscină Sorin (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aduce’rii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.         

Prezenta hotărâre a fost;votată de consilierii locali astfel:

vLFT pentru,    «— împotrivă, 4 abțineri.

La data adoptării sunt în^funcție ^2-^- consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


zJv/w


CONTRASEM NEAZ.

SECRETAR GENEI


Fulvia Ai


R GENERAL, ela DINESCU


CONSTANȚA


Nr.