Hotărârea nr. 270/2020

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENURILOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, BD. MAMAIA NR. 526 (ZONA TABĂRĂ TURIST)

î        HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în* municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr.526 (zona Tabără Turist)

Consiliul local al smunicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de jȘX /X • 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.110160/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru' administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor>și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori econbmici nr.112314/24.07.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art.22 și art.23; din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea, stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de .vânzare cumpărare autentificat sub nr.105/22.01.2013,

  • - contractului de Vânzare cumpărare autentificat sub nr.456/19.03.2014,

  • - contractului deȘ vânzare cumpărare autentificat sub nr.704/20.03.2019, adiționat,

Văzând cererea mr.54934/18.03.2020 prin care SC MARIACHIS KLAB REZIDENCE SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,             

  • î n temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

i

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.57982/26.03.2020 întocmit pentru terenul situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr.526 (zona Tabără Turist), în suprafață totală de 468 mp (371 mp-Bd. Mamaia nr.526 + 97 mp-Bd. îțlamaia nr.526A), cu nr.cadastral 248510, ce a făcut obiectul contractelor deivânzare cumpărare autentificate sub nr.105/22.01.2013 și nr.456/19.03.2014, încheiate cu municipiul Constanța, precum și a contractului de vânzare cumpărareTncheiat între terți autentificat sub nr.704/20.03.2019, adiționat, ce stabilește jdiferența de preț în sumă de 87.272,17 euro, fără TVA, rezultată ca urmare solicitării modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor din "comerț, alimentație publică (S=371 mp), teren neconstruibil (S=97 mp)" în "construire imobil S+P+3-4E cu destinația locuințe de vacanță cu spații comerciale și spații de alimentație publică la parter și organizare de șantier", conform certificatului de urbanism nr.298/06.02.2018 și memoriului de arhitectură, întocmit de SC Cory Proiect Vision SRL, transmis prin adresa nr.54934/18.03.2020: POT: 70%, CUT=4, suprafață construită la sol = 327,42 mp, suprafață desfășurată totală=1558,17 mp.

Raportul de evaluare nr.57982/26.03.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea ^diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnajrea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și jcadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății MARIACHIS KLAB REZIDENCE SRL (prin-î Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța. )

L'

Prezenta hotărâre la fost votată de consilierii locali astfel: /<& pentru, împotrivă, /v abțineri.

ț                                (Z

La data adoptării sunt în funcție / consilieri din 27 membri.CONT SEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, Fulvia^Anfl INESCU


CONSTANȚA        i

Nr.