Hotărârea nr. 272/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, BD. MAMAIA NR. 341K

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr.341K

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Ar, 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.110183/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr,5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilorjși libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr. 112682/24.07.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23,din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea, stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - actului adițional autentificat sub nr.595/10.05.2005 la contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4667/12.12.2003;

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3000/17.07.2018,

Văzând cererea nr.206927/25.10.2019, completată cu adresa nr.12078/21.01.2020 de transmitere a memoriului de arhitectură proiect nr.150/2018, precum și adresa nr.40246/27.02.2020, prin care SC EURO VIAL RESIDENCE SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,             ;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, șrt.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba raportul de evaluare nr.49591/10.03.2020 întocmit pentru terenul situat îh municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr.341K, în suprafață totală de 5.169 mp, cu nr.cadastral 234268, ce a făcut obiectul actului adițion'al autentificat sub nr.595/10.05.2005 la contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4667/12.12.2003, încheiat cu municipiul Constanța, precum și a contractului de vânzare cumpărare încheiat între terți autentificat sub nr.3OO0/17.O7.2O18, ce stabilește diferența de preț în sumă de 260.739,90 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a solicitării modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "minihotel, suprafață construită :2.585 mp, suprafață desfășurată:12.925 mp, POT:50%, CUT:2,5" în "modificare proiect autorizat cu AC nr.901/07.06.2019 "modificare proiect autorizat cu AC nr.238/07.03.2018-construire ansamblu turistic corp A-2S+P+5E, corp B-2S+P+5E, corp C parter, corp D-2S+P, împrejmuire teren și organizare de șantier ș;i branșament utilități pentru organizare de șantier" prin reconfigurare structurală, recompartimentări interioare, modificări fațade și balcoane în ansamblu turistic corp A-2S+P+5E și corp B-2S+P+5E prin supraetajare cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maxim 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii, conform prevederilor Legii nr.50/1991, art.2, al.4, lit.a^l, numai după intabularea construcției la stadiul fizic autorizat premergător supraetajării", conform certificatului de urbanism nr.3276/11.09.2019 șj memoriului de arhitectură transmis prin adresa nr. 12078/21.01.2020 '(proiect nr. 150/2018): POT: 44,09%, CUT=2,83, S construită la sol=2.279^31 mp, S construită desfășurată =14.649,43 mp).

Raportul de evaluare nr.49591/10.03.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre. <

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică, i

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotjărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu șiicadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției [urbanism, Direcției financiare, societății EURO VIAL RESIDENCE SRL (prin; Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța. ;

i

Prezenta hotărâre ja fost votată de consilierii locali astfel: £6^ pentru,    —i împotrivă, / abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CON

SECR

FulviaSEMNEAZĂ

ERAL


1

CONSTANȚA

Nr.