Hotărârea nr. 267/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL ACESTUIA

H OTÂRÂRE privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul public al acestuia

Consiliul loral al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de jn, Ort • 2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 107237/15.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Serviciului patrimoniu nr.112907/24.07.2020;

Luând în considerare H.C.L. nr. 109/2005 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 121/2013 privind aprobarea Planului urbanistic zonal stațiunea Mamaia și adresa Direcției urbanism nr. 94775/18.06.2020;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.196 alin.(l) lit.a) și art.296 alin (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul public al acestuia, conform anexei și planurilor de situație, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și S.P.I.T., în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru. împotrivă.     ।—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, FULVIA ANTON ElfeA DIN^SCU

CONSTA/Vt^

ANEXA LA H.C.L. NR.

Nr.

Crt.

Date identificare bun imobil

Suprafață mp

HCL inventariere în domeniul privat

1

Teren zona bar Melody - alei

386 .

109/2005, pag. 49

2

Teren zona bar Melody - parcare

498

3

Teren zona bar hotel Ovidiu - alei

283

109/2005, pag.49Scara 1:1000

Stațiunea Mamaia, Hotel OVIDIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE          RE