Hotărârea nr. 262/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința, ordinară din data de                      2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnu[ui''primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 109456/20.07.2020, avizul Comisiei dd specialitate nr 1 - de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, . apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și, raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.112933/24.07.2020;

Având în vedere H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Luând în considerare procesul verbal nr. 109350/20.07.2020 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 2356 / 16.04.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri) și mijloace fixe, conform anexelor nr. 1-14 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - începând cu data prezentei, se abrogă art. 7 și art.8 din HCL nr.74/2020 și art. 3 din HCL nr.376/2019, privind imobilul situat în str. Ilarie Voronca nr.ll.

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.12 la H.C.L.nr.153/2019 poziția privind imobilul situat în str. Ilarie Voronca nr.ll în sensul că în loc de "suprafața de teren 332 mp, suprafața utilă totală = 41,44 mp, CI parter utilă totală - 38,58 mp, CI parter utilă totală - 35,87 mp, C3 parter utilă totală -5,57 mp, C6 parter utilă totală - 23,89 mp" se va citi corect "suprafața de teren 332 mp, suprafața utilă totală = 45,98 mp din care: CI parter utilă totală 35,87 mp, C3 parter utilă totală - 5,57 mp, suprafața utilă beci - 4,54 mp" (construcțiile CI parter -38,58 mp și C6 parter - 23,89 mp constituie proprietate particulară).

Art. 4 - începând cu data prezentei, se abrogă art. 3 și anexa nr.4 din HCL nr.163/2018, privind imobilul situat în Bd. Mamaia nr.271.

Art. 5 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.8 la H.C.L. nr.162/2020 privind imobilul situat în str. Constantin Brătescu nr.74 în sensul că în loc de "S utilă = suprafața de 93 mp" se va citi corect „S utilă - suprafața de 90,3 mp".

Art. 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru. — împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, FULVIA ANTON ELA/DINESCU

CONSTANȚA,

NR.          ^A2020

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str. Celulozei nr.2 (lot 3)

Teren - 397 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.229802/14.05.2020

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str. Moților intersecție cu str.Mihu Copilu PTM 25

Teren - 31,50 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PTM 25 (punct transformare metalic existent) Identificare imobil nr.78914/04.06.2020

CONTRASEMNEAZĂ

V\              SECRETAR GENERAL,

V\ \              FULVIA ANTONELA DINESCU

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

302015.306

786669.229

16.497

2

302011.866

786653.095

24.064

3

302035.515

786648.646

16.500

4

302038.963

786664.782

0.695

5

302038.280

786664.910

23.376


Nr. cadastral

Suprafața imobilului(mp)

Adresa imobilului

397

Loc.Constanta, Str. Celulozei, Nr. 2, Lot 3

Nr.Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)

CONSTANTA

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

Titlu proiect: Interveni!) Inteligente pentru optimizarea consumului la cllentll final! sl Imbunatatlrea calltatll serviciului de distribuție prin utilizarea de date de consum de înalta calitate In Județul Constanta

Faza: SF

SEF PROIECT

Ing. Nelu lacov

1:250

PROIECTAT

Ing.Andra Milltaru

Data:

Titlu planșa: Plan de amplasare PT 27 propus la intersecția străzilor Mihu Copilu si Moților

Planșa 3

Fila: 1

DESENAT

Ing.Andra Milltaru

2020


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NRIni*'*


,elope' 2.06-' e


legendaful


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME


SEMNĂTURĂ CERINȚA


REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA


<?-distribuție

Dobroges


Regiunea Dobrogea SMCL MT-JT


Beneficiar:


E - DISTRIBUȚIE DOBROGEAK/mcator/ I _£XPERȚ       NUme


Dobroges specificație! nume SEF PROIECT Ing. Neiu lacov PROIECTAT lng.Andra MHItaru DESENAT lng.Andra MHItaru ।


wsrA1

Regiunea Dobrogea SMCL MT-JT

SEMNĂTURĂ) Scara:

1:250

Data:

2020


gbî

$ONEĂ


*pzA '£RalL °"'I£SCU


Teren existent ne r=>

Seaf,aP^^exlstent


। E ■ DISTRIBUȚIE DOBROGEA

~ou proiect: Intervenții Inteligente pentru optimizarea consumului la cllentll finali sl Imbunatatlrea calltatii serviciului de distribuție prin utilizarea de date de consum de înalta calitate In Județul Constanta Titlu planșa: Plan de amplasare PT 27 existent la intersecția străzilor Mlhu Copllu sf Moților


proiect;


p|-°lectnr. 172/2019


Faza: sf


I Planșa 2

Ha; 1ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

PREȘEDINTE^ȘEDINȚA,

//f'/t'


constant^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
CONTRASEMNEAZĂ SEC^ETAR/GENERAL, FULVI       ELADINESCU<7

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str. Industriala nr.3 (Baza de producție Palas)

Teren - 643 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.58016/10.06.2020

NR. 4 LA H.C.L. NR.TON


Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Aleea Mălinului FN (aferent garaje)

Teren - 344 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.37980/12.06.2020

r u-\u ut dllUAIIt

S&i.U, U-M
A. DATE REFERITOARE IA TEREN

Nr. parcela

Categoria de . folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de importare (lei)

Mențiuni

J

1

643

Imobilul este împrejmuit cu gard de ffer Intre pct 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 si 11-12-13-1,

neimpreimuit intre oct 10-11.

Total

B. DATE REFERITOARE IA CONSTRUCȚII

Cotf constate         Destoafe                    Suprafața construita ta sol

___w___

Mențiuni


Nr. PcL

X [ml

y [ml

1

301416.785

788002.527

2

301417.715

787999.643

3

301420.553

787991.283

4

301423.330

787984.415

5

301430.136

787968.165

■ 6

301424.217

787965.708

7

301420.066

787972.187

8

301411.559

787986.165

9

301397.307

788011.144

10

301394.884

788017.213

11

301412.798

788018.776

12

301413.407

788016.767

13

301414.453

788011.189ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Aleea Veteranilor, Tronson 4

Teren - 1653 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.94417/07.07.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ..


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ELADINESCUcoNSTAA/r^ ROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR. ^£2 /2#20

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr.2

Teren - 387 mp Construită(Cl) - 206 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

(HCL 109/2005, pag.25, S=0) Identificare imobil nr.82496/17.06.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

  *   ?              CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, \i\ l\                 fulv/ăantoneLa dinescu


50448C


5O446C


5O444C


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200


ANEXA NR. 1.35


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului              . a

387

B-Dlrt. AL LAPUSNEANU NR.2, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Parcela (ICc)

Nr. Pct..

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D (i, i+1)

X [ml

t [ral

13 14

15 29

16 17

18 19

304456.360 304469.030 304456.420 304452.712 304449.058 304439.003 304442.972 304451.151

790899.327 790913.510 790925.102

790920.813

790916.582 790904.885 790903.613

790901.042

19.018

17.129

5.669

5.591

15.425

4.168

8.574

5.484

S(ICc)=386.64mp P=81.057m


Parcela (Cl)“

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m)

Y [m]

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

16 29

15 14

13

304451.151 304459.609 304459.285 304461.048 304459.887 304458.930 304456.669 304455.041 304451.462 304450.240 304449.058 304452.712 304456.420 304469.030 304456.360

790901.042 790911.157 790911.428 790913.414 790914.444 790913.365 790915.388 790913.579 790916.800

790915.543 790916.582 790920.813 790925.102 790913.510 790899.327

13.185 0.423 2.655 1.551 1.442 3.033 2.434 4.816 1.752 1.574 5.591 5.669

17.129 19.018

5.484

S(CI)=205.77mp P=85.756mA. Date referitoare la teren


Nr. parcela

1


Total


Cod

cT


Total


Categoria de folosința

Cc


Destinația


Ci.


Suprafața [mp]

387


Mențiuni


387


Teren împrejmuit cu calcan Intre punctele 19-13-14-15-29-16; împrejmuit cu gard de beton Intre pct. 16-17-18-19


B. Date referitoare la construcții


Suprafața construita la sol __________[mp]__________ 206


Mențiuni


LOCUINȚA (P+l - S.constr.desf.=363mp)206____—

Suprafața totala masurata a Imobilului = 387 mp Suprafața din act =..........mp_________■"STAN

„ „ .. ceRfiFicĂf"

Confirm /xsJcutarea maturatorilor la ter\n corectitudin


Inspector

Confirm Introducerea imobilului in baza de date Integrata si atribuirea numărului cadastralntocml^|ttQ$miQ^rSâtei cadastrale si

respoTrs“S&curKS'IRSîfiSft| -

STĂM

laturUIWrfplla.Semnătură si parafa

Data...............................


Stampila BCPIPlan de Situație

Scara 1:500


Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

1653

Mun. Constanta, Aleea Veteranilor, Tronson 4


Nr.Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTALOT 4

frangu stere |


IE 208158Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

299237.689

789023.510

6.300

2

299238.270

789017.237

16.667

3

299239.825

789000.643

16.704

4

299241.750

788984.050

14.671

5

299243.190

788969.450

10.300

6

299243.485

788959.154

33.542

7

299246.611

788925.758

22.883

8

299248.743

788902.975

13.634

9

299235.297

788900.721

28.002

10

299232.847

788928.616

27.001

11

299230.072

788955.474

63.015

12

299224.695

789018.259

2.502

13

299224.461

789020.750

13.513

S(Teren)=1653 mp

Sistem de Proiecție Stereografic 1970


A. Date referitoare la teren

Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1653

Intre pct. 1- 8, 9 -13 - materializat cu gard si tarusi de lemn, 1-13, 8-9 - nemateriallzat.

Total

1653

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVICIUL CADASTRU_____


VIZAT SPRE NESCHIWIȘARScifnt: SC TOPO MINIERA SRL Nr.Data: 1 7 “06- 2020’ CERTIFICAT DE autorizare

:riaRO-B-J,Nr. 1428 Clasa I S.C.TOPO M1K1 ț S.R.L.


(ZARE


îHElOfWț


4C wego^


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

PREȘEPJTE                 contrasemnează

SECRETAR/GENERAL,

eladinescu


ANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str.Bicaz nr.4

Teren - 146 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Teren în indiviziune Identificare imobil nr.109529/20.07.2020

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Str.Ștefan Mihăileanu, ' nr.44, lot 1

Teren - 4 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Diferență măsurători (suprafața lot 1 - 170 mp din care 166 mp sunt inventariați conform HCL nr.392/2008, anexa 11) Identificare imobil nr.110306/21.07.2020

CONTRASEMNEAZĂ PREȘEDINTE ȘEDINȚA,           SECRETAR GENERAL,

// z/7^z î\                       ANTONELA DINESCU

PLAN DE SITUAȚIE - OBȚINERE ORDINUL PREFECTULUI SCARA 1:500

Adresa imobilului:

str. Bicaz nr. 4, Constanta

U.A.T. Constanta, jud. Constanta


Suprafața masurata a imobilului =746mp


ANEXA LAINVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de proiecție: Stereo 70

1

787196.14

302789.69

2

787195.19

302796.13

787195.15

302796.39

787177.61

302793.17

787172.65

302792.33

-gLj

787161.74

302790.05

7

787161.82

302789.62

8

787163.66

302777.38

9

787164.98

302768.58

10

787165.41

302768.65

11

787165.41

302768.65

12

787198.57

302774.69

X=302754.7^1

<u o


CERTIFICAT %


>-      .                DE ?

CERTIFICA:       AUTORIZARE “

AUTORIZARE Z^Sarla RO-B-FNr. 1288

e                      '<2 £ .   _s...__
c secretai? q FULV|AANton£


Constanța

■^clasL)-PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VsZAT SPRE MESCH1MBARE

Nr.                     Semnătura

j \   '         PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1 :200

7      Nr.cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

170

str. Ștefan Mihăileanu nr.44 LOT 1, Constanța

Cartea funciară

UAT |         CONSTANȚANr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

170

1-2,2-22 construcție; 22-21, 21-20,2C-19,19-18,18-17 fără' garf; 17-16,16-15,15-14,14-13 construcție; 13-8, 8-9 garf lemn; 9-10,10-11,11-12,12-1 construc ție

TOTAL

170

A. Date referitoare la construcții


Cod construcție


CI C2

C3 TOTAL


Suprafața constr.lasol (mp) 82 35 13 130


Valoarea de impozitare (lei)Inventar de coordonate “Stereografio 1970'

Nr.pct

E(m)

N(m),

1

791219.671

304402.764

2

791231.612

304398.926

22

791230.181

304394.794

21

791229.854

304393.849

20

791227.866

304394.498

19

791227.313

304392.763

18

791222.756

304394.214

17

791221.441

304389.848

16

791222.567

304388.856

. 15

791220.445

304386.328

14

791219.932

304386.811

13

791219.086

304385.993

8

791217.769

304387.444

9

791215.331

304390.130

10

791211.120

304394.695

11

791214.132

304397.53^-.

12

791217.173

304400.OVE'

Suprafață tataia măsurată = 170 mp


Mențiuni


Locuință parter: Suprafața construită desfășurată = 82 mp

-Anexă: Suprafața construită desfășurată=35 mp________

Anexă;,Suprafața construită desfășurată = 13 mp


      ___________/__'^eFeculefl'Czj„'~'x

Executant:       /v CERTIFICAT \

Ing.GHIȚÂTUDOfe ...DEaP ?

Iunie 2011 ff   A UT °?'Z  E Ț.

s Seria RO-CT-F

Nr. 0007     £

TUDOR GHITÂ Z'


Se confirmă suprafața din măsurători și introducerea imobilului-îh-bazade-date------- ------

■ OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA C0NS1M:• Nume și^re^ime: BUHOCIU CARMEN fCicflo: CONSILIER GR. IA

»,l V | uit             • * . .                   ....... ...,

JPiTlTXmt?                      f


CONFORM CU ORJG’NALUL ’IN ARHMSWÂ CONSTANTA

p* I < g £ -
CONTRAg»
~ b fc c R E     wws c u


ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Bd.Tomis nr.235

Teren - 14 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.58557/22.07.2020

EDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRE ^ULVIAA
R general, onela dinescu


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.


&/&&


Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Bd.Tomis nr.235

Teren - 16 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.58558/22.07.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ

z^^^^'^'^SgCRETAR GENERAL, \\ <\ h           FULVIAAN/TCbNELA Di^ESCU

Adresa imobilului:


mun. Constanta, zona bd. Tomis nr. 235, loc. Constanta, jud. Constanta


Suprafața teren din masuratori= 14mp


INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 70


PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:200HCLMNK.

1

2 3

4 5

6

7 8

9


atpoint X=790468.5171 atpoint X=790464.0893 atpoint X=790467.2740 atpoint X=790468.2496 atpoint X=790465.8133 atpoint X=790468.1850 at point X=790468.7598 atpoint X=790469.9679 atpoint X=790470.1568


Y=306094.5924 Z=

Y=306098.2267 Z=

Y=306102.2867 Z=

Y=306101.5214 Z=

Y=306098.4155 Z=

Y=306096.5551 Z=

Y=306097.2769 Z=

Y=306096.2414 Z=

Y=306096.0251 Z=


0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

ktfwcule


CE.WICATV


iUTORIZARE


.Ș^riaRO-B-J ist.liiMi/KU 1.2019

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:200


INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: S


1

2

3 4

5 6

7

8

9


at point at point at point at point at point at point at pojrît at rfoint atpâjnt


emit


X=790493.0875

X=790494.4867

X=790491.9399

88.45


Suprafața teren dm masuratori= 16mp


PREȘEDINTE ședință,


Steren= 16mp i. Consta


QNTRAS^iAZĂ . ,JCReTAR@fNgRALZ ULVIA ANTONIA DWOC'J

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBATE

FICAT

DE

ORIZARE 80-B-F Nr. 1 TĂ.MÂSE


UtfANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Bd.Tomis nr.235

Teren - 14 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.58557/22.07.2020CONTRASEMNEAZĂ secre^r general, ONELADINESCUElemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Bd.Tomis nr.235

Teren - 16 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.58558/22.07.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,         C0NTRASEMNEAZĂ

// x z^^^^-^-^'sgCRETAR GENERAL, \\ a ft          PULVIAANT&NELADJ^ESCU

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:200


Adresa imobilului:

mun. Constanta, zona bd. Tomis nr. 235, loc. Constanta, jud. Constanta

Suprafața teren din masuratori= 14mp

INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 70

ANEXA ÎA1

2 3

4 5

6

7 8

9


atpoint X=790468.5171 atpoint X=790464.0893 at point X=790467.2740 atpoint X=790468.2496 atpoint X=790465.8133 atpoint X=790468.1850 at point X=790468.7598 at point X=790469.9679 atpoint X=790470.1568


¥=306094.5924 Z= ¥=306098.2267 Z= ¥=306102.2867 Z= ¥=306101.5214 Z= ¥=306098.4155 Z= ¥=306096.5551 Z= ¥=306097.2769 Z= ¥=306096.2414 Z= ¥=306096.0251 Z=


0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000F certificxH™ . .

autoritare \^]

Seria


teren mun. Constanta Steren=14mp


WTORIZARE


CU

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:200


Adresa imobilului:

mun. Constanta, zona bd. Tomis nr. 235 loc. Constanta, jud. Constanta


Suprafața teren din masuratori= 16mp


1

2

3

4

5

6

7

8

9


at point at point at point at point at point at poinL atpojm at jroint atpqjnt


X=790493.0875 X=790494.4867 X=790491.9399. X=7Sfl3488.4570 x/904^475 •X=790488.9067 X=790489.1909 X=790490.7791 X=790490.5492¥=306086.4443 ¥=306085.3932

''¥=306081.8901 ¥=306077.0994 ¥=306077.9393 ¥=306080.5256 ¥=306080.4863 ¥=306082.9104 ¥=306083.0653


z= z= z= z= z= z= z= z=


0.0000 ~W)00 o.oboo 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000


Suprafața teren din masuratori= 16mp


5

4

Ou


Steren= 16mp teren mun. Constanti


yfQNTRASe , SECRETAR ULVIAANTBAZĂ NiRAL A Dl


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBATE

întocmit

s/țANASE CADASTRU prin PyF.A. Tandse G1îbqANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Stațiunea Mamaia, Complex Perla -Magazin nr.86A-86B

Teren - 116 mp (suprafață indiviză)

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.41364/22.07.2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAFLGENERAt, FULVIAANȚ^ELA CRESCU

ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare bun

Suprafață

Observatii

Imobil situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Doina -lot 1

Teren - 178 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Identificare imobil nr.84726/24.07.2020

Nr. cadastral

Suprafața imobilului(mp)

Adresa imobilului

116

Loc.Mamaia, Complex Perla Mamaia - Magazin Nr. 86A-86B

Nr.Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)

CONSTANTA

Plan de situație

Scara 1:200


ANEXA LA


308940 I

CONTRAS SECRETAF ULVIAA


Magazin 86A- proprietar S.C. ALLSTAR RENT S.R.L

Magazin 86B-, proprietar S.C. ALLIANCE QWEST COMPANY S.A o accesul in magazinul 86B se face prin magazinul 86A
S

308940


EAZAZ tAL, INESCU


Sistem de referința Stereografic 1970 , Inventar de coordonate

Parcela (2)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Xlm]

Y[m]

1

308933.630

790383.481

5.501

2

308929.885

790379.451

5.501

3

308926.140

790375.421

10.532

4

308933.914

790368.316

5.486

5

308937.687

790372.299

5.485

6

308941.459

790376.281

10.636

S(2)=116.28mp P=43.142m


A. Date referitoare la teren

I' Nr.

| parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

116

Imobil împrejmuit prin: laturile construcțiilor pct. 1-2-3-4-1. «

Total

116

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Ci

CAS

58

Spațiu comercial parter. Suprafața construita desfasurata = 58 mp.

C2

CAS

'■      58

Spațiu comercial parter. Suprafața construita desfasurata = 58 mp.

Total

116


. <s

xi^utan^^JituăStjșrg


Suprafața totala măsurată a imobilului = 116 mp

Suprafața din act =116 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GQNSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESC’ Nr.

Data

Bdul Mamaia
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBU^jl SCARA 1:500

/ y/ Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

Z 2/^22.

3539

Stațiunea Mamaia, zona hotel Rex

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA
municÎpÎ7^7?X~~-~---L

-—

SP»K M’-et ' Jt

Nr. NcSCrBîe

CONTRAS^MnEAZÂ SECRETARp^NERAL FULVIA ANTONp-A DINE'


a. date referitoare la teren                |

Nr. parcela

Categoria de folosința

Su^rafjîta

Mențiuni                              *----^ZL_L

1

Cc

3539

Teren oeimprejmuit.

TOTAL

3539

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcții

Destinația

Suprafața (mp)

Mențiuni

CI

CA

717

Parcare acoperita;

G2

CA

830

Construcție fara autorizație;

TOTAL

1547

Suprafața masurata a imobilului =3539mp Suprafața din acte=3566.00mp

TANAS^^JJJ^W^Rl.

■ Confircă>xbcurarea mâjftaqrilor la.tereo^^K /\j> CERHHfî&încaTC^midk^Sc^Afi^^lsc&tralc^X^ [f AUT&ire'tI1‘”Wf*“gJi’âPfa£«ffi“- % 1 Scria RO-B-J Nr. 58M814*

TÂNRSE J

\4s constanța           GHEORGHE ^y’

X^pLAS(<V£xl3ata: 24.09.'l»jfj?'EC0»NV/

inspector. Confirm introducerea imobitutiri.in baza-de date integrau si atribuirea numărului cadastral

------------------------- . . w j- /    * n--e*—4A«-------
ujr®PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBIl^^l ____________________SCARA 1:500  Suprafața măsurată a imobilului (mp)

A. Date REFERITOARE LA TEREN               /     v:

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

Mențiuni                               -----Tf

1

Cc

3539

Teren oeimprejmuÎL

TOTAL

3539

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcții

Destinația

Suprafața (mp)

Mențiuni

CI

CA

717

Parcare acoperita;

C2

CA

830

Construcție fara autorizație;

TOTAL

1547 '

Suprafața măsurată a imobilului =3539mp Suprafața din acte=3566.00mp

. ^<{iăgte<s.c.TANAșejeflSgjKARX. ,/aS^     Confirâijbcutârei mrij^Tailor.la tcreit

/.f                                    ■%

|S«(l«BO-B-JHr.58M»Us-TANASE £ constanța ^7^    GHEORGHE

''^pLASf.SM^*a: 240£^4TEG0WtV/

Inspector, Coofinn introducerea iniobilului.in baza dedaie integrata si atribuirea numărului cadastral

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR.

IMOBILE IDENTIFICATE ÎN HOTĂRÂREA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE NR.32/2019 -       .........PRONUNȚATĂ ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008

DISPOZIȚIE

DATA

Poz.

Disp.

TEREN

SUPRAFAȚA mp

Nr. Cadastral vechi

Nr. cadastral nou

3414

21.12.2004

1

Stațiunea Mamaia, Zona Hotel Rex

3566

17091

216482


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL FULV1A ANTONELA DINESCUROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN/ CONSTRUCȚIE

SUPRAF. mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR. RAPORT EVALUARE

NR. ÎNREGISTRARE RAPORT LA PMC

NR / DATA

ANEXA

1.

249/2019

3

Teren situat în str.Tractorului nr.73

289

92.122

134/ 13.05.2020

77996 /

18.05.2020

2.

153/2019

5

Teren situat în str. Slt. Ion Alexandrescu nr.7

352,24

287,269

108/

10.04.2020

64839 /

13.04.2020

3.

25/2020

10

Teren situat în str, Ion Ursu nr.79

161

89.940

187/ 04.06.2020

88367 / 09.06.2020

4.

513/2019

4

Teren situat în str. Sasu Dumitru nr.5

132

67.508

137/ 11.05.2020

76073 /

13.05.2020

5.

191/2013

1

Construcție situată în str.Petru Rareș nr.3

115

232.058

529/ 15.07.2020

108126 /

16.07.2020

6.

376/2016

9

Construcție situată în str.Revoluția din 22 Decembrie 1989 nr. 39

113

112.884

543/ 15.07,2020

109657 /

20.07.2020

7.

452/2017

6

Construcție situată în str.Poporului nr,41

99

97.834

541/ 15.07.2020

109657 /

20.07.2020

8.

452/2017

12

Construcție situată în str.Ecaterina Varga nr.52

68

76.257

542/ 15.07.2020

109657 /

20.07.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, FULVIă^NTQMELA DINESCU