Hotărârea nr. 268/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA IEȘIRII DIN INDIVIZIUNE CU SULTĂ A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CHILIEI NR. 27

roNSTA/V7-

*        ROMANIA


« JUDEȚUL CONSTANȚA

I tlTW MUNICIPIUL constanța CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea ieșirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Chiliei nr. 27

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 6 0,6^ • 2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 110141/21.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Serviciului patrimoniu înregistrat sub nr 112224/24.07.2020;

Având în vedere sentința civilă nr. 1795/31.01.2008 pronunțată de către Judecătoria Constanța în dosarul nr. 220/212/2005 definitivă prin decizia civilă nr. 111/20.02.2009 pronunțată de Tribunalul Constanța și raportul de expertiză tehnică imobiliară judiciară întocmit de expert Stoica Valeriu;

Luând în considerare' solicitările formulate de Călințaru Elena înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr. 209794/04.12.2018, nr. 39946/26.02.2019, nr. 191493/04.10.2019, nr. 238193/09.12.2019 și nr. 39669/27.02.2020, raportul de evaluare nr. 371/05.05.2020 întocmit de societatea Primoval S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 72615/05.05.2020, încheierile OCPI nr. 79135/2015 și nr. 70358/2020;

Văzând dispozițiile art.676, alin.(2), lit.a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu ^modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. 14 lit. c), art.196 alin. (1), lit. a), art.354 și art.355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă ieșirea din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Chiliei nr. 27, identificat conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta' hotărâre, înregistrat cu număr cadastral 228699, format din:                                   :

  • - teren în suprafață de 374,73 mp (375 mp din măsurători), proprietatea numitei Călințaru Elena           !

  • - construcțiile corp A (CI) și anexă corp A (C3), proprietatea numitei Călințaru Elena - construcția corp B (C2), proprietatea municipiului Constanța.

Art. 2 - Se aprobă raportul de evaluare nr. 371/05.05.2020 întocmit de societatea Primoval SRL, îhregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 72615/05.05.2020, ce are ca obiect imobilul - construcție C2 (corp B), situat în str. Chiliei nr. 27.

Art. 3 - Se stabilește contravaloarea sultei ce va fi achitată de către Călințaru Elena, la un cuantum de 6.600 €, plătibilă în lei la cursul B.N.R. valabil la data plății, reprezentând contravaloarea: construcției cu nr. cadastral 228699-C2, stabilită prin raportul de evaluare nr. 371/05.05.2020, identificat în art. 2, întocmit de societatea Primoval SRL .

Art. 4 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un consilier juridic din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, în vederea semnării actului notarial de ieșire din indiviziune cu sultă, ulterior achitării sultei de către numita Călințaru Elena.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre numitei Călințaru Elena, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali ocb pentru,    «--împotrivă,     '      abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARGENERAL, FULVIA ANTONELA DI/eSCU

CONSTANȚA

NR.                              1.2020


1 Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1

375 mp

intravilan, mun.Constanta, str. Chiliei, nr. 27, jud. Constanta


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

375

Teren împrejmuit

Total

375

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

C1

CL

105

C1(corp A), P+M, suprafața construita desfasurata = 203 mp

02

CL

65

C2 (corp B) - construcție RAEDPP CONSTANTA drept de superfide

teren, suprafața construita desfasurata=65 mp

C3

CL

44

construcție locuința, suprafața construita desfasurata=44 mp

04

CA

,9

construcție anexa, suprafața construita desfasurata = 9 mp

C5

CA

11

construcție anexa, suprafața construita desfasurata = 11 mp

Total

____ Suprafața totala măsurată a imobilului = 375mp taâr/ țjs                        Suprafața din act = 374.73mp

Executant:

Confirm exceptarea mJă&atppJȘr la t^en, corectitudinea întocmirii documentații cacțgfdfffi’lȘy rșjjș^l^dSita acesteia cu realitatea din teren. Semnaturaș^taS^iJa^iie                s

X-îi                 ii ■âkr’-'x /

_ i a yjz-jyV J / n / B / /xS’V

Data: Augush^j^       \|               —

Inspector:

Confirm' introducerea imobilului in baza dextatedritegrata si atribuirea numărului cadastral.       /Jl .1/ n ,' !

Semnătura si parafa