Hotărârea nr. 266/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39,00 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, BD. MAMAIA NR. 341L, ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în Suprafață de 39,00 mp situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341L, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 107234/15.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea, monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru, administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul serviciului patrimoniu înregistrat sub nr. 112348/24.07.2020;

Luând în considerare adresa societății E-Distribuție Dobrogea S.A. nr. 210339/2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 74615/11.05.2020, identificarea și localizarea terenului situat în bdul. Mamaia nr. 341L, înregistrată sub nr. 91408/15.07.2020, adresa Direcției urbanism nr. 107432/15.07.2020 și licența pentru distribuția energiei electrice nr.461/29.04.2002 emisă de către ANRE;

în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 123/2012, art.12-14 și art. 26 alin. (4) lit. b, art. 749, art. 866 și art. 874 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 362 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață de 39,00 mp situat în stațiunea Mamaia, bd. ; Mamaia nr. 341L, pentru amplasarea unui post de transformare, care deservește racordării la rețeaua electrică de interes public pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică, conform anexei și a planului care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Amplasarea postului de transformare se va face în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate.

Art.3. - Predarea primirea terenului se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.:

Art.4. - Investitorul are obligația ca după construirea postului de transformare să amenajeze ca spațiu verde un teren în suprafață de 195 mp, aflat în proprietatea municipiului Constanța.

Art.5. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici și societății E-Distribuție Dobrogea S.A., în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta q hbtărâre a fost votată de consilierii locali astfel:pentru,împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cZ<T consilieri din 27 membri. I


CONTRASEMNEAZĂ secretarLgeneKal, FULVIA ANWELA/dINESCU

CONSTANȚA,

NR.              ^2020


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

observatii

Teren situat in stațiunea Mamaia bd. Mamaia nr.341L în zona lac Siutghiol

teren=39,00 mp

H.C.L nr. 451/2017 Solicitare E-Distribuție Dobrogea S.A. nr. 210339/2020 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.91408/12.05.2020
\P^lhXĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SE ICIUL CADASTRU


SPRE NESC


ANEX


5.9854


LESflpțiretnt UIK«lțNmmr


---- murcMvoua


BirrpdK» IES JT crteftM riMw*n tr.


mtntfun: MT


Alimentare cu energie electrica ansamblu turistic, amplasat In Constanta.

Bd.Mamara,nA.34W •'


SECRE FULVIAAN


îmA?r~~ general, E11ADINESCU