Hotărârea nr. 269/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR.115/2017 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ROMANIA

| JUDEȚUL CONSTANTA

l MUNICIPIUL CONSTANTA l CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de . Z?X •     2020:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 110143/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr. 112886/24.07.2020;

Luând în considerare adresa Direcției dezvoltare și fonduri europene, Serviciul investiții nr. 102051/06.07.2020 precum și adresa Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 35168/22.06.2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanta sub nr. 100174/01.07.2020;

în conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr.451/28.12.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, dispozițiile H.C.L.nr.115/24.04.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, dispozițiile H.C.L. nr. 411/27.11.2017 privind completarea și modificarea H.C.L.nr.115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, dispozițiile H.C.L. nr. 56/19.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr.115/27.04.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 115/27.04.2017 în sensul că se modifică, astfel:

  • - la poziția "Creșa nr. 2" în loc de suprafața construită de 1032,65 mp se va citi corect suprafața construită de 1027,43 mp;

  • - la poziția "Creșa. nr. 5-parter" se va citi corect "Creșa nr. 5 - P+l"

Art. 2 -Se aprobă retragerea din administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 6, a spațiului în suprafață de 5,22 mp aflat în incinta Creșei nr. 2 în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța,.

Art. 3 - Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art. 1 și 2 se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru, Direcția generală de asistență socială Constanța și Grădinița cu program prelungit nr. 6.

Art. 4 -La terminarea lucrărilor și finalizarea investițiilor, spațiul aflat în incinta Creșei nr. 2, în suprafață de 5,22 mp va reveni în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 6, la data semnării procesului verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Grădinița cu program prelungit nr. 6

Art. 5 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 115/27.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 6- Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, SPIT Constanța, Direcției generale de asistență socială Constanța, Grădiniței cu program prelungit nr. 6 în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, împotrivă, ~~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție x X" ~ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, .


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR/GENERAL, FU LVI A ANTONII-A DJNESCU