Hotărârea nr. 263/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

H OTĂRÂRE privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul lacal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ofi. 2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 107177/15.07.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Serviciului patrimoniu nr. 112234/24.07.2020 ;

Luând în considerare dispozițiile H.C.L. nr. 109/2005 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.196 alin.(l) lit.a) și art.355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1- 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în anexa 20 la HCL nr.484/2009 în sensul că, în loc de „privind radierea imobilului situat în str. Traian nr. 25 - etaj II, din inventarul centralizat al bunurilor ce aparțin domeniului privat, aprobat prin HCL-nr. 109/2005",

se va citi „privind radierea imobilului situat în str. Traian nr. 25 - etaj II, din inventarul centralizat al bunurilor ce aparțin domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag1. 13, completat prin HCL nr. 392/2008, anexa 19".

Art. 3 - Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în anexa 17 la HCL nr.591/2006 în sensul' că, în loc de „privind radierea imobilului situat în bdul. I.C.Brătianu zona Stația de salvare, din inventarul centralizat al bunurilor ce aparțin domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005",

se va citi „privind radierea imobilului situat în bdul. I.C.Brătianu zona Stația de salvare, din inventarul centralizat al bunurilor ce aparțin domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 39 completată prin HCL nr. 194/2005, anexa 8". :

Art. 4 - Se îndreaptă eroarea materială cuprinsă în anexa 6 la HCL nr. 374/2016, în sensul că, suprafața ce se radiază este de 6.677 mp, în loc de 7.366 mp.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost astfel: AZip pentru, "^împotrivă, _

La data adoptării sunt în funcție___

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

NR. rpgS     /   ;            2020

votată de consilierii locali -—    abțineri.

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIA ANTQNELA DINESCU


gONSTA/VT^

roMis K cpnstahti

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. cSgB

privind radierea imobilului situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 12 (fost nr. 8) din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 5

Văzând :

  • - sentința civilă nr. 4427/13.09.2012 pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul nr. 12087/118/2011, definitivă și irevocabilă;

  • - dispoziția nr. 1362/18.04.2019 ;

  • - adresa Serviciului juridic nr. 74453/2013 ;

  • - procesul verbal de predare - primire nr. 91334/274.07.2013 întocmit de către Serviciul cadastru ;

  • - adresa Compartimentului juridic contencios nr. 63328/04.05.2020

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 12 (fost nr. 8), format din construcție (parter și etajul II împreună cu terasa) și teren în suprafață indiviză de 44,02 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 5.

*notă: în inventarul domeniului privat al municipiului, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 5, se regăsește imobilul situat în str. Mircea cel Bătrân nr. 12 (fost nr. 8), cu suprafață „0".

Se va comunica către: RAEDPP Constanța.

contra

CiiSEcRETÂ

PULVIA ANȚ()GENERAL,

ela dinescu


qONSTAA/T^

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în str. Șoseaua din Vii nr. 44-46 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 66/2013, anexa 23 corectat prin HCL nr. 145/2013, art. 2

Văzând :

- contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 51/21.01.2020 la Societatea profesională notarială, Biroul notarilor publici asociați Doinița Crișan și Delia Crișan

Se aprobă radierea imobilului situat în str. Șoseaua din Vii nr. 44-46, format din teren în suprafață indiviză de 65 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 66/2013, anexa 23, corectat prin HCL nr. 145/2013, art. 2.
CONTR

SECRET ULVIA ANT


kdMNEAZÂ GENERAL, eladinescu

- TOMIS CO**STAHTt A"

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

privind radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, parcare hotel Select din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2005, pag. 38

Văzând :

  • - contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3519/20.12.2020 la Biroul notarului public Borună Chirața ;

  • - procesul verbal de predare - primire nr. 10698/24.02.2003 întocmit de Serviciul cadastru ;

  • - adresa   Serviciului   urmărire și executare contracte-vânzări   nr.

107022/29.08.2005 ; i

  • - punct   de vedere al Compartimentului juridic contencios   nr.

80161/27.05.2020.

Se aprobă radierea imobilului situat în stațiunea Mamaia, parcare hotel Select, format din teren în suprafață de 425,28 mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 109/2002, pag. 38.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ