Hotărârea nr. 265/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUATE ÎN STR. SMÂRDAN NR. 6 ȘI STR. SMÂRDAN NR. 6A (LOT 1.2), ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

HOTĂRÂRE privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în str. Smârdan nr. 6 și str. Smârdan nr. 6A (lot 1.2), în vederea înscrierii în cartea funciară

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.107196/15.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub hr.112155/23.07.2020;Având în vedere referatul de admitere (alipire imobile) nr.104205/31.07.2019 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța;

în conformitate cu prevederile art.25 ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.132 alin.(l), art.135 lit.b) și art.137 alin.(l) ale Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14) și art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul'administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă alipirea terenului în suprafață de 123 mp situat în municipiul Constanța, striSmârdan nr.6 având număr cadastral 250495, cu terenul în suprafață de 56 mp situat în Constanța, str.Smârdan nr.6A - lot 1.2 având număr cadastral 239846, astfel încât suprafața totală a terenului situat în str.Smârdan nr.6-6A (lot 1.2), aflat în domeniul privat al municipiul Constanța, va fi de 179 mp, cu număr cadastral 250984, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un consilier juridic din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății în vederea semnării actului notarial de alipire.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru. 1 11—împotrivă.            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, I .Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de alipire Scara 1:200

Nr. cadastral


Suprafața masurata (mp)


Adresa imobilului:


179


Constanta, Str. Smardan,Nr. 6 si 6A, Lot 1.2PRE


CONTRASE

SECRETAR FULVIAANTO


EAZĂ , NERAK,


VIZAT SPRE NZ-SCHISVîBARE


A           SITUAȚIA ACTUALA

(inainte de alipire)

SITUAȚIA VIITOARE    Descrierea

(după alipire)            imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

250495

123

Cc

Str. Smardan, Nr. 6

179

Cc

Str. Smardan, Nr. 6 si 6A Lot 1.2

d 239846

56

Cc

Str. Smardan, Nr. 6A, _____Lotl.2__________

Total

179

Executant: BIZIRU CRISTIAN ȘTEFAN

Insped^t be emswi ți mit b»™ bw


Funcția: CONSlUE/l GR IA


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

19.06.2019Data:


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

123

Constanta, Strada Smardan nr. 6

Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta _____________

304683.42A. Date referitoare ia teren


ANEXĂ L

HCLM NH..c2&EAZĂ


NERAU seu


CM


304660.452


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Cc

123

123


Mențiuni


Limita imobilului este delimitată de construcție si gard de beton intre pct. 1-2-3-4-1.


jtal

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

111

Locuința colectiva P+1; S. constr. desfasurata= 238 mp. Nu deține certificat de performanta energetica.

C2

CL

2

Locuința Parter; S. constr. desfasurata= 2 mp. Nu deține certificat de performanta energetica.

Total

113

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 123 mp

Suprafața din acte= 123 mpConfirm executarea masuratorjlbf'lă tereri'.'îpdrectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta’âcesteia cu realitatea ,. .                                   ;/ rr «i ■ ■••'W                .

din teren.                        1


04.04.2019Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Data:plan DE AMPLASAMENTSIDELliVlITĂREAIMOBiEULUI


■: Nr.cadaștral;.,'

■ Supr. măsurata:. >

: Adresă,Imobilului;H

.7 ' 56 mp •'

ș.tr SMĂRDAN nr. 6A-LOT1.2,; mun. Constanța

Cârtea funciara hn'10

UAT [. CONSTANTA    :
>.

Va


PRIMĂRIA MUNICIHUcUI ^2^.37AN '• ’A । seRViqiULCAD-AbTijU


o —* —'—   m

Lcq -----      '60

O           o

CM                    CM

o>                      cn


304685


304680


304675CONTRASE

SECRETAR FULVIAANTO 7EAZĂ/ nerâl ADINE:


seu


304670


Lot 1.1


m

*3 CM

A.DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni:

1

Cc

56

1-2 gard lemn, 2-3 limita nematerializata, 3-8 calcan,

Total

56

8-9-1 gard beton


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod coristr.

Supr.constr. la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

Total


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970


Pct. E(m)_____________N(m)

792089.954   304682.264

792087;710 '   304680.128


1

2

3 • 792103.047 . . 304664.324

4

5

• 6".

... 7

. .8

: •• 9 i


7,92104.166 . 304665.387

7921.02.503 . 792102; 688

792.10Qi5Tl - 792096.440 •:79209'4;.778


304667.188

304667.376

304670.412

304674.534

3014677:241■;


Suprafața totala măsurată. = 56 pip


CERTIFIcX% C

? DE AUTORIZĂ!

S Sorls RO-B-d

%S.C.SI«SURV!VBizare


Data: fȘfcAîârib'ȘQt^. ‘ '

So «anflrijia șupfatetCdȘ.niasuratori’șȘ.

inirgă&^feftfe^U^rtbaia'dB'dâio. ,-^^,-«1..... /.r -i ,

OFICIUL DE CADASnU SlPUBLICITATE IMOBIUARA     TANJA.

Nume și Prenume: STOIAN MIRȘEA

Funcția: CONSILIER QR IA