Hotărârea nr. 264/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HCL NR. 23/2013 PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI FĂCUTĂ DE SC GAMARO BLACK SEA SRL CĂTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA, REPREZENTÂND TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1090,00 MP, SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, B-DUL MAMAIA NR. 564, CU DESTINAȚIA DE „DRUMURI PUBLICE”

qONSTAA/^


& £ RO MANIA f?|W JUDEȚUL CONSTANTA Esfl | MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

19


HOTĂRÂRE privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 23/2013 privind acceptarea donației făcută de S.C. GAMARO BLACK SEA S.R.L. către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 1090,00 mp, situate în municipiul

Constanța, b-dul Mamaia nr.564, cu destinația de "drumuri publice"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 2020;

Având în vedere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.107191/15.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu si cadastru înregistrat sub nr.112341/24.07.2020;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr.23/18.02.2013 privind acceptarea donației făcută de S.C. GAMARO BLACK SEA S.R.L. către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 1090,00 mp, situate în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr.564, cu destinația de "drumuri publice";

Având în vedere decizia civilă nr.512/30.03.2018 pronunțată de către Tribunalul Constanța, Secția a Il-a Civilă în dosarul nr. 19896/212/2016, definitivă prin decizia civilă nr.48/11.02.2019 pronunțată de către Curtea de apel Constanța, Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

în temeiul prevederilor art.129 alin. 14 și art.196 (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - La data adoptării prezentei, H.C.L. nr.23/18.02.2013 privind acceptarea donației făcută de S.C. GAMARO BLACK SEA S.R.L. către municipiul Constanța, reprezentând terenurile îm suprafață totală de 1090,00 mp, situate în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr.564, cu destinația de "drumuri publice", își încetează aplicabilitatea.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre societății GAMARO BLACK SEA S.R.L., Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru, i împotrivă,     •—   abțineri.

La data adoptării :sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GMtNERAI

FULVIA ANTO


NERAL, > DLNESCU