Hotărârea nr. 27/2020

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TRAIAN, SCUAR TRIBUNAL, LOT 1, MONUMENTUL EROILOR, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI


HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Traian, scuar Tribunal, lot 1, Monumentul Eroilor, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de i     2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 6754/14.01.2020, avizele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și al Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.7060/14.01.2020;

Având în vedere solicitarea Secretariatului General al Guvernului nr.20/14428/T.G. din data de 10.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.178591/17.09.2019;

Văzând dispozițiile art. 2 din H.C.L. nr.516/28.11.2019 privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în cartea funciară;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 293 alin. (1) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 105 mp, situat în municipiul Constanța, str. Traian, scuar Tribunal, lot 1, Monumentul Eroilor, pe care este amplasat un soclu, înscris în cartea funciară nr.251740, având nr. cadastral 251740, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - preluarea terenului descris la art.l se va realiza în baza unui protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului de transmitere a imobilului în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Acesta va cuprinde și valoarea de inventar actualizată în condițiile legii.

Art. 3 - După preluare, terenul descris la art.l, se utilizează de către Ministerul Apărării Naționale pentru amplasarea unui monument comemorativ de for public dedicat Zilei Dobrogei.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Ministerului Apărării Naționale, Secretariatului General al Guvernului, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: c2X pentru. împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

N R .&9. &L2020


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Anexă la H.C.L.nr

Nr. crt.

Denumirea bunului

Adresa

Elementele cadru de descriere tehnică/ Carte Funciară/nr.cadastral

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoan juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

1

Imobil

Municipiul Constanța, Județul Constanța, Str. Traian, scuar Tribunal, Lot 1, Monumentul Eroilor, pe care este amplasat un soclu

Teren în suprafață de

105 mp

Carte Funciară nr.251740 Nr.cadastral 251740

Municipiul Constanța, județul Constanța, domeniul public, CUI-4785631

Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI-4183229


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

anexa la

wci .m      —■ ><20^


ANEXA NR. 1J5 Ia regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 500


Număr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

105 mp

Strada Traian, Scuar Tribunal, Lot 1 Monumentul Eroilor

T Cartea Funciara Numărul f

1 U.A.T. |


Constanța, jud. Constanța. |

A. Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

l

Ce

105

Lot 1. Teren intravilan neîmprejmuit.

Total

105

-

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

-

-

-

-

Total

-

-

Total suprafață construită desfășurată = - mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 105 mp

Suprafața din acte =..........mp

^-^^T^Executant:

Zp     S.CTM:OTOJgȘlRf£r"''“t’>s

cBtțwtWJOC^A

4?    AUTORIZARE           BSAuroiiuwn

s Confirm executarea masuratarilorja terpi 8 cofeBfifildfhiâ'IhtStmiâidocumeutatiet.dadaș X ss.corospppțlegțșiace^iâiu realitatea din te %           “TO',C

XSt,       Scij>tJatura s> țșmpila O ,

x'~^£IJ'stiatăfl8 Noiembrte-jpi&oRifeg^

falei? en. i'.

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

; :;.W t’f.Semnătură si parafa ... ■ .

L-      ‘       Ștampila BCBIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI

-SERVICIUL CADASTRU

’ SPRE NCSCH1MÎ3ARE