Hotărârea nr. 271/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA COMPLEX SAVOY, AFERENT ACTIVULUI CHIOȘC COMPLEX SAVOY

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Complex Savoy, aferent activului chioșc Complex Savoy

Consiliul local al‘municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de              2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.110163/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognpze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilorșși libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.112675/24.07.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23j din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de'vânzare cumpărare autentificat sub nr.2431/26.06.2003, - contractului autentificat sub nr,3659/18.12.2015,

i

Văzând cererea nr.67909/22.04.2020 prin care SC COMPLEX SAVOY SA solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codiil administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

i

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.77726/18.05.2020 întocmit pentru terenul situat îrt municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Complex Savoy, aferent activului chioșc Complex Savoy, în suprafață de 281,78 mp, cu nr.cadastral 200049, de a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2431/26.06.2003 și al contractului autentificat nr.3659/18.12.2015, îHcheiate cu municipiul Constanța, ce stabilește diferența de preț în sumă de 21:725,24 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a solicitării modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "Construire imobil P+6E cu funcțiunea de cazare. împrejmuire teren"în "supraetajare cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maxim 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii, conform prevederilor legii nr.50/1991, art.2, al.4, lit.a^l, numai după

intabularea construcției la stadiul fizic autorizat cu AC nr.225/20.03.2017 premergător supraetajării", conform certificatului de urbanism nr.2289/31.07.2017 și memoriului de arhitectură transmis - nr. proiect 274/2019: POT: 70%, <pUT=5,75, suprafața construită la sol=213 mp, suprafața construită desfășurată itotală=2.225 mp, suprafața desfășurată aferentă CUT propusă = 1749,02. i

Raportul de evaluare nr.77726/18.05.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnărea actului juridic în formă autentică. I

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și Șcadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății COMPLEX SAVOY SA (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

I

Prezenta hotărâre:a fost votată de consilierii locali astfel:

X/z pentru, j împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție >4^ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

Fulvia Ant&hel/DINESCU


CONSTANȚA

Nr. Z?x '"Z